Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-17

Sammanträde 2009-06-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Aulan på Lilla Adolf Fredriks skola, Dalagatan 18

Aktuella stadsmiljöprojekt på Norrmalm - Norra Station och Odenplan.
Företrädare för sta Läs mer...dsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Banverket
och fastighetsägare medverkar.

1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Svar på skrivelse

3 Redovisning av jobbgaranti och jobbtorg - skrivelse från vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s)

DNR: 599-338/2009

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) har inkommit med en skrivelse till nämnden och vill ha en redogörelse för hur samarbetet mellan stadsdelen och jobbtorgen fungerar och hur många av stadsdelens försörjningsstödstagare som, inom ramen för jobbgarantin, fått arbete inom fem dagar.

Samarbetet fungerar idag bra men mer arbete borde ha ägnats åt att förbereda samordningen redan innan jobbtorgen startades. Någon statistik över hur många som fått arbete inom fem dagar förs inte. Det finns däremot statistik som bl.a. visar att av de totalt 156 norrmalmsbor som remitterades till jobbtorget under perioden maj 2008 t.o.m. april 2009 hade, vid månadsskiftet april/ maj i år, sammanlagt trettio personer fått arbete på den öppna arbetsmarknaden medan 76 personer alltjämt var aktuella för olika insatser vid jobbtorget.

Handläggare: nämndsekreterare Gunilla Schedin, tfn: 508 09 015

Beslutsärenden

4 Utökning av förskolelokaler Regeringsgatan 79 - genomförandeärende

DNR: 302-344/2009

UTSÄNDES SENARE

Handläggare: utredningssekreterare Monica Fredriksson, tfn: 508 09 032

5 Ny skatepark i norra innerstaden - redovisning av förvaltningsuppdrag

DNR: 300-37/2009

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kartlägga möjliga platser
för en skatepark i norra innerstaden, göra en kostnadsberäkning för en sådan samt föreslå finansieringssätt. Förvaltningen har, bl.a. utifrån önskemål som framkommit i en enkätundersökning riktad till skateboardintresserade ungdomar, kommit fram till att Rålambshovsparken är den
plats som är bäst lämpad. En skateanläggning som riktar sig till såväl nybörjare som avancerade åkare har arbetats in i upprustningsprogrammet för Rålambshovsparken och beräknas kunna utföras under 2009 och 2010.

Handläggare: samhällsplanerare/parkingenjör Liselotte van den Tempel,
tfn: 508 09 245
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo) 2010 - inbjudan från serviceförvaltningen

DNR: 103-356/2009

Serviceförvaltningens verksamhetsområde för upphandling har inbjudit samtliga stadsdelsnämnder att delta i samordnad upphandling av sommargårdsverksamhet 2010 med möjlighet till förlängning till 2011.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen och uppdra åt stadsdelsdirektören att vidaredelegera beslutanderätten i frågan till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen.

Handläggare: utredningssekreterare Monica Fredriksson, tfn: 508 09 032

7 Gemensam upphandling av hantverkstjänster

DNR: 103-366/2009

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att, tillsammans med nio
andra nämnder, delta i en förnyad upphandling av hantverkstjänster och
att uppdra åt stadsdelsdirektören vid Kungsholmens stadsdelsförvaltning
att administrera upphandlingen. Vidare föreslås att Norrmalms stadsdelsförvaltning får i uppdrag att medverka i implementering och uppföljning
av avtalen. Beslut i mindre frågor av icke-principiell karaktär föreslås delegeras till stadsdelsdirektören.

Handläggare: nämndsekreterare Gunilla Schedin, tfn: 508 09 015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nya rutiner för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt SoL och LSS (Lex Sarah)

DNR: 005-316/2009

Socialstyrelsen har kommit med nya föreskrifter och allmänna råd vad
gäller anmälan om allvarliga misshållanden enligt socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Lex Sarah). De
nya föreskrifterna och allmänna råden gäller för både kommunal och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.

Förvaltning har, utifrån Socialstyrelsens nu aktuella föreskrifter och allmänna råd, uppdaterat och förtydligat rutinerna för anmälan och handläggning enligt Lex Sarah och föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag

Handläggare: nämndsekreterare Gunilla Schedin, tfn: 508 09 015, medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulla Lönn, tfn: 508 09 082

9 Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnofridsarbetet och utveckla insatserna till män som utövar våld i nära relationer DNR: 504-242/2009

Länsstyrelsen i Stockholms län har inbjudit länets kommuner att ansöka om utvecklingsmedel i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Norrmalms stadsdelsförvaltning avser att, i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen och Östermalm, genomföra ett projekt i syfte att stärka kvinnofridsarbetet och utveckla insatserna till män som utövar våld i nära relationer. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden, tillsammans med stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Östermalm, ansöker om 2 100 000 kronor för att genomföra projektet.

OMEDELBAR JUSTERING

Handläggare: nämndsekreterare Gunilla Schedin, tfn: 508 09 015

9 B Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre

DNR: 605-379/2009

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att för 2009 besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre. Stockholms stad har erhållit totalt 81 277 tkr. Stadsledningskontoret har gjort en fördelning av bidraget som bygger på den generella nyckeln i resursfördelningssystemet inom äldreomsorgen. Detta betyder att Norrmalms stadsdelsnämnds ansökan inte får överstiga 5 412 tkr.

Ansökan avser fortsatt utveckling inom områdena rehabilitering, demensvård, det sociala innehållet inom äldreomsorgen, uppsökande verksamhet samt statistik och uppföljning. De medel som beviljas kan användas av både kommunalt och privat drivna verksamheter.
OMEDELBAR JUSTERING

Handläggare: bitr. avdelningschef Ann-Catrin Rönnqvist, tfn: 508 09 527
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Redovisning av beviljat statligt stöd för kvalitets- och kompetensveckling inom vård och omsorg om äldre

DNR: 101-331/2008

Inom ramen för Kompetensstegen har regeringen och Socialdepartementet bedrivit en flerårig satsning för att stödja kommunernas kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre. Kompetensstegen avslutar sin verksamhet och alla aktiviteter ska slutredovisas till Socialdepartementet.

Norrmalms stadsdelsnämnd har under åren 2005 till 2007 beviljats stimulansbidrag vid tre tillfällen. Stadsdelsnämnden föreslås godkänna förvaltningens redovisning av beviljat bidrag

OMEDELBAR JUSTERING

Handläggare: bitr. avdelningschef Ann-Catrin Rönnqvist, tfn: 508 09 527

11 Utanordnare och firmatecknare för Norrmalms stadsdelsnämnd samt rätt att motta delgivning

DNR: 199-368/2009

OMEDELBAR JUSTERING

Handläggare: ekonomichef Ulrika Engström, tfn: 508 09 077
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Svar på remisser

12 Anvisningar för upphandling inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - remiss från kommunstyrelsen

DNR: 006-304/2009

I Stockholms stad införs vid halvårsskiftet valfrihetssystem inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Detta innebär att den som beviljas LSS-insatser kan välja utförare. För att utöka utbudet av utförare föreslås att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingar av boenden, daglig verksamhet och korttidsvistelse utanför det egna hemmet i enlighet med den nya valfrihetslagen (LOV).

Förvaltningen är positiv till förslaget. Det är viktigt att socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen tillförs resurser för att aktivt arbeta för att så många leverantörer som möjligt ska teckna avtal med staden och därmed skapa en reell valfrihet för den enskilde.

Handläggare: nämndsekreterare Gunilla Schedin, tfn: 508 09 015

13 Detaljplan för fastigheten 1:16 m.m. (Norra Station) - remiss från stadsbyggnadskontoret

DNR: 006-330/2009

Stadsbyggnadskontoret har begärt yttrande från bl.a. Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av ett detaljplaneförslag för Norra Stationsområdet. Genom att överdäcka och lägga E4/E20 och Värtabanan i tunnlar skapas en ny stadsdel med 3 500 nya lägenheter och 14 000 arbetsplatser. Stadsdelen beräknas stå klar år 2025.

Förvaltningen räknar med att det behövs ca 800 förskoleplatser i området
då det är helt utbyggt, vilket motsvarar ca 12 förskolor med omkring 65
barn på varje förskola. Det finns också behov av en öppen förskola, gärna
i anslutning till en barnavårdscentral. Under byggetappen för de första sex kvarteren (900 lägenheter) behövs fyra nya förskolor med totalt 250 förskoleplatser. Varje förskola kräver ca 750 kvm i lokalyta och 500 kvm
av bostadsgården för uteverksamhet, vilket inte tillfullo tillgodosetts i samrådshandlingarna. Under perioden 2012-2014 beräknar förvaltningen också att det behövs åtta nya gruppbostäder för äldreboende, motsvarande 72 platser och en totalyta på 3 600 kvm, samt en gruppbostad enligt LSS med en totalyta på 350 kvm. Förvaltningen föreslår att det anläggs takterrasser för utevistelse i anslutning till äldreboendet.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsparken för att passa alla åldrar indelas i olika parkrum för att tillgodose olika behov som lek och rofylldhet eller
annan aktivitet. Lågt trafikerade gator kan anläggas som gårdsgator och bli ett komplement till bostadsgårdarna. Vidare anser förvaltningen att paradbyggnaden i parkens fond skulle kunna inrymma ett nytt modernt stadsbibliotek i världsklass

OMEDELBAR JUSTERING

Handläggare: samhällsplanerare/parkingenjör Liselotte van den Tempel, tfn: 508 09 245

14 Säkerhetsprogram för Stockholm stad 2009-2012 - remiss från kommunstyrelsen

DNR: 006-293/2009

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bl.a. Norrmalms stadsdels-
nämnd med anledning av stadsledningskontorets förslag till säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012. Förvaltningen är i huvudsak
positiv till säkerhetsprogrammet, men redovisar ett antal synpunkter
vad gäller de indikatorer som föreslås.

Handläggare: utredningssekreterare Monica Fredriksson, tfn: 508 09 032

15 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag - remiss från kommunstyrelsen

DNR: 006-301/2009

Kommunfullmäktige beslutade 2008 att inom servicenämnden inrätta en
för staden gemensam växel för stadsdelsnämnderna och de nämnder som
är anslutna till stadens gemensamma telefoniplattform. Servicenämndens ansvar föreslås nu utvidgas till att omfatta samtliga nämnder och bolag. Servicenämnden föreslås även få i uppdrag att ansvara för medborgarsupport vad gäller stadens e-tjänster samt för att etablera och driva en
för staden gemensam funktion för synpunkts- och klagomålshantering.

Förvaltningen är positiv till förslaget om en gemensam växel, som i kombination med Äldre Direkt och Kontaktcenter Stockholm kommer att underlätta för både allmänheten, företagare och andra intressenter att snabbt och enkelt få svar på sina frågor eller redan från början bli hänvisade till rätt instans.

Handläggare: nämndsekreterare Gunilla Schedin, tfn: 508 09 015

16 SL:s förslag till trafikförändringar 2010 - svar på remiss från trafikkontoret

DNR: 006-348/2009

Storstockholms Lokaltrafik (SL) utarbetar varje år förslag till trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet avseende linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid för buss, tunnelbana och pendeltåg. De beskrivna förändringarna utgör en bruttolista för vilka förändringar som skulle kunna vara aktuella.

Det är viktigt att de nybyggnadsområden som planeras på Norrmalm redan från början får en väl utbyggd kollektivtrafik så att de nya bostäderna och arbetsplatserna inte genererar mer biltrafik än nödvändigt. Förvaltningen ser positivt på att SL fortsätter arbetet med kontinuitet i trafiken liksom arbetet med information till nyinflyttade och samarbete med exploatörer. Förvaltningen anser att miljö- och tillgänglighetsfrågorna ska ha fortsatt hög prioritet.

Handläggare: chefen för parkmiljögruppen norra innerstaden Anders Lindgren, tfn: 508 09 306

17 Årsrapport 2008 - remiss från revisionskontoret

DNR: 102-303/2009

Stadsrevisionen har överlämnat revisionsberättelse för 2008 till stadsdels-
nämnden för yttrande. Revisionskontoret bedömer att stadsdelsnämndens
styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Nämnden har i huvudsak nått
de av kommunfullmäktige beslutade målen för verksamheten. Revisionskontoret bedömer dock att Norrmalms stadsdelsnämnds ekonomiska resultat för året på grund av underskott inte är helt tillfredsställande. Arbetet med den interna kontrollen har i stort varit tillräcklig men behöver fortsätta att utvecklas.

Revisionskontoret bedömer att bokslut och räkenskaperna i huvudsak är rättvisande. Säkerheten i nämndens ekonomiska prognoser har varit god
och kvaliteten i prognoserna har utvecklats jämfört med föregående år.

Handläggare: ekonomichef Ulrika Engström, tfn: 508 09 077

18 Detaljplan för kv. Brunnsmästaren 1, Sabbbatsbergsområdet - remiss från stadsbyggnadskontoret

DNR: 006-367/2009

UTSÄNDES SENARE

Handläggare: utredningssekreterare Monica Fredriksson, tfn: 508 09 032

Anmälningsärenden

19 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

20 Protokoll från Norrmalms handikappråd

21 Ekonomisk månadsuppföljning för maj med årsprognos för 2009

DNR: 103-376/2009

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. maj 2009 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott på 1,5 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner.

Handläggare: controller Christina Nordberg, tfn: 508 09 066

22 Beslut fattade enligt delegation

- Yttranden över ansökningar om alkoholserveringstillstånd.
- Inledda och avslutade tillsynsärenden enligt 20 § tobakslagen.
- Inhyrningar och avslutade hyreskontrakt under perioden januari 2008
t.o.m. april 2009.
- Inhyrningar och avslutade hyreskontrakt under perioden april 2008 t.o.m.
april 2009.
- Medgivande till tjänsteförrättning utomlands.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Inkomna / upprättade handlingar

23 B Beslut om att avbryta gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm

DNR: 103-139/2009

Handläggare: nämndsekreterare Gunilla Schedin, tfn: 508 09 015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

26 Nedläggning av faderskapsutredning

Ärendet sekretessbelagt enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen

Handläggare: familjerättssekreterare Inger Jansson, tfn: 508 09 403

27 Inkommen handling

Ärendet sekretessbelagt enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§1 Tema: Aktuella stadsbyggnadsprojekt på Norrmalm – Odenplan och Norra Station.

Odenplan

Klas Groth från stadsbyggnadskontoret informerade om de senaste i planerna vad gäller det nya Odenplan, plats för resor, möten och handel. Frågor om ökande trafikmängd, vad händer med de stora träden, hur kommer Odenplan att kunna vara en plats för möten med caféer, sittplatser m.m.? ställdes av både medborgare och politiker. Representanter för exploateringskontoret, banverket och trafikkontoret redogjorde för de delar som idag finns klara alternativt under planeringsstadiet.

Medborgare och en del av politikerna framförde kritik på att man inte tagit inkomna protester och synpunkter från medborgarna på allvar.

En medborgare tog upp diskussionen om tillbyggnaden av Stadsbiblioteket. Eftersom den planerade tillbyggnaden uppfattas som alltför voluminös, föreslog han att man skulle utnyttja de låga paviljongerna nedanför Stadsbiblioteket till utrymmen för kulturverksamhet.

Norra Station

Emelie Eriksson och Alexander Wolodarski från stadsbyggnadskontoret redogjorde för det aktuella läget vad gäller planerna i Norra Stationsområdet. Alexander Wolodarski visade den nya stadsdelen ur flera olika vinklar och förklarade vikten av att stenstaden möter parkområden i grönskan i Hagaparken. Hussilhuetterna kommer att byggas i varierande höjder och former, varje innergård kommer att få sin egen utformning.

En av medborgarna tyckte att arkitekturen är monotont lådbyggande, en annan ställde frågor om parkeringsmöjligheter i det nya området och politikerna påtalade behovet av kulturlokaliteter, förskolor, skolor och äldreboende.

Frågor och synpunkter från allmänheten
Två småföretagare från Eastmansvägen framförde kraftig kritik mot byggherren och hyresvärden i det nya området i Sabbatsberg. Företagarna känner sig lurade, när de flyttat in i en pågående stängd byggarbetsplats. Klagomålen hos byggherren och värden och exploateringskontoret har inte gett något som helst resultat. Företagarna kräver röjning av gångvägarna samt tydlig skyltning om att deras verksamhet finns i området.

___________________________

§2 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

Vice ordföranden Lars Arell (s) valdes att tillsammans med ordföranden Hanna Broberg (m) justera dagens protokoll. Justeringen äger rum den 24 juni 2009.

Protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 14 maj 2009 justerades den 19 maj.

___________________________

§3 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Ordföranden Hanna Broberg (m) informerade om att dagordningen utökats med följande tre ärenden:

 1. Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre. Ärendet tas upp som punkt 9 B på dagordningen och ska justeras omedelbart.

 2. Beslut om att avbryta gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Ärendet tas upp som punkt 23 B på dagordningen.

 3. Val av ersättare till sociala delegationen. Ärendet tas upp som punkt 11 B på dagordningen.

Vice ordföranden Lars Arell (s) anmälde en skrivelse från socialdemokraterna om redovisning av förskoleläget m.m.

Dagordningen fastställdes.

___________________________

§4 Redovisning av jobbbgaranti och jobbtorg – skrivelse från vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s)

Diarienummer 599-338/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2009.

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) har inkommit med en skrivelse till nämnden och vill ha en redogörelse för hur samarbetet mellan stadsdelen och jobbtorgen fungerar och hur många av stadsdelens försörjnings­stödstagare som, inom ramen för jobbgarantin, fått arbete inom fem dagar.

Sam­ar­be­tet fungerar idag bra men mer arbete borde ha äg­nats åt att förbereda sam­ordningen redan in­nan jobbtorgen startades. Någon statistik över hur många som fått arbete inom fem dagar förs inte. Det finns däre­mot statistik som bl.a. visar att av de totalt 156 norrmalmsbor som remitterades till jobbtorget under perioden maj 2008 t.o.m. april 2009 hade, vid månadsskiftet april/ maj i år, sammanlagt trettio personer fått arbete på den öppna arbetsmarknaden medan 76 personer alltjämt var aktuella för olika insatser vid jobbtorget.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

____________________________

§5 Utökning av förskolelokaler på Regeringsgatan 79-81 – genomförandeärende

Diarienummer 302-344/2009

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner inhyrning avseende utökande av
  befintlig förskola i fastigheten Regeringsgatan 79-81, i enlighet
  med tjänste­utlåtandet, och överlämnar ärendet till kommunstyrelsens ekonomi­utskott för godkännande.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner inhyrningen, teckna hyresavtal för utökning av förskoleverksamheten
  i fastigheten Regeringsgatan 79-81.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2009.

Enligt USK:s befolkningsprognoser kommer behovet av förskoleplatser att öka i cityområdet. För att kunna uppfylla barnomsorgsgarantin planerar förvaltningen därför att förhyra ytterligare lokaler för förskoleverksamhet i fastigheten på Regeringsgatan 79-81.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

_____________________________

§6 Ny skatepark i norra innerstaden - redovisning av förvaltningsuppdrag

Diarienummer 300-37/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av förvaltningsuppdraget.

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2009.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kartlägga möjliga platser för en skatepark i norra innerstaden, göra en kostnadsberäkning för en sådan samt föreslå finansierings­sätt. Förvaltningen har, bl.a. utifrån önskemål som framkommit i en enkätundersökning riktad till skateboardintresserade ungdomar, kommit fram till att Rålambshovsparken
är den plats som är bäst lämpad. En skateanläggning som riktar sig till såväl nybörjare som avancerade åkare har arbetats in i upprustnings­programmet för Rålambshovs­parken och beräknas kunna utföras under 2009 och 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

Vi anser att förvaltningen har gjort ett bra jobb med att förbereda byggandet av en skatepark, framförallt tycker vi att det är positivt att
man vänt sig till skejtande ungdomar och uppenbarligen lyssnat till deras önskemål. Vi vill i sammanhanget också slå ett slag för att även mindre platser för spontanidrott bör ges plats på Norrmalm. Stadsdelen lider idag brist på sådana. Utomhuspingisbord och fasta utomhusanpassade redskap för exempelvis styrketräning behöver inte så stora utrymmen och kan bidra till en levande stad med friskare invånare.

___________________________

§7 Gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo) 2010 – inbjudan från serviceförvaltningen

Diarienummer 103-356/2009

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden deltar i den gemensamma upphandlingen av sommar-
  gårdsverksamhet (kollo).

 2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att vidaredelegera
  åt förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att för nämndens räkning genomföra upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo) 2010, inklusive framtagande av underlag, prövning och utvärdering av inkomna anbud samt framtagande av tilldelningsbeslut.

 3. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med en lägesrapport på nästkommande sammanträde.

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) och tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) reserverade sig mot beslutet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2009.

Serviceförvaltningens verksamhetsområde för upphandling har inbjudit samtliga stads­dels­­nämnder att delta i samordnad upphandling av sommargårdsverksamhet 2010 med möjlighet till förlängning till 2011. Förvaltningen föreslår att stadsdels­nämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen och uppdra åt stadsdels­direktören att vidare­­­delegera beslutanderätten i frågan till förvaltningschefen vid service­förvaltningen.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag med ett tillägg från socialdemokraterna.

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta att bord­lägga ärendet.

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Beslutsgång

Ordföranden Hanna Broberg (m) tog först upp frågan om bordläggning och fann att stadsdelsnämnden hade beslutat att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde därefter stadsdelsförvaltningens förslag till beslut med ett tillägg från social­demokraterna och tjänstgörande ersättaren Berit Vikners (v) förslag mot varandra och fann att stadsdelsnämnden hade beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

Reservation

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) reserverade sig mot beslutet.

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat att:

 1. Avslå förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anföra följande:

Vänsterpartiets förslag till beslut grundar sig på vår uppfattning att stadens verksamheter ska drivas i egen regi.

____________________________

§8 Gemensam upphandling av hantverkstjänster

Diarienummer 103-366/2009

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling av hantverks­tjänster.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Kungsholmens stadsdels­förvaltning att administrera upphandlingen samt besluta i löpande frågor i ärendet innefattande att:

- godkänna förfrågningsunderlaget

- infordra anbud

- anta anbud och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare

- hantera en eventuell överprövning

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att medverka i implemen­tering och uppföljning under avtalstiden med Kungsholmens stadsdels­förvaltning som samordnare och avtalsförvaltare.

4. Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören att under avtalstiden
fatta beslut i mindre frågor av icke-principiell karaktär.

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) reserverade sig mot beslutet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj
2009.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att, tillsammans med nio andra nämnder, delta i en förnyad upphandling av hantverkstjänster och att uppdra åt stadsdels­direktören vid Kungs­holmens stadsdels­förvaltning att administrera upphandlingen. Vidare föreslås att Norrmalms stadsdelsförvaltning får i uppdrag att medverka i implementering och uppföljning av avtalen. Beslut i mindre frågor av icke-principiell karaktär föreslås delegeras till stadsdelsdirektören.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Beslutsgång

Ordföranden Hanna Broberg (m) ställde förslagen mot varandra och fann att stadsdels­nämnden hade beslutat i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat att:

 1. Avslå förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anföra följande:

Vänsterpartiets förslag till beslut grundar sig på vår uppfattning att stadens verksamheter ska drivas i egen regi.

____________________________

§9 Nya rutiner för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt SoL och LSS (Lex Sarah)

Diarienummer 005-316/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Förvaltningens förslag till rutiner för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) godkänns.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2009.


Socialstyrelsen har kommit med nya föreskrifter och allmänna råd vad gäller anmälan om allvarliga misshållanden enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (Lex Sarah). De nya föreskrifterna och allmänna råden gäller för både kommunal och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.

Förvaltningen har, utifrån Socialstyrelsens nu aktuella föreskrifter och allmänna råd, uppdaterat och förtydligat rutinerna för anmälan och handläggning enligt Lex Sarah
och föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

____________________________

§10 Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnofridsarbetet och utveckla insatserna till män som utövar våld i nära relationer

Diarienummer 504-242/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Östermalm, om 2100000 kronor i utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet med instämmande av tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v).

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj
2009.

Länsstyrelsen i Stockholms län har inbjudit länets kommuner att ansöka utvecklings­­­medel i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Norrmalms stadsdelsförvaltning avser att, i samverkan med stadsdelsförvaltning­arna Kungsholmen och Östermalm, genomföra ett projekt i syfte att stärka kvinnofrids­arbetet och utveckla insatserna till män som utövar våld i nära relationer.

Förvalt­ningen föreslår att stadsdelsnämnden, tillsammans med stadsdelsnämnd­erna Kungsholmen och Östermalm, ansöker om 2100000 kronor för att genom­föra projektet.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Vice ordföranden Lars Arell (s), med instämmande av tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v), lade fram ett förslag till beslut föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Beslutsgång

Ordföranden Hanna Broberg (m) ställde förslagen mot varandra och fann att stadsdels­nämnden hade beslutat i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat att:

Överlämna förvaltningens yttrande som nämndens svar med följande tillägg:

Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids största samhällsproblem. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna lyder: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”

Fysisk och psykisk misshandel, sexualbrott samt hot och ofredanden mot kvinnor är både en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering. Våld mot kvinnor är inte längre en privat angelägenhet. Samhället har stort ansvar och måste se problematiken som ett betydande samhällsproblem.

Dagligen utsätts kvinnor för våld, i de flesta fall i sitt eget hem och förövaren är oftast kvinnans partner eller en annan närstående släkting. I detta sammanhang är det viktigt att man inte glömmer bort barnen som ofta blir osynliga offer. Det är därför viktigt att barnperspektivet inte glöms bort i insatserna.

Det är ett bra initiativ att stadsdelsnämnderna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm ansöker om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen. Eftersom dessa stadsdelar är de mest restaurang- och bartäta områdena i hela Stockholmsregionen är det dock viktigt att man inkluderar offer för prostitution och trafficking som målgrupper i ansökan.

___________________________

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§11 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsnämnden ansöker om 5412 tkr i stimulansbidrag i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 juni 2009.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att för 2009 besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre. Stockholms stad har erhållit totalt 81277 tkr. Stadsledningskontoret har gjort en fördelning av bidraget som bygger på den generella nyckeln i resurs­fördelnings­systemet inom äldreomsorgen. Detta betyder att Norrmalms stadsdels­nämnds ansökan inte får överstiga 5412 tkr.

Ansökan avser fortsatt utveckling inom områdena rehabilitering, demensvård, det sociala innehållet inom äldreomsorgen, uppsökande verksamhet samt statistik och uppföljning. De medel som beviljas kan användas av både kommunalt och privat drivna verksamheter.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

___________________________

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§12 Redovisning av beviljat statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre

Diarienummer 101-331/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Stadsdelsförvaltningens redovisning av beviljat bidrag inom ramen för Kompetensstegen godkänns.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2009.

Inom ramen för Kompetensstegen har regeringen och Socialdepartementet bedrivit en flerårig satsning för att stödja kommunernas kvalitets- och kompetensutveck­ling inom vård och omsorg om äldre. Kompetensstegen avslutar sin verksamhet och alla aktiviteter ska slutredovisas till Socialdepartementet.

Norrmalms stadsdelsnämnd har under åren 2005 till 2007 beviljats stimulans­bidrag vid tre tillfällen. Stadsdelsnämnden föreslås godkänna förvaltningens redovisning av beviljat bidrag.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

___________________________

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Utanordnare och firmatecknare för Norrmalms stadsdelsnämnd samt rätt att motta delgivning

Diarienummer 199-368/2009

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser fr.o.m. 2009-06-18 stadsdelsdirektör Christina Rapp Lundahl till utanordnare och firmatecknare för Norrmalms stadsdels­- nämnd.

 2. Fr.o.m. 2009-06-18 upphör Annette Luengo att vara firmatecknare och utanordnare för Norrmalms stadsdelsnämnd.

 3. Stadsdelsdirektören samt registratorn och nämndsekreteraren ges rätt att på stadsdelsnämndens vägnar motta delgivning.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

____________________________

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§14 Val av ersättare till sociala delegationen år 2009

Diarienummer 000-392/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Till ersättare i sociala delegationen utses Marie Skogward (kd).

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta att utse Marie Skogward (kd) till ersättare i sociala delegationen år 2009.

___________________________

§15 Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS – remiss från kommunstyrelsen

Diarienummer 006-304/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s), ledamoten Yildiz Kafkas (mp) och tjänst­görande ersättaren Berit Vikner (v) reserverade sig mot beslutet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2009.

I Stockholms stad införs vid halvårsskiftet valfrihetssystem inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Detta innebär att den som beviljas LSS-insatser kan välja utförare. För att utöka utbudet av utförare föreslås att social­tjänst- och
arbets­­marknadsnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingar av boenden,
daglig verksamhet och korttidsvistelse utanför det egna hemmet i enlighet med den
nya valfrihetslagen (LOV).

Förvaltningen är positiv till förslaget. Det är viktigt att socialtjänst- och arbets­marknads­förvalt­ningen tillförs resurser för att aktivt arbeta för att så många leverantörer som möjligt ska teckna avtal med staden och därmed skapa en reell valfrihet för den enskilde.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Vice ordföranden Lars Arell (s) lade fram ett förslag till beslut från socialdemokraterna och ledamoten Yildiz Kafkas (mp) och föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Beslutsgång

Ordföranden Hanna Broberg (m) ställde förslagen mot varandra och fann att stadsdels­nämnden hade beslutat i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) och ledamoten Yildiz Kafkas (mp) ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat att besvara remissen enligt följande:

Den tillämpning av LOV som förbereds i Stockholm innebär en frihet för företagen att välja att tillhandahålla tjänster, samtidigt som kommunens möjligheter att garantera att de funktionshindrade får lämpligt stöd i vardagen försvinner. Vad förslaget innebär för de funktionshindrade människor som har rätt till stöd är uppenbarligen inte ens intressant att försöka beskriva.

Vad händer när anhöriga till en psykiskt funktionshindrad upptäcker
att boendestödet inte fungerar? Till dess att svaret på den frågan har besvarats på ett tillfredsställande sätt - dvs. den enskilde får rättelse snabbare och till en lägre kostnad för skattebetalarna än idag – bör inte
de föreslagna förändringarna genomföras.

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat att:

 1. Avslå förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anföra följande:

Vänsterpartiets förslag till beslut grundar sig på vår uppfattning att stadens verksamheter ska drivas i egen regi.

____________________________

§16 Detaljplan för fastigheten 1:16 m.m. (Norra Station) – remiss från stadsbyggnadskontoret

Diarienummer 006-330/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet.

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) anmälde även ett särskilt uttalande från socialdemokraterna.

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) reserverade sig mot beslutet.

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) reserverade sig mot beslutet.

Ordföranden Hanna Broberg (m) anmälde ett särskilt uttalande från moderaterna, ledamoten Rickard Ydrenäs (fp), ledamoten Marie Skogward (kd) och ersättaren Cecilia Önfelt (c).

Ledamoten Rickard Ydrenäs (fp) anmälde ett särskilt uttalande från folkpartiet.

Ersättaren Cecilia Önfelt (c) anmälde ett ersättaryttrande.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 juni 2009.

Stadsbyggnadskontoret har begärt yttrande från bl.a. Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av ett detaljplaneförslag för Norra Stationsområdet.

Förvaltningen räknar med att det behövs ca 800 förskoleplatser i området då det är helt utbyggt, vilket motsvarar ca 12 förskolor med omkring 65 barn på varje förskola. Det finns också behov av en öppen förskola, gärna i anslutning till en barnavårdscentral.

Under byggetappen för de första sex kvarteren (900 lägenheter) behövs fyra nya för­skolor med totalt 250 förskoleplatser. Varje förskola kräver ca 750 kvm i lokalyta
och 500 kvm av bostadsgården för uteverksamhet, vilket stadsbyggnadskontoret inte tillgodosett i förslaget till detaljplan. Norrmalms stadsdelsnämnd har också uttryckt dessa behov i ett särskilt ärende om behov av förskoleplatser i etapp 1 och i sitt remissvar på den fördjupade översiktsplanen.

Under perioden 2012-2014 beräknar förvaltningen att det behövs åtta nya grupp­bostäder för äldreboende, mot­svarande 72 platser och en totalyta på 3600 kvm, samt
en gruppbostad enligt LSS med en totalyta på 350 kvm. Förvaltningen föreslår att det anläggs tak­terrasser för utevistelse i anslutning till äldreboendet.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsparken för att passa alla åldrar indelas i olika parkrum för att tillgodose olika behov som lek och rofylldhet eller annan aktivitet.

Lågt trafikerade gator kan anläggas som gårdsgator och bli ett komplement till bostadsgårdarna. Vidare anser förvaltningen att paradbyggnaden i parkens fond skulle kunna inrymma ett nytt modernt stadsbibliotek i världsklass.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Lars Arell (s) lade fram ett förslag till beslut från socialdemokraterna och föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att stadsdels­nämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att stadsdels­nämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Beslutsgång

Ordföranden Hanna Broberg (m) ställde förslagen mot varandra och fann att stadsdels­nämnden hade beslutat i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat att:

Överlämna förvaltningens yttrande som nämndens remissvar med följande tillägg:

Utbyggnaden av tunnelbanan inom detaljplaneområdet är en nödvändig förutsättning för planens genomförande. Den höga exploateringen och de begränsade ytorna för biltrafik och parkering kan bara fungera om området har tillgång till kapacitetsstark kollektivtrafikförsörjning i ett separat plan. Planen kan inte antas i nuvarande utformning utan att genomförandet av tunnelbanan säkras genom avtal med Stockholms läns landsting.

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat att:

 1. Huvudsakligen bifalla förvaltningens förslag som svar till remissen

 2. Därutöver anföra följande:

Vi ansluter oss i huvudsak till förvaltningens förslag som vi anser tar upp viktiga aspekter rörande servicen för Norrmalms invånare. Däribland vikten av att skola och förskolor inklusive gårdar för lek, gruppbostäder och äldreboenden planeras in i området i ett tidigt skede. Dock är vi skeptiska till förvaltningens förslag att äldreboenden skall placeras högst upp i husen med terrasser för utevistelse. Ur brandsäkerhetssynpunkt kan detta inte vara lämpligt och vi tror att äldre gärna vistas ute där de kan se på ett visst folkliv - inte på anpassade terrasser enbart för de äldre.

Till det positiva i förvaltningens svar kommer också att såväl ett barnperspektiv som ett tillgänglighetsperspektiv tillämpas i planen. Som förvaltningen påpekar är det viktigt att se till att barn och ungdomar ges ytor för lek och rekreation i såväl Norrtullsparken som området i övrigt. Vi beklagar att den väl tilltagna volymen av byggnader i planförslaget inte ger tillräckligt utrymme för fria områden för barnens lek och äldres utevistelser. Vi vill därtill poängtera vikten av att folk, i synnerhet barn, på ett säkert och enkelt sätt skall kunna röra sig till näraliggande grönområden, d.v.s. Hagaparken och Karlbergsparken. Lösningarna för hur dessa parkområden skall hänga ihop med det nya området bör vidareutvecklas. Likt förvaltningen menar vi att det är viktigt att den ursprungliga planen om en idrottsanläggning på den gamla parkeringstomten kvarstår.

Vad gäller Norrtullsparkens utformning är vi skeptiska till att den på båda sidor omges av trafikerade gator. Möjligheten att låta parken direkt möta bostadshusen borde övervägas. I dagsläget motiveras dessa vägar med att garage måste göras tillgängliga. En lösning på detta skulle kunna vara gemensamma garageanläggningar under husen med infart från andra håll än parken.

Vad gäller parkeringsmöjligheter delar vi planbeskrivningens förmodan att det centrala läget och de goda möjligheterna till kollektivtrafik gör att mängden parkeringsplatser kan begränsas, vi menar dock att parkeringstalet kan sänkas ytterligare till 0,55, vilket också skulle motsvara ambitionen att området skall ligga i framkant vad gäller miljö.

I detta sammanhang vill vi också betona vikten av att tunnelbanan verkligen förlängs från Odenplan över Karolinska och till Solna. Ytterligare en viktig förbindelse är mellan KI i Norra stationsområdet och Universitetet vid Frescati/Albano. Där kan man med fördel pröva på att introducera nya typer av transportmedel, t.ex. spårbilar.

Vi har i ett tidigare skede efterlyst höjda ambitioner vad gäller miljö och vi finner det vara påkallat att göra det än en gång. I planbeskrivningen redogörs för att byggnaderna skall anpassas till ett förändrat klimat, vi menar att de framförallt skall skapas med målsättningen att inte bidra till klimat-förändringarna. Ett av huvudmålen med arbetet bör vara att det nya området utformas som en klimatneutral stadsdel där stadsplanering, energisystem och kollektivtrafik utformas så att den nya bebyggelsen inte ger något tillskott till de pågående klimatförändringarna. För att åstadkomma detta krävs bl.a. att en integrerad miljöplanering sker från allra första början. Erfarenheter från Hammarby-Sjöstad skall tillvaratas men utvecklas flera steg och miljölednings-ansvar måste finnas i projektledningen. Som förvaltningen föreslår bör samarbete med projektet Norra Djurgårdsstaden också utvecklas. Norra stationsområdet bör bli ett spjutspetsprojekt för miljöteknik redan på planstadiet. Energieffektiva byggnader, "nollenergihus", förnybar energi­försörjning, bilpoolssystem för att minimera biltrafik samt en modern avfalls­infrastruktur är några viktiga punkter som bör komma in på i ett tidigt stadium. Karolinska sjukhusets tak kunde vara ett av flera intressanta objekten som man kan anlägga solceller på.

Det är positivt att system för avfallshantering som sopsugssystem och gemensamma återvinningsutrymmen nämns i planarbetet. Det underjordiska utrymme som bildas genom övertäckningen borde också kunna ge plats för en underjordisk återvinningscentral liknande den i Vanadisberget. Det är både en viktig samhällstjänst för medborgarna och en stor miljövinst om enskilda kan bli av med större avfall i sitt närområde.

I övrigt är vi frågande över vad de 100 m. höga tvillingtornen ska ge för mervärde till den nya stadsdelen? Om det är frågan om ett nytt ”landmärke” kunde man med lite mer fantasi skapa något annat som passar stadsbilden bättre än dessa skrytsymboler. Förutom att de inte harmoniserar med sin omgivning, kommer de säkerligen att skugga sitt närområde.

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat att:

I huvudsak avge förvaltningens förslag till yttrande, samt att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att arbetsplatserna i området sprids i bebyggelsen så att det inte uppkommer arbetsplats- och boendezoner. Målet måste vara att få en blandad bebyggelse och därmed ett mer levande område. I annat fall löper man risk att Norra Stationsområdet blir ett dött förortsområde (jfr Södra Stationsområdet). Försiktighet bör iakttas med koncentration kring Torsplan.

Vänsterpartiet föreslår också en spårbunden kollektivtrafik över jord i väst-östlig riktning som anknyter till Odenplan. Kring denna spårvägsdragning kan sedan den offentliga och kommersiella servicen byggas upp.

Eftersom högeralliansen bidragit till att ett stort antal hyresrätter i Vasastan omvandlats till bostadsrätter borde hela Norra Stationsområdet bebyggas med hyresrätter.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Hanna Broberg m.fl. (m), ledamoten Rickard Ydrenäs (fp), ledamoten Marie Skogward (kd) och ersättaren Cecilia Önfelt (c) lämnade följande särskilda uttalande:

Det är anmärkningsvärt att stadsbyggnadskontoret, trots tydliga behovs-beskrivningar och ett intensivt arbete från stadsdelen och i olika samverkansgrupper, inte har klarar att tillgodose behovet av förskole-platser i det nybyggda Norra Stationsområdet. Med erfarenheter från Västra Kungsholmen och kunskapen om de grupper som flyttar in i nybyggda områden har stadsdelen tydligt redovisat krav på barnomsorgs-lokaler och framfört både pedagogiska och barns perspektiv på utformning av dessa miljöer. Det är uppenbart att stadens behov av social infra-struktur inte kan tillgodoses med nuvarande modell för planering och samverkan. Det krävs tydligare krav i markanvisningarna eftersom de allmänna detaljplanerna gör det möjligt för byggherrarna att kringgå sådana krav i just sina byggnader. Stadsbyggnadskontoret har inte tillräckligt tillvaratagit dessa stadens krav på social infrastruktur, vilket får konsekvenser för den nya stadsdelens funktion.

Då det finns fördelar med flexibla skol-förskoleenheter som kan förändras med växlande barngrupper är det viktigt att planera för sådana lösningar. Det krävs inom de olika serviceverksamheterna tillräckliga ytor och hus med sådan funktion att det blir väl fungerande administrativt och personaleffektiva verksamheter långsiktigt. Stadsdelens förslag om grundskola vid Sveaplan och att bensinmackstomten blir idrottspark är bra.

Äldreboendet måste få en funktion och säkerhet som motsvarar de särskilda behov som dementa äldre har. Behovet av gruppbostäder är fortsatt stort i staden och dessa måste planeras in enligt stadsdelens förslag. En modern och hållbar stadsdel måste också var tillgänglig och för att nå ett sådant resultat är det vikigt att ha en tydlig planering för detta.

Service såsom bibliotek bör storleksmässigt i första hand vara till för boende och de som arbetar eller vistas i Norra Stationsområdet. Frågan om kollektivtrafiklösningar måste vidareutvecklas med utgångspunkt från den mycket täta miljö som den nya stadsdelen utgör. En tunnelbana är långsiktigt den rimliga lösningen.

Ledamoten Rickard Ydrenäs (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

Utred ”kulturhus” på Norra Stationsområdet

– Nya Stadsbiblioteket bör ligga vid Odenplan och inte på Norra Stationsområdet

I förvaltningens remissvar föreslås att ”möjligheterna prövas att förlägga ett nytt modernt stadsbibliotek i världsklass i den paradbyggnad som i förslaget ligger i fonden av Norrtullsparken nära Torsplan och nya Universitetssjukhuset".

Vi delar inte förvaltningens uppfattning om att pröva möjligheterna för att placera ett nytt Stadsbibliotek på Norra Stationsområdet.

Vi har redan idag ett vackert, funktionellt och centralt placerat Stadsbibliotek i Stockholm och det behöver inte flyttas till Norra Stationsområdet. Däremot bör det nuvarande biblioteket byggas ut och moderniseras. Det är samtliga partier i den borgerliga alliansen överens om sedan tidigare och det har budgeterats medel för detta.

Det pågår just nu en utredning för att finna en ansvarsfull finansiering inför ett kommande beslut om genomförande av moderniseringen av Stadsbiblioteket och implementerande av det vinnande förslaget Delphinium. I uppdraget har ingått att ta fram ett detaljerat förslag till ny byggnad och biblioteksverksamhetens innehåll. Arbetet leds av en projektgrupp underställd kommunstyrelsen som rapporterar till finansborgarrådet och kulturborgarrådet. Projektgruppens utredning ska vara klar under 2009.

När staden bygger ett bibliotek i världsklass, är det inte bara ett hus. Det ska också vara en biblioteksverksamhet i världsklass. Därför kommer projektgruppen att se över såväl byggkostnader som driftskostnader för att hitta bästa möjliga lösning. Exempelvis ska man se över hur uthyrnings-bara delar av det nya biblioteket kan utformas.

Planeringsarbetet med det nya Stadsbiblioteket vid Odenplan fortsätter. Det vore därför fel och inte särskilt kostnadseffektivt att parallellt utreda möjligheterna att istället placera Stockholms Stadsbibliotek på Norra Stationsområdet. Vi avvisar därför förslaget från förvaltningen att placera Stadsbiblioteket på Norra Stationsområdet.

Vi tycker att det är bra att förvaltningen är mån om att värna kultur-verksamhet inom den nya stadsdelen och anser att det vore lämpligt att istället utreda om att det i paradbyggnaden kan planeras för ett ”allaktivitetshus”, som kan innehålla biblioteksfilial till det nya stadsbiblioteket vid Odenplan samt lokaler för till exempel musik, dans, teater och opera. Det bör också i en sådan utredning prövas möjligheter för byggandet av en mindre sim- och idrottsanläggning i paradbyggnaden.

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande:

Att den nya stadsdelen bör innehålla ett bibliotek är en självklarhet. Däremot bör Stockholms huvudbibliotek inte flytta från Sveavägen utan att det på ett övertygande sätt visats att det inte går att utveckla verksamheten där.

Ersättaren Cecilia Önfelt (c) lämnade följande ersättaryttrande:

Centerpartiet välkomnar en rejäl satsning på kultur i Norra Stations­­området. Ett nytt bibliotek i världsklass skulle höja området, som nu riskerar att bli högst ordinärt med en förutsägbar blandning av bostäder och arbetsplatser.

Man har valt att riva bort kulturbyggnader såsom klockhuset, som kunnat påminna om områdets tidigare användning, och den centrala parken krymper med varje nytt förslag från stadsbyggnadskontoret.

Vi ser därför gärna att man snarast börjar en prövning av möjligheterna att placera ett bibliotek/kulturhus på Norra Stationsområdet, gärna i närheten av Torsplan, så att det blir lätt tillgängligt både för de boende och för besökare.

________________________

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§17 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012 - remiss från kommunstyrelsen

Diarienummer 006-293/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2009.

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bl.a. Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av stadsledningskontorets förslag till säkerhetsprogram för Stockholms

stad 2009-2012. Förvaltningen är i huvudsak positiv till säkerhetsprogrammet, men redovisar ett antal synpunkter vad gäller de indikatorer som föreslås.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

____________________________

§18 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag – remiss från kommunstyrelsen

Diarienummer 006-301/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) samt ledamoten Yildiz Kafkas (mp) och tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) reserverade sig mot beslutet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2009.

Kommunfullmäktige beslutade 2008 att inom servicenämnden inrätta en för staden gemensam växel för stads­delsnämnderna och de nämnder som är anslutna till stadens gemensamma telefoni­plattform. Service­nämndens ansvar föreslås nu utvidgas till att omfatta samtliga nämnder och bolag. Servicenämnden föreslås även få i uppdrag att ansvara för medborgarsupport vad gäller stadens e-tjänster samt för att etablera och driva en för staden gemensam funktion för synpunkts- och klago­måls­hantering.

Förvaltningen är positiv till förslaget om en gemensam växel, som i kombination med Äldre Direkt och Kontakt­center Stockholm kommer att under­lätta för både allmänheten, företagare och andra intressenter att snabbt och enkelt få svar på sina frågor eller redan från början bli hänvisade till rätt instans.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Vice ordföranden Lars Arell (s) lade fram ett förslag till beslut från socialdemokraterna och ledamoten Yildiz Kafkas (mp) och föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Beslutsgång

Ordföranden Hanna Broberg (m) ställde förslagen mot varandra och fann att stadsdels­nämnden hade beslutat i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat att:

 1. Tillstyrka stadsledningskontorets förslag till beslut på punkterna 1, 4-11.

 2. Avstyrka stadsledningskontorets förslag på punkterna 2 och 3.

 3. Därutöver anföra följande:

En gemensam växel för stadens alla nämnder och bolag ser vi som en bra åtgärd för att göra servicen till medborgarna mer tillgänglig. De synpunkter som stadsdelsförvaltningen framför delar vi. Den nya gemensamma växeln måste kunna ta tillvara den lokala kunskap som idag finns.

Däremot är det svårt att med det underlag som idag finns tillgängligt, förstå varför den gemensamma växelfunktionen nödvändigtvis måste läggas ut på entreprenad. Den organisatoriska förändringen och frågan om intern eller extern leverantör bör beslutas var för sig.

Innan beslut om en entreprenadupphandling tas, måste en utredning göras om huruvida staden själv eller någon annan leverantör bäst kan driva den nya gemensamma växeln. Om en sådan utredning visar att en extern leverantör sammantaget är det bästa alternativet, bör nämnden ställa sig bakom ett sådant beslutsförslag. Något sådant ställningstagande kan nämnden dock inte göra mot bakgrund av det material som förelagts nämnden. Vi föreslår därför att de beslutsförslag som rör entreprenad­upphandling av den gemensamma växeln avslås.

Tjänstgörande ersättaren Berit Vikner (v) ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat att:

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till remissyttrande och föreslår istället följande:

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2008 att inom servicenämnden inrätta en för staden gemensam växel för stadsdelsnämnderna och de nämnder som är anslutna till stadens gemensamma telefonplattform. Nu föreslås att servicenämnden även får ansvar för samtliga nämnder och bolag samtidigt som nämnden föreslås få i uppdrag att lägga ut den gemensamma växelfunktionen på entreprenad.  

Vänsterpartiet anser nu som alltid att kommunens olika enheter ska bedrivas i egen regi.

I samband med fullmäktiges beslut om Kontaktcenter påpekade vänster­partiet att centralisering av information motverkar den lokala demokratin. Införandet av gemensam växel innebär att växelpersonalens kännedom om lokala förhållanden kommer att gå förlorad.

Om stadens bolag skulle komma att ingå i en gemensam växel stöder vi bolagens krav på att även i fortsättningen kunna använda sina växel­nummer och kravet på att kunden möts av bolagets namn.

____________________________

§19 SL:s förslag till trafikförändringar 2010 – remiss från trafikkontoret

Diarienummer 006-348/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) reserverade sig mot beslutet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2009.

Storstockholms Lokaltrafik (SL) utarbetar varje år förslag till trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet avseende linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid för buss, tunnelbana och pendeltåg. De beskrivna förändringarna utgör en bruttolista för vilka förändringar som skulle kunna vara aktuella.

Det är viktigt att de nybyggnads­områden som planeras på Norrmalm redan från början får en väl utbyggd kollektivtrafik så att de nya bostäderna och arbets­platserna inte genererar mer biltrafik än nödvändigt. Förvaltningen ser positivt på att SL fortsätter arbetet med kontinuitet i trafiken liksom arbetet med information till nyinflyttade och samarbete med exploatörer. Förvaltningen anser att miljö- och tillgänglig­hets­frågorna ska ha fortsatt hög prioritet.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med detta.

Beslutsgång

Ordföranden Hanna Broberg (m) ställde förslagen mot varandra och fann att stadsdelsnämnden hade beslutat i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) ansåg att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat att:

 1. Delvis bifalla förvaltningens remissvar.

 2. Öka turtätheten på buss 40.

 3. Tillåta cykel på Roslagsbanan.

 4. Påtala vikten av att långsiktigt planera för tvärbanans vidare sträckning norrut samt cityspårvagnens sträckning till Hornsberg.

 5. Därutöver anföra följande:

Vi delar förvaltningens synpunkt om att det är av största vikt att de som flyttar in i det planerade området vid Norra station ges god tillgänglighet till kollektivtrafik från dag 1 och att det därför är viktigt att SL samarbetar med ansvariga exploatörer. Därtill menar vi att det finns ytterligare brister i kollektivtrafiken som bör påtalas.

Vad gäller buss 40 mot Universitetet bör turtätheten ökas avsevärt på förmiddagarna. Universitetet expanderar såväl vad gäller utbildningar som rumsligt (Albano och Kräftriket). Bland annat har Lärarhögskolans flytt till Frescati gjort att trycket på buss 40 ökat. Eftersom denna flytt ännu inte är fullständig kan man vänta sig än mer passagerare på buss 40 i en nära framtid. Därtill kommer att många institutioner är förlagda till Albano eller Kräftriket som ligger långt från Tunnelbanestationen Universitetet. Buss 40 nyttjas också i hög grad av förskolorna kring Odenplan för besök på Riksmuseet eller 4H gården vid Stora Skuggan.

Idag är cykel inte tillåtet överhuvudtaget på Roslagsbanan vilket vi beklagar. Det bör vara möjligt att kombinera miljövänliga färdmedel för
att minska den samlade bilismen.

Även om det inte är en möjlig förändring till 2010 vill vi påtala vikten
av att planerna på tvärbanans vidare sträckning norrut, över Solna till Universitetet i Frescati, inte helt läggs i malpåsen. Alternativet är att bygga
en bana för spårbilar mellan Solna och universitetsområdet. Likaså är det angeläget att tänka vidare och planera för ytterligare spårvägstrafik i innerstaden. Cityspårvagnens sträckning till Hornsberg är då av första prioritet.

____________________________

§20 Årsrapport 2008 – remiss från revisionskontoret

Diarienummer 102-303/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Vice ordföranden Lars Arell (s) anmälde ett särskilt uttalande från socialdemokraterna.

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 juni 2009.

Stadsrevisionen har överlämnat revisionsberättelse för 2008 till stadsdelsnämnden
för yttrande. Revisionskontoret bedömer att stadsdelsnämndens styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Nämnden har i huvudsak nått de av kommunfullmäktige beslutade målen för verksamheten. Revisionskontoret bedömer dock att Norrmalms stadsdelsnämnds ekonomiska resultat för året på grund av underskott inte är helt tillfredsställande. Arbetet med den interna kontrollen har i stort varit tillräcklig men behöver fortsätta att utvecklas.

Revisionskontoret bedömer att bokslut och räkenskaperna i huvudsak är rättvisande.

Säkerheten i nämndens ekonomiska prognoser har varit god och kvaliteten i prognoserna har utvecklats jämfört med föregående år.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Lars Arell m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande:

Ordning och reda i finanserna samt tydlig intern styrning och kontroll är viktiga förutsättningar för ett ansvarsfullt politiskt ledarskap. Revisionen för Norrmalms stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska resultatet inte är helt tillfredsställande och den interna styrningen och kontrollen behöver förbättras. Vi socialdemokrater anser att den borgerliga majoriteten bör avsätta mer kraft till att komma tillrätta med de problem som uppmärk­sammas av revisorerna för Norrmalms stadsdelsnämnd. Risken föreligger i annat fall att stadsdelsnämnden åter tvingas göra ekonomiska prioriteringar som drabbar de som behöver stödet allra mest.

Det kan också vara värt att notera att revisorernas granskning visar att de verksamhetsmål som inte uppnås är inom områden som den borgerliga majoriteten anser vara sina paradfrågor; jobb, förskolan och budget i balans. Inom dessa områden har den borgerliga ansträngningen inte räckt hela vägen.

Ledamoten Yildiz Kafkas (mp) lämnade följande särskilda uttalande:

Miljöpartiet har under flera år lyft fram vikten av den interna kontrollen. Att revisorerna fortfarande behöver peka ut detta som ”förbättrings­område” är ett tecken på att förbättringsarbetet inte går tillräckligt snabbt.

I årsrapporten markeras att ”alla granskade delegationsbeslut inte anmäls till nämnden”. Det är en allvarlig kritik från revisorerna, eftersom beslut i delegation ska anmälas till nämnden vid nämndens möte som hålls direkt efter delegationsbeslutet.

Det är också allvarligt att revisorerna finner brister i upprättandet av regelmässiga handlingsplaner inom socialpsykiatri samt i hur den enskilde underrättas om beslut.

_____________________________

§21 Detaljplan för kv. Brunnsmästaren 1, Sabbatsbergsområdet – remiss från stadsbyggnadskontoret

Diarienummer 006-367/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2009.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som innebär att det
kan byggas bostäder och förskola i fastigheten Brunnsmästaren 1, med adress Eastmanvägen 8. I samband med detta flyttas Vasaparkens isbanas kylanläggning under mark intill källar­våningen.

Förvaltningen är i stort positiv till förslaget som, tillsammans med befintlig förskole­verksamhet och den nya förskolan Medevi Brunn, innebär att behovet av nya förskole­platser i Sabbatsbergsområdet kommer att kunna uppfyllas. Förvalt­ningen anser dock att planbestämmelserna endast bör medge användning för bostäder, förskola, vård, kultur, skola och kontor, för att värna Vasaparken som rekreativ oas. Kostnader för
flytt av kylaggregatet och markens återställande fördelas mellan staden och fastighets­ägaren. Förvaltningen förutsätter att stadsdelsnämnden inte kommer att belastas med några av dessa kostnader.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

____________________________

§22 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan godkänns och ärendet läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid sammanträde i stadsdelsnämndens pensionärsråd den 15 juni 2009 anmäldes.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta att godkänna anmälan och lägga ärendet till handlingarna.

___________________________

§23 Protokoll från Norrmalms handikappråd

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan godkänns och ärendet läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid sammanträde i Norrmalms handikappråd den 10 juni 2009 anmäldes.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta att godkänna anmälan och att lägga ärendet till handlingarna.

_____________________________

§24 Ekonomisk månadsuppföljning för maj med årsprognos för 2009

Diarienummer 100-376/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för maj 2009 godkänns.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 juni 2009.

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. maj 2009 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott på 1,5 mnkr före resultat­dispositioner och ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

____________________________

§25 Beslut fattade enligt delegation

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan godkänns och ärendet läggs till handlingarna.

Följande beslut anmäldes:

· Yttranden över ansökningar om alkoholserveringstillstånd.

· Inledda och avslutade tillsynsärenden enligt 20 § tobakslagen.

· Inhyrningar och avslutade hyreskontrakt under perioden januari 2008
t.o.m. april 2009.

· Inhyrningar och avslutade hyreskontrakt under perioden april 2008
t.o.m. april 2009.

· Medgivande till tjänsteförrättning utomlands.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta att godkänna anmälan och att lägga ärendet till handlingarna.

_____________________________

§26 Inkomna / upprättade handlingar

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan godkänns och ärendet läggs till handlingarna.

Följande handlingar anmäldes.

 1. Beslut från Socialstyrelsen rörande uppföljning av tillsyn av tandvården för personer/patienter som vistas på särskilt boende för äldre i Norrmalm. Diarienummer 602-157/2009.

 2. Case management – utvärdering av en arbetsmetod i samverkan mellan vård och socialtjänst. Diarienummer 501-357/2009.

 3. Förteckning över diarieförda handlingar under perioden 5 maj – 5 juni 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta att godkänna anmälan och att lägga ärendet till handlingarna.

__________________________

§27 Beslut om att avbryta gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm

Diarienummer 103-139/2009

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan godkänns och ärendet läggs till handlingarna.

Beslut fattat av Anders Carstorp, stadsdelsdirektör vid Södermalms stadsdels­förvaltning, om att avbryta gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning anmäldes.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta att godkänna anmälan och att ärendet skulle läggas till handlingarna.

_____________________________

§28 Övriga frågor

· Vice ordföranden Lars Arell (s) anmälde en skrivelse från socialdemokraterna angående förskoleverksamheten. Diarienummer 401-398/2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till stadsdelsförvaltningen för beredning.

· Ordföranden Hanna Broberg (m) hälsade Christina Rapp Lundahl välkommen som ny stadsdelsdirektör vid Norrmalms stadsdelsförvaltning. Annette Luengo, som varit tillförordnad stadsdelsdirektör sedan februari månad avtackades.

__________________________