Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds med information om program för del av kvarteret Sperl Läs mer...ingens Backe i stadsdelen Östermalm av Susanna Stenfelt från stadsbyggnadskontoret.

1 Val av justerare och dag för justering

* Upprop och närvaroregistrering
* Val av protokollsjusterare
* Tid för protokollsjustering
* Anmälan av föregående protokoll
* Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Svar på medborgarförslag - namn på Hedvig Eleonoras fyra förskolor

4 Svar på medborgarförslag - ungdomsklubb

Beslutsärenden

5 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2016

6 Ansökan om föreningsbidrag till Convictus - Bryggan i Hjorthagen för 2015

8 Partiell revidering av delegationsordning för Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2015-22-1.1. (Omedelbar justering)

Remissärenden

9 Extra jobbstimulans

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:42) av Gulan Avci (FP) och Isabel Smedberg Palmqvist (FP)
Dnr 2015-409-1.5.1.

10 Kartläggning av islamism

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:37) av Maria Danielsson (SD)
Dnr 2015-410-1.5.1.

11 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

12 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

13 Förslag till detaljplan för Lilla Gasverket, Hjorthagen 1:3, i stadsdelen Hjorthagen, S-Dp 2015-07691

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2015-595-1.5.3. (Omedelbar justering)

14 Förslag till detaljplan för Sjökalven 17 och 28 i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2014-04024

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2015-591-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

15 Månadsrapport oktober 2015

16 Verksamhetsuppföljning av Gärdets- och Värtans gruppbostäder 2015

17 Anmälan av rapport om uppföljning av rättigheten till daglig utevistelse vid vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

18 Anmälan av rapport om barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning, nr 5, 2015

19 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

20 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

a) Protokoll 2015-10-08
b) Protokkoll 2015-11-12

21 Minnesanteckningar från Brottsförebygganderådet Östermalm

Minnesanteckningar 2015-09-24
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap. 36 § kommunallagen (KL)

23 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

24 Anmälan av promemoria 2015-11-26 med förteckning av inkommande brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

25 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

27 Förlängning av avtal för hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckning

Dnr 2013-041-2.2.2. (Omedelbar justering)

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 p föräldrabalken (FB)

34 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

35 Anmälan mot förskolan Villa Ekbacken - beslut från skolinspektionen

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Svar på medborgarförslag om namn på Hedvig Eleonoras fyra förskolor

§4 Svar på medborgarförslag om ungdomsklubb

§5 Sammanträdesdagar för Östermalms stadsdelsnämnd 2016

§8 Partiell revidering av delegationsordning för Östermalms stadsdelsnämnd

§11 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

§13 Förslag till detaljplan för Lilla Gasverket, Hjorthagen 1:3 i stadsdelen Hjorthagen

§14 Förslag till detaljplan för Sjökalven 17 och 28 i stadsdelen Östermalm

§16 Verksamhetsuppföljning av Gärdets och Värtans gruppbostäder 2015

§17 Anmälan av rapport om uppföljning av rättigheten till daglig utevistelse vid vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

§18 Anmälan av rapport "Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning"

§19 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§20 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§21 Anmälan av minnesanteckningar från BRÅ Östermalm

§22 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen (KL)

§23 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§24 Anmälan av promemoria 2015-11-26 med förteckning av inkommande brev, medborgarförlsag, skrivelser m.m.

§25 Information från stadsdelsdirektören

§27 Förlängning av avtal för hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckning

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 p föräldrabalken (FB)

§34 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§35 Anmälan av beslut från Skolinspektionen

§36 Anmälan av sociala delegationens protokoll