Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Drottninggatan 89

Tema: Äldreomsorg - ordföranden i äldrenämnden Torun Boucher

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Inkommet medborgarförslag - om att anlägga en yogapaviljong i Vasaparken, förslagsvis i inre hörnet vid Torsgatan.

Dnr 2017/327-1.2.4.

Förvaltningens förslag: ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Svar på skrivelse

4 Konsekvenserna av rätt till heltid i förskolan - svar på skrivelse från Petra Gardos Ek (M) och Maria Karlman Noleryd (L), Susanne Wicklund (C) och Annette Hultåker (KD)

Beslutsärenden

5 Svar på Revisionskontorets årsrapport 2016

6 Entledigande av ersättare och val av ny ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2017

7 Nybyggnation av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning i Hagastaden, kvarter , Algoritmen - genomförandeärende

8 Nationellt utvecklingsarbete om förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017-2018

8:a Komplettering av Norrmalms stadsdelsnämnds delegationsordning

Svar på remisser

9 Motion om en policy för stadens torg och parker - remiss från kommunstyrelsen

10 Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remiss från kommunstyrelsen

12 Serveringstillstånd för Restaurant Frantzén

- remiss från socialförförvaltningen, tillståndsenheten
Dnr 2017/270-1.5.2.

Anmälningsärenden

13 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

14 Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för år 2017

Dnr 2017/202-1.2.1.
Utsändes senare via e-post samt finns på sammanträdet

15 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

Utsändes senare via e-post samt finns på sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämndsförvaltningsgrupp

Utsändes senare via e-post samt finns på sammanträdet

17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

18 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

19 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

20 Upphandling av den fortsatta driften av Norrmalms grupp- och servicebostäder enligt LSS - förfrågningsunderlag

Slutet sammanträde

21 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 1 2017

22 Återkallelse av överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

23 Återkallelse av överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

28 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet

§2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§3 Medborgarförslag om att anlägga en yogapaviljong i Vasaparken Dnr 2017/327-1.2.4.

§4 Konsekvenserna av rätt till heltid i förskolan ­ svar på skrivelse från Petra Gardos Ek (M), Maria Karlman Noleryd (L), Susanne Wicklund (C) och Annette Hultåker (KD) Dnr 2017/236-1.2.3.

§6 Entledigande av ersättare och val av ny ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2017 Dnr 2017-294-1.1.

§7 Nybyggnation av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning i Hagastaden, kvarter 7, Algoritmen - genomförandebeslut Dnr 2017-/13-1.1.

§8:A Komplettering av Norrmalms stadsdelsnämnds delegationsordning Dnr 2017/1-1.1.

§9 Motion om en policy för stadens torg och parker ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/113- 1.5.3.

§10 Reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/307-1.5.1.

§11 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022 ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/216-1.5.1.

§12 Serveringstillstånd för Restaurant Frantzén ­ remiss från socialförvaltningen, tillståndsenheten Dnr 2017/270-1.5.2.

§13 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2017 Dnr 2017/231-1.2.1.

§14 Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för år 2017 Dnr 2017/202-1.2.1.

§15 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§16 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

§17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§18 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

§20 Upphandling av den fortsatta driften av Norrmalms grupp- och servicebostäder enligt LSS ­ förfrågningsunderlag Dnr 2017/166-2.2.2.

§21 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS ­ kvartal 1 2017 Dnr 2017/264-1.2.1

§22 Återkallelse av överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§23 Återkallelse av överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

§28 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds sociala delegation