Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Drottninggatan 89

Tema: Tillgängligheten i våra Parker och funktionshinderrådets uppdrag.
Medverkande: Park Läs mer...miljöavdelningen och funktionshinderrådet.

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Svar på medborgarförslag

3 Alkoholförbud i parken på Jarlaplan

Dnr 2017/356-1.2.4.
Ett medborgarförslag om att införa alkoholförbud i parken på Jarlaplan har inkommit till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslags-ställaren beskriver att Jarlaplan under lång tid har varit plats för alkoholförtäring, nästintill dygnet runt, och
att detta skapar en otrygg, skräpig och stökig miljö.

Alkoholförbud på offentlig plats regleras genom Stockholms stads lokala ordningsföreskrifter. För att
göra ändringar eller tillägg i dessa föreskrifter krävs beslut
i kommunfullmäktige.

Förvaltningen har varit i kontakt med kommunpolisen för Norrmalms lokalpolisområde, förvaltningens renhållnings-entreprenör, Norra Reals rektor och socialförvaltningens uppsökarenhet kring situationen på Jarlaplan. Sammantaget ges en bild av en plats som till och från används av en grupp som periodvis missbrukar alkohol, men som inte bryter mot ordningslagen eller orsakar ökad nedskräpning. Utifrån stadens restriktiva förhållning gentemot att inför alkohol-förbud på allmänna platser föreslår förvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.

4 Utomhus-spa i Bellevueparken

Dnr 2017/540-1.2.4.
Ett medborgarförslag om att anlägga ett utomhus-spa i Bellevueparken har inkommit till Norrmalms stadsdels-nämnd. Förslagsställaren beskriver sin idé i ord och bild. Anläggningen kan innehålla badkällor med terrasserade pooler och duschar längs med den branta sluttningen på udden i parken.

Förvaltningen anser att det inte är lämpligt att anlägga ett utomhus-spa i Bellevueparken på den plats som beskrivs i medborgarförslaget. Anledningen är bland annat att det påverkar träd och växtlighet och tar i anspråk delar av och förändrar den gröna naturparkens karaktär på Stallmästar-holmen. Området utgör en del av det unika historiska parklandskapet runt Brunnsviken som ingår i Kungliga Nationalstadsparken. Indragning av vatten och teknik för rening skulle också medföra stora ingrepp i parken.

Beslutsärende

4:a Entledigande av ledamot och val av ny ledamot i sociala delegationen år 2017

Svar på remisser

5 Motion om ett modernt och hållbart Stockholm - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/380-1.5.1.
Motionärerna Anna König Jerlemyr med flera (M) vill reformera normer, bestämmelser och lagstiftning i syfte att möjliggöra byggandet av en modern, tät och hållbar stad, som samtidigt värnar grönska och kulturvärden. Avsikten är bland annat att öka exploateringen i flera stadsutvecklings-projekt, i högre grad planera för klassisk arkitektur och förändra stadsbyggnadsprocessen i Stockholm stad samt genomföra reformer för att öka rörligheten på bostads-marknaden. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar om 35 olika förslag. Förslaget om en piazza
på Odenplan är det som direkt berör Norrmalms stadsdelsnämnd.

Odenplans torgyta har de senaste åren byggt om och utvecklats till en mötesplats som rymmer bland annat torg-handel och nya sittplatser. Någon större omdaning ser vi därför inte som aktuell men välkomnar insatser som kan tillföra platsen ytterligare kvaliteter. Förvaltningen anser att den planering som finns är tillräcklig för att kunna uppnå bostadsmålet i Stockholm.

Förvaltningen anser vidare att god gestaltning, skötsel och gott underhåll av det offentliga rummet är viktigt för att uppnå stadens mål. Men frågorna hanteras redan i flera av stadens styrdokument. Förvaltningen delar dock motionärens uppfattning om att staden behöver styrmedel för att säkerställa en god gestaltning vid tillfälliga evenemang i det offentliga rummet.

6 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/625-1.5.1.
Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag på förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation samt en genomförandeplan för detta.

Förslaget beskriver hur staden ska förbättra samordningen
av inköp och upphandlingar samt få ner kostnaderna genom att göra bra upphandlingar och få fram prisvärda avtal. Vidare beskriver förslaget hur det kan bli en välfungerande gemensam upphandlings- och inköpsorganisation genom
att införa ett nytt arbetssätt. Arbetet ska ske inom ramen för befintlig budget. Införandet kommer enligt planen att genomföras under en treårsperiod.

Förvaltningen efterfrågar tydliga riktlinjer när implemen-teringen börjar. Förvaltningen tror på den föreslagna förändringen men att det skyndas långsamt och vi lär efter hand så att det inte blir en ny stor administration som måste finansieras.

Anmälningsärenden

7 Ekonomisk månadsuppföljning per september med prognos för år 2017

Dnr 2017/202-1.5.1.
Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på
sammanträdet.

8 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet.

10 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet.

11 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

12 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

13 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB)

15 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§3 Alkoholförbud i parken på Jarlaplan ­- svar på medborgarförslag Dnr 2017/356-1.2.4.

§4 Utomhus-spa i Bellevueparken -­ svar på medborgarförslag Dnr 2017/540-1.2.4.

§4:A Entledigande av ledamot och val av ny ledamot i sociala delegationen år 2017 Dnr 2017/682-1.1.

§5 Motion om ett modernt och hållbart Stockholm -­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/380-1.5.1.

§6 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation -­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/625-1.5.1.

§7 Ekonomisk månadsuppföljning per september med prognos för år 2017 Dnr 2017/202-1.1.

§8 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

§9 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§10 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

§11 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§12 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

§14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§15 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds sociala delegation