Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2006-04-04

Sammanträde 2006-04-04

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kattrumpstullens äldreboende, Roslagstullsbacken 7

Östermalms stadsdelsnämnd och handikappråd sammanträder med början kl 17.30.

Förhinder Läs mer... att närvara vid sammanträdet anmäls till:
· sekreterare Irma Mattsson, tfn: 508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se
· registrator Ylwa Björkquist, tfn: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
· fax: 508 10 099.

§ 1-9 Närvarorätt för fackliga företrädare
§ 10 Ej närvarorätt för fackliga företrädare

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Remissärenden

2 Bordlagt ärende avseende svar på remiss från stadsledningskontoret av Stockholms miljöprogram 2007-2010.

Anmälningsärenden

3 Anmälan av svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län avseende tillsynsplan 2006 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS.

4 Anmälan av svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län avseende tillsynsplan 2006 för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.

5 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende besked om resultat av inspektion inom programområde Socialtjänsten, enheten för försörjningsstöd.

6 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende besked om resultat av inspektion inom programområde Socialtjänsten, Familjeenheten.

7 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende besked om resultat av inspektion inom programområde Socialtjänsten, enheten för funktionshindrade och socialpsykiatrin.

8 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende besked om resultat av inspektion inom programområde Socialtjänsten, vuxenenheten.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Myndighetsutövning, upphandling - sekretess

10 Hemställan att Stockholms stad betalar skolavgifter för barn i skola i utlandet.