Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2004-06-16

Sammanträde 2004-06-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal 3 tr Stadshuset

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Ewa Schenström (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Mikael Hussner (s)
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden Utsänds senare

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm
B. Inköpsanmälan till nämnd utgår
C. Ekonomisk månadsrapport delas
D. Personal utgår
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens
uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen

5 Lägesrapport avseende ” Upphandling av nytt verksamhetssystem”

6 Lägesrapport om samverkan med Stadsbyggnadskontoret, Gatu- och fastighetskontoret och Miljöförvaltningen

7 Rapport om fastighetsnära insamling mm

8 Förutsättningar för upphandling av mottagning av slagg och aska från Högdalenverket

9 Rapport om fastighetsnära insamling

10 Rapport avseende insamlingsställen för elektriska och elektroniska produkter

11 Rapport om system för matavfallsinsamling från hushåll.

12 Rapport om förstående försöksverksamhet med matavfallsinsamling från hushåll

13 Rapport om Kf-uppdrag att ta ett samlat grepp om verksamhetsavfall, exempelvis från centrumanläggningar

17 Förfrågningsunderlag ÅVC-drift Östberga

18 Förfrågningsunderlag ÅVC-drift Lövsta

19 Förfrågningsunderlag ÅVC-drift Vantör

20 Rapport om framtida återvinningscentraler

21 Yttrande över remiss om förslag till förordning om producentansvar på elektriska och elektroniska produkter

22 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas                          Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter: Yildiz Kafkas (mp)                        ordförande

Anders Hellström (m)                                      vice ordförande

Eva Oivio (s) §§1-16

Olof Tappert (s)

Stellan Hamrin (v)

Ewa Schenström (m)

Karl Bern (fp)

Ersättare: Mikael Hussner (s)                         tjänstgörande §§17-23

Agnetha Falck Rodriguez (s)

Dick Urban Vestbro (v)

Jim Nilsson (mp)

Thorwald Nilsson (m)

Lars Fernqvist (fp)

David Winks (kd)

Borgarrådssekreterare: Nicolas Heyum

Arbetstagar-

Representanter: Nils Lundqvist SACO

Tjänstemän: Johan Castwall (förvaltningschef)

Marita Söderqvist (avdelningschef administration)

Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)

Christina Durling (informationsansvarig)

Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)

Lennart Holving (handläggare åvc och farligt avfall)

Rolf Lovén (handläggare administration)

Monika Visser (handläggare miljö och utveckling)

Åse Geschwind (nämndsekreterare)

§1 Godkännande av föredragningslista

Johan Castwall presenterade Monika Visser och Lennart Holving från förvaltningen som närvarade vid dagens sammanträde. En ny föredragningslista där ärende 14 och 16 utgår är delad till nämnden. Föredragningslistan fastställdes.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas och vice ordförande Anders Hellström utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 4/2004 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkändes.

§5 Lägesrapport avseende ”Upphandling av nytt verksamhetssystem”

Dnr:05-0271/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns.

§6 Lägesrapport om samverkan med Stadsbyggnadskontoret, Gatu- och fastighetskontoret och Miljöförvaltningen

Dnr:39-0363/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Samverkan mellan fackförvaltningarna är givetvis mycket bra. Det är dock ett problem att sortering av organiskt avfall och hushållsavfall ännu inte är lösta. Fastighetsägarna är kritiska och det är nödvändigt att arbetet framöver bedrivs så att dessa synpunkter tas på allvar. Risken är annars stor att vi får en situation med containers ute i gaturummet och överklagandeprocesser från fastighetsägare där trånga utrymmen, k-märkta fastigheter m fl orsaker bara fördröjer hela processen.

Plan- och bygglovsprocessen är just nu ett stort hinder för ett ökat byggande. Den måste därför förenklas. Runt det målet måste alla aktörer samlas och göra vad de kan för att kapa onödiga regler. Rapportens ambitioner att i denna process hitta tillfällen för att säkerställa goda utrymmen för avfallshantering är lovvärt men får inte resultera i att processen tillförs ytterligare förlängande moment. Målet att förenkla processen bör vara överordnad. Det finns för närvarande ett löfte från majoriteten att bygga 20 000 nya lägenheter. Hittills har man klarat att bygga ca 1 700 nya lägenheter. Det borde alltså ligga i allas intressen att verka för en förkortad byggprocess.”

§7 Rapport om fastighetsnära insamling

Dnr: 22-0212/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§8 Förutsättningar för upphandling av mottagning av slagg och aska från Högdalenverket

Dnr:23-0274/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja upphandlingen tillsammans med AB Fortum Värme samägt med Stockholm Stad med utgångspunkt från de principer som redovisas i ärendet och i bifogat utkast till förfrågningsunderlag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Yildiz Kafkas (mp) enligt följande:

” Miljöpartiet de Gröna anser att det gällande avtalet mellan Renhållningsnämnden och Högdalenverket bygger på en oklar uppfattning om vem som äger avfallet. Om hushållsavfallet som kommunen är skyldig att göra sig av med, överlämnas mot betalning till en förbränningsanläggning för förbränning (i detta fall till Högdalenverket) och efter förbränningen uppkommer en ny typ av avfall (slagg och aska) borde det nya avfallet betraktas som Högdalenverkets eget verksamhetsavfall som uppkommer efter energiutvinning för sin affärsverksamhet.

Eftersom aska och slagg är ett resultat av Högdalenverkets egen verksamhet för värmeproduktion borde även avfallet efter denna verksamhet (slagg och aska) betraktas som deras ansvar och inte belasta Renhållningsnämndens budget. Denna fråga bör utredas.”

§9 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr:22-0212/03

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 1 september 2004.

§10 Rapport avseende insamlingsställen för elektriska och elektroniska produkter

Dnr:22-0277/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterade ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns.

§11 Rapport om system för matavfallsinsamling från hushåll

Dnr:39-0307/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns.

§12 Rapport om förestående försöksverksamhet med matavfallsinsamling från hushåll

Dnr:39-0308/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Uppdra till förvaltningen att med utgångspunkt från projektbeskrivningen genomföra försök med insamling av utsorterat matavfall från hushåll.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Renhållningsnämnden beslutar att avbryta planerna.

2. Därutöver anförs följande:

”Dagens politik på avfallsområdet har en tendens att helt bortse från människors verkliga behov och önskemål. Inte minst gäller det när det kommer till den sorteringshysteri som präglar den nuvarande majoriteten.

Just sortering av organiskt avfall och matavfall är fortfarande en skrivbordsprodukt som inte klarar mötet med verkligheten. Det finns olösta svårigheter när det gäller hygien och skadedjur. Dessutom är kostnaderna svåra att överblicka, och vinsterna ännu svårare.

Mot det står en satsning på moderna, rena och kostnadseffektiva förbränningsanläggningar som är betydligt lättare att överblicka och driva på ett ekonomiskt försvarbart sätt.”

§13 Rapport om Kommunfullmäktigeuppdraget att ta ett samlat grepp om verksamhetsavfall, exempelvis från centrumanläggningar

Dnr: 39-0301/04

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 1 september 2004.

§15 Plan för genomförande av verksamhetsmässiga förändringar baserade på avfallstaxa 2005

Dnr: 31-0122/04

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 1 september 2004.

§17 Upphandling av drift vid ÅVC Östberga

Dnr:05-0272/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogade förslag till förfrågningsunderlag

2. Ärendet förklaras omedelbart justerat”

Frågor ställdes och besvarades. Ärendet diskuterades. Sammanträdet ajournerades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. I huvudsak godkänns förvaltningens förslag till beslut.

2. Avtalstiden för uppdraget ska gälla fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-06-30 med möjlighet

till förlängning (1+1 år).

3. Utreda möjligheten och genomföra en kostnadsberäkning för att en eller flera av återvinningscentralerna drivs i Stockholms stads egen regi.

4. Komplettera förordningens föreskrifter med nämndens miljöpolicy från 2004-01-14.

5. Ge förvaltningen i uppdrag att redovisa för nämnden hur bevakningen av återvinningscentralerna sker och vem som har bevakningsansvaret.

6. Lägga till ett utvärderingskriterium i vilket entreprenören ska ange bränsleeffektivitet, drivmedelsval och graden av personalens miljöutbildning. Vid viktningen av anbuden ska dessa parametrar svara för 10 % av summan av utvärderingspoängen..

Därutöver anförs följande:

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att driva del eller delar av sin verksamhet i egen regi. Nämnden anser dock att innan ett formellt beslut tas bör förutsättningarna för egenregiverksamhet analyseras närmare vad avser bl.a. kostnadseffekter och möjligheter att löpande möjliggöra förbättringar av verksamheten.

Nämnden anser att den miljöpolicy som har antagits av nämnden ska integreras med förfrågningsunderlagen vid upphandlingar. Detta innebär bl.a. att bland de inkomna anbuden ska företag som har bättre miljöprestanda men övrigt liknande kvalifikationer få företräde.

Vidare ska följande ändringar införas i ärendet:

· Bilaga 1, sidan 7, rad 2: Där ska ordet ”gällande” in framför ”kollektivavtal”.

· Bilaga 1, sidan 3, under rubriken ”Personal” och ”Bemanning”: Där ska följande tilläggas: Klagomål från personalen skall av entreprenören framföras till förvaltningen.

· Bilaga 1, sidan 8, under rubriken ”avdrag på entreprenörsersättning”: ”fler än två tillfällen” istället för ”upprepade tillfällen”.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Majoritetens förslag om förkortad anbudsperiod och ställda utvärderingskriterier om miljöförbättringar oroar. Nämnden riskerar att få både sämre och fördyrande anbud med detta förslag. Moderaterna och folkpartiet kommer att vid ett skifte av majoriteten vid valet 2006 att fokusera mot kriterier liknande de i tjänsteutlåtandet”

§18 Upphandling av drift vid ÅVC Lövsta

Dnr:05-0302/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogade förslag till förfrågningsunderlag.

2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.”

Frågor ställdes och besvarades. Ärendet diskuterades. Sammanträdet ajournerades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. I huvudsak godkänns förvaltningens förslag till beslut.

2. Avtalstiden för uppdraget ska gälla fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-06-30 med möjlighet

till förlängning (1+1 år).

3. Utreda möjligheten och genomföra en kostnadsberäkning för att en eller flera av återvinningscentralerna drivs i Stockholms stads egen regi.

4. Komplettera förordningens föreskrifter med nämndens miljöpolicy från 2004-01-14.

5. Ge förvaltningen i uppdrag att redovisa för nämnden hur bevakningen av återvinningscentralerna sker och vem som har bevakningsansvaret.

6. Lägga till ett utvärderingskriterium i vilket entreprenören ska ange bränsleeffektivitet, drivmedelsval och graden av personalens miljöutbildning. Vid viktningen av anbuden ska dessa parametrar svara för 10 % av summan av utvärderingspoängen..

Därutöver anförs följande:

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att driva del eller delar av sin verksamhet i egen regi. Nämnden anser dock att innan ett formellt beslut tas bör förutsättningarna för egenregiverksamhet analyseras närmare vad avser bl.a. kostnadseffekter och möjligheter att löpande möjliggöra förbättringar av verksamheten.

Nämnden anser att den miljöpolicy som har antagits av nämnden ska integreras med förfrågningsunderlagen vid upphandlingar. Detta innebär bl.a. att bland de inkomna anbuden ska företag som har bättre miljöprestanda men övrigt liknande kvalifikationer få företräde.

Vidare ska följande ändringar införas i ärendet:

· Bilaga 1, sidan 7, rad 2: Där ska ordet ”gällande” in framför ”kollektivavtal”.

· Bilaga 1, sidan 3, under rubriken ”Personal” och ”Bemanning”: Där ska följande tilläggas: Klagomål från personalen skall av entreprenören framföras till förvaltningen.

· Bilaga 1, sidan 8, under rubriken ”avdrag på entreprenörsersättning”: ”fler än två tillfällen” istället för ”upprepade tillfällen”.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Majoritetens förslag om förkortad anbudsperiod och ställda utvärderingskriterier om miljöförbättringar oroar. Nämnden riskerar att få både sämre och fördyrande anbud med detta förslag. Moderaterna och folkpartiet kommer att vid ett skifte av majoriteten vid valet 2006 att fokusera mot kriterier liknande de i tjänsteutlåtandet”

§19 Upphandling av drift vid ÅVC Vantör

Dnr:05-0303/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogade förslag till förfrågningsunderlag.

2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.”

Frågor ställdes och besvarades. Ärendet diskuterades. Sammanträdet ajournerades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. I huvudsak godkänns förvaltningens förslag till beslut.

2. Avtalstiden för uppdraget ska gälla fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-06-30 med möjlighet

till förlängning (1+1 år).

3. Utreda möjligheten och genomföra en kostnadsberäkning för att en eller flera av återvinningscentralerna drivs i Stockholms stads egen regi.

4. Komplettera förordningens föreskrifter med nämndens miljöpolicy från 2004-01-14.

5. Ge förvaltningen i uppdrag att redovisa för nämnden hur bevakningen av återvinningscentralerna sker och vem som har bevakningsansvaret.

6. Lägga till ett utvärderingskriterium i vilket entreprenören ska ange bränsleeffektivitet, drivmedelsval och graden av personalens miljöutbildning. Vid viktningen av anbuden ska dessa parametrar svara för 10 % av summan av utvärderingspoängen..

Därutöver anförs följande:

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att driva del eller delar av sin verksamhet i egen regi. Nämnden anser dock att innan ett formellt beslut tas bör förutsättningarna för egenregiverksamhet analyseras närmare vad avser bl.a. kostnadseffekter och möjligheter att löpande möjliggöra förbättringar av verksamheten.

Nämnden anser att den miljöpolicy som har antagits av nämnden ska integreras med förfrågningsunderlagen vid upphandlingar. Detta innebär bl.a. att bland de inkomna anbuden ska företag som har bättre miljöprestanda men övrigt liknande kvalifikationer få företräde.

Vidare ska följande ändringar införas i ärendet:

· Bilaga 1, sidan 7, rad 2: Där ska ordet ”gällande” in framför ”kollektivavtal”.

· Bilaga 1, sidan 3, under rubriken ”Personal” och ”Bemanning”: Där ska följande tilläggas: Klagomål från personalen skall av entreprenören framföras till förvaltningen.

· Bilaga 1, sidan 8, under rubriken ”avdrag på entreprenörsersättning”: ”fler än två tillfällen” istället för ”upprepade tillfällen”.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Majoritetens förslag om förkortad anbudsperiod och ställda utvärderingskriterier om miljöförbättringar oroar. Nämnden riskerar att få både sämre och fördyrande anbud med detta förslag. Moderaterna och folkpartiet kommer att vid ett skifte av majoriteten vid valet 2006 att fokusera mot kriterier liknande de i tjänsteutlåtandet”

§20 Rapport om framtida återvinningscentraler

Dnr: 23-0313/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§21 Yttrande över remiss om förslag till förordning om producentansvar på elektriska och elektroniska produkter

Dnr:22-0286/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterade ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Som svar på remissen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarade omedelbart justerad.

§22 Rapport från förvaltningschefen

· Möte med stadsdelarna

Förvaltningen kommer att ha ett möte den 18 juni med stadsdelsförvaltningarna och informera om de kommande förändringarna i tidningsinsamlingen samt situationen kring utsortering av förpackningar.

§23 Övriga frågor

· Skrivelse till nämnden

En skrivelse från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin om tillsyn av återvinningsstationer har inkommit till nämnden.

· Farligt avfall

Karl Bern (fp) ställde en fråga angående Kuusakoski Sverige ABs ansökan om tillstånd att ta emot farligt avfall vid sin anläggning i Spånga. Lovisa Wassbäck svarade att tillståndansökan egentligen inte rör sig om det farliga avfall som man måste lämna in på miljöstationer utan om sådant avfall som folk har i badrumsskåpet samt el-avfall mm.

· Skrivelse från Malmö Aviation

En skrivelse från Malmö Aviation har inkommit till nämnden och till förvaltningen.

Skrivelsen handlar om oro över bygget av åvc Torntrappan. Lovisa Wassbäck kommer att

svara på skrivelsen.

· Rvf:s årsmöte

Lars Fernqvist uttryckte att han tyckte förvaltningen gjort ett strålande arbete vid Rvf:s årsmöte. Lars passade också på att ”flagga” för en bok som heter ”Sopor hit och dit”. Författaren till boken var på Rvf konferensen och boken beräknades komma ut under sommaren. Lars tyckte att det vore intressant att läsa boken.