Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2021-08-24

Sammanträde 2021-08-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen Komplettering av miljö- och hälsoskydds-nämndens beslut den 15 juni 2021, § 7

8 Revidering av Stockholms stads EU-policy Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/216

9 Förslag till handlingsplan för skadedjursbekämpning Remiss från Kommunstyrelsen, KS 2021/444

10 Begäran om upplysningar och yttrande från Justitieombudsmannen Yttrande till Justitieombudsmannen, JO dnr 2343-2021 avseende klagomål på miljöförvaltningens handläggning av olägenhetsanmälan

11 Remissyttrande kring betänkande av utredningen om verksamheters kommunala avfall - Äga avfall (SOU 2021:24) Svar på remiss från kommunstyrelsen roteln IX, KS 2021/848

12 Motion om att ursprungsmärka kommunens matsedlar av Linnéa Vinge (SD) Remiss från kommunstyrelsen, KS 2020/1311

13 Fullföljande av reservationsvis överklagande av Länsstyrelsen Stockholms beslut den 3 juni 2021 i ärende bet. 281-68594-2020 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr. 20875-21

14 Motion om förbud mot fossil reklam av Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/200

15 Remiss av Göteborgs Stads energiplan 2022-2030 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/852

16 Motion om effektbristen av Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/526

17 Motion av Peter Wallmark (SD) om att upprätta en central park- och naturvårdsförvaltning Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/439

18 Sjötrafikutredning del 1, remissomgång 2 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/700

19 Frågor angående tillsynsrapporter, grafiker samt energianläggningar Svar på skrivelser

20 Förbättrad avfallsstatistik - behov, brister och vägen framåt Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/800

21 Handlingsplan för hållbar plastanvändning

22 2Remiss av Göteborgs stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2021-2027

23 Föreläggande om försiktighetsmått och begränsningar Grimsta skjutbana

24 Ändring av delegationsordning

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen Komplettering av miljö- och hälsoskydds-nämndens beslut den 15 juni 2021, § 7 Dnr 2021-7875

§8 Revidering av Stockholms stads EU-policy Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/216

§9 Förslag till handlingsplan för skadedjursbekämpning Remiss från Kommunstyrelsen, KS 2021/444

§10 Begäran om upplysningar och yttrande från Justitieombudsmannen Yttrande till Justitieombudsmannen, JO dnr 2343-2021 avseende klagomål på miljöförvaltningens handläggning av olägenhetsanmälan

§11 Remissyttrande kring betänkande av utredningen om verksamheters kommunala avfall - Äga avfall (SOU 2021:24) Svar på remiss från kommunstyrelsen roteln IX, KS 2021/848

§12 Motion om att ursprungsmärka kommunens matsedlar av Linnéa Vinge (SD) Remiss från kommunstyrelsen, KS 2020/1311

§13 Fullföljande av reservationsvis överklagande av Länsstyrelsen Stockholms beslut den 3 juni 2021 i ärende bet. 281-68594-2020 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr. 20875-21

§14 Motion om förbud mot fossil reklam av Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/200

§15 Remiss av Göteborgs Stads energiplan 2022-2030 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/852

§16 Motion om effektbristen av Emilia Bjuggren (S) och Jan Valeskog (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/526

§17 Motion av Peter Wallmark (SD) om att upprätta en central park- och naturvårdsförvaltning Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/439

§18 Sjötrafikutredning del 1, remissomgång 2 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/700

§19 Frågor angående tillsynsrapporter, grafiker samt energianläggningar Svar på skrivelser

§20 Förbättrad avfallsstatistik – behov, brister och vägen framåt Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/800

§21 Handlingsplan för hållbar plastanvändning

§22 Remiss av Göteborgs stads åtgärdsplan för god vattenstatus 2021-2027

§23 Föreläggande om försiktighetsmått och begränsningar Grimsta skjutbana

§24 Ändring av delegationsordning