Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-06-17

Sammanträde 2010-06-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

7 Anmälan enligt Lex Sarah, Rinkeby-Kista gruppbostäder

Öppet sammanträde

8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

9 Uppföljningsrapport till nämnden i juni månad 2010

Dnr 388-2010-1.2.1 (Utsänds senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld

11 Ansökan om projektmedel till "Unga som köper och säljer sex - vad vet vi egentligen?" - Ett inventerings- och metodutvecklingsprojekt

12 Samverkan med landstinget

Skrivelse från (S), (V), (MP)
Dnr 166-2010-1.2.5
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Personalförändringar mellan 2007-2009

Skrivelse från (S),(V), (MP)
Dnr 164-2010-1.6
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010 -Akalla förskolor

Remissärenden

15 Yttrande över revisorernas årsrapport för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2009

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 3
Dnr 300-2010-1.1
(utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Verksamhet med fältförskola

17 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

18 Konferenser och utbildningar

21 Pensionärsrådets protokoll

22 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Bo Sundin (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 23 juni 2010.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 20 maj 2010 justerades den 25 maj 2010.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

§7 Anmälan enligt Lex Sarah, Rinkeby-Kista gruppbostäder

§8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius informerade kort om situationen efter de bränder som förekommit den senaste tiden i stadsdelen Rinkeby.

Håkan Serdén informerade att Trafikverket kommer att ta 1/3 i anspråk av Kvarnby bollplan i samband med ombyggnaden av E 18/Hjulstavägen. Stadsdelsförvaltningen anlägger därför en ny temporär bollplan av grus, 40x60 meter, i den norra delen av Järvafältet. Byggandet av den nya bollplanen startar i augusti månad 2010. Trafikverket står för finansieringen.

Fråga 1

Jakob Dencker (MP) ställde fråga om ungdomshemmen - § 12 hem – som förvaltningen anlitar. I medier har det under den senaste tiden framkommit diskutabla metoder t.ex. isolering. Hur förhåller sig förvaltningen till ungdomshemmen?

Sakir Demirel svarar att när förvaltningen är i behov av en s.k. § 12 hemsplacering vänder sig förvaltningen till SIS (Statens institutionsstyrelse). De vill ha en skriftlig ansökan av förvaltningen och förvaltningen kan välja på akut-, utrednings- eller behandlingsplats. När det gäller akut- och utredningsplatser får förvaltningen ta det som finns ledigt och ofta måste ungdomen flytta vidare till en utredningsplats om det behovet finns. När det gäller behandlingsplaceringar försöker förvaltningen att tillsammans med SIS hitta lämpligt hem. Om SIS har fullt på sina § 12 hem får förvaltningen ingen plats oavsett hur akut situationen är. När det gäller avskiljningar som förekommer på alla § 12 hem får förvaltningen inte veta när det sker utan oftast i efterhand, dock inte alltid.

Fråga 2

Gunilla Bhur (V) ställde fråga till förvaltningen om Akalla gruppboende. Har förvaltningen någon ny information och vad händer?

Ulrika Axelsson svara att det finns ingen förändring i planeringen kring gruppboendet. Socialstyrelsen utövar just nu tillsyn inom alla delar av socialpsykiatrin både beställar- och utförarsidan. Socialstyrelsen har i sitt uppdrag en nationell tillsynsplan och Socialstyrelsen har valt att granska Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Den största delen av tillsynen är avklarad och det återstår bara en del kring dokumentationen. Troligen kommer stadsdelsnämnden få en viss kritik.

Fråga 3

Mia Päärni (S) ställde fråga om vad som händer med ungdomens hus?

Olle Johnselius svarar att ungdomens hus fungerar på samma sätt som efter november 2009. Verksamheten för de äldre ungdomarna är dock ett bakslag då lokalen i ungdomens hus vandaliserats. I Folkets Hus i Rinkeby har i samband med fotbolls VM en storbilds TV satts upp. Ungdomarna är välkomna att besöka Folkets Hus. Förvaltningens fältassistenter besöker Folkets Hus för att skapa goda relationer.

Vidare berättar Olle Johnselius om Järvaandans ca 170 föreningar och de goda krafter som nattvandrar i stadsdelsområdet.

Susanne Tengberg ger kort information om ”Hantverksakademin” (www.merit.nu ) och ”Järvalärling”.

Vidare berättar Susanne Tengberg att ny chef för ungdomsgårdarna är tillsatt.

Fråga 4

Nima Djohari (S) ställde fråga om Stockholms värdar. Hur många finns inom förvaltningen?

Susanne Tengberg svarar att förvaltningen återkommer med mer information till hösten. Stockholms värdar är ett samarbete mellan Jobbtorg och trafikkontoret i Stockholms stad.

Fråga 5

Levent Öszkan (MP) ställde fråga om övergångsställe i Akalla.

Håkan Serdén svarar att trafikkontoret ansvarar för stadens övergångsställen.

Fråga 6

Staffan Svärd (S) ställde fråga angående antalet arbetsskadeanmälningar inom förvaltningen. Har anmälningarna ökat?

Verner Stadthagen svarar att arbetsskadeanmälningarna behandlas inom förvaltningsgruppen som är ett partsammansatt organ bestående av representanter från arbetsgivaren och de fackliga arbetstagarorganisationerna. Under år 2009 uppgick antalet anmälningar till 97 stycken och år 2008 till 69. Någon analys av materialet är inte gjord. Förvaltningen återkommer till nämnden om detta.

§9 Uppföljningsrapport till nämnden i juni månad 2010

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 0,1 mnkr. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras en budget i balans. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående rapport (tertialrapport 1).

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 juni 2010. Dnr 1.2.1.-388-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd beslutar

Att avslå förvaltningens förslag till beslut
Att ge 4,0 miljoner kronor från Rinkeby-Kista SDNs budgetreserv för att täcka underskottet inom verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Att ge 1,5 miljoner kronor från Rinkeby-Kista SDNs budgetreserv för att täcka underskottet inom verksamhetsområde Äldreomsorg.

Att ge 1,5 miljoner kronor från Rinkeby-Kista SDNs budgetreserv för att täcka underskottet inom verksamhetsområde Förebyggande

ungdomsinsatser och flyktingmottagande.

Att därutöver anföra följande:

Trots moderaternas kraftiga besparingsåtgärder på över 32 miljoner kronor år 2010 är fortfarande underskottet mycket stort. Svaga grupper i stadsdelen Rinkeby-Kista som borde få större resurser har mer än andra fått ta konsekvenserna. Personalneddragningar och därmed kvalitetsförsämringar har blivit en vardag för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning och för äldre som finns inom äldreboenden, äldre som bor hemma och är i behov av hemtjänst. Allt för att sänka skatten så att de rika ska blir rikare.

På fem månader, mellan januari och maj 2010, har antalet personal som blivit övertaliga inom stadsdelsnämndens olika verksamhetsområden och i synnerhet inom äldreomsorgen varit otroligt stort. Många av de övertaliga bor också i stadsdelen.

Underskott på 12,8 miljoner kronor utöver de 32,0 mnkr som redan sparats under året motsvarar mellan 30 och 35 medarbetartjänster.

Konsekvensen blir att man inte kan tillgodose behoven hos de funktionsnedsatta och äldre i Rinkeby-Kista stadsdel bara för att hålla budgeten i balans.

Vi Socialdemokrater fördömer den moderatledda majoritetens skattesänkning på bekostnad av de funktionshindrade, de äldre, arbetslösa, barnen och ungdomarna i vår stadsdel.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Personalneddragningar inom äldreomsorgen hotar kvalitén i vården

Det pågår en kraftig nedskärning av personal inom äldreomsorgen i Rinkeby-Kista. Man har under de senaste två åren sagt upp anställd efter anställd från den kommunala hemtjänsten och är nu nere i hälften av den ursprungliga personalstyrkan. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna skyller allt på privatiseringarna, som om det är något de inte kan råda över. Sanningen är att man själva har drivit på denna utveckling. Man använder dessutom privatiseringarna som den enda förklaringen trots att antalet äldre inom den kommunala hemtjänsten inte har minskat i samma utsträckning som personalen.

I lokaltidningen kunde vi i början på maj läsa om personalens protester. De säger att de har en orimlig arbetssituation och att de äldre drabbas hårdast. Allt måste gå snabbt och man använder sig av timvikarier i stor utsträckning vilket bland annat innebär att de äldre duschas av främlingar.

Den borgerliga majoriteten har inte gjort någonting för att vända den här utvecklingen. Istället för att satsa mer resurser har man privatiserat även tvätt och inköp av livsmedel, så snart måste man säga upp ännu fler. Det här sker på bekostnad av kvalitén till de äldre. De kan inte längre få sina inköp gjorda där de önskar och därmed de varor de är vana vid. Det blir också problem för äldre med allergier att känna trygghet i att veta vilka tvättmedel som används. Vid kontakt med privata utförare av hemtjänst så erbjuder de att ge biståndsbedömda tjänster på det sätt som brukarna önskar.

Situationen leder onekligen till frågan om de senaste privatiseringarna är ett led i att ytterligare minska efterfrågan på kommunal hemtjänst så att denna ska kunna läggas ned helt?

Den kommunala hemtjänsten skulle kunna ta en ledande position och investera eventuella överskott till att utveckla verksamheten, men då måste den borgerliga majoriteten sluta sätta de privata företagarna före våra äldre.

Allt detta gör man också i en tid av hög arbetslöshet.

§10 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld

Beslut

Nämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholm om 110 tkr för ett projekt som syftar till att motverka hedersrelaterat våld.

Ärendet

Nämnden föreslås ansöka om110.000 kr från Länsstyrelsens för arbete mot hedersrelaterat våld. Avsikten är att öka kunskapen om jämlikhet, könsroller, attityder och värderingar bland ungdomar. Målgruppen för projektet är områdesgrupperna inom Myndigheter i Samverkan; ett samarbetsprojekt som leds av förvaltningen (Social Omsorg och Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande) och där skolor och polis ingår.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juni 2010. Dnr 1.2.6.-372-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det finns i Sverige idag flera tusen människor som är drabbade av s.k. hedersproblematik, dvs. de ser sin frihet begränsad på grund av traditionella kulturella normer, t.ex. kring sexualitet och kyskhet. Konsekvenserna av hederstänkandet är förtryck, våld eller i värsta fall mord. Ungdomsstyrelsen uppskattar att ca 70000 personer i Sverige inte har friheten att välja sin partner.

Vi vill betona att när det talas om heder så ska begreppet inte kopplas till en specifik nationalitet eller religion. Etniskt svenska familjer kan t.ex. ha problem med att acceptera att en son eller dotter vill leva i ett homosexuellt förhållande, vilket kan liknas vid hedersproblematik. Även projektpresentationen undviker att ta upp ord som kultur eller religion för att poängtera att heder inte nödvändigtvis har med kulturer i Mellanöstern eller med islam att göra utan kan förekomma i alla sociala grupper i olika samhällen.

Vi är mycket positiva till att förvaltningen vidareutbildar personalen för att bättre arbeta med ungdomars värderingar och attityder för att utveckla ett öppet tänkande t.ex. kring sexualitet och val av partner bland ungdomar. Eftersom ungdomar befinner sig i en tid under livet där roller och identitet utvecklas och skapas är det helt rätt att satsa på projekt som i slutändan hjälper ungdomarna att bearbeta sina attityder kring hedersproblematik, och som ökar kunskaperna hos ungdomar om könsroller och hedersrelaterat förtryck.

Vi hoppas på att projektet, som förvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet, ska ge verktyg för att vidareutveckla arbetssättet för att bemöta barns och ungdomars attityder kring våld, heder och jämställdhetsfrågor. Vi hoppas också att deltagarna inom projektet får möjlighet att utvärdera och ge återkoppling rörande projektets effektivitet.

§11 Ansökan om projektmedel till "Unga som köper och säljer sex - vad vet vi egentligen?" - Ett inventerings- och metodutvecklingsprojekt

Beslut

Nämnden överlämnar ansökan till Brottsoffermyndigheten.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker hos Brottsoffermyndigheten om medel för en projektledare och för utbildningskostnader. Syftet med projektet är att öka kunskapen på området samt införa arbetsmetoder som utgår ifrån beprövad erfarenhet och forskning och som riktar sig till målgruppen unga som köper och säljer sex. Projektet beräknas pågå under tre år. Efter projekttidens slut planerar förvaltningen att tillämpa arbetsmetoderna inom ordinarie verksamhet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2010. Dnr 1.2.6.-376-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till miljöpartiets uttalande.

Vi tror liksom förvaltningen att det behövs mer kunskaper och insikter kring unga människors köpande och säljande av sexuella tjänster. Det tycks ha skett en förändring vad gäller ungas syn på köpande och försäljning av sexuella tjänster. Den föreslagna projektbeskrivningen påpekar att det har skett en förskjutning mot att fler och fler unga anser att det är okej att vänner väljer att ta emot ersättning för sex. Denna förändrade syn är viktig att förstå, och det är viktigt att man tar fram arbetsmetoder för att hitta och stödja ungdomar som säljer eller köper sex.

Det är också viktigt att förstå den unga sexsäljarens perspektiv och de bakomliggande orsakerna till att personen säljer eller köper sex. Genom ökad förståelse för säljarens perspektiv tror vi att man kan lättare hitta effektivare förebyggande insatser. Det är anmärkningsvärt att detta beteende tycks i stor utsträckning ha sin grund i barndomen. I förvaltningens tjänsteutlåtande står det: ”Gemensamt för de studier som har gjorts visar att de unga som väljer att berätta att de säljer sex kommer från uppväxtförhållanden som präglas av omsorgsbrist från vårdnadshavare och andra vuxna”.

Vi tror att man genom att genomföra detta projekt får mer insikt om drivkrafterna bakom att ungdomar säljer och köper sex. Vi tror också att vi på så sätt kommer närmare till att utveckla effektiva insatser som hjälper människor som tenderar att köpa eller sälja sex att stärka sin självkänsla och undvika att fara illa.

Vi tycker att det är positivt om förvaltningen efter projekttidens slut tillämpar arbetsmetoderna som man utvecklat inom ordinarie verksamhet.

§12 Samverkan med landstinget

Beslut

Som svar på skrivelse åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

I skrivelse från Abebe Hailu m.fl. (S), Gunilla Bhur (V) och tjänstgörande ersättare Levent Özkan (MP) föreslår förslagsställarna att förvaltningen ska redovisa vilken samverkan som sker med landstinget och hur den fungerar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juni 2010. Dnr 1.2.5.-166-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Personalförändringar mellan 2007-2009

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen har berett en skrivelse från stadsdelsnämndens minoritet - (S), (V) och (MP )-benämnd ” Personalförändringar mellan 2007 och 2009”. Skribenterna önskar bl.a. en redovisning av den totala personalen vid sammanslagningen av förvaltningarna den 1 juli 2007 samt vid utgången av år 2009.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juni 2010. Dnr 1.6.-164-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) ställde under behandlingen av ärendet fråga till förvaltningen om de ”listor” som finns över företag inom äldreomsorg och boendestöd. Är det så att samma företag förekommer både på ”lista” inom äldreomsorgen respektive boendestöd?

Förvaltningen återkommer med svar till nämnden till nästkommande sammanträde.

Reservation

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

att delvis godkänna svaret

att delvis anföra

Det är skrämmande att läsa förvaltningens svar där det framkommer att man på 2 och ett halvt år bantat förvaltningen med 282 helårstjänster. I Alliansens värld vill man påskina att minskad personalstyrka innebär effektiviseringar och minskade kostnader. Att se personalen inom äldreomsorgen som endast kostnader visar på det förakt man har för de kommunala verksamheterna. Målet är att allt ska privatiseras och konkurrensutsättas som vi i det svenska samhället tidigare ägt och förvaltat gemensamt för medborgarnas bästa.

När det gäller förskolan hänvisar förvaltningen till att minskningen beror på ”anpassningar till minskad efterfrågan”. Det vet vi nu att det handlar om det vårdnadsbidrag som Alliansen införde på Kristdemokraternas order. Inte ens liberaler och moderater är särskild nöjda med detta snedvridna bidrag som låser fast kvinnor och barn i hemmet och på sikt utarmar den kommunala förskolan. Den förskola som vi i Sverige varit stolta över och som uppmärksammats med studiebesök från andra länder. I Rinkeby-Kista har etableringen av många religiösa privata förskolor orsakat minskad efterfrågan av den kommunala demokratiska förskolan.

Också inom ekonomiskt bistånd och social omsorg har personal vittnat om att personalnedskärningarna lett till konsekvenser främst för personalen som fått en enorm arbetsbörda. Men i förlängningen drabbar detta brukarna.

Sammantaget ger alla siffrorna en bild av en anorektisk förvaltning som trots personalnedskärningar ska lyckas ge sina medborgare fullvärdig omsorg och service. Det är Alliansens ”välfärd” som vi erbjuds.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi kan se av förvaltningens svar att förvaltningen förlorat 282 anställda sedan den konservativa majoriteten tog över makten. Det är ca 17 % hela arbetskraften, en mycket stor andel. En del av detta förklaras av att människor har gått över till att arbeta med samma saker hos en privat entreprenör som tagit över driften, men detta förklarar inte hela personalnedskärningen.

Sammantaget tycker vi att det är olyckligt att stadsdelsförvaltningen sedan högeralliansen tagit makten har tvingats dammsuga alla sina verksamheter efter saker de kan spara på. Personal har försvunnit inom viktiga verksamheter, t ex inom social omsorg. Inom socialpsykiatrin, för att ta ett exempel, redovisar förvaltningen att man inom främst biståndsbedömning och boendestöd dragit ned på personal.

Förvaltningen står tyvärr sämre rustad att ta hand om de medborgare som behöver stöd.

§14 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden nominerar tävlingsbidraget från enheten Akalla förskolor till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Alla kommunalt finansierade verksamheter kan delta i kvalitetsutmär kelsen. De enheter som deltar utarbetar ett bedömningsunderlag genom att beskriva sin verksamhet utifrån stadens anvisningar. En examination genomförs som är starkt kopplad till stadens styrsystem och strategi för kvalitetsutveckling samt de resultat som enheten uppvisar. En grundligt genomförd återkoppling ges till alla deltagare efter examinationen, Arbetet med att ta fram tävlingsunderlaget samt det som framkommer vid återkopplingstillfället gör att enheten uppmärksammar den egna organisationens styrkor och svagheter. Ett deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse innebär således att enheten får en kvalificerad grund för utveckling av verksamheten. Tävlingsbidraget utgör dessutom ett inspirations- och läromaterial för andra enheter i stadsdelsområdet som vill utveckla sin verksamhet.

Förvaltningen gör bedömningen att enheten Akalla förskolor uppfyller kraven för deltagande i årets kvalitetsutmärkelse och föreslår att nämnden beslutar att nominera enhetens tävlingsbidrag till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31 maj 2010. Dnr 1.2.1.-375-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Yttrande över revisorernas årsrapport för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2009

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Revisorerna har avslutat granskningen av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamhet för år 2009. Revisorerna tillstyrker att nämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna anför att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året är tillfredsställande. Styrning, uppföljning och kontroll anses dock inte helt tillräcklig. Den interna kontrollen är tillräcklig samt bokslut och räkenskaper rättvisande och följer gällande regler och god redovisningssed. I sin årsrapport pekar revisorerna på några punkter som kan förbättras. Förvaltningen väljer att i sitt svar enbart kommentera den kritik som gäller förbättringsområdena.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juni 2010. Dnr 1.1.-300-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Verksamhet med fältförskola

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 18 december 2008 att genomföra en undersökning bland föräldrar vid två förskoleenheter i vad mån plats vid förskolor med utomhuspedagogik efterfrågas. Intresse fanns och de föräldrar som deltagit i enkätundersökningen erbjöds att delta i Eggeby Gårds fältförskolas aktiviteter under hösten 2009. Förskoleenheternas deltagande utvärderades under hösten 2009 och redovisades vid nämndens sammanträde den 20 januari 2010. En ny utvärdering har nu genomförts på vårens aktiviteter.

Dnr 099-188-2008

§17 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ”Återupprätta den lokala demokratin på Järva”, Gunilla Bhur m.fl. (V).

Skrivelse angående ”Öppet möte om ungdomssituationen i Rinkeby”, Jakob Dencker m.fl. (MP).

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§18 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade om inbjudan till heldagskonferens om ”Barn offer för människohandel i Sverige”, Unicef. Konferensen äger rum den 31 augusti 2010. Konferensen är kostnadsfri.

Vidare informerade Bo Sundin (M) om en inbjudan till studieresa till Minneapolis, USA från Regionförbundet Södra Småland. Studieresan äger rum 15 – 22 oktober 2010 och avser ”Somalier i svenskbyggd – vad kan vi lära?”. Presidiet har diskuterat studieresan och är överens om att 2+2 deltagare från nämnden får delta.

Beslut

Till heldagskonferensen ”Barn offer för människohandel i Sverige” den 31 augusti 2010 anmäls Basit Choudhury (M), Rahma Dirie (M), Kerstin Aggefors (S) och Rigmor Wallin (S). Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagandet.

Till studieresa ”Somalier i svenskbyggd – vad kan vi lära?” anmäls 2+2 deltagare. Anmälan ska vara Regionförbundet Södra Småland tillhanda senast 1 juli 2010.

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår vid deltagande i studieresan.

§19 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 7 maj till och med den 3 juni 2010.

§20 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 20 april 2010.

§21 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 28 april 2010.

§22 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2010-06-17

Lista på nyanställda under maj 2010

Dnr: 2.3.1.-298-2010

2010-06-17

Respektive enhetschefer inom Verksamhetsområdena

2010-06-17

Skriftlig varning i enlighet med AB 07 § 11 mom 1

Dnr: 2.3.4.-428-2010

2010-06-11

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

§23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

1. Cirkulär 10:29 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt

bilagor till AB

2. Cirkulär 10:30 Lönepolitiskt grundarbete för en god tillämpning av löneavtalen Sommarjobbsatsning 2010

3. Cirkulär 10:31 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 10 – med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

4. Cirkulär 10:32 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 10 – med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte fattas av HÖK 10

5. Cirkulär 10:33 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 10 – med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd

6. Cirkulär 10:34 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 10 – med Svenska kommunalarbetareförbundet

7. Cirkulär 10:35 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 10 – med Svenska kommunalarbetareförbundet

8. Cirkulär 10:39 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 10 – med Akademikeralliansen

§24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 25 maj 2010, 9 juni och 11 juni 2010.