Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Väderkvarnens vård- och omsorgsboende, Brunnsgatan 26

Tema: Måltid och äldre

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Inkommet medborgarförslag

- Anlägg en boulebana i Observatorieparken
Dnr 2017/582-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Svar på medborgarförslag

4 Yogapaviljong i Vasaparken

Dnr 2017/327-1.2.

Ett medborgarförslag om att uppföra en yoga-paviljong i Vasaparken har inkommit till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslaget har överlämnats till förvaltningen för beredning. Förslagsställaren anser att det saknas en plats för lugnare träningsformer, så som yoga, och föreslår därför att en paviljong med golv och tak uppförs i parkens inre hörna mot Torsgatan.

I enlighet med Norrmalms parkplan är det angeläget att kunna tillskapa rofyllda platser i den intensiva stadsmiljön. Förvaltningen tycker att idén om att skapa en plats för kontemplation, yoga och andra lugna aktiviteter för rofyllda stunder är bra, men vill närmare undersöka vilken park och plats som skulle vara mest lämpad.

Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda detta vidare under 2018 och återkomma till nämnden med ett förslag.

6 Ansökan från PRO Norrmalm om projektbidrag

Dnr 2017/552-5.4.
I enlighet med stadsdelsnämndens rutin för bidrags-givning kan bidrag beviljas till föreningar och organisationer som, på lokal nivå, bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet.

Beslut om bidrag över 10 000 kronor fattas av stadsdelsnämnden och beslut om bidrag upp till 10 000 kronor fattas, i enlighet med nämndens delegationsordning, av stadsdelsdirektören.

För år 2017 har stadsdelsnämnden avsatt 300 000 kronor för bidrag till föreningar och organisationer. Stadsdelsnämnden har tidigare i år beviljat bidrag
på sammanlagt 179 000 kronor.

PRO Norrmalm har nu inkommit med en ansökan om bidrag på 10 500 kronor. Förvaltningen föreslår att PRO Norrmalm beviljas bidrag i enlighet med ansökan.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förordnande av beslutanderätt som enligt lag tillkommer nämndens ordförande

Dnr 2017/527-1.1.

Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av att snabbt fatta beslut. Detta behov är tillgodosett genom att nämndens ordförande har en, i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), direkt angiven rätt att fatta beslut.

Nämnden har dock möjlighet att förordna annan ledamot/andra ledamöter att fatta motsvarande beslut. Ordföranden och vice ordföranden i sociala delegationen har, enligt tidigare beslut i nämnden, rätt att fatta beslut i dessa ärenden. Förvaltningen föreslår att nämnden förordnar ytterligare en ledamot i sociala delegationen att i dessa fall fatta beslut.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Entledigande av ersättare och val av ny ersättare i sociala delegationen år 2017

Svar på remisser

9 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/456-1.5.1.

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd angående förslag till reviderade riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg. Riktlinjerna gäller för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS) till personer 65 år och äldre.

Behovet av att revidera riktlinjerna är bland annat föranlett av att Socialstyrelsen utkommit med nya föreskrifter och anvisningar som påverkar handläggningen av ärenden.

Syftet med riktlinjer är att säkerställa rättssäkerhet och lika-behandling när det gäller bedömning av de insatser som ska erbjudas från socialtjänstens äldreomsorg.

I riktlinjerna föreslås bland annat att införande av ramtid vid beslut om hemtjänsten. Detta påverkar både beställare och utförare. Beställningen ska formuleras så att utformningen av beviljade insatser, samt när och hur dessa ska utföras, överlåts till utföraren och den enskilde att komma överens om i genomförandeplanen. En beställning av hemtjänst ska därför inte precisera varje insats på detaljnivå.

Förvaltningen anser att de nya riktlinjerna är tydligt formulerade och att dessa kommer bli ett användbart verktyg i det dagliga arbetet.

10 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/484-1.5.1.

Kommunfullmäktige har tagit fram förslag till program för ett jämställt Stockholm 2018-2022. Norrmalms stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss.
Programmet ska fungera som övergripande väg-ledning när nämnder och bolagsstyrelser planerar sitt arbete för att nå visionen om, ett Stockholm för alla med fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Programmet beskriver stadens utmaningar med att uppnå jämställdhet och vad staden eftersträvar inom området. Programmet fastställer vidare sju fokusområden som är prioriterade för staden att arbeta med. Fokusområdena utgår från de sex nationella jämställdhetsmålen, med tillägg av ett fokusområde som behandlar stadens offentliga service. Slutligen beskriver programmet ansvarsfördelning, övergripande arbetssätt samt former för uppföljning.

Förvaltningen ställer sig positiv till programmet men efterfrågar konkreta aktiviteter samt förtydliganden om hur uppdrag inom olika fokusområdena bör fördelas mellan stadens nämnder och styrelser. Förvaltningen efterfrågar även att staden centralt
tar fram gemensamma indikatorer för stadsdels-nämnderna.

11 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/481-1.5.1.

Stadsledningskontoret har tagit fram programmet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022. Detta har skett med bakgrund av stadens budget för 2015 i syfte att nå visionen om ett Stockholm för alla. Programmets giltighetstid föreslås gälla 2018-2022.

Programmet beskriver vilka utmaningar som finns när det gäller hbtq-personers rättigheter. Fem fokus-områden som är prioriterade för staden att arbeta med lyfts fram. Vidare beskriver programmet ansvarsfördelning och övergripande arbetssätt, samt hur uppföljningen ska göras. Programmet är ett styrdokument och ska tillämpas i uppdrag som staden ger andra organisationer eller enskilda.

Förvaltningen anser att programmet är väl genomarbetat men efterfrågar tydligare vägledning för hur programmet ska implementeras i de olika verksamheterna.

12 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/485-1.5.1.

Förslaget till program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm 2018-2022 stad utgår från Barnkonventionen och är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser. Program-förslaget syftar till att säkerställa barnets rättigheter och förbättra flickors och pojkars levnadsvillkor och ska så långt som möjligt, tillämpas i uppdrag som staden ger andra organisationer eller enskilda. Implementering av programmet ska göras inom ramen för ordinarie planering och uppföljning av verksamheten.

Förvaltningen anser att ett stadsövergripande program för barns rättigheter behövs då Barn-konventionen förväntas bli svensk lag. Programmet är väl genomarbetat och tydliggör inriktning och fokusområden. Förvaltningen efterfrågar dock stadsövergripande anvisningar och dokument/mallar avseende arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor. Detta för att ge ökade förutsättningar för ett likvärdigt arbetssätt inom staden och därmed likvärdighet för medborgarna.
Förvaltningen anser att programmet bör tydliggöra att den vuxne behöver lämna sitt samtycke gällande att barnet ska komma till tals även vid beslut och åtgärder inom myndighetsutövning som avser barnets vårdnadshavare eller förälder.

13 Så stärker vi den personliga integriteten -

remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2017/514-1.5.1.

Integritetskommittén har i sitt slutbetänkande, så stärker vi den personliga integriteten, presenterat flertalet förslag på åtgärder för att minska de integritetsrisker som kartlagts under deras arbete.

Förvaltningen ställer sig positiv till slutbetänkandets slutsatser och förslag. Den nya dataskydds-förordningen kommer att ställa stora krav på oss som myndighet. De förslag som integritetskommissionen presenterar innebär tydligare förhållningsregler och ökat stöd för att tillämpa hanteringen av person-uppgifter. Detta innebär en säkrare hantering och ökar den personliga integriteten för medborgarna vilket förvaltningen ser som positivt. Förvaltningen anser vidare att det är önskvärt att staden centralt tar fram ett stöd för nämndernas anpassning till den nya dataskydds-förordningen. Så att person-uppgifter hanteras på ett likvärdigt sätt i stadens verksamheter.

14 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/491-1.5.1.

Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap. Norrmalms stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss.

Förvaltningen ställer sig positiv till riktlinjerna och anser att staden därmed förtydligar förutsättningarna och möjligheterna för nämnder och styrelser att ingå samverkan och partnerskap med idéburen sektor.

Förvaltningen anser att stöd behöver utarbetas för inom vilka områden som IOP är lämplig. Förvaltningen vill understryka vikten av att ta fram en vägledning för tillämpning av riktlinjerna.

15 Motion om brottsförebyggande åtgärder i skolan - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/372-1.5.1.

Cecilia Brinck och Andrea Ström (båda M) har inkommit med en motion om brottsförebyggande åtgärder i skolan. De anser att skolan är den viktigaste arenan för att påbörja ett förebyggande arbete mot kriminalitet och föreslår bland annat att berörda nämnder ska verka för att poliser placeras på utsatta skolor och att socialsekreterare ska finnas på skolor där det förekommer många orosanmälningar.

Förvaltningen delar Cecilia Brincks och Andrea Ströms uppfattning om vikten av att tidigt vidta åtgärder för att förebygga att barn och unga dras in i en kriminell livsstil. Norrmalms stadsdelsförvaltning samarbetar redan idag med polisen och skolorna för att förebygga kriminalitet och vidta åtgärder för att komma tillrätta med de problem som finns inom stadsdelsområdet. Staden centralt erbjuder stöd till brottsutsatta. Även vittnen till brott och ungdomar som är misstänkta för brott erbjuds stöd och rådgivning.

16 Motion om skärpta krav för jour- och familjehemsplaceringar - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/338-1.5.1.

Andrea Ström och Christina Elffors-Sjödin (båda M) har inkommit med en motion och vill stärka kontrollen och uppföljningen av jour- och familje-hemsplaceringar. I motionen uppges bland annat att det finns uppgifter om att boenden inte alltid hinner utredas och att placering av barn gjorts i boenden som inte upphandlats. Ensam-kommande barn lyfts fram som en utsatt grupp. Med bakgrund av detta yrkar Andrea Ström och Christina Elffors-Sjödin att social-nämnden bland annat ska få i uppdrag att centralt upphandla familje- och jourhem och säkerställa att samtliga har genomgått en utredning.

Förvaltningen vill framhålla att socialnämnden redan idag har upphandlade ramavtal med företag som tillhandahåller jour- och familjehem. Det finns även en av socialnämnden upprättad "bank" med god-kända jour- och familjehem. Förvaltningen kan inte se att det finns behov av ytterligare ramavtal men har inget att invända mot att socialnämnden i övrigt får uppdrag i enlighet med Andrea Ströms och Christina Elffors-Sjödins yrkanden.

17 Motion om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/588-1.5.3.

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet.

Anmälningsärenden

18 Matlådor till kunder inom Hemtjänst Norrmalm - resultat från brukarundersökning samt testgrupp

Dnr 2.2.2.-633/2015

Fazer Food Services AB levererar matlådor till kunder inom Hemtjänst Norrmalm. Som en del av uppföljningen av avtalet med leverantören har en testgrupp provsmakat maten. I samband med detta har även kunderna erbjudits lämna omdömen om de matlådor de beställt.

Testgruppen provsmakade tre olika matlådor och lämnade sedan ett personligt omdöme utifrån olika frågeställningar. Slutligen lämnades ett omdöme om helhetsintrycket. Poängskalan var femgradig där 1 var sämst och 5 bäst. Högst resultat hade en rätt med 2,8 poäng i snitt. Därefter erbjöds kunder att delta i utvärderingen. Åtta av dessa deltog och bedömde sammantaget 45 rätter/matlådor utifrån samma frågor som testgruppen hade att besvara. Kundernas helhetsomdöme låg högre än testgruppens. Här låg snittet för samtliga testade matlådor på 4,0.

Förvaltningen ser det som värdefullt att en utvärdering av detta slag genomförs och att en kontinuerlig dialog förs med utföraren. Resultatet kan även ha betydelse för en framtida förlängning av avtalet.

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

21 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds pensionärsråd

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet.

24 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

25 Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - kvartal 2 år 2017

26 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträde cirkulerar under sammanträdet.

§2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§3 Inkommet medborgarförslag

§4 Yogapaviljong i Vasaparken Dnr 2017/327-1.2.4.

§6 Ansökan från PRO Norrmalm om projektbidrag Dnr 2017/552-1.1.

§7 Förordnande av beslutanderätt som enligt lag tillkommer nämndens ordförande Dnr 2017/527-1.1.

§8 Entledigande av ersättare och val av ny ersättare i sociala delegationen år 2017 Dnr 2017/584-1.1.

§9 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/456- 1.5.1.

§10 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/484-1.5.1.

§11 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/481-1.5.1.

§12 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/485-1.5.1.

§13 Så stärker vi den personliga integriteten ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/514-1.5.1.

§14 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/491-1.5.1.

§15 Motion om brottsförebyggande åtgärder i skolan ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/372-1.5.1.

§16 Motion om skärpta krav för jour- och familjehemsplaceringar - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/338-1.5.1.

§17 Motion om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/588-1.5.1.

§18 Matlådor till kunder inom Hemtjänst Norrmalm ­ resultat från brukar-undersökning och testgrupp Dnr 2.2.2.-633/2015

§19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

§21 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds pensionärsråd

§22 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor

§23 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

§25 Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ­ kvartal 2 år 2017 Dnr 2017/524-1.2.1.

§26 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds sociala delegation