Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2018-12-04

Sammanträde 2018-12-04

Datum
Klockan
10:30
Plats
SLK eller på äldreförvaltningenskontor

1 Besök av äldreborgarrådet Erik Slottner (KD)

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR 9/2018-11-06

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 9/2018-11-13

7 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 11 december 2018

§7 Kundval hemtjänst - revidering av förfrågningsunderlag
Dnr 5.1.1-395/2017

§8 Fördelning av bidrag till ideella organisationer
Dnr 7.3.1-68/2018

§9 Vård- och omsorgsboende för döva och dövblinda - rapport
Dnr 3.2-396/2018

§10 Flexibel korttidsvård som anhörigstöd
Dnr 3.1-472/2018

§11 Kartläggning av förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat till äldre år 2018
Dnr 4.1-598/2018

§12 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 3 2018
Dnr 4.1-396/2018

§13 Rapport avseende samverkan och samhandläggning för personer över 65 år
Dnr 3.5-534/2018

8 Förvaltningschefens information

9 Äldreombudsmannens information

11 Kommande möten under året, inklusive nästa sammanträde