Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2021-05-26

Sammanträde 2021-05-26

Datum
Klockan
08:30
Plats
Frihamnen, Magasin 2, samt digitalt - Vänligen notera tiden!

Vänligen notera tiden!

Länk till sammanträdet skickas per epost.

3 Föregående protokoll (utsänd)

4 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

5 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2021 (utsändes senare)

6 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)

8 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2020 (utsänd)

9 Stockholms Hamnars miljö - och klimathandlingsplan 2021 – 2030 (med sikte på 2040), (utsänd)

10 Förslag till ny vision för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)

11 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

12 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 11.30 (ändring av tid anges i kallelse).