Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-05-09

Sammanträde 2017-05-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Vällingbyplan 2

1 Val av justerare samt tid för justering

4 Anmälan av protokolljustering

5 Förvaltningsinformation

6 Tertialrapport 1 2017

7 Övriga frågor

Sida 2 (2) FÖREDRAGNINGSLISTA ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Funktionshinderrådets protokoll 2017 -03-23

9 Funktionshinderrådets protokoll 2017-04-13

10 Begäran om översyn av reglerna om

överförmyndare, gode män och förvaltare Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting till justitiedepartementet Skrivelse från Stockholms stads överförmyndarnämnd till justitiedepartementet Dnr 1.1-104/2017

11 Delegationsbeslut