Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
OBS! Ny lokal: Bredbyskolan, Bredbyplan 36

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter.
Läs mer... Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Yttrande i enskilt ärende - Tillsyn region öst, Socialstyrelsen

4 Upphandling av verksamhetsdrift gruppbostäder i Rinkeby-Kista, område 1

Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

6 Tertialrapport 1, 2010

7 Ansökan om bidrag till Midsommar Latino 2010

8 Höj valdeltagandet i Järva!

Svar på skrivelse från (S), (MP), (V), (FP)
Dnr 244-2010-1.1.

Anmälningsärenden

9 Anmälan av förskolornas öppethållande sommaren 2010

10 Anmälan om beslut om stöd till projekt "Järvalärling"

11 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

12 Konferenser och utbildningar

15 Pensionärsrådets protokoll

16 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

17 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

18 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ledamot Kyllikki Josefsson (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 25 maj 2010.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 22 april 2010 justerades den 28 april 2010.

§3 Yttrande i enskilt ärende – Tillsyn region öst, Socialstyrelsen

§4 Upphandling av verksamhetsdrift gruppbostäder i Rinkeby-Kista, område 1

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius informerade kort om att Västerorts polismästardistrikt, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Kista Galleria undertecknat ett samverkansavtal i syfte att skapa ett systematiserat brottsförebyggande samarbete.

Vidare informerade Olle Johnselius om att Järva firar ”Stockholm Europas Miljöhuvudstad och Världsmiljödagen” under perioden 30 maj – 5 juni 2010.

Fråga 1

Kerstin Aggefors (S) ställde fråga kring vad som hänt med bankomaterna i Rinkeby. Brev tillsändes Nordea, har förvaltningen fått något svar?

Ordförande Bo Sundin (M) svarar att kontakt tagits med Nordea. Det är fortfarande oklart om Nordea öppnar bankomat i Rinkeby centrum. Swedbank har dock öppnat en bankomat.

§6 Tertialrapport 1 år 2010

Beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2010 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen en budgetjustering om 3,0 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

3. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 15,2 mnkr.

4. Indikatorer för det brottsförebyggande programmet samt årsmålet 6,5 procent för sjukfrånvaron fastställs, i enlighet vad som redovisas i detta ärende.

5. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppnår merparten av kommunfullmäktiges och nämndens egna mål. Målet om att andelen förskollärare ska vara 60 procent nås bara delvis på grund av bristen på förskollärare i stockholmsregionen. Trots ett intensifierat arbete med att minska sjukfrånvaron är det osäkert om årsmålet om 6,5 procent uppnås.

Nämnden bedöms helt uppfylla målen om en budget i balans och effektivitet och fokus på kärnverksamheterna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 maj 2010. Dnr 1.2.1.-295-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle anta Socialdemokraternas, Miljöpartiet och Vänsterpartiets gemensamma förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar

Att förvaltningens förslag till Tertialrapport 1 ska kompletteras med
den rödgröna koalitionens tilläggsförslag och överlämnas till
kommunstyrelsen

Att nämnden begär 15,2 miljoner kr från centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom Omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning, Äldreomsorgen och Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning.Att därutöver anföra följande


Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet säger nej till moderaternas låga ambitionsnivå för välfärdssektorn inom Äldreomsorgen, Förskolan, Omsorg om personer med funktionsnedsättning, Förebyggande ungdomsinsatser, åtgärder mot arbetslösheten i allmänhet och ungdomsarbetslösheten i synnerhet för invånarna i Rinkeby-Kista stadsdel.


Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, enligt moderaternas målsättning.

Enligt vår mening har moderaternas mål i Kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden inte uppfyllts för boende i Rinkeby-Kista.

Rinkeby, Husby och Akalla har snarare blivit Stockholms och norra Europas mest företagsfientlig stadsdel. Hundratals arbetstillfällen har flyttats från de här stadsdelarna de senaste tre och ett halvt åren. De här stadsdelarna är inte längre lika företagsvänliga eller attraktiva för besökare.

Den moderatstyrda majoriteten i Stockholms stad fortsätter att försämra kvaliteten i välfärden för oss som bor i Rinkeby-Kista stadsdel.
Hundratals människor som jobbar inom äldreomsorgen, skolan, förskolan och omsorgen har blivit offer för moderaternas skattesänkning år 2007, 2008, 2009 och 2010. Alla så kallade ”åtgärder” inom välfärdssektorn är i själva verket en kvalitetsförsämring som drabbar barn, unga och äldre.

Antalet småföretagare som går i konkurs har ökat kraftigt i Husby, Rinkeby och Akalla.
Flytten av Förvaltningarna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Banken, Språkforskningsinstitutet och Vårdcentralen har nästan förvandlat Husby och Rinkeby till sovstadsdelar.

I Moderaternas ”Vårdval Stockholm” får stockholmarna allt mer ojämlik sjukvård där läkare gör sjuksköterskornas jobb. Det bekräftas av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning själv. Rinkeby vårdcentral har tvingats säga upp hälften av sin personal och förlorat 11 miljoner kronor sedan ”Vårdval Stockholm” infördes. Men de tar hand om lika många patienter. Landstingets rapport visar också att det har gett allvarliga konsekvenser för det psykosociala omhändertagandet i Rinkeby som har högst psykisk ohälsa i hela länet.

Utöver det sparar moderaterna och deras allierade i Rinkeby-Kista på människor med psykisk ohälsa genom att avskaffa deras arbetsplats ”RASKEN” som är en viktig dagverksamhet och genom att minska personalstyrkan på SESAM och Träff 10:an, som är en viktig och pedagogisk dagverksamhet för människor med psykisk funktionsnedsättning.


Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

I Moderaternas Stockholm och Sverige har fattiga barn blivit unga socialbidragstagare. Sedan 2007 har barnfattigdomen ökat med över 50% och nu ser vi allt fler ungdomar som får sin första "vuxen-inkomst" i form av försörjningsstöd. Samtidigt har de rika blivit mycket rikare.

Vart hamnar vi om moderaterna får fyra år till?

Tryggheten för våra invånare i Rinkeby-Kista stadsdel har minskat drastiskt sedan moderaterna tog makten i Stockholms stad. Arbetslösheten bland vuxna i Rinkeby-Kista har fördubblats och ungdomsarbetslösheten är högst i hela Sverige.
Moderaterna har fortfarande låg ambitionsnivå när det gäller aktiv arbetsmarknadspolitik och yrkesutbildning. På grund av skattesänkningarna har man minskat personalstyrkan inom alla verksamhetsområden i stadsdelen.
Antalet människor som söker ekonomiskt bistånd har ökat lavinartat. Många av dem har varit timanställda, tillfälliganställda eller praktikanter från ”Jobbtorget” som hade en osäker livssituation. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat drastiskt sedan 2007.
Därför vill den rödgröna koalitionen satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik där arbetslösa människor som är långt från arbetsmarknaden får adekvat yrkesutbildning som leder till arbete.

Förebyggande Ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Rinkeby-Kista är den barn- och ungdomstätaste stadsdelen i hela Stockholmsregionen. Varannan ungdom mellan 18 och 25 är arbetslös utan någon framtid. Därför är det viktigt att satsa både på meningsfulla förebyggande insatser och utbildning som leder till arbete.
Den rödgröna koalitionen är beredd att halvera ungdomsarbetslösheten redan från första året om vi tar makten i Sverige och i Stockholm.

Förskola

Jämfört med år 2006 har finansieringen av förskolan mellan 2007 och 2010 minskat med ca 20 000 kr per barn och år i Rinkeby-Kista. Det är på grund av att moderaterna finansierar nedskärningar i andra verksamheter med förskolebarnens pengar. Till sista april 2010 sitter över 300 barn mellan 1-3 år hemma utan förskoleplats. Hundratals mammor som har en svagare ställning på arbetsmarknaden också sitter hemma med ”Vårdnadsbidrag”. Det motsvarar minst 20 mnkr som orsakar kvalitetsminskningar inte bara för barn som är hemma utan även för de som går i förskolan i Rinkeby-Kista stadsdel.

Antalet barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd är över 1700 st i Rinkeby-Kista stadsdel jämfört med 30 st på Östermalm.
Rinkeby-Kista är den enda stadsdel som lägger ner förskolavdelningar i hela Stockholm.

I områden som Rinkeby-Kista är förskolan och skolan ett komplement till hemmet. Det är i förskolan barnen kommer i kontakt med det svenska språket och den svenska kulturen. Förskolan är den enda kontinuerliga kontakten med det svenska samhället för många familjer i vår stadsdel. Samma gäller för mammorna som är hemma utan någon form av utbildning eller arbete.
Därför säger vi nej till moderaternas ”VÅRDNADSBIDRAG” som delvis är skapat för att täcka den moderatledda majoritetens skattesänkning, gömma arbetslösheten, minska jämställdheten och nedmontera välfärden. Vi vill också påminna förskoleverksamheten att barnskötare behövs i hela barnomsorgen och även när barnen är i skolåldern.

Äldreomsorg

Underskottet inom äldreomsorgen och hemtjänsten är inte bara av strukturell karaktär.
Moderaterna och deras allierades skattesänkning i Stockholms kommun och privatisering är orsak till det ökade underskottet.
Underskott som orsakades av moderaternas skattesänkning har redan drabbat de äldre inom hemtjänsten i form av restriktivare biståndsbedömning. Många personal som jobbar med äldre har tvingats bli övertaliga.
Vi i rödgröna koalitionen tycker att Stockholm stad ska satsa på flera händer inom äldreomsorgen före privatisering.

Omsorg om personer med fysisk & psykisk funktionsnedsättning

Det är omänskligt och oacceptabelt att spara på människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Vi inom rödgröna koalitionen prioriterar att satsa på omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Vi fördömer de besparingar som görs i de här verksamheterna för att sänka skatten för de rika och välbärgade.


Personalen

Sedan moderaterna och deras allierade tog makten i september 2006 har många tillfälligt anställda blivit tvungna att sluta. Många fast anställda inom skolan, förskolan, äldreomsorgen och andra verksamhetsområden blev övertaliga i samband med budgetarna för 2007, 2008, 2009 och nu 2010 på grund av tvångsupphandlingar som mest gynnar vinstdrivande och börsnoterade privata företag. Över 300 jobb har försvunnit inom offentlig sektor i stadsdelen sedan den borgerliga majoriteten tog makten i Rinkeby-Kista. Kvalificerad och utbildad personal blev övertalig från äldreomsorgen, skolan, förskolan och omsorgen. En del av förklaringen till detta är att vinstdrivande privata företag skulle kunna ta över och driva verksamheten med större inslag av outbildad och lågavlönad personal som inte ger kontinuitet.


Vi inom den rödgröna koalitionen tycker att de kvalificerade och utbildade vårdare och undersköterskor, barnsköterskor som blev övertaliga hade en språklig och kulturell kompetens som är viktig och nödvändig för våra barn och äldre.

Miljöarbete

Miljöarbetet har varit eftersatt i Rinkeby-Kista, och i hela Stockholm. Vi vill ha en större satsning på miljöarbete i vår stadsdel. Ett bättre utåtriktat arbete för att höja miljömedvetenheten och beredskapen att leva miljövänligt ska utvecklas. Det interna miljöarbetet ska naturligtvis också stärkas, och val av miljövänliga inköp och energibesparing i verksamheterna är exempel på saker som kan bli bättre. Miljöombud i verksamheterna är viktiga, men den centrala miljösamordnarfunktionen i stadsdelen ska också stärkas.

Särskilt uttalande

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Alliansens aktivitetsplan som delvis genomförts i vårt stadsdelsområde har inneburit försämringar för våra medborgare. Fungerande verksamheter som Familjecentralerna med många nödvändiga funktioner för barnfamiljer har i det närmaste utraderats. Ökade satsningar på insatser för kvinnofrid har lagts i malpåse. Man i stort sett upprätthåller verksamheten men inga nya satsningar görs.

Vårdnadsbidraget tillsammans med privatiseringarna inom förskolan och äldreomsorgen kommer att orsaka fler nedlagda kommunala verksamheter som konsekvens. Ett scenario som finns idag i en grannkommun är att privata utförare efter en viss tid lägger ner och att brukarna då förs över till den anorektiska kommunala hemtjänsten. Där får man svårt att ta emot de ”överblivna” brukarna men måste ställa upp enligt kommunallagen. De brukare som står på tur till kommunal hemtjänst får då välja andra utförare eftersom kapaciteten inte räcker till hos den kommunala hemtjänsten. Skall detta bli en verklighet i vår stadsdel också? I Rinkeby-Kista prognostiseras fortsatta underskott inom hemtjänstenheten vilka man hänvisar till beror på en för stor bemanning i förhållande till antalet beställningar. Samtidigt vittnas det om att personalen får mer och mer svårigheter att ge en rimlig vård på grund av minskade resurser. Omvandlingen av servicehusen till s k Trygghetsboenden är även detta en nedmontering av de äldres välfärd som Alliansen nu driver igenom.

Det vi ser genomföras i vår stadsdel aviseras som ”effektiviseringar” av de styrande – vi ser att det istället innebär nedskärningar av den gemensamma välfärden.

Arbetslösheten – ingen stadsdel har så hög ungdomsarbetslöshet som Rinkeby-Kista. Där har insatser som Jobbtorg mfl inte lyckats åstadkomma någon förbättring. När det gäller personer som står längst bort från arbetsmarknaden har inga fungerande åtgärder kommit igång.

§7 Ansökan om bidrag till Midsommar Latino 2010

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att bevilja 20000 kronor i bidrag till föreningen Kultur och Musikcentrum till Festival Midsommar Latino 2010.

Ärendet

Föreningen Kultur och Musikcentrum har ansökt om 50000 kronor från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i ekonomiskt stöd till kulturarrangemanget Midsommar Latino år 2010. Föreningen har även ansökt om bidrag hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Förvaltningen är positiv till föreningens delaktighet i det lokala kulturlivet och föreslår att stadsdelsnämnden liksom föregående år beviljar 20000 kronor till kulturinslag under festivalen som riktar sig till barn och ungdomar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 maj 2010. Dnr 5.-193-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiet och vänsterpartiets förslag.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) anslöt sig miljöpartiets och vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker (MP), ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) och vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar

- att bevilja 40 000 kr till föreningen Kultur och Musikcentrum för arrangemang av Midsommar Latino

- att stadsdelsnämnden ställer krav på att den arrangerande föreningen tar ett miljöansvar i samband med arrangemanget

Vi tycker att Festival Midsommar Latino är ett mycket bra komplement till det traditionella midsommarfirandet och en positiv social aktivitet för barn och vuxna från Järvaområdet och från andra ställen.

Att man samarbetar med ungdomsnätverket Aquaviva ser vi som positivt. Om man på detta sätt hjälper ungdomar lära sig att själva organisera kulturevenemang bidrar det till den kulturella rikedomen för vårt område.

Vi ser en fara med att bidragen till denna typ av evenemang blir mindre och mindre. Hade Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet varit i majoritetsställning hade vi beviljat mer i bidrag till kulturella och sociala aktiviteter som kan bidra till kulturupplevelser och delaktighet.

Vi föreslår alltså en större summa i bidrag än vad förvaltningen föreslår, nämligen 40000 kr. Vi vill bevilja 40 000 kr i bidrag, men vill i samband med det ställa vissa krav på föreningen Kultur och Musikcentrum.

Kraven som vi vill ställa för att bevilja bidraget är att föreningen visar på miljöansvar och motverkar nerskräpning och sköter papperskorgar på ett ansvarsfullt sätt, samt att de påminner gästerna att det inte får förekomma fordon som parkerar på olämpliga platser. Arrangörerna ska tänka igenom hur man kan ordna parkeringsfrågan utan att bilarna förstör gräsytorna på Järvafältet.

§8 Mobilisering för högt valdeltagande i det allmänna valet den 19 september 2010

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 25 mars 2010 att uppdra till stadsdelsförvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen ” Höj valdeltagandet i Järva! – Mobilisering för högt valdeltagande inför det allmänna valet den 19 september 2010” från Jakob Dencker (MP), Gunilla Bhur (V) och Anki Erdmann (V), Abebe Hailu m.fl. (S) samt Burhan Yildiz (FP).

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 maj 2010. Dnr 1.1.-244-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag.

Ledamot Jakob Dencker (MP) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker (MP), vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar

Att förvaltningen fortsätter undersöka hur man genom interna omprioriteringar eller med finansiering från och samarbete med övriga staden kan avsätta resurser för ett uppsökande arbete för att informera om valet och om vikten att rösta, med syfte att höja valdeltagandet i Rinkeby-Kista och att höja den politiska medvetenheten i vårt område

Att därutöver anföra

Det blir nu tydligt att den borgerliga majoriteten inte vill bidra till att höja valdeltagandet i Rinkeby-Kista.

Att gemensamt ta ansvar för att öka valdeltagandet inom vårt område borde vara ett intresse för samtliga partier. I stadsdelsnämndens reglemente står det: ”stadsdelsnämnderna ska…. Stärka den lokala demokratin och delaktigheten i respektive stadsdelsområde”. Med tanke på detta direktiv bör man inte kunna anse att åtgärder för att höja valdeltagandet är en perifer eller obetydlig del av stadsdelsnämndens och förvaltningens uppdrag.

Valdeltagandet var oacceptabelt lågt i flera valdistrikt i Rinkeby-Kista, och vi anser att vi som politiker i nämnden och tjänstemännen i förvaltningen har ett ansvar för att råda bot på det.

Kanske kan förvaltningen finna att Valnämnden eller kommunfullmäktige har avsatt pengar för de insatser som beskrivs ovan, och som Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd kan få del av. Annars borde det kunna gå att får fram åtminstone en tjänst eller en del av en tjänst för att under några veckor eller upp till tre-fyra månader arbeta med valinformation i Rinkeby-Kista.

§9 Anmälan av förskolornas öppethållande sommaren 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Under sommarveckorna 26 till och med 31 är flertalet förskolor stängda. Under stängningsperioden håller varje enhet en eller två förskolor öppna för barn om behöver barnomsorg.

Dnr 4.3.-308-2010

§10 Anmälan om beslut om stöd till projekt "Järvalärling"

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdirektören har den 16 april beslutat bevilja utbildningsnämnden stöd för projektet ”Järvalärling”. Projektet syftar till att utveckla yrkesutbildningar i nya former riktade speciellt till ungdomar 18-24 år som står utanför studier och arbetsmarknad. Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att driva projektet i samråd med jobbtorgen och stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby.

Dnr 1.2.6.-309-2010

§11 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§12 Konferenser och utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§13 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 9 april till och med den 6 maj 2010.

§14 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 31 mars 2010.

§15 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 31 mars 2010.

§16 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2010-04-22

Deltagande i konferens i Bryssel.

Dnr: 1.2.1.-054-2010

2010-04-22

Olle Johnselius stadsdelsdirektör Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning

2010-04-22

Uppsägning på grund av arbetstagarens personliga förhållanden

Dnr: 2.3.4.-370-2010

2010-04-22

Olle Johnselius stadsdelsdirektör Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning

2010-04-27

Begäran om utlämnande av sekretessbelagda handlingar

Dnr: 2.8.-294-2010

2010-04-27

Sakir Demirel

verksamhetsområdeschef

2010-05-03

Lista på nyanställda under april 2010

Dnr: 2.3.1.-298-2010

2010-05-03

Respektive enhetschefer inom Verksamhetsområdena

§17 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A.

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

1. Cirkulär 10:24 Budgetförutsättningar för åren 2010 - 2014

2. Cirkulär 10:25 Sommarjobbsatsning 2010

3. Cirkulär 10:27 Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, tjänsteutlåtande – Slutrapportering av projektet Centrum för Gruppstöd. Dokid 5209

5. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, tjänsteutlåtande – ”Tack! Det var lärorikt. Hoppas vi inte ses igen”. Dokid 5133

6. Miljöförvaltningen – Beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dokid 5128

7. Miljöförvaltningen – Beslut från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dokid 5127

8. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, tjänsteutlåtande –Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria nikotinläkemedel i Stockholm 2009. Dokid 5132

§18 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 28 april 2010 och 12 maj 2010.