Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Verksamhetsberättelse för år 2017

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

Beslutsärenden

3 Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2018/18-1.2.1.
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Idéburet offentligt partnerskap mellan Norrmalms stadsdelsnämnd och KFUM Central

Dnr 2017/824-1.2.5.
Ökad delaktighet i fritidsaktiviteter och föreningsliv bland nyanlända barn och ungdomar förväntas stärka möjligheter för integration samt vara hälsofrämjande. Genom att bygga upp ett strukturerat och långsiktigt förutsägbart samspel mellan den offentliga och idéburna sektorn förbättras möjligheterna att erbjuda en riktad och breddad palett av fritidsverksamheter för nyanlända barn och ungdomar i
såväl vardagen som under skolloven. Denna samverkan är lämplig för ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Norrmalms stadsdelsnämnd och KFUM Central i enlighet med stadens riktlinjer för IOP.

Syftet med partnerskapet är att skapa långsiktiga och varaktiga förutsättningar för nyanlända barn och ungdomar inom Norrmalms stadsdelsområde att introduceras och delta i organiserade fritidsverksamheter.

5 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning

Dnr 2018/3-1.1.
Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegations-ordningen. Ändringar och kompletteringar av delegations-bestämmelserna beror i allmänhet på ändringar i lag-stiftningen, beslut fattade av kommunfullmäktige eller organisatoriska förändringar inom förvaltningen som kan påverka beslutsbefogenheterna.

Stockholms trygghetsjour har i kontakt med förvaltningen påtalat att det finns behov att förtydliga delegations-bestämmelserna för trygghetsjourens anställda.

Förvaltningen föreslår i detta ärende att delegations-bestämmelserna ändras i enlighet med trygghetsjourens förslag.

Svar på remisser

6 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning -

remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2017/719-1.5.1.
För att uppnå Stockholms stads vision om att medborgarna erbjuds jämlika livchanser och välfärd av hög kvalitet har en översyn av stadens budget- och skuldrådgivning genom-förts med fokus på likställt arbete över staden. Översynen
har skett i samarbete mellan socialförvaltningen och stadsdels-förvaltningarnas avdelnings- och enhetschefer inom verksamhetsområdet samt budget- och skuldrådgivare. Sammantaget upplever de flesta medverkande att verksamhetsområdet behöver utvecklas för att bli mer likställt över staden. Bland annat genom att det förebyggande arbetet tydliggörs och användandet av ärendehanteringssystemet Boss ökar. En särskild diskussion har förts om fördelar och nackdelar med en lokal, regional respektive central organisation av verksamheten.

Förvaltningen delar uppfattningen om att det är viktigt att sträva efter likställighet över staden. De fyra stadsdels-förvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm, som idag har en samordnad budget- och skuldrådgivning för innerstaden, är alla överens om att de önskar behålla den regionala form som rådgivningen har idag.

7 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/720-1.5.1.
Socialnämnden fick i uppdrag i budget för 2017 att genom-föra en revidering av befintliga riktlinjer för stadens arbete med budget- och skuldrådgivning. Revideringen har inneburit att i möjligaste mån ta bort skrivningar som redan före-kommer i andra dokument, så som Socialstyrelsens hand-böcker och Konsumentverkets stöddokument, och istället göra hänvisningar till berörda dokument.

Förvaltningen är positiv till förslaget till reviderade riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning. Riktlinjerna är tydliga och kommer att bli ett bra redskap i det dagliga arbetet, vilket i sin tur bidrar till likställighet och en verksamhet av god kvalitet. Stadsdelsnämnderna Kungs-holmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm driver en för innerstaden gemensam budget- och skuldrådgivning. Förvaltningen anser att förslaget till riktlinjer väl speglar den verksamhet som bedrivs i innerstaden och behovet av rådgivning.

8 Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 201-2023 - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/746-1.5.1.
Stadsledningskontoret har i samarbete med representanter från funktionshindersorganisationer, förvaltningar och bolag i staden tagit fram ett förslag till reviderat program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det reviderade programmet ska användas av stadens nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att identifiera, förebygga och undanröja de hinder för delaktighet som bristande tillgänglighet och ojämlika levnadsvillkor medför för personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen anser att förslaget är väl genomarbetat. Det föreslagna programmet är tydligare och mer heltäckande än nuvarande program. Det är positivt att man poängterar att genomförandet och förverkligandet av programmet ska göras inom ramen för ordinarie planering och uppföljning av stadens nämnders och bolagsstyrelsers verksamhet. Implementering och uppföljning av programmet underlättas av att förslag till indikatorer ges.

9 Revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler -remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/761-1.5.1.
Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till revidering av avtalet med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) när det gäller utbildningslokaler. Syftet med revideringen är att skapa ökade incitament att bygga rationellt och kostnads-effektivt i samband med ny-, om- och tillbyggnader. Det reviderade avtalet benämns samverkansavtal för att betona parternas gemensamma ansvar för att, med kommunkoncern-nyttan i fokus, alltid eftersträva effektiva lösningar.

Förvaltningen är positiv till förslaget till reviderat avtal. Det är bra att det blir en tydligare gränsdragning när det gäller drift och underhåll samt att äldre byggnader kan fasas ut och nya moderna lokaler erhålls med bra energiprestanda. Detta skulle öka likvärdigheten mellan förskolor samt vara mer kostnadseffektivt.

10 Serveringstillstånd för restaurang Yellow, Jakobsbergs-gatan 23 A - remiss från socialförvaltningen

Dnr 2017/758-1.5.2.
Tailfeather Stockholm AB har ansökt om serveringstillstånd för restaurang Yellow, Jacobsbergsgatan 23 A, i restaurangen och på uteserveringen måndag till söndag kl. 11.00-02.00.

Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot ansökan och föreslår därför att ansökan tillstyrks.

11 Serveringstillstånd för restaurang Klara Strand Café, Klara Mälarstrand 2 - remiss från socialförvaltningen

Dnr 2017/806-1.5.2.
Carlsbonium AB har ansökt om serveringstillstånd för Klara Strand Café, Klara Mälarstrand 2, till allmänheten i restaurangen och på uteserveringen måndag till söndag kl. 11.00-01.00 samt till slutet sällskap i restaurangen och på uteserveringen måndag till söndag kl. 01.00-03.00.

Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot ansökan och föreslår därför att ansökan tillstyrks.

Anmälningsärenden

12 Verksamhetsuppföljning - socialtjänstens utförarenhet

Dnr 2016/764-1.2.1.
Uppföljningen avser socialtjänstens utförarenhet inom äldre- och socialtjänstavdelningen. Verksamheten omfattas av en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning samt stödboende och boendestöd och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt träfflokalen Balder.

Uppföljningen visar att verksamheterna håller en god kvalitet och att brukarna får en god omsorg.

13 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

14 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

15 Protokoll från förvaltningsgrupp Norrmalm

16 Beslut fattade enligt delegation

17 Inkomna och upprättade handlingar

18 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första punkten föräldrabalken (FB)

20 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§3 Verksamhetsberättelse 2017 för Norrmalms stadsdelsnämnd Dnr 2018/18-1.2.1.

§4 Idéburet offentligt partnerskap mellan Norrmalms stadsdelsnämnd och KFMU Central Dnr 2017/824-1.2.5.

§5 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning Dnr 2018/3-1.1.

§5:B Utanordnare och firmatecknare för Norrmalms stadsdelsnämnd Dnr 2018/42-1.1.

§6 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/719-1.5.1.

§7 Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/720-1.5.1.

§8 Ett Stockholm för alla ­ Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/746-1.5.1.

§9 Revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/761-1.5.1.

§10 Serveringstillstånd för restaurang Yellow ­ remiss från socialförvaltningen Dnr 2017/758-1.5.2.

§11 Serveringstillstånd för restaurang Klara Strand Café ­ remiss från socialförvaltningen Dnr 2017/806-1.5.2.

§12 Verksamhetsuppföljning ­ socialtjänstens utförarenhet, verksamhetsåret 2017 Dnr 2017/764-1.2.1.

§13 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

§14 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§15 Protokoll från förvaltningsgrupp Norrmalm

§16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

§17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken (FB)

§20 Protokoll från stadsdelsnämndens sociala delegation