Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2020-08-18

Sammanträde 2020-08-18

Datum
Klockan
10:30
Plats
Svärdet, Rosenlundsgatan 44A

3 Anmälan av övriga frågor, samt fastställande av dagordning

4 Anmälan av protokolljustering KPR 6/2020-06-16

5 Anmälan av protokolljustering ÄN 5/2020 -06-23

6 Genomgång av ärenden till Äldrenämnden den 2020-08-25

a. Stadsövergripande boendeplan 2021 med utblick mot 2040
Dnr 3.2-497/2019
Handläggare: Hanna Markkula och Marita Sundell

b. Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser
Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.6-393/2020
Handläggare: Lena Alksten

c. Stockholms stads riktlinjer avseende lokalupplåtelse
Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.6-290/2020
Handläggare: Hanna Markkula

d. Stockholms stads riktlinjer avseende förenings - och kulturbidrag
Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.6-291/2020
Handläggare: Anita Cronholm

e. Motion om att garantera Stockholms äldre en bra omsorg och vård
Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Mirja Räihä (S).
Dnr 1.6-253/2020
Handläggare: Anita Cronholm

f. Motion om att införa kostnadsfria simhallsbesök för personer äldre än 75 år
Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Peter Wallmark (SD).
Dnr 1.6-252/2020
Handläggare: Madelein Cleve

g. Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso -och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin
och laboratorietekniska industrin fr.o.m.2020
Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.6-333/2020
Handläggare: Christina Malmqvist

h. Skrivelse om att inrätta besöksrum på alla äldreboenden i staden
Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av Rashid Mohammed och Torn
Boucher (båda V).
Dnr 1.6-341/2020
Handläggare: Hanna Markkula

i. Högre växel i minoritetspolitiken (SOU 2020:27)
Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.6-387/2020
Handläggare: Hanna Markkula

j. Statliga stimulansmedel för digital utveckling inom äldreomsorgen
Dnr 3.4-118/2020
Handläggare: Marita Åkersten

7 Förvaltningschefens information

8 Äldreombudsmannens information

9 Övriga frågor

Till referensgrupp för utredningen om suicid prevention utses Leif Johansson, Roland
Eliasson och Yvonne Wendt .