Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-01-20

Sammanträde 2010-01-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Husby Träff

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldrabalken (FB)

Öppet sammanträde

4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

5 Ändring av sammanträdesdagar för stadsdelsnämnden 2010

6 Kvalitetsgarantier 2010 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

7 Utvärdering av upphandlingar i Rinkeby-Kista

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 687-2009-199
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Offentliga toaletter på Kista torg och i Akalla centrum

Svar på skrivelse från (M)
Dnr 560-2009-099
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärende

10 Remiss om alkoholservering, uteservering gällande Pizzeria Arikan

Remiss från tillståndsenheten
Dnr 706-2009-006

Anmälningsärenden

11 Verksamhet med fältförskola

14 Pensionärsrådets protokoll

15 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

16 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

17 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Konferenser och utbildningar

20 Anmälan av sociala delegationens beslut

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (128 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Bo Sundin (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 27 januari 2010.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 17 december 2009 justerades den 21 december 2009 samt 7 januari 2010 justerades den 7 januari 2010.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldrabalken (FB)

§4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Olle Johnselius gav kort information om stadsdelsnämndens verksamhetsberättelse för år 2009.

Fråga 1

Moissis Nikolaidis (S) ställde fråga om det anslag innehållande presentation av politiker i stadsdelsnämnden – namn, foto och mailadress – som är uppsatt i biljetthallen, Rinkeby tunnelbanestation. Det är gammal information och när tänker förvaltningen ändra informationen? Informationsskyltar bör också sättas upp på medborgarkontoren.

Olle Johnselius svarar att förvaltningen skall undersöka saken och åtgärda felaktigheterna i informationen.

Ordförande Bo Sundin (M) informerar att all information kring nämnden är uppdaterad och finns på förvaltningens hemsida.

Fråga 2

Nima Djohari (S) ställde fråga angående ärende från postlistan, kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen gällande förskolan Barnkullen. Vad för typ av inspektion är det?

Olle Johnselius svarar att det är en ren rutininspektion.

Fråga 3

Gunilla Bhur (V) ställde fråga angående ungdomsgårdens dåliga lokaler i Kista.

Susanne Tengberg svarar att förvaltningen hyr i andra hand av bostadsrättsföreningen och att förvaltningens lokalintendent undersöker hur förvaltningen ska gå vidare med lokalproblematiken.

Fråga 4

Jakob Dencker (MP) ställde fråga om Akalla alliansens missnöje att ej ha tillgång till lokalen på Sibeliusgången 20 B.

Olle Johnselius kunde konstatera att det finns allmänna utrymmen i fastigheten som måste passeras för att nå alliansens lokaler. Fastighetsägaren Micasa anser sig inte kunna hålla dessa utrymmen öppna samtliga de tider som alliansen önskar.

Fråga 5

Jakob Dencker (MP) ställde fråga om gångbron ”gula gången”. Personer med funktionsnedsättning måste ta omvägar för att komma till centrum.

Olle Johnselius svarar att fastighetsägaren Wallenstam troligen kommer att riva bron på sin sida. Kostnaderna för att ta bort gångbron är delade mellan fastighetsägarna Wallenstam och Svenska Bostäder.

§5 Ändring av sammanträdesdagar för stadsdelsnämnden 2010

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag enigt nedan.

Ärendet

Den 26 november 2009 beslutade stadsdelsnämnden sammanträdesdagarna för år 2010. Kommunstyrelsens tidplan för behandlingen av tertialrapporterna 1 och 2 medger att nämndens sammanträden i maj respektive september sker en eller drygt en vecka senare än vad som beslöts den 26 november 2009. Härigenom får såväl förvaltningen som nämnden längre tid för beredningen av dessa ärenden. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar i enlighet med följande förslag.

Sammanträdesdag

Lokal

Plandokument

7 januari

kl: 08.30

Borgarfjordsgatan 14

Val av sociala delegationen 2010

20 januari

Husby Träff

11 februari

Rinkebyskolan

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

25 mars

Husby Träff

22 april

Husby Träff

Budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

20 maj

Rinkebyskolan

Tertialrapport 1

17 juni

Husby Träff

26 augusti

Rinkeby skolan

23 september

Husby Träff

Tertialrapport 2

21 oktober

Husby Träff

25 november

Rinkebyskolan

16 december

Husby Träff

Verksamhetsplan 2011

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 januari 2010. Dnr 000-530-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Kvalitetsgarantier 2010 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till kvalitetsgarantier för år 2010 samt

2. Att förvaltningen därutöver ska uppdra till berörda enheter att överväga möjligheten att komplettera kvalitetsgarantierna enligt följande:

· Kistaenheten ska komplettera med hur man ska arbeta för att uppfylla sina åtaganden

· Parkleken och öppna förskolan utarbetar ett åtagande angående barnens språkutveckling

· Rinkeby-Kista grupp- och servicebostäder område två ändrar texten i det andra åtagandet så att man skriver ”dina traditionella högtider i stället för ”jul och påsk”

· Rinkeby-Kista öppet hemstöd kompletterar texten om ”genomförandeplan” så att det framgår att den ska beskriva när en insats ska ske och vem som är utförare

· Kulturverksamhet för barn och ungdom kompletterar med åtaganden för äldre barn och ungdom än förskolestadiet

· Rinkeby-Kista medborgarkontor kompletterar med ett åtagande om öppethållande tid

· Föreningssamordning gör ett åtagande om att hålla ett föreningsregister för området.

3. Kvalitetsgarantierna gäller från och med 2010-01-20 till och med 2010-12-31.

4. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och stadsdelsnämndens mål för verksamheterna som angetts i verksamhetsplanen och den lagstiftning som reglerar verksamheterna har varit utgångspunkt för framtagandet av enheternas åtaganden. Dessa ligger som grund för kvalitetsgarantierna för år 2010. Verksamheterna har i sitt arbete med att ta fram kvalitetsgarantier utgått från den egna verksamhetens mål, innehåll och arbetssätt i dialog med brukarna. I samband med förvaltningens redovisning av synpunkts- och klagomålshanteringen i årsredovisningen, kommer utfallet av 2009 års kvalitetsgarantier att redovisas. Kvalitetsgarantierna avseende Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta flyktingmottagning har tagits fram i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 januari 2009. Dnr 099-643-2009

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag till beslut.

Efter diskussion i ärendet föreslog ordföranden en kort ajournering.

Vid återupptagandet av behandlingen av ärendet, föreslog ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamot Sten Collander (M) ställde fråga till förvaltningen hur uppföljning sker av kvalitetsgarantierna. När sker redovisning till nämnden?

Förvaltningen återkommer med ett förtydligande svar till nämnden vid sammanträdet i februari månad 2010.

§7 Utvärdering av upphandlingar i Rinkeby-Kista

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Vid nämndsammanträdet 2009-11-26 överlämnade ledamoten Jacob Dencker (MP) en skrivelse till stadsdelsnämnden angående utvärdering av upphandlingar i Rinkeby-Kista. Nämnden uppdrog till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

I skrivelsen ställs sex olika frågor.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 januari 2010. Dnr 199-687-2009.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. Ledamoten Gunilla Bhur (V) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§8 Offentliga toaletter vid Kista torg och i Akalla centrum

Beslut

1. Skrivelsen besvaras med vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

2. Trafiknämnden ombeds undersöka möjligheten att anlägga offentliga toaletter vid Kista torg och Akalla centrum.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 22 oktober 2009 att uppdra till stadsdelsförvaltningen att besvara en skrivelse av Bo Sundin m.fl. (M) om behovet av offentliga toaletter på Kista torg och Akalla centrum.

Stadsdelsförvaltningen delar åsikten att det behövs toaletter såväl kring Kista torg som Akalla centrum. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ber trafiknämnden att undersöka möjligheten att anlägga offentliga toaletter vid ovan angivna platser samt att prioritera denna fråga, eftersom behovet av dessa offentliga toaletter är stort.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 januari 2010. Dnr 099-560-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om alkoholservering och uteservering: Pizzeria Arikan i Husby

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker restaurang Pizzeria Arikans ansökan om serveringstillstånd avseende starköl, vin och spritdrycker för allmänheten måndag - söndag klockan 11:00-22:00 och uteserveringen 11:00-22:00 gällande Pizzeria Arikan, Trondheimsgatan 3, 164 32 Kista.

Ärendet

Ägaren till Pizzeria Arikan ansöker om tillstånd för alkoholservering för allmänhen, måndag - söndag klockan 11:00-22:00 och uteserveringen 11:00-22:00. Restaurangens ägare har tidigare inte sökt tillstånd för alkoholservering.

Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd. En förutsättning är att lagstadgade ordningsföreskrifter och åldersgränser på alkohol, tobak samt spel efterlevs med tanke på närliggande bostäder och miljöer där barn och ungdomar passerar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 januari 2010. Dnr 006-706-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Verksamhet med fältförskola

Beslut

Anmälan godkänns.

Ärendet

I denna anmälan redovisar förvaltningen en utvärdering som genomförts efter en inledande verksamheten med utomhuspedagogik vid ett par förskoleenheter under hösten 2009 och hur förvaltningen avser att gå vidare i detta arbete.

Dnr 099-188-2008

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Gunilla Bhur (V) anslöt sig till uttalandet.

Det är glädjande att utvärderingen visar att barnens känsla för naturen och deras kunskap om djur och natur har ökat genom verksamheten med fältskola.

Det kan vara bättre att ge alla barn på alla förskolor tillgång till fältverksamhet då och då, i stället för att en hel förskola till naturförskola. Antalet föräldrar som uttryckt intresse för en förskola med naturinriktning är tydligen fortfarande alltför litet för att starta en egen förskola med sådan inriktning. Det kan man tycka är beklagligt. Det viktigaste kanske dock inte är att man inrättar ”specialförskolor” för naturpedagogik, även om detta också vore en bra sak. Att alla barn får tillgång till naturupplevelser och utomhuspedagogik är troligen viktigare.

Det är därför positivt att förvaltningen vill erbjuda Eggeby Gårds aktiviteter till fler enheter, och att man förlänger verksamheter ytterligare en tid. Att fem av de sju enheterna anmält intresse att arbeta med denna pedagogik tycker vi är uppmuntrande.

Förvaltningen skriver: ”Det framkom dock att utbytet möjligen varit ännu större om fältförskolans aktiviteter varit bättre kopplade till förskolornas aktuella tema.” Vi skulle vilja ha förslag på hur man uppnår en sådan koppling.

Genom att etablera detta sätt att arbeta vid fler förskoleenheter inom stadsdelsområdet ger man fler barn möjlighet att ta del av stimulerande utomhuspedagogik, vilket vi varmt välkomnar.

§12 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 4 december 2009 till och med den 7 januari 2010.

§13 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 11 november 2009.

§14 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 9 december 2009.

§15 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2009-12-16

Överenskommelse om upphörande av anställning

2009-12-21

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2010-01-05

Lista över nyanställda december 2009

2010-01-05

Britt-Marie Andersson

personalsekreterare

2010-01-12

Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 2 § SoL

2010-01-12

Gunilla Davidsson

verksamhetsom-
rådeschef

§16 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

1. Granskning av ”delårsrapport – uppföljning av budget 2009”

2. Cirkulär 09:84 Budgetförutsättningar för åren 2009-2013

3. Cirkulär 09:85 Information o Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld

4. Cirkulär 09:86 Etiska krav i offentlig upphandling

5. Cirkulär 09:87 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen m.m.

6. Cirkulär 10:1 Cirkulärhantering 2010 samt abonnemang på cirkulär 2010 och cirkulärförteckning 2009

7. Cirkulär 10:2 Redovisningsfrågor 2009 och 2010

8. Cirkulär 10:3 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2009 års bokslut

9. Cirkulär 10:4 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 87 angående etnisk diskriminering

10. Cirkulär 10:5 Ändringar i stiftelselagen

§17 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

§18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ” Allt i privat drift” om ställningstagande om att lägga egenregi anbud eller inte, Jakob Dencker (MP).

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

Skrivelse angående ”Ge alla möjligheter att få ID-kort” om behovet av att säkerställa att nyanlända flyktingar erhåller ID-kort, Jakob Dencker (MP).

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

Skrivelse angående ”Bankomat i Rinkeby”, Abebe Hailu m.fl. (S).

Beslut

Nämnden uppdrar åt presidiet att sammanställa och underteckna skrivelsen för vidare befordran till Nordea Bank.

§19 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade nämnden om halvdagskonferensen ”Våld ur rörelsehindrades perspektiv – barn, ungdom, kvinna, man”. Konferensen äger rum onsdagen den 10 februari 2010 kl. 13.00 – 16.30, Landstingshuset, Hantverkargatan 45.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagande vid konferensdagen. Stadsdelsnämnden godkände att anmäla 2+2 deltagare.

§20 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 16 december och 22 december 2009 samt 7 januari 2010.