Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund äger rum kl. 18:00 - ca 18:30. Därefter följer information om
"S Läs mer...tockholmsenkäten" av Jamila Lodhi och Josef Elveskog, förvaltningens ungdomsmottagning.


Välkommen!

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering,
anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning

Beslutsärende, Medborgarförslag

2 Synliggörande att personer som använder ledar-eller assistanshund får vara i kommunala lokaler

Svar på medborgarförslag
Dnr 2018-653-1.2.4.

4 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2019

Dnr 2018-712-1.1. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Huvudmannaskap och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser på ungdomsmottagningen Norrtullsgatan 10

7 Vinterplan för Östermalms parker

Dnr 2018-641-3.2. Remissärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Serveringstillstånd till Ginette AB

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2018-708-1.5.2. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

9 Månadsrapport oktober 2018

Dnr 2018-127-1.2.1. (Senare utsändning)

10 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

11 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

12 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

13 Anmälan av promemoria 2018-11-22 med förteckning över inkommande brev, skrivelser m.m.

14 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

16 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

19 Information om inkommen rapport 24 b § LSS (lex Sarah)- enskild regi

20 Information om inkommen rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

21 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

22 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 - äldreomsorg

23 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 - socialtjänst

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll