Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Tidiga nyttor inom äldreomsorgen utifrån pilotprojekt på Väderkvarnens vård- och oms Läs mer...orgsboende och inom Hemtjänst Norrmalm.

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

Svar på medborgarförslag

3 Träd på Blekholmsterrassen

Dnr 2018/15-1.2.4.
Ett medborgarförslag om träd vid Blekholmsterrassen kom in
till Norrmalms stadsdelsnämnd i januari 2018. Förslagsställaren anser att två nya träd skulle göra platsen mellan Blekholms-terrassen och "Krogen" mycket trevligare.

Förvaltningen håller med om att det är motiverat att se över platsen som pekas ut i medborgarförslaget. Tillsammans med övriga Blekholmsterrassen finns platsen med i förvaltningens treårs-planering för kommande investeringsprojekt. I en framtida upprustning ingår till exempel att renovera bryggor, se över vegetation och eventuellt addera offentlig konst.

När parkens vegetation ses över behöver hänsyn tas till att platsen är skuggig och att det därigenom är en utmaning att etablera träd och annan växtlighet. När det planeras åtgärder
på platsen behöver förvaltningen också ta hänsyn till intilliggande fastigheter. I samband med att ett förslag till upprustning tas fram kommer förvaltningen att hålla en medborgardialog där närboende och parkbesökare får möjlighet att lämna synpunkter på hur platsen ska förbättras.

Beslutsärenden

4 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

Dnr 2018/170-1.1.
Stadsdelsnämnden ska lämna ett underlag till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Underlaget, som utgår från stadens övergripande inriktningsmål, beskriver utvecklings-tendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar samt effekterna av dessa inklusive eventuella åtgärder. I underlaget redovisas även strategiska och prioriterade frågor
för de kommande tre åren.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2018

Dnr 2018/156-5.4.
I enlighet med stadsdelsnämndens rutin för bidragsgivning
kan projektbidrag beviljas till föreningar och frivilliga organisationer som, på lokal nivå, bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet för boende
inom stadsdelsområdet. Ansökan kan göras vid två tillfällen
under året, 1 mars och 15 augusti.

Sammanlagt har fem ansökningar om projektbidrag kommit
in. Beslut om bidrag upp till 10 000 kronor fattas av stadsdels-direktören och rapporteras löpande till nämnden.

För år 2018 har nämnden avsatt 300 000 kronor för dessa ändamål. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden i detta ärende beviljar bidrag med 190 800 kronor. Om föreslagna bidrag beslutas har nämnden 104 200 kronor kvar att fördela under året. Tidigare under året har 5 000 kronor till Vasaträffens gymnastik beviljats och utbetalats enligt delegation.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ansökan om medel för utveckling av verksamhet för nyanlända

Dnr 2018/176-1.2.6.
Utsändes senare

Svar på remisser

7 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/127-1.5.3.
Länsstyrelsen i Stockholms län har skickat ett förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län på remiss till bland annat kommunerna i länet. Kommunstyrelsen har i sin tur skickat förslaget på remiss till bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd. Regional handlingsplan för grön infrastruktur berör allt från planfrågor till markanvändning och naturvård. Handlingsplanen består av tre huvuddelar: En övergripande inledning, en nulägesbeskrivning och en åtgärdsdel.

Stockholms län och innerstad växer idag kraftigare än på många
år. Därför är frågan om hur den gröna infrastrukturen bevaras
och stärks vid bostadsbebyggelse eller annan exploatering mycket viktig och bör lyftas fram i handlingsplanen.

Handlingsplanen är omfattande och för att den ska få genomslag och spridning ser vi gärna att en kortversion tas fram. Förvaltningen menar även att handlingsplanen kan bli ännu tydligare med vem som ansvarar för vad i genomförandet av planen.

8 Detaljplan för Hagaplan och Eugeniavägen - remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 2018/102-1.5.3.
Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd om förslag till detaljplan för del av Hagaplan och Eugeniavägen. Planens huvudsyfte är att justera kommungränsen mellan Stockholm och Solna så att den följer den planerade kvartersstrukturen vid mötet inom stadsutvecklingsområdet Hagastaden.

Föreslagen detaljplan innebär att områden som idag ligger i Solna överförs till Stockholms stad, vilket innebär att Norrmalms stadsdelsområde växer till ytan. Detaljplanen innehåller inte verksamheter inom stadsdelsnämndens ansvars-områden och ingen parkmark berörs eller tillkommer. Däremot kommer stadsdelsnämnden bli ansvarig för skötseln av de perenn- och buskplanteringar som planeras på Hagaplan och Eugeniavägen, vilket behöver förtydligas i planbeskrivningen. Förvaltningen anser att det i planeringen av torgets gestaltning bör tas hänsyn till vinteraspekten så att torget även blir attraktivt under årets mörka och kalla månader.

Enligt förvaltningen behöver Stockholms stad ta fram riktlinjer gällande ansvarsförhållanden för hur skötseln av växtbäddar och skelettjordar ska fungera, i de fall som de särskilt ska fungera för hantering av dagvatten.

9 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad - remiss från trafikkontoret

Dnr 2018/67-1.5.3.
Stockholm stads trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, styr planeringen av stadens vägar, gator och offentliga rum. Framkomlighetsstrategin konkretiseras i ett antal inriktnings-planer där godstrafik utgör en del. Handlingsplan för godstrafik
i Stockholms stad tar vid där den tidigare planen En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 slutar. Nya mål har formulerats och handlingsplanen har uppdaterats med aktiviteter för perioden.

Förvaltningen är positiv till att en ny plan, som är viktigt för
att målen om ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 och att Stockholm ska kunna fortsätta vara en attraktiv stad ska kunna uppnås, har tagits fram.

Förvaltningen är positiv till att styra om transporter till tider då infrastrukturen är mindre belastad. För att värna boendemiljön för stadens invånare vill dock förvaltningen understryka betydelsen av att det ställs höga buller- och miljökrav på distributörer och fordon i samband med detta. Förvaltningen är också positiv till pilotprojektet att verka för mer transport av gods på vatten, vilket det finns en stor potential för i Mälardals-regionen. Här bör projektet med masshantering på vatten som genomförs i byggandet av Norra Djurgårdsstaden lyftas fram som ett gott exempel.

10 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19) - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/145-1.2.3.
Kommunstyrelsen har skickat en remiss om trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 till bland annat alla stadsdelsnämnder. Remissen innehåller förslag avseende bland annat linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid.

Enligt förvaltningen behöver kollektivtrafiken utvecklas i takt med att Stockholm växer, både strukturellt med till exempel nya stadsdelen Hagastaden, och demografiskt med en snabbt ökande befolkningsmängd. En väl fungerande och tillgänglig kollektiv-trafik är en grundläggande förutsättning i stadens arbete för ett klimatsmart Stockholm med hållbara transporter, samt för ett demokratiskt hållbart Stockholm, tillgänglig för alla.

Förvaltningen önskar om möjligt att trafiken till Stora Skuggan återupptas för att underlätta för förskolegrupper som vill göra dagsbesök på den 4H-gård som är belägen där.

11 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen

12 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/99- 1.5.1.
Stadens kartläggningar visar att antalet barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden ökar, trots att det totala antalet hemlösa personer i staden successivt har minskat sedan 2004.

I budget för 2017 fick socialnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden.

Handlingsplanen som behandlas i detta ärende är en bilaga till Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019, vilket innehåller mål och delmål för stadens arbete. I handlingsplanen kompletteras dessa mål med särskilda mål för socialtjänstens arbete med målgruppen barnfamiljer som lever under osäkra boende-förhållanden. Därtill fastslås ett antal principer som ska vägleda arbetet. Handlingsplanen syftar till att stadens arbete med målgruppen ska intensifieras.

13 Motion om att starta konceptet Trygg stad - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/807-1.5.1.
Anna König Jerlmyr med flera (M) föreslår i en motion att staden ska starta konceptet Trygg stad. Konceptet syftar till att genom samverkan mellan privat och offentlig sektor skapa attraktiva och trygga offentliga miljöer.

Förvaltningen anser att samverkan mellan lokala aktörer är nödvändigt för att förändra en plats och ser positivt på förslaget att staden via politisk förankring ska arbeta med utsatta platser.

Förvaltningen saknar i konceptet Trygg stad kopplingar till polismyndigheter samt till sociala och preventiva satsningar. Förvaltningen menar att dessa aktörer är nödvändiga samarbets-partners för att trygga och attraktiva platser ska skapas.

14 Serveringstillstånd för restaurang Pleasant - remiss från socialförvaltningen

Dnr 2018/131-1.5.2.
Kammakarbaren AB har ansökt om serveringstillstånd för restaurang Pleasant på Kammakargatan 9 A till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag 11:00 - 01:00 och på ute-servering, måndag till söndag 11:00 - 01:00.

Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot ansökan och föreslår därför att ansökan tillstryks.

15 Ändringar i reglementen för vissa facknämnder samt för stadsdelsnämnderna - svar på remiss från stadsledningskontoret

Dnr: 2018/191-1.5.1.
Utsändes senare

Anmälningsärenden

16 Ekonomisk månadsuppföljning per mars med prognos för år 2018

Dnr: 2018/157-1.2.1.
Utsändes senare

17 Upphandling av matlådor till brukare inom Hemtjänst Norrmalm - upphandlingsrapport

Dnr 2017/709-2.2.2.
En upphandling av matlådor till brukare inom Hemtjänst Norrmalm har genomförts. Ny leverantör blev Sodexo AB.

Det nya avtalet gäller från och med den 1 mars 2018 till och
med den 29 februari 2020. Beställaren (nämnden) kan förlänga avtalet på samma villkor i ytterligare två år.

18 Upphandling av städtjänster och fönsterputs i enskilda hem för brukare inom Hemtjänst Norrmalm och boende på Väderkvarnens servicehus - upphandlingsrapport

Dnr 2017/171-2.2.2.
En upphandling av utförare av städtjänster och fönsterputs i enskilda hem för brukare inom Hemtjänst Norrmalm samt boende på Väderkvarnens servicehus har genomförts. Avtal har tecknats med Adlersons Fönsterputs & Städ AB. Avtalstiden är från och med den 9 april 2018 och löper i två år med möjlig förlängning i ett plus ett år.

19 Trygghetsskapande åtgärder (larm) i vård- och omsorgsboenden - upphandlingsrapport

Dnr 2018/100- 2.2.2.
En upphandling av trygghetsskapande teknik, trygghetslarm för vård och omsorgsboendena Sabbatsbergsbyn, Riddargården och Väderkvarnen har genomförts. Leverantör av denna teknik är Phoniros Systems AB. Upphandlingen innebär att de tre vård- och omsorgsboendena nu får en larmteknik med trygghets-skapande åtgärder som ligger i teknisk framkant.

20 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

21 Protokoll från förvaltningsgruppen

22 Beslut fattade enligt delegation

23 Inkomna och upprättade handlingar

24 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

25 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Medborgarförslag om att plantera träd på Blekholmsterrassen Dnr 2018/15-1.2.4.

§4 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 Dnr 2018/170-1.1.

§5 Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2018 Dnr 2018/156-5.4.

§6 Ansökan om medel för utveckling av verksamhet för nyanlända Dnr 2018/176-1.2.6.

§7 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/127-1.5.3.

§8 Detaljplan för Hagaplan och Eugeniavägen ­ remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2018/102-1.5.3.

§9 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad ­ remiss från trafikkontoret Dnr 2018/67-1.5.3.

§10 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19) - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/145-1.2.3.

§11 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022 ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/80-1.5.1.

§12 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/99- 1.5.1

§13 Motion om att starta konceptet Trygg stad - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/807-1.5.1.

§14 Serveringstillstånd för restaurang Pleasant ­ remiss från socialförvaltningen Dnr 2018/131-1.5.2.

§15 Ändringar i reglementen för vissa facknämnder samt för stadsdelsnämnderna ­ svar på remiss från stadsledningskontoret Dnr: 2018/191-1.5.1.

§16 Ekonomisk månadsuppföljning per mars med prognos för år 2018 Dnr: 2018/157-1.2.1.

§17 Upphandling av matlådor till brukare inom Hemtjänst Norrmalm ­ upphandlingsrapport Dnr 2017/709-2.2.2.

§18 Upphandling av städtjänster och fönsterputs i enskilda hem för brukare inom Hemtjänst Norrmalm och boende på Väderkvarnens servicehus ­ upphandlingsrapport Dnr 2017/171-2.2.2.

§19 Trygghetsskapande åtgärder (larm) i vård- och omsorgsboenden ­ upphandlingsrapport Dnr 2018/100- 2.2.2.

§20 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§21 Protokoll från förvaltningsgruppen

§22 Beslut fattade enligt delegation

§23 Inkomna och upprättade handlingar