Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Drottninggatan 89

1 Tema trafikplanering och sommargågator inom Norrmalms stadsdelsområde, Daniel Helldén, trafikborgarråd.

3 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Svar på skrivelser och medborgarförslag

4 Medborgarförslag om att rekrytera skridskoåkande ungdomar som värdar i Vasaparken.

Dnr 1.2.4.-820/2016
Ett medborgarförslag har inkommit till Norrmalms stadsdelsförvaltning den 27 december 2016.
Förslagsställaren föreslår att Norrmalms stadsdelsnämnd rekryterar ungdomar som värdar vid isbanan i Vasaparken. Av säkerhetsmässiga skäl måste utflykter alltid planeras utifrån befintlig bemanning. Förvaltningen är positiv till att skapa arbetstillfällen till ungdomar men ser att det skulle innebära utmaningar bland annat med hänsyn till rekrytering, bemanning, och arbetsledning/handledning.

5 Tryggt boende inom äldreomsorgen inom Norrmalm - Skrivelse från Norrmalms pensionärsråd

Dnr 2017/195-1.2.3.

Norrmalms pensionärsråd överlämnar en skrivelse till Norrmalms stadsdelsnämnd 13 mars 2017 med önskemål om en redovisning av hur antalet ansökningar, avslag och överklaganden om särskilt boende har utvecklats under 2016 och hur stadens riktlinjer för bedömningskriterier beaktats i besluten. Antalet ansökningar från 2015-2016 har minskat och likaså antalet avslag. Det är lika många ärenden som överklagats båda åren men under 2016 var det två mål som avskrivits då individen tackat nej till erbjudandet. Det går inte gå in på enskilda bedömningar men i samtliga fall följs gällande lagstiftning och riktlinjer.

Beslutsärenden

6 Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2017

Dnr 2017/169-5.4.
I enlighet med stadsdelsnämndens rutin för bidragsgivning
kan bidrag beviljas till föreningar och frivilliga organisationer som, på lokal nivå, bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet för boende inom stadsdelen. Det finns ett bidrag att söka. Ansökan kan göras vid två tillfällen under året, 1 mars och 15 augusti.

Sammanlagt har åtta ansökningar om projektbidrag kommit in. Bidrag under 10 000 kronor beslutas av stadsdelsdirektören och rapporteras löpande till nämnden.
För år 2017 har nämnden avsatt 300 000 kronor för dessa ändamål. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden i detta ärende beviljar bidrag med 160 000 kronor. Om föreslagna bidrag beslutas har nämnden 131 000 kronor kvar att fördela under året. Tidigare har 4 000 kronor till Immanuelkyrkan respektive 5 000 kronor till Vasaträffens gymnastik beviljats och utbetalats enligt delegation.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Den fortsatta driften av Norrmalms grupp- och servicebostäder

Dnr 2017/166-2.2.2.
Norrmalms grupp- och servicebostäder drivs på entreprenad av Nytida sedan 2010. Avtalet med Nytida löper ut den 31 maj 2018 och kan därefter inte förlängas. Därmed behövs ett beslut om hur verksamheten ska drivas från och med den 1 juni 2018.

Stadsdelsnämnden kan välja att ta över driften i egen regi eller att upphandla på nytt. När verksamheten drivs på entreprenad har stadsdelsnämnden inga kostnader för personal, tomma platser, kvalitetsarbete, personal- och ekonomiadministration samt IT med mera. Ett eventuellt övertagande av verksamheten innebär ökade kostnader för ekonomi- och lönehantering samt IT med mera.

Ett övertagande till egen regi innebär även kostnader av engångskaraktär, som förvaltningen uppskattar till närmare 1,0 mnkr under 2018.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Den fortsatta driften av Norrmalms dagliga verksamhet

Dnr 2017/167-2.2.2.

Klockhusets dagverksamhet drivs idag på entreprenad av Stockholms äldreboende AB som även driver Riddargårdens vård-och omsorgsboende samt Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende. Avtalet för Klockhusets dagverksamhet går ut den 31 oktober 2018 utan möjlighet till förlängning.

Klockhusets dagverksamhet har en daglig kapacitet på maximalt 18 gäster och riktar sig till äldre som har en diagnostiserad demenssjukdom och som bor i ordinärt boende med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Enligt den senaste ramavtalsuppföljningen 2016 så har verksamheten tydliga rutiner och erbjuder gästerna en god kvalitet.

I det fortsatta förfarandet kan stadsdelsnämnden välja att ta över driften i egenregi eller att upphandla på nytt.

Förvaltningen föreslår att nämnden återtar verksamheten i egenregi från och med den 1 november 2018.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Den fortsatta driften av Klockhusets dagverksamhet

Dnr 2017/111-2.6

Klockhusets dagverksamhet drivs idag på entreprenad av Stockholms äldreboende AB som även driver Riddargårdens vård-och omsorgsboende samt Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende. Avtalet för Klockhusets dagverksamhet går ut den 31 oktober 2018 utan möjlighet till förlängning.

Klockhusets dagverksamhet har en daglig kapacitet på maximalt 18 gäster och riktar sig till äldre som har en diagnostiserad demenssjukdom och som bor i ordinärt boende med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Enligt den senaste ramavtalsuppföljningen 2016 så har verksamheten tydliga rutiner och erbjuder gästerna en god kvalitet.

I det fortsatta förfarandet kan stadsdelsnämnden välja att ta över driften i egenregi eller att upphandla på nytt.

Förvaltningen föreslår att nämnden återtar verksamheten i egenregi från och med den 1 november 2018.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Svar på remisser

10 Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/219-1.5.1.

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Norrmalms stadsdelsnämnd gällande ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106).

I den nya övergångsbestämmelsen föreslås att fram till och med den 31 december 2018 inträder kommunernas betalningsansvar i enlighet med 5 kap. 4 § den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård 30 dagar efter det att en underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har skickats. Betalningsansvaret enligt övergångsbestämmelsen inträder om det inte finns någon överenskommelse mellan kommun och landsting om en annan tidpunkt för kommunernas betalningsansvar.

Förvaltningen stödjer de nya övergångsbestämmelserna.

11 Skyskrapa i trä. Motion Jonas Naddebo, Christina Linderholm (båda C) - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/159-1.5.1.

Jonas Naddebo och Christina Linderholm, (båda C), har skrivit en motion om att utreda möjligheten att bygga en skyskrapa i trä, på taket till parkeringshuset Parkaden i Norrmalms stadsdelsområde. De förespråkar också ett allmänt skyskrapeprogram för Stockholm. De framför att fler bostäder och en tätare stad är angeläget samtidigt som ett mer klimatsmart byggande är önskvärt. Remisstiden sträcker sig till 28 april 2017.

Förvaltningen anser att fler bostäder är angeläget och det är också ett av stadens huvudmål i den kommande översiktsplanen. Att bygga skyskrapor anser dock förvaltningen är en fråga som behöver behandlas från fall till fall utifrån de lokala förutsättningarna. Förvaltningen anser också att ett mer klimatsmart byggande är något som bör eftersträvas och utvecklas, men att frågan om just höga trähus är en fråga som räddningstjänsten behöver vara delaktig i att behandla.

Den konkreta frågan om ett trähus på taket till parkeringshuset Parkaden är dock troligen inte rimlig då huset är blåklassat, vilket är stadsmuseets högsta skyddsklass, som skyddar mot de flesta förändringar av byggnaden.

12 Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/193-1.5.1.
Trafikförvaltningen har skickat ut en remiss till samtliga kommuner i länet angående planerade trafikförändringar som börjar gälla med tidtabellsomläggningen den 10 december 2017 och fram till den
19 augusti 2018. Förslaget innefattar både trafikökningar och trafikneddragningar, nedläggningar av linjer, nya linjer samt omgjorda linjesträckningar. Förändringarna är gjorda utifrån resandestatistik, trafikförvaltningens genomförda kommundialoger, kommunala bebyggelseplaner samt landstingets ekonomiska ramar.

Förvaltningen anser att det är bra att trafiken till Norra Djurgårdsstaden föreslås utökas, med högre turtäthet på flera olika busslinjer som trafikerar området. Förvaltningen önskar förtydligande från trafikförvaltningen i frågor rörande busstrafiken kring ny station Odenplan, som öppnar sommaren 2017. De busslinjer som tidigare trafikerat Karlbergs station kommer nu få slutstation Odenplan och förvaltningen ställer sig frågande till om det utretts om det finns tillräcklig plats kring Odenplan för dessa bussar under deras tidreglering och pauser.

13 Se över stadens lokala alkoholförbud - motion av Jonas Naddebo (C), Karin Ernlund (C) och Stina Bengtsson (C) remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/84-1.5.1.

Centerpartiet föreslår i en motion av Jonas Naddebo (C), Karin Ernlund (C) och Stina Bengtsson (C) att stadens lokala alkoholförbud ska ses över i syfte att slopa generella alkoholförbud och istället bekämpa beteenden som skapar otrygghet.

Inom Norrmalms stadsdelsområde finns idag åtta områden med förbud mot förtäring av alkohol. Förslagsställarens uppfattning är att generella alkoholförbud är uddlösa. I förvaltningens samverkan med lokalpolisen framgår det att alkoholförbud är ett verktyg för polisen i sitt uppdrag att upprätthålla ordning på platser som präglas av otrygghet och brottslighet. Förvaltningen anser inte att de generella förbuden mot alkohol ska tas bort. Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionen.

14 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemstjänster - remiss från miljöförvaltningen

Dnr 2017/83-1.5.3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har remitterat miljöförvaltningens förslag till Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster till bl.a. stadens stadsdelsnämnder. I programmet beskrivs hur miljöförvaltningen i samverkan med ett flertal andra förvaltningar i staden ska arbeta för att följa tillståndet i stadens natur, avseende både flora och fauna och mark- och vattentillstånd för att försäkra sig om att staden utför rätt prioriterade åtgärder, på rätt platser och vid rätt tidpunkt. Insatserna handlar om att inventera olika växt- och djurarter för att följa naturens tillstånd samt att följa upp stadsdelsförvaltningarnas arbete med parkskötsel och naturvård i syfte att se vilka metoder som är mest effektiva, också ur kostnadssynpunkt. Syftet är att stärka naturens förutsättningar att fortsätta producera de för människan livsviktiga ekosystemtjänsterna.

Förvaltningen anser att programmet är tydligt och att planerade insatser för övervakning är prioriterade och bidrar till att uppnå stadens mål om hållbar mark och vattenanvändning enligt miljö-programmet. Förvaltningen vill särskilt poängtera att programmets höga ambitioner i skötseln av naturmark inte ryms inom nuvarande budgetram. Förvaltningen föreslår att fördelningsnyckeln för stadsmiljö behöver ses över. Förvaltningen skulle vilja kunna söka stöd från miljöförvaltningen i sitt arbete med att ta fram skötselplaner och trädvårdsplaner och i upphandlingssituationer.

15 Samråd om förslag till detaljplan för Kadetten 29 i stadsdelen Vasastaden - remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 2017/140-1.5.3.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär rivning av ett befintligt kontorshus och uppförande av ett nytt bostadshus inom fastigheten Kadetten 29 på Karlbergsvägen 77. Den nya fastigheten består av två enheter med varsitt trapphus som har varsin flygel in mot den gemensamma gården. Under mark delar husen ett garage i två våningsplan, med 156 p-platser, cykelparkering, tekniska utrymmen och förråd. Därtill är den gröna takterrassen med ett atrium och en pergola gemensam. I bottenplan ut mot Karlbergsvägen planeras lokaler och på förgårdsmarken nya träd, buskar och sittplatser och befintlig parkering tas bort.

Förvaltningen anser att förslagets tillskott av bostäder och grönska stämmer överens med stadens övergripande mål om fler bostäder i centrala lägen.

Förvaltningen vill framföra att det finns en risk att det blir nödvändigt att evakuera den förskola som finns i Kadetten 28 under byggperioden eftersom deras gård ligger i direkt anslutning till det tre våningar höga gårdshus som ska rivas samt att förskolebarn har en sovstund mitt på dagen som, även om den förläggs inomhus, kan bli störd av sprängningar i grannfastigheten.

Anmälningsärenden

16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

18 Ekonomisk månadsuppföljning med prognos för år 2017

Utsändes senare via e-post till nämnd samt finns på sammanträdet

19 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds pensionärsråd

Utsändes senare via e-post till nämnd samt finns på sammanträdet

20 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor

Utsändes senare via e-post till nämnd samt finns på sammanträdet

21 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

Utsändes senare via e-post till nämnd samt finns på sammanträdet

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärende

Slutet sammanträde

22 Gemensam upphandling och avtal gällande Konsumentvägledningstjänster

23 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträde

Cirkulerar under sammanträdet.

§1 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§2 Medborgarförslag om att rekrytera skridskoåkande ungdomar som värdar i Vasaparken. Dnr 1.2.4.-820/2016

§3 Tryggt boende inom äldreomsorgen inom Norrmalm - Skrivelse från Norrmalms pensionärsråd Dnr 2017/195-1.2.3.

§4 Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2017 Dnr 2017/169-5.4.

§5 Den fortsatta driften av Norrmalms grupp- och servicebostäder Dnr 2017/166-2.2.2.

§6 Den fortsatta driften av Norrmalms dagliga verksamhet Dnr 2017/167-2.2.2.

§7 Den fortsatta driften av Klockhusets dagverksamhet Dnr 2017/111-2.6

§10 Promemoria med förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/219-1.5.1.

§11 Skyskrapa i trä. Motion Jonas Naddebo, Christina Linderholm (båda C) - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/159-1.5.1.

§12 Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/193-1.5.1.

§13 Se över stadens lokala alkoholförbud ­ motion av Jonas Naddebo (C), Karin Ernlund (C) och Stina Bengtsson (C) remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/84-1.5.1.

§14 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemstjänster ­ remiss från miljöförvaltningen Dnr 2017/83-1.5.3

§15 Samråd om förslag till detaljplan för Kadetten 29 i stadsdelen Vasastaden ­ remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2017/140-1.5.3.

§16 Ekonomisk månadsuppföljning med prognos för år 2017 Dnr 2017/202-1.2.1.

§17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§18 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

§19 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor

§20 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp