Din position: Hem > Stockholms stad > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2019-12-12

Sammanträde 2019-12-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Överförmyndarförvaltningen, Vällingby torg 2
Bilagor till dagordning
Mötesinformation.pdf (64 kb)

2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns, noteras att ärende 29 utgår.

3 Närvarorätt

Nämnden ger Rania Gabriel rätt att närvara vid dagens sammanträde.

4 Anmälan av tidigare protokoll

Justerat protokoll från 2019-11-14 och justerat protokoll från 2019-11-14 allmänna ärenden anmäls.

5 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Håkan Andersson informerar bland annat följande: - Förvaltningens ledningsgrupp har genomfört en krisövning, under ledning av säkerhetskonsulter upphandlade av stadsledningskontoret. - Förvaltningen ska anlita en extern konsult, upphandlad av staden, för ge- nomgång av arbetet med GDPR. - Arbetet med sortering av akter fortsätter, inför digitaliseringen. - Införandet av det nya verksamhetssystemet för överförmyndarförvalt- ningens del delas upp i etapper, med start i maj 2020, etapp två i sep- tember och den sista under 2021. - Utredningen om införandet av förvaltarenhet och upphandling av profes- sionella ställföreträdare pågår, i samarbete med stadsledningskontoret. - Utbildningen riktad till ställföreträdare som inte lämnat in korrekta redo- visningshandlingar har varit mycket uppskattad. - Sammanlagt tio nyanställningar ska göras, samtidigt som två handläggare slutar. STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Protokoll 11/2019 2019-12-12 Sida 3 (11) Justerarnas signatur: - Enhetschef Lisa Kringsberg blir chef för två enheter, utöver Arkiv och registratur även Tillsyn och utredning 2, i och med att Joanna Graumann Walnestedt lämnar förvaltningen i januari. Håkan Andersson redovisar vidare aktuell statistik, bland annat har samtliga förvaltarskap nu omprövats, det återstår sammanlagt 420 årsredovisningar att granska varav flertalet sådana där arvode inte begärs och 445 rekryterin-gar av ställföreträdare pågår. På nämnden den 6 februari 2020 kommer, utöver individärenden, verksam-hetsberättelsen för 2019, reviderad delegationsordning samt ett par remisser att behandlas. Nämndsammanträdet genomförs i samband med en överlägg-ning den 6-7 februari. Ett program är ännu inte helt klart, men bland annat planeras medverkan av nämndens revisor. Andra punkter är digitaliserings-projektet, professionella ställföreträdare, internationella ärenden med mera.

6 Månadsrapport november 2019

Dnr 1.2.2-5/2019 BESLUT Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns. Ärendet Nämndens budget för 2019 är 57,2 mnkr. Budgeten är indelad i två separata delar - gemensam förvaltning inklusive nämnd med 41,9 mnkr och arvoden med 15,3 mnkr. Prognosen för förvaltningen inklusive nämnd visar på ett mindre överskott om 400 tkr jämfört med en budget i balans. Det nu redovisade överskottet beror på en mängd faktorer, bland annat försenade anställningsprocesser och långtidssjukskrivningar. Prognosen för arvoden för november månad är att nämnden ligger kvar på den nivå som angavs i tertialrapport 2, där 4,7 mnkr ansöktes från central medelsreserv 2. Förvaltningens förslag till beslut Se under rubriken BESLUT. Framlagda förslag till beslut Ordföranden Martin Ängeby (L) föreslår med instämmande från övriga le-damöter att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Protokoll 11/2019 2019-12-12 Sida 4 (11) Justerarnas signatur: Beslutsgång Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltnin-gens förslag till beslut.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Verksamhetsplan 2020 för överförmyndarnämnden

Dnr 1.2.1-206/2019 BESLUT Överförmyndarnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet Nämndens ansvar omfattar bland annat: • rekrytering och byte av gode män och förvaltare • tillsyn och arvodering av gode män och förvaltare • särskilt stöd för rekrytering och arvodering av särskilt förordnade vård-nadshavare Nämnden har fem stora utmaningar 2020: Nämndens första utmaning är att korta handläggningstiderna. Nämndens andra utmaning är att förbättra servicen. Nämndens tredje utmaning är att medverka till införandet av professionella ställföreträdare. Nämndens fjärde utmaning är att förbättra arbetsmiljön. Nämndens femte utmaning är att införa eDok och ett digitalt verksamhets-system. Nämnden prioriterar arbetet med, och utveckling av, kärnverksamheten. Stor osäkerhet råder om hur mycket tid digitaliseringsprojektet kommer att ta och hur väl det nya verksamhetssystemet kommer att fungera när det in-förs 2020. Nämndens budget är 64,2 mnkr. Budgeten för 2020 ökar med 7 mnkr jäm-fört med 2019. Av nämndens budget på är 48,9 mnkr reserverade för nämnd och förvaltning samt 15,3 mnkr till arvoden. 0,1 mnkr har tilldelats i inve-steringsbudget. Budgettillskottet kommer att användas till kompensation för pris- och löneökningar, köp av tjänster, kompetensutveckling av personalen och fler anställda. Medlen används till att komma ikapp med handläggnin-gen när det gäller ansökningar, anmälningar, förelägganden, rekrytering av ställföreträdare och granskning av redovisningshandlingar. STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Protokoll 11/2019 2019-12-12 Sida 5 (11) Justerarnas signatur: Förvaltningens förslag till beslut Se under rubriken BESLUT. Framlagda förslag till beslut Ordföranden Martin Ängeby (L) föreslår med instämmande av Hanna Broberg m fl. (M) att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Ledamöterna Björn Sjöberg (S) och Kenan Parlak (V) lägger ett eget, ge-mensamt förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltnin-gens förslag till beslut. Reservation Ledamöterna Björn Sjöberg (S) och Kenan Parlak (V) reserverar sig mot be-slutet till förmån för sitt eget förslag och anför följande: Nämnden godkänner förvaltningens förslag. Nämnden anför därutöver följande Överförmyndarnämnden har under en längre tid arbetat intensivt för att komma tillrätta med de stora och allvarliga brister som funnits i verksam-heten. Under föregående mandatperiod förstärktes nämndens budget och ekonomiska förutsättningar, genom att tillföra extra medel och slopa ef-fektiviseringskravet. Nämnden fick förutsättningar för att påbörja ett långsiktigt och hållbart förändringsarbete mot en effektivare och mer ändamålsenlig organisation. Vi anser att nämnden ska fortsätta arbetet för att korta handläggningstiderna och komma till rätta med de utmaningar som revisionen har påpekat. Överförmyndarnämnden har i samarbete med kommunstyrelsen prövat förutsättningarna för att genomföra försöksverksamhet med förvaltaren-heter. Utredningen landar i att om en förvaltarenhet ska införas ska för-valtarenheten placeras under en annan nämnd än överförmyndarnämn-den, då nämnden inte både kan anlita ställföreträdare och samtidigt utöva tillsyn över samma ställföreträdare. Vi ser ett stort behov av att en förval-tarenhet införs i Stockholm och föreslår därför att kommunstyrelsen i samarbete med överförmyndarnämnden och socialnämnden ska utreda och införa en förvaltarenhet under socialnämnden. STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Protokoll 11/2019 2019-12-12 Sida 6 (11) Justerarnas signatur:

8 Undantag från gräns på 20 uppdrag per ställföreträdare

Dnr 1.3-205/2019 BESLUT 1. Nämnden godkänner förslag om pilotprojekt för undantag från nämndens tidigare beslut om en maxgräns på 20 uppdrag för ställ-företrädare, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Nämnden beslutar att pilotprojektet tidsbegränsas till 18 månader. Ärendet Av de för närvarande drygt 400 pågående rekryteringsärendena avseende god man och förvaltare för vuxna finns det ett antal uppdrag av svårare ka-raktär, och där förvaltningen under lång tid försökt att hitta en ställföreträ-dare. Risken att huvudmannen under den tid det tar att hitta en ställföreträ-dare lider skada går inte att bortse från. Förvaltningen har många erfarna gode män och förvaltare som har skött sina uppdrag utan anmärkning men som begränsas av maxgränsen på uppdrag. Förvaltningen föreslår ett försök med undantag från denna maxgräns om högst 20 uppdrag som nämnden tidigare beslutat om. Pilotprojektet bör ini-tialt begränsas till några få ställföreträdare och till totalt maximalt 30 upp-drag. Ställföreträdaren ska de senaste åren inte ha fått någon anmärkning eller bli-vit ombedd att komplettera sin redovisning. Det ska inte heller ha kommit in några klagomål som förvaltningen bedömt som grund att entlediga personen på. Förslaget innebär ingen ekonomisk belastning för nämnden utan innebär snarare en effektivisering av ärendehanteringen av svårare uppdrag. Pilot-projektet kommer att utvärderas och redovisning ske i ett särskilt ärende till nämnden. Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner förslag om pilotprojekt för undantag från nämndens tidigare beslut om en maxgräns på 20 uppdrag för ställ-företrädare, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Protokoll 11/2019 2019-12-12 Sida 7 (11) Justerarnas signatur: Framlagda förslag till beslut Ordföranden Martin Ängeby (L) föreslår med instämmande från Hanna Broberg m fl (M) att nämnden beslutar enligt eget, gemensamt förslag till beslut. Ledamöterna Björn Sjöberg (S) och Kenan Parlak (V) lägger ett eget, ge-mensamt förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt det av Martin Ängeby (L) och Hanna Broberg m fl (M) framlagda förslaget till beslut. Reservation Ledamöterna Björn Sjöberg (S) och Kenan Parlak (V) reserverar sig mot be-slutet till förmån för sitt eget förslag och anför följande: 1. Att beslut om att undanta en ställföreträdare från gränsen på 20 uppdrag tas av nämnden. 2. Att förslag på vilka ställföreträdare som godkänns för att ha upp till 30 huvudmän presenteras till nämnden som ett särskilt ärende. 3. Att nämnden beslutar om ställföreträdare beviljas att ha upp till 30 huvudmän. Nämnden anför därutöver följande: Vi som politisk nämnd är ytterst ansvariga för att säkerställa kvalitet för våra huvudmän, att de erhåller den hjälp som behövs. Vårt yttersta ansvar är även hela förvaltningens verksamhet, och säkerställande av gode män och förvaltare, då menar vi att beslut rimligen bör vara att det är nämnden som fattar beslut om att undanta en ställföreträdare från gränsen på 20 uppdrag samt att det till nämnden skrivs fram som ett särskilt ärende, förslag på vilka ställföreträdare som godkänns för att ha upp till 30 huvudmän och som därefter tar beslutet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls. STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Protokoll 11/2019 2019-12-12 Sida 8 (11) Justerarnas signatur:

10 Funktionshindersrådets protokoll 14 november 2019

Dnr 1.1.2-4/2019 BESLUT Anmälan läggs till handlingarna. Framlagda förslag till beslut Ordföranden Martin Ängeby (L) föreslår med instämmande från övriga le-damöter att nämnden lägger anmälan till handlingarna. Beslutsgång Ordföranden finner att överförmyndarnämnden lägger anmälan till handlin-garna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Stockholms stads kemikalieplan 2020 -2023 - remiss

från kommunstyrelsen Dnr 1.6-198/2019 BESLUT Som svar på remissen hänvisar överförmyndarnämnden till förvaltnin-gens tjänsteutlåtande. Ärendet Förslaget till ny kemikalieplan för åren 2020-2023 innehåller totalt 49 åtgär-der fördelade på åtta olika kapitel som ska leda arbetet mot att nå målet om en giftfri stad. I likhet med den nuvarande kemikalieplanen har även denna ett särskilt fokus på barn och andra särskilt känsliga grupper. Överförmyndarförvaltningen verksamhet är helt och hållet administrativ, men även en administrativ verksamhet påverkar givetvis miljön med ke-miska substanser med sin användning av papper, kontorsmateriel, toners, städmaterial, inköp av möbler och textilier etcetera. Överförmyndarförvalt-ningen har ingen egen expertkunskap i ämnet kemikalier, dess förekomst och påverkan på miljön. Det är därför utmärkt att staden kan erbjuda stöd STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Protokoll 11/2019 2019-12-12 Sida 9 (11) Justerarnas signatur: och råd genom kemikaliecentrum vid miljöförvaltningen. Det är också vik-tigt att staden kan bistå förvaltningarna i samband med upphandlingar, ex-empelvis av städtjänster. Förvaltningens förslag till beslut Se under rubriken BESLUT. Framlagda förslag till beslut Ordföranden Martin Ängeby (L) föreslår med instämmande från övriga le-damöter att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltnin-gens förslag till beslut.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ansökan om byte av ställföreträdare

14 Ansökan om byte av ställföreträdare

15 Ansökan om byte av ställföreträdare

16 Ansökan om byte av ställföreträdare

17 Vitesföreläggande

Sekretess STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Protokoll 11/2019 2019-12-12 Sida 10 (11) Justerarnas signatur:

18 Vitesföreläggande

19 Vitesföreläggande

20 Vitesföreläggande

21 Vitesföreläggande

22 Vitesföreläggande

23 Vitesföreläggande

24 Vitesföreläggande

25 Vitesföreläggande

Sekretess STOCKHOLMS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Protokoll 11/2019 2019-12-12 Sida 11 (11) Justerarnas signatur:

26 Vitesföreläggande

27 Vitesföreläggande

28 Vitesföreläggande

30 Vitesföreläggande

31 Vitesföreläggande

Sekretess Sammanträdet avslutas Ordföranden Martin Ängeby (L) avslutar sammanträdet klockan 16.55. Ordföranden tackar förvaltningen och nämnden för det gångna året och öns-kar alla god jul och gott nytt år. Nästa sammanträde: Torsdag den 6 februari 2020. Vid protokollet Yvonne Zellman

§2 Godkännande av dagordningen

§4 Anmälan av tidigare protokoll

§8 Undantag från gräns på 20 uppdrag per ställföreträdare

§10 Funktionshindersrådets protokoll 14 november 2019

§12 Stockholms stads kemikalieplan 2020 -2023 - remiss

§13 Ansökan om byte av ställföreträdare

§14 Ansökan om byte av ställföreträdare

§15 Ansökan om byte av ställföreträdare

§16 Ansökan om byte av ställföreträdare