Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2004-01-14

Sammanträde 2004-01-14

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas                                       Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp)                                          ordförande

Anders Hellström                                            vice ordförande

Eva Oivio (s)

Olof Tappert (s)

Stellan Hamrin (v)

Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s)

Dick Urban Vestbro (v)

Jim Nilsson (mp)

Thorwald Nilsson (m) tjänstgörande

Lars Fernqvist (fp)

Frånvarande:
Ewa Schenström (m)

Mikael Hussner (s)

David Winks (kd)

Borgarrådssekreterare: Nicolas Heyum

Arbetstagar-

Representanter: Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän: Johan Castwall (förvaltningschef)

Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)

Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

Peder Svensson (upphandlingsansvarig)

Åse Geschwind (nämndsekreterare)

§1 Godkännande av föredragningslista

Johan Castwall redogjorde för vilka ärenden som dukats till nämnden. Johan Castwall påpekade att omedelbar justering behövs på ärende 8 och 14. Därefter fastställdes föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas och vice ordförande Anders Hellström utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 10/2003 och protokoll 11/2003 är justerade och utsända. Protokollen lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkändes.

§5 Nomineringar till renhållningsnämndens handikappråd

Dnr: 09-0418/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Ordinarie ledamöter i Renhållningsnämnden handikappråd 2003 utses i enlighet med den fyllnadsnominering som Kommun-HSO Stockholm gjort.

§6 Anmälan av slutförd direktupphandling för transport av storbehållare i delområde 1

Dnr:05-0429/03

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

2. Anmälan av slutförd direktupphandling läggs till handlingarna.

§7 Visuell multimedietävling

Dnr: 19-0450/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslutenligt följande:

1. ”Rapporten godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset för en skolwebbplats på temat miljö hos Stockholm Vatten, Miljöförvaltningen, Gatu- och Fastighetskontoret och Utbildningsförvaltningen.”

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

1. Bifalla skrivelsen och uppdra åt förvaltningen att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, t.ex. kompetensfonden och miljömiljarden, dels för att genomföra en multimedietävling, dels för att kunna utveckla ett miljölaboratorium i samarbete med berörda förvaltningar.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att - under förutsättning att finansieringsfrågan kan lösas - arbeta fram tävlingsvillkoren samt riktlinjerna för samarbetet med andra förvaltningar för ett miljölaboratorium.

3. Därutöver anföra

Deltagande i miljödagarna och inrättande av ett webb-baserat miljölaboratorium är utmärkta metoder för att nå ungdomar i miljöfrågor och bör utvecklas vidare. Dessa står inte i motsats till förslaget att uppmuntra elever vid t.ex. mediatekniklinjer att på egna villkor presentera kunskaper visuellt. Tekniken och budskapet förstärker varandra och nämndens bidrag är kunskap om avfallshanteringen i Stockholm. Tyngdpunkten i tävlingen ska dock ligga i budskapet och kommunikationsförmågan och inte i den tekniska perfektionen.

Överensstämmande med utbildningsnämndens bedömning ska tävlingen riktas mot gymnasieelever.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Moderaterna och folkpartiet ställer sig tveksamma till projektet så som det är beskrivet i ärendet. Det är i och för sig en angelägen uppgift att på ett sammanhållet sätt informera alla stockholmare, även skolelever, om renhållnings- och miljöfrågor. En bra och funktionell hemsida är i det arbetet ett självklart verktyg.

Men detta är något som får anses ingå i förvaltningens ordinarie informationsverksamhet. Vi ser inte ett omedelbart behov som motiverar att förvaltningen ska avsätta 2 miljoner kronor för information riktat specifikt till skolor. Speciellt inte mot bakgrund av de taxehöjningar som nyligen beslutats. Renhållningsförvaltningen finns främst till för medborgare som direkt använder sig av dess tjänster. Skolelever och lärare bör för undervisningsstöd kunna vända sig i första hand till utbildningsförvaltningen. Men givetvis bör renhållningsförvaltningens information sträva efter att vara så begriplig att den även kan användas i undervisning.”

§8 Ramavtal med reklambyrå

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut antas.

2. Förvaltningen får i uppdrag att sluta avtal med anbudsgivare 4.”

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns.

2. Därutöver anförs följande:

Förfrågningsunderlaget för reklambyråtjänster är mycket överskådligt och begripligt och ett bra exempel på hur det går att utforma förfrågningsunderlag med läsaren i fokus.

Nämnden anser att det är viktigt att prova framtida informationsinsatser med målgrupperna innan de påbörjas i stor skala, liksom att insatserna i förväg stäms av med andra berörda, t.ex. fastighetsägare och materialbolagen.

I samband med det beslutade namnbytet då en ny grafisk formgivning ska arbetas fram, är det också av stor vikt att förvaltningen tillsammans med reklambyrån presenterar alternativa formspråk för nämndens ställningstagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Karl Bern (fp) deltog inte i beslutet.


Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

§9 Miljöpolicy för renhållningsnämnden

Dnr: 39-0365/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Frågor ställdes och besvarades. Ärendet diskuterades.

Bifall yrkades

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

1. ”Avslå förvaltningens förslag till beslut om anvisningar till miljöpolicy.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag i enlighet med den moderata reservationen till miljöprogram.

3. I övrigt anföra följande:

Det finns några goda ansatser i det förslag till beslut som läggs fram av förvaltningen. Moderaterna och folkpartiet anser dock att det underliggande dokumentet – stadens miljöprogram – har direkt tillväxtfientliga utgångspunkter. Renhållningsnämndens miljöpolicy bör utgå från en mer positiv syn på ekonomisk tillväxt och teknikutveckling i kombination med ett värnande om Stockholms unika miljövärden. Därför bör förvaltningens förslag omarbetas utifrån det moderata alternativet till miljöprogram.”

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)enligt följande:

”Renhållningsnämndens verksamheter har en betydande miljöpåverkan i stadens miljö. Inom en upphandlingsintensiv myndighet som Renhållningsnämnden spelar upphandlingar en stor roll i att uppnå ett ”Resurssnålt och giftfritt samhälle”. Det övergripande målet för Renhållningsnämndens miljöarbete är att uppnå en miljömässigt och ekologiskt hållbar utveckling.

Förvaltningen ska verka för att:

· en uthållig, kretsloppsanpassad och resurseffektiv avfallshantering erhålls i verksamhetens alla led genom att påverkan på mark, vatten och luft samt förbrukning av ändliga naturresurser minimeras

· stadens miljöprogram och renhållningsordning, landets nationella miljökvalitetsmål och EU:s avfallsshierarki uppfylls

· upphandlingar genomförs på ett objektivt sätt med hänsyn till ekologisk uthållighet, personalens arbetsmiljö, de totala kostnaderna för verksamheten samt de långsiktiga kostnaderna för samhället

· miljökriterier vid upphandling ska ingå som delbedömning av bästa ekonomiska anbud, utom där miljöaspekter inte är relevanta. Vid likvärdiga pris ska miljö- och hälsoaspekterna vara avgörande till förmån för det anbud som tar större hänsyn till miljön och hälsan till en rimlig kostnad

· transporter upphandlas och utförs med minsta möjliga miljöpåverkan

För att uppnå detta ska förvaltningen:

· tillse att all berörd personal känner ansvar för miljön och förstå sin egen roll i arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan

· tillse att all berörd personal erhåller relevant basutbildning inom miljöområdet

· kontinuerligt arbeta för en förbättrad avfallshantering såväl genom sitt lokala arbete som genom regionala, nationella och internationella kontakter

· arbeta fram ett miljöledningssystem för Renhållningsnämndens hela verksamhet som kan kopplas till stadens integrerade ledningssystem

· ta full hänsyn till miljöaspekter vid valet av entreprenörer, leverantörer och varor

· ta fram konkreta vägledningar och metoder för hur miljökrav, kvalitetskrav och ekologisk hållbarhet kan ställas vid upphandlingar

· beakta att de lagar och krav som reglerar verksamheten endast utgör minimikrav

· verka för att personer som bor eller utför verksamheter i staden i ökande utsträckning antar en miljö- och kretsloppsanpassad livsstil genom att Renhållningsnämnden underlättar för stadens innevånare, hushåll och verksamheter att hantera sitt avfall rätt och informerar om en uthållig avfallshanterings betydelse för stadens miljö

· utse en uppföljningsansvarig för att säkerställa att förvaltningens miljöpolicy följs.”

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till det av dem framlagda förslaget till beslut.

§10 Anvisningar till renhållningsordningens föreskrifter för Stockholms kommun

Dnr: 30-0389/03

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 18 februari.

§11 Nyckeltal nöjd kund

Dnr: 19-0398/40

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag godkänns.”

Johan Castwall presenterade ärendet. Ärendet diskuterades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

1. Förvaltningens förslag till beslut som berör nyckeltalen ur brukarperspektiv godkänns

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med nya nyckeltal för hela verksamheten, där även verksamheter som hantering, förbränning, deponering, återvinning och ekonomi ingår.

3. Därutöver anförs följande:

”De nu föreslagna nyckeltalen har ett kundperspektiv, vilka inte speglar nämndens hela verksamhetsområde. Därför är det viktigt att förvaltningen definierar nya parametrar utifrån de nationella miljömålen och förvaltningens redan år 2002 framtagna miljöutredning, vilken pekar på de mest betydelsefulla aspekterna, liksom utifrån utförarpersonalens synpunkter. För en sund ekonomisk styrning av verksamheten är det nödvändigt att ta fram även välfungerande ekonomiska nyckeltal.

Redan framtagna och lyckade exempel inom kommunens andra förvaltningar och bolag som Stockholm vatten kan vara till hjälp under arbetet.”

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

§12 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 22-0212/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades. Ärendet diskuterades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§13 Reviderad tidplan för renhållningsordning med avfalls plan 2006

Dnr: 30-0200/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Reviderad tidplan godkännes.

§14 Förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer för transport av storbehållare med hushållsavfall från vissa delar av Stockholms stad

Dnr: 05-0427/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Det nya förfrågningsunderlaget antas i enlighet med förvaltningens förslag.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att driva ärendet vidare.

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.”

Frågor ställdes och besvarades. Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns med följande tillägg:

2. I underlaget infogas att minst 4 uppföljningstillfällen per år ska genomföras med entreprenören.

3. Förvaltningen ska i samråd med stadens jurister undersöka möjligheten att ställa krav på kollektivavtal eller att skapa likvärdiga villkor därmed.

4. Det andra stycket under rubriken ”Personal” som börjar med ”Om det finns anledning…” stryks helt.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.


§15 Rapport från förvaltningschefen

· Tillägg till PBL-utredningen

Regeringen har antagit tilläggsdirektiv som är dukade till nämnden.

· Avtalsuppföljning

Förvaltningen har regelbundna entreprenörsmöten. På tisdag den 20 januari träffar förvaltningen Resta för en avtalsuppföljning avseende fordon.

· ÅVC Torntrappan

Förvaltningen ska komplettera ansökan för åvc Torntrappan till Länsstyrelsen, preliminärt beräknad till vecka 6. Andra tänkbara platser att bygga en återvinningscentral på undersöks fortgående. Det senaste är en tomt vid Ulvsundavägen/Kvarnbacksvägen som heter Transistorn. Gatu- och fastighetskontoret arbetar vidare med att analysera trafiksituationen vid Tortrappan.

§16 Övriga frågor

· Yildiz Kafkas (mp) frågade när förvaltningen beräknar att flytten till de nya lokalerna kan bli av. Johan Castwall svarade att det blir senast i september 2004.

· Yildiz Kafkas (mp) undrade om förvaltningen inte använder stadens internpost. Erica Olsson svarade att förvaltningen vanligtvis använder internposten, men att undantag kan förekomma vid större utskick då adresserna hämtas direkt ur kundregistret.

· Datum och tid för en heldags utbildning för nämnden i upphandlingsfrågor bestämdes till den 24 mars mellan kl 09:00 – 16:00.

· Datum och tid för en halvdags utbildning för nämnden i källsorteringsfrågor bestämdes till den 24 maj mellan kl 13:00 – 16:00 direkt i anslutning till nämndens ordinarie sammanträde.

· Datum och tid för en dragning av stadens revisorer bestämdes till den 31 mars mellan kl 13:00 – 16:00 före nämndens ordinarie sammanträde.

· Datum och tid för information från förpackningsinsamlingen bestämdes till den 31 mars direkt efter nämndens ordinarie sammanträde. Öppet för den som önskar stanna och lyssna.

· Porträttfotografering av nämnden bestämdes att ske i samband med nämndens sammanträde den 18 februari. Förvaltningen ska försöka boka en lokal i stadshuset så att det går att få bli fotograferad både före och efter sammanträdet.