Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-11-25

Sammanträde 2010-11-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl.17.30 - endast för nämndens ledamöter

A Läs mer...llmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.10 § föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Stockholmsenkäten - Dejan Stankovic
* Ungdomsbostäder i Rinkeby - Håkan Serdén
* Utvecklingsarbete inom Ungdomsmottagningen - Sakir Demirel

Beslutsärenden

7 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2010

8 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2011

9 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2011

9 A Delegation enligt socialtjänstlagen (SoL)

9 B Delegation enligt lagen om introduktionsersättning

Anmälningsärenden

10 Balanslista till stadsdelsnämnden per den 31 oktober 2010

11 Kollorapport sommaren 2010

12 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

13 Konferenser och utbildningar

15 Pensionärsrådets protokoll

17 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

18 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)