Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2005-02-16

Sammanträde 2005-02-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
stadshuset, Drätselnämndens sessionssal, 3tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Ewa Schenström (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Mikael Hussner (s)
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen

6 Förslag på sammanträdestider för 2005

7 Delegationsordning för Renhållningsförvaltningen

8 Möjligheten för insamling och bortforsling av avfall i egen regi

9 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan

10 Svar på skrivelse från Karl Bern (fp) angående att låta hyresgäster få använda sina sopnedkast

11 Rapport om den mobila miljöstationens utbyggnad

12 Tillfällig förlängning av tömningsintervall i samband med hämtning av producentansvarsavfall vid återvinningsstationer.

13 Upphandling av entreprenörer för insamling av hushållsavfall

Återremitterat 2005-01-26 – Sekretessbelagt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Motion om avveckling av dagens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna.

15 Rapport om fastighetsnära insamling

16 Lägesrapport om framtida återvinningscentraler

17 Rapport om samråd med producenterna den 4 februari 2004

18 Anmälan av fastighetsägarnas överklagande hos kammarrätten avseende renhållningsordningen

19 Upphandling av kärl för insamling av hushållsavfall från en- och tvåfamiljsfastigheter

20 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas        Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter: Yildiz Kafkas (mp)                            ordförande

Anders Hellström (m)                                          vice ordförande

Eva Oivio (s)

Stellan Hamrin (v) §§1-17

Ewa Schenström (m)

Karl Bern (fp)

Ersättare: Agnetha Falck Rodriguez (s)                tjänstgörande

Dick Urban Vestbro (v)                                      tjänstgörande §§17-21

Jim Nilsson (mp)

Thorwald Nilsson (m)

Lars Fernqvist (fp)

David Winks (kd)

Frånvarande: Olof Tappert (s)

Mikael Hussner (s)

Borgarrådssekreterare: Emilia Hagberg

Arbetstagar-

Representanter: Nils Lundqvist SACO

Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän: Johan Castwall (förvaltningschef)

Marita Söderqvist (administrativ chef)

Erica Olsson (informationsansvarig)

Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)

Peder Svensson (upphandlare)

Åse Geschwind (nämndsekreterare)

§1 Godkännande av föredragningslista

Beslutades att §6 ”Förslag på sammanträdestider för 2005” tas upp efter §20 ”Rapport från förvaltningschefen” Jim Nilsson (mp) anmälde en övrig fråga om metangasläckage och Karl Bern (fp) anmälde en skrivelse. Därefter fastställdes föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 1/2005 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkändes.

§5 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut

Dnr: 02-0047/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Verksamhetsberättelse med sifferbokslut godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Anmälan av nedskrivningar godkänns.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Verksamhetsberättelsen godkänns i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Stockholms renhållningspolitik präglas av långt driven sopsorteringshysteri utan förankring i verkligheten. Sopsorteringen kostar medborgarna både tid och pengar, samtidigt som andra sanitetsproblem uppstår. På det hela taget har verksamheten bedrivits med en god ekonomi, vilket skett tack vare att förvaltningen ännu en gång har uppvisat prov på god ekonomistyrning. Det är dock viktigt att understryka att trots att överskott kan låta bra så handlar det til syvende og sidst om taxekollektivets pengar. Stora vinster innebär att taxorna kunde ha varit lägre. Till detta läggas tidigare överdebitering och fonderade medel om > 30 mkr, vilket föranleder frågan varför majoriteten inte har sänkt taxorna. Detta ärende togs nyligen i Kommunfullmäktige, då tidigare överskott och 2004 års resultat var kända. Avslutningsvis bör majoriteten erhålla en eloge för sin insikt om ineffektiviteten och kostnaderna med ett namnbyte!”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v) enligt nedan:

” Nämnden konstaterar att förvaltningen redovisar ett stort överskott för 2004. Flera av de områden som man redovisar minskade kostnader för är inom projekt där nämnden beslutat om en ambitionshöjning. Det gäller bland annat insamlingen av farligt avfall. Den mobila miljöstationen är ett bra sätt att öka tillgängligheten för allmänheten. Vi förutsätter att man använder de tilldelade budgetmedlen för att under 2005 genomföra beslutade satsningar på insamling av farligt avfall utöver vad som planerats inom ramen för ordinarie verksamhet under detta år.

Nämnden vill återigen poängtera vikten av att det tillkommer en ny återvinningscentral under 2005. Mottagandet på återvinningscentralerna har under året ökat med 16 % vilket är ett ytterligare tecken på att det finns behov av fler centraler. Det är också viktigt att den planerade upprustningen av befintliga återvinningscentraler, exempelvis Lövsta, kommer till stånd.

Stockholms miljöprogram är ett viktigt dokument för stadens verksamheter. Därför är det önskvärt om man tydligare kan utläsa i verksamhetsberättelsen vilka miljömål som berör nämndens arbete och hur man arbetat med dessa. Det är också angeläget att intensifiera arbetet med implementering av miljöledningssystemet.”

§6 Förslag på sammanträdestider för 2005

§6 tas upp efter §20 i protokollet.


§6 Sammanträdestider

Dnr: 09-0046/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, efter en mindre justering, i enlighet med förvaltningens förslag:

· Onsdagen den 16 mars

· Måndagen den 23 maj

· Onsdagen den 15 juni

· Onsdagen den 24 augusti

· Onsdagen den 21 september

· Onsdagen den 26 oktober

· Onsdagen den 23 november

· Onsdagen den 14 december

Sammanträdet den 23 maj kommer att infalla under den resa som nämnden planerar den 23, 24 och 25 maj.

§7 Delegationsordning för Renhållningsförvaltningen

Dnr: 00-0024/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att i enlighet med bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande besluta på nämndens vägnar i de ärendegrupper som anges i bilagan.

2. Förvaltningschefen kan i sin tur uppdra (vidaredelegera) åt annan anställd inom renhållningsförvaltningen att besluta i förvaltningschefens ställe.

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att underteckna avtal och hand­lingar som beslutats av nämnden.

4. Vid förvaltningschefens frånvaro träder i första hand administrative chefen in.

5. Vid brådskande ärenden får Yildiz Kafkas och Anders Hellström tillsammans i uppdrag att besluta på nämndens vägnar.

6. Anmälan av vidaredelegation godkänns och läggs till handlingarna.

7. Anmälan av attestförteckning godkänns och läggs till handlingarna.

8. Anmälan av ställföreträdande slutliga utanordnare godkänns och läggs till handlingarna.

§8 Möjligheten för insamling och bortforsling av avfall i egen regi

Dnr: 00-0071/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Som svar på skrivelsen läggs redovisningen till handlingarna.”

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Ärendet återremitteras.

2. Därutöver anförs följande:

Nämnden önskar ytterligare fördjupning om konsekvenserna av ett eventuellt övertagande av vissa verksamhetsområden i egen regi. Frågor som bör belysas är vilken organisation som krävs för egen regi och vilka svårigheter som eventuellt kan uppstå, samt en konkret jämförelse av de förväntade kostnaderna vid upphandling respektive egen regi på både kort och lång sikt. Det sistnämnda är av stor vikt eftersom upphandlingar från många olika områden visar att det kan ge upphov till vissa initiala vinster, men att dessa vinster minskar eller försvinner helt efter att en verksamhet varit föremål för upphandling en tid.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Förvaltningens svar visar på ett övertygande sätt problemen med en ordning där staden återgår till att driva avfallshanteringen i egen regi. Investeringskostnaderna är höga och några omedelbara ekonomiska vinster går inte att räkna hem under lång tid framåt. Samtidigt rycker man undan mattan för en marknad för ett antal företag med ett stort antal sysselsatta. Viljan att inkomma med anbud i eventuella framtida upphandlingar skulle också påverkas.

Det finns alltså inga bärande skäl som talar för en återgång till avfallshantering i egen regi. Ett sådant förslag kan endast motiveras av ideologiska skäl.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avgavs av David Winks (kd) där han instämmer i Anders Hellströms m fl (m) och Karl Berns (fp) särskilda uttalande.

§9 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan

Dnr:30-0200/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Ärendet återremitteras.

2. Därutöver anförs följande:

Avfallsplanen är ett mycket viktigt dokument som skall ligga till grund för stadens avfallshanterig under många år och som måste spegla de höga ambitioner vi har att skapa ett miljöanpassat och effektivt system för avfallshantering. Vår inriktning att öka graden av återanvändning och återvinning och minskad förbränning skall genomsyra hela avfallsplanen.

Förvaltningens förslag till avfallsplan är uppbyggd utifrån en målstruktur, som brutits ner i delmål, kopplade till olika nyckeltal. Det är en bra struktur, men för att målsättningen i planen skall bli tydligare och uppföljningsbar bör delmålen vara preciserade, konkreta målnivåer. Mål uttryckta som en ökning eller minskning är alltför vagt. Delmålen skall vara utformade som tydliga, högt satta, och realistiska mål. Alla delmål måste ses över och konkretiseras där det är möjligt.

På några områden måste avfallsplanen kompletteras. Den målsättning som nämnden fattat beslut om vad gäller utbyggnaden av återvinningscentraler bör uttryckas som delmål, förslagsvis under mål 3. Det samma gäller målsättningarna för insamlingen av organiskt material för biologisk behandling, miljöfarligt avfall samt, i den mån det är möjligt, utbyggnaden av fastighetsnära källsortering.

Ansvarsfördelningen bör förtydligas i avfallsplanen så att det är klart vem som har ansvaret för genomförandet av planens olika delar. En stor del av målen kräver samarbete mellan stadens olika nämnder och andra aktörer för att kunna uppfyllas. Det bör också synliggöras. Hur uppföljning och avstämning av avfallsplanen skall ske under planperioden måste beskrivas. De åtgärder som krävs för att genomföra planen bör tydligare beskrivas under respektive mål.

Differentierad taxa bör tydligare lyftas fram som ett viktigt styrinstrument för ökad grad av källsortering och förbättrad arbetsmiljö. Ett första steg är taget i med den differentiering som är genomförd men förvaltningen har i uppdrag att utveckla den differentierade taxan vidare.

Utan eget ställningstagande

Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

§10 Svar på skrivelse från Karl Bern (fp) angående Låt hyresgästerna få använda sina sopnedkast

Dnr: 24-0542/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

” Förvaltningens svar är bra och klargör ansvarsförhållanden och var besluten fattas. Exemplet belyser ytterst tydligt effekten av majoritetens sorteringshysteri och dess brist på verklighetsförankring. Det tar ingen hänsyn till olika individer och deras förutsättningar. Att Fältöversten har många äldre hyresgäster av vilka många får svårigheter med dagens sopsorteringshysteri verkar majoriteten inte ta någon notis om.”

§11 Rapport om mobila miljöstationens utbyggnad

Dnr: 40-0020/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.”

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp):

1. Förvaltningens förslag bifalls i huvudsak.

2. Förvaltningen bör genomföra en attitydundersökning avseende informationsflöde, funktionalitet och allmänna åsikter om mobila miljöstationer i såväl innerstad som ytterstad samt en- respektive flerfamiljsbostäder.

3. Därutöver anförs följande:

Försöket med mobila miljöstationer är ett intressant projekt som bör studeras närmare. Mobila miljöstationer kan utgöra ett viktigt komplement till dagens stationära stationer. Det är dock viktigt med acceptans från medborgarna, varför en brukarundersökning bör genomföras.

Inte minst för att söka former för hur framtidens insamlingssystem bäst bör kunna utformas.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v) enligt följande:

”Den mobila miljöstationen är en viktig del i arbetet att göra det lättare att lämna i från sig sitt farliga avfall. Vi vill gärna se att verksamheten utvecklas ytterligare så att den når flera människor. Det kan handla om fler stoppställen eller tätare turer, liksom att finnas i anslutning till platser där många människor rör sig, såsom köpcenter. Många upplever att de saknar information om när och var inlämning kan ske. Därför är det positivt att förvaltningen avser att intensifiera informationsinsatserna under året.”

§12 Tillfällig förlängning av tömningsintervall i samband med hämtning av producentansvarsavfall vid återvinningsstationer. Avtal avseende återvinningsstationer på offentlig plats (KF1996-12-16)

Dnr:51-0036/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades. Mötet ajournerades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förslaget godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att vid behov förlänga tidsperioden till 1 maj 2005.

3. Beslutet delges stadsdelsförvaltningar och Miljöförvaltningen.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Ärendet återremitteras enligt följande:

Nämnden bör avvakta beslut intill att samrådssvaret från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har inkommit. Ett nytt tjänsteutlåtande bör noga väga detta svar med avsikt mot den problematik som kan uppkomma med förlängda tömningsintervaller.”

§13 Upphandling Insamling av hushållsavfall

Dnr: 05-0530/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Ärendet återremitteras.

2. Därutöver anförs följande:

Nämnden önskar information om vilka konsekvenser det skulle få för verksamheten, prisläget och entreprenörerna om gällande avtal för insamling av hushållsavfall förlängs kortare eller längre tid och undersöka konsekvenserna för ett övertagande av ett eller flera områden i egen regi.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag så som det förelades i tjänsteutlåtandet till Renhållningsnämnden 050126 tillstyrks.

2. Därutöver anförs följande:

Ett flertal av yrkanden i återremisskravet som majoriteten lade fram vid föregående nämnd får oss att reagera. Vi kan hålla med om att miljöutbildning kan vara positivt i sammanhanget under förutsättning att det sker med öppna ögon och satt i de stora sammanhangen. Vi är däremot skeptiska till kraven på miljöfordon så som det uttolkas av vänstermajoriteten. Det finns idag ett antal olika typer av fordon med förbränningsmotor som svarar upp mot flera viktiga miljökrav. Därtill finns det en problematik ur ren konkurrens- och marknadsekonomisk synvinkel då det idag endast finns en fordonstillverkare som uppfyller de krav majoriteten ställer under epitetet miljöfordon.

Kravet som ställdes i återremissen om högre utvärderingspoäng för övertagande av personal från tidigare entreprenad har idag ingen stöd i något lagrum. Vi ställer oss lite tveksamma till den föreslagna ändringen i tjänsteutlåtandet under punkten 4.2.10 och anser att detta förhållningssätt bör prövas av stadens jurister innan någon dylik ordalydelse används. En prövning bör också ske vad det gäller det nya kravet på miljöanpassning som ju bara hänsyftar till företagen och mindre till den tjänst de har att erbjuda i sammanhanget.

Det är vår bestämda övertygelse att förslag så som anfördes i tidigare nämnda återremiss bara riskerar att försvåra ett upphandlingsförfarande och i förlängningen sämre inkomna anbud. Man kan ju inte låta bli att undra om detta också kan vara ett bakomliggande syfte med hela förslaget!?”

§14 Remiss beträffande avveckling av dagens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna (Motion nr 2004:59, Jan Björklund (fp))

Dnr: 09-0470/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp)

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens förslag till yttrande överlämnas till personal- och demokratiroteln.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Motionen anses besvarad.

2. I övrigt anförs följande:

Vi delar Jan Björklunds och folkpartiets syn på stadsdelsnämnderna i stort. Uppdelningen av Stockholm i stadsdelsnämnder är konstlad och felaktig. Den mellannivå med extra byråkrater och extra politiker som stadsdelsnämndsorganisationen innebär ger inte ökad demokrati eller ökat inflytande för medborgarna. Uppskattningsvis fyra procent eller cirka 700 miljoner kronor per år av stadsdelsnämndernas kostnader är i dag administration. Stadsdelsnämnderna utgör en onödig byråkratisk mellannivå och skall därför avskaffas.

Med en modell där resurserna förs direkt till verksamheterna enligt medborgarnas val utan att passera en byråkratisk nämndsorganisation kan valfriheten ökas, den ekonomiska rundgången minskas och det medborgerliga inflytandet stärkas. Den ekonomiska ersättningen från staden ska därför gå direkt till utföraren efter invånarens val, inte via stadsdelsnämnder eller annan onödig byråkrati.

Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnden till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheterna samt skapa utrymme för skattesänkningar. Erfarenheterna från sammanslagningen av stadsdelnämnder som genomfördes när Stockholm gick från 24 till 18 stadsdelsnämnder visar på en stor besparingspotential.

Genom att administrationen av förskolan, skolan, äldreomsorgen samt omsorgen om de funktionshindrade lyfts från stadsdelsnämnderna tillses också att verksamheten ges lika villkor oavsett form och oavsett var i staden man bor.

Ansvaret för hantering av individärenden kan i en stad av Stockholms storlek inte samlas centralt. Sociala distriktsnämnder skall därför ansvara för individ- och familjeomsorg samt försörjningsstöd.”

Reservation

Mot beslutet reserverade sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Motionen bifalls.

2. Därutöver anförs följande:

En av politikens viktigaste uppgifter handlar om att ge varje enskild medborgare möjlighet att fatta avgörande beslut för sitt liv och sin framtid. En annan central uppgift handlar om att garantera alla medborgare samma grundläggande service, oavsett var i staden man råkar vara bosatt.

Stockholms stadsdelsnämnder utgör i dag på flera sätt ett hinder mot dessa grundläggande uppgifter. Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade upplever många stockholmare en stadsdelsarrest, som begränsar valfriheten inom kommunala tjänster till den egna stadsdelen. Inom skola och förskola, liksom i andra omsorgsformer, finns stora olikheter mellan stadsdelarnas fördelning av resurser. Resultatet blir mycket stora olikheter över staden för exempelvis barngruppernas storlek i förskolan och biståndsbedömningen i hemtjänsten.

Motionens förslag om att flytta makten över utbildning och omsorg från stadsdelsnämnderna till varje enskild medborgare genom pengsystem, skulle innebära tydliga förbättringar av valfriheten och jämlikheten för stockholmarna.

De nya lokala nämnder som förespråkas i motionen skulle också motsvara allmänhetens förväntningar på ett bättre sätt än dagens stadsdelsnämnder. Den kartläggning som nyligen genomförts av Stockholms stad – Stadsdelsnämndernas verktyg för demokrati – visar tydligt att den huvudsakliga dialogen mellan medborgare och politiker handlar om fysisk verksamhet och lokala stadsmiljöfrågor. Snöröjning, sandning, parkskötsel och 30-zoner är vanliga frågor på öppna nämndmöten, enligt rapporten. Av de stadsdelsnämnder som har medborgarförslag, uppger de flesta att förslagens innehåll i huvudsak handlar om den yttre miljön.

Många av de krav som förs fram av medborgarna ägs med andra ord inte av stadsdelsnämnden. Med de nya lokala nämnder som föreslås i motionen, skulle medborgarnas intresse för att diskutera fysisk verksamhet och miljöfrågor bättre kunna tillgodoses. Samtidigt bidrar förslaget till att öka valfriheten för den enskilde medborgaren.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v) enligt följande:

” Vi är övertygade om att stadsdelsnämnderna är viktiga för att sätta fokus på de lokala frågorna och för att skapa en ökad dialog med medborgarna och förstärka demokratin.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avgavs av David Winks (kd) enligt följande:

”Det är av mycket stor vikt att såväl tjänstemän som politiker får en mycket stark lokal förankring. Därför bör stadsdelsnämnderna finnas kvar. De politiska besluten bör fattas så nära varje medborgare som möjligt. Beslut som kan fattas av enskilda, av familjer eller av andra små naturliga gemenskaper ska inte föras upp till någon politisk nivå. Den geografiska närheten till ett medborgarkontor och till dem som är ansvariga för verksamheten har också stor betydelse. Att utveckla stadsdelsnämndernas ansvar med frågor som berör medborgarna och underlättar för dem att ta kontakt med tjänstemän och politiker är en riktig inriktning.

I Stockholms stad är stadsdelsnämnderna en lämplig nivå för många sådana beslut och de utgör en praktisk organisation för reellt medborgarinflytande. Den geografiska närheten till ett medborgarkontor och till dem som är ansvariga för verksamheten har stor betydelse. Att utveckla stadsdelsnämndernas ansvar med frågor som berör medborgarna och underlättar för dem att ta kontakt med tjänstemän och politiker är en riktig inriktning. Ett mer heltäckande ansvar gör det enklare för medborgarna att utkräva ansvar av sina politiker och att vända sig till rätt instans direkt. Att ge stadsdelsnämnderna ansvar för fler verksamhetsområden är troligen också kostnadseffektivt.

Stadsdelsnämnderna bör ges större frihet att utforma verksamheten i sitt område. För detta behövs tydliga mål, uppsatta av kommunfullmäktige, men stor frihet att själva välja medel.

Stadsdelsnämnderna bör utvecklas så att de får ett allt mer heltäckande ansvar för både budget, planering och uppföljning inom sina verksamhetsområden. Det är otillfredsställande att centrala nämnder i så stor utsträckning förfogar över medel för verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och andra åtgärder i verksamhet som drivs av stadsdelsnämnderna.”

§15 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 51-0010/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§16 Lägesrapport om framtida återvinningscentraler

Dnr: 41-0018/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

” Diskussionerna med luftfartsverket är intressanta och kan vara ett av flera goda alternativ till ny återvinningscentral i Västerort. Dock kvarstår moderaternas krav på att tillståndsansökan i länsstyrelsen angående Torntrappan dras tillbaka. Det är nödvändigt med medborgerlig acceptans för dylika serviceinrättningar, vilket saknas i detta fall.”

§17 Rapport om samråd med producenterna den 4 februari 2005

Dnr: 51-0045/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns.

§18 Anmälan av fastighetsägarnas överklagande hos kammarrätten avseende renhållningsordningen för Stockholms kommun

Dnr: 44-0616/00

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Upphandling av kärl för insamling av hushållsavfall från en- och tvåfamiljsfastigheter

Dnr: 05-0354/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. PWS Nordic AB tilldelas uppdraget.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att driva ärendet vidare och teckna avtal med antagen leverantör.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

” Vi vill än en gång betona att vi emotsatte oss tidigare beslut om 2005 års avfallstaxa och 14-dagars hämtning av hushållsavfallet. Det har ju tydliggjorts att vänstermajoriteten har för avsikt att göra frivilligheten med just 14 dagars hämtning obligatorisk senare. Hämtning av hushållsavfall berör alla medborgare och måste ta hänsyn till människors olika individuella förutsättningar så långt det är möjligt. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa medborgerlig acceptans för renhållningspolitiken och att hushållssopor hamnar bland just soporna och ingen annan stans. Inte minst för miljöns skull är detta mycket viktigt.”

§20 Rapport från förvaltningschefen

· Utskick med erbjudande om 14-dagarshämtning vid villor

Johan Castwall informerade om att det första utskicket med erbjudande om 14-dagarshämtning till villakunder nu är utsänt. Det andra utskicket sänds i dagarna. Förvaltningen kommer att skicka ut erbjudandena i etapper.

§21 Övriga frågor

· Skrivelse

En skrivelse om att minska trycket på de befintliga återvinningscentralerna

har inkommit till nämnden från Karl Bern (fp).

· Metangasläckage

Jim Nilsson (mp) efterfrågade en rapport om metangasläckage både från Ecoferms anläggning och från Stockholm Vattens biogasanläggning. Johan Castwall svarade att förvaltningen återkommer till nämnden i den här frågan.

· Flytt av återvinningsstation

Eva Oivio (s) påpekade vikten av att allmänheten blir informerad om var närmaste återvinningsstation finns då man tar bort en av de befintliga stationerna och vikten av att man reder ut vems ansvar det är att informera. Johan Castwall svarade att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) är skyldiga att informera i den här frågan men att förvaltningen också efterfrågar informationen från FTI för att kunna ge svar till medborgarna.

· Återbruk

David Winks (kd) frågade hur det går med arbetet gällande återbruk vid ÅVC Lövsta som tidigare tagits upp i nämnden. Johan Castwall svarade att så fort tjälen gått ur marken kommer förvaltningen att iordningställa en markyta i anslutning till återvinningscentralen där föreningar kan ha mottagning av material för återbruk.

· Sopsug
Med anledning av övrig fråga om sopsugsystem vid sammanträde den 26 januari 2005 kommenterade Johan Castwall att rapporterade problem i Rinkeby enligt uppgift beror på att alltför stora föremål kastats i systemet och förorsakat stopp. I Hammarby Sjöstad används inte längre sopsugsystemet för tidningar.