Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Drottninggatan 89

Tema: Kultur för alla.
David Jonsson, borgarrådssekreterare vid stadsbyggnads- och kultu Läs mer...rroteln medverkar tillsammans med förvaltningen.

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Svar på medborgarförslag

3 Boulebana i Observatorielunden

Dnr 2017/582-1.2.4.
Ett medborgarförslag om att anlägga en plats för boule i Observatorielunden har inkommit till Norrmalms stads-delsnämnd. Förslaget har överlämnats till förvaltningen
för beredning.

Förslagsställaren vill att fyra boulebanor uppförs på
en gräsmatta som ligger i anslutning till Pressbyrån, i Observatorielundens nedre del. Sporten beskrivs både
som hälsofrämjande och trygghetsskapande.

Förvaltningen anser att förslaget är bra och föreslår att två
till fyra boulebanor med minsta mått på 12,5 x 3 meter anläggs i anslutning till den stora blomsterlådan, och Pressbyrån, i den nedre delen av Observatorielunden. Projektet föreslås genomföras under 2018 och i samråd
med förslagsställaren.

Beslutsärenden

4 Redovisning av utredning om att överta parkskötseln i egen regi

Dnr 2017/676-1.2.1.
På sitt sammanträde den 15 december 2016 gav stadsdels-nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda ett återtagande av parkskötseln till egen regi, och återkomma till nämnden med en redovisning av förutsättningar och konsekvenser av detta.

Utifrån nämndens nuvarande förutsättningar är utredningens slutsats att det inte är ändamålsenligt att återta hela park-skötseln i egen regi. Däremot visar utredningen att det kan vara lämpligt att driva vissa delar av parkskötseln i egen regi. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidare utreda egen regi-verksamhet enligt alternativ B i bifogad rapport och återkomma till nämnden med ett beslutsunderlag för detta.

Omfattningen av egen regi-verksamheten, som utredningen föreslår utreds vidare enligt alternativ B, utgör landskapsvård och mindre, löpande, underhålls- och skötselåtgärder. Eftersom arbetsuppgifterna på vintern är begränsade behöver utredningen omfatta att även undersöka om det går att kombinera ihop attraktiva tjänster med andra verksamheter inom nämndens ansvarsområden och inom norra innerstaden, i syfte att uppnå kostnadseffektivitet och god kvalité.

5 Fyllnadsval till Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

6 Entledigande av ersättare och val av ny ersättare i sociala delegationen

7 Sammanträdesdagar för Norrmalms stadsdelsnämnd och nämndens sociala delegation år 2018

Dnr 2017/696-1.1.
Förvaltningen föreslår att nämnden under 2018 ska samman-träda en gång i månaden med undantag av juli månad. Samtliga sammanträden, utom det konstituerande samman-trädet den 2 januari, föreslås börja kl. 18 och tills vidare äga rum på Drottning-gatan 89.

Förvaltningen föreslår att sociala delegationen, med undantag av maj och juli månad, ska sammanträda en gång i månaden. Samtliga sammanträden föreslås börja kl. 16.15 och äga rum på Sankt Eriksgatan 117.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Revidering av Norrmalms stadsdelsnämnds delegationsordning

Dnr 2017/1-1.1.
Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegations-ordningen. Ändringar och kompletteringar av delegations-bestämmelserna beror i allmänhet på ändringar i lag-stiftningen, beslut fattade av kommunfullmäktige eller organisatoriska/personella förändringar inom förvaltningen som påverkar beslutsbefogenheterna.

Förvaltningen föreslår att delegationsordningen kompletteras
och ändras i enlighet med förvaltningens förslag.

Svar på remisser

9 För ett tryggare och säkrare Stockholm - Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

- remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2017/636-1.5.1.
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad, att gälla för tiden

10 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor - remiss fån kommunstyrelsen

Dnr 2017/649-1.5.1.
Utbildningsnämnden har tagit fram ett nytt förslag till
sko-program för Stockholms stads förskolor och skolor. Programmet ska förtydliga stadens inriktning och prioriterade områden i det kommunala skolväsendet.

Förvaltningen anser att det är positivt med ett skolprogram som har som ambition att omfatta hela skolväsendet från förskolan till gymnasiet. Programmet vänder sig dock främst till grundskolan och gymnasiet. Förskolans perspektiv och centrala begrepp behöver därför skrivas fram ytterligare. Förvaltningen anser att skolprogrammet med ett särskilt stycke bör belysa stadens utmaning avseende att rekrytera och behålla behörig pedagogiskt utbildad personal. Det finns även behov av att begreppet undervisning i förskolan lyfts fram och problematiseras. Förvaltningen efterlyser beskrivningar på hur förskolan arbetar inkluderande med
barn i behov av särskilt stöd.

11 Detaljplan för Väduren 10 i stadsdelen Vasastaden

- remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2017/646-1.5.3.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera fastigheten Väduren 10 på Birger Jarlsgatan

12 Ekonomisk månadsuppföljning per oktober med prognos för år 2017

Dnr 2017/202-1.2.1.
Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på
sammanträdet.

13 Redovisning av genomförd gemensam upphandling av konsumentvägledningstjänster

Dnr 2016/740-2.2.1.
Avtalet med den tidigare utföraren av konsumentvägledning, Råd och Rön AB/Konsumentcentrum löpte ut den 31 augusti

14 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

Utsändes senare via e-post till nämnden samt finns på sammanträdet.

16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

18 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

19 Upphandling av städtjänster och fönsterputs i enskilda hem för brukare inom Hemtjänst Norrmalm och boende på Väderkvarnens servicehus - förfrågningsunderlag

20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

22 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§3 Boulebana i Observatorielunden -­ svar på medborgarförslag Dnr 2017/582-1.2.4.

§4 Redovisning av utredning om att överta parkskötseln i egen regi Dnr 2017/676-1.2.1.

§5 Fyllnadsval till Norrmalms råd för funktionshinderfrågor Dnr 2017/681-1.1.1.

§6 Entledigande av ersättare och val av ny ersättare i sociala delegationen år 2017 Dnr 2017/704-1.1.

§7 Sammanträdesdagar för Norrmalms stadsdelsnämnd och nämndens sociala delegation år 2018 Dnr 2017/696-1.1.

§8 Revidering av Norrmalms stadsdelsnämnds delegationsordning Dnr 2017/1-1.1.

§9 För ett tryggare och säkrare Stockholm ­ Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram -­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/636-1.5.1.

§10 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017-649-1.5.1.

§11 Detaljplan för Väduren 10 i stadsdelen Vasastaden -­ remiss från stadsbyggnads-kontoret Dnr 2017/646-1.5.3.

§12 Ekonomisk uppföljning per oktober med prognos för år 2017 Dnr 2017/202-1.2.1.

§13 Redovisning av genomförd gemensam upphandling av konsumentväglednings-tjänster Dnr 2016/740-2.2.1.

§14 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§15 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds förvaltningsgrupp

§16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

§19 Upphandling av städtjänster och fönsterputs i enskilda hem för brukare inom Hemtjänst Norrmalm och boende på Väderkvarnens servicehus ­ förfrågningsunderlag Dnr 2017/171-2.2.2.

§20 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS) ­ kvartal 3 år 2017 Dnr 2017/667-1.2.1.

§21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§22 Protokoll från Norrmalms stadsdelsnämnds sociala delegation