Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-03-24

Sammanträde 2011-03-24

Datum
Klockan
17:15
Plats
Husby Träff

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.15 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

12 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

13 Yttrande till Socialstyrelsen avseende anmälan - enskilt ärende

Öppet sammanträde

14 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Information om ny begravningsplats på Järvafältet - Åsaclara Örn, Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm
* Bänkar utanför ICA i Husby centrum - Verner Stadthagen
* Rinkebydalen - Verner Stadthagen
* BID - Verner Stadthagen
* Busstorgen Kista och Akalla centrum - Verner Stadthagen
* Bortfall i brukarundersökningar - Verner Stadthagen

Beslutsärenden

15 Uppföljningsrapport mars 2011

15 A Val av representant ur SDN att fatta beslut enligt § 36 kommunallagen

16 Kvalitetsgarantier för år 2011

17 Tillsyn av socialstyrelsen beträffande nämndens insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Yttrande över tillsynsrapport (SoS-dnr: 9.1-13733/2010)
Dnr 282-2010-1.6.

18 Ansökan om ordinarie BBIC - licens

19 Upprättande av en tillgänglighetsguide

Svar på medborgarförslag
Dnr 26-2011-1.2.4.

20 Segregation och barnfattigdom

Svar på skrivelse (S)
Dnr 766-2010-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Ekonomiskt bistånd och personer i behov av stöd för att nå ut på arbetsmarknaden

Svar på skrivelse (S)
Dnr 047-2011-6.

22 Föreningarnas hus i Husby

Svar på skrivelse (S)
Dnr 46-2011-5.

23 Träffpunkt för ungdomar i Rinkeby

Svar på skrivelse (S)
Dnr 807-2010-5.

Remissärenden

24 Barnen som samhället svek

Remiss från kommunstyrelsen av betänkande från upprättelseutredningen (SOU 2011:9) (KS-dnr 001-484/2011)
Dnr 110-2011-1.5.1.

25 Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2010:42 av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S)
Dnr 803-2010-1.5.1.

26 Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2010:41 av Tomas Rudin (S)
Dnr 74-2011-1.5.1.

Anmälningsärenden

27 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

28 Konferenser och utbildningar

30 Handikapprådets protokoll

a) 2011-01-20 och b) 2011-02-17

31 Pensionärsrådets protokoll

32 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

33 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

34 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 30 mars 2011.

Vice ordförande Mia Päärni (S) övertar ordförandeskapet under paragraf 11 då ordförande Bo Sundin (M) anmäler jäv i ärendet. Nämnden utser ledamot Sten Collander (M) att tillsammans med vice ordförande Mia Päärni (S) justera paragraf 11 i protokollet.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 17 februari 2011 justerades den 24 februari 2011.

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§12 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§13 Yttrande till Socialstyrelsen avseende anmälan – enskilt ärende

§14 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Information om ny begravningsplats på Järvafältet lämnades av Karin Söderling från Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm. Staden planerar att bygga en ny begravningsplats runt Granholmstoppen, Järvafältet. En arkitekttävling utlystes 2010 och 111 stycken tävlingsbidrag inkom. Det vinnande förslaget ”Öarna” är gestaltat av två danska arkitekter. Byggstart planeras till år 2013 och staden beräknar att de första gravsättningarna kan ske 2014 – 2015.

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 februari 2011 ställdes frågor som redovisas enligt följande.

Fråga från Jakob Dencker (MP) angående bänkar utanför ICA affären i Husby centrum. Vem bär ansvaret att de rengörs?

Verner Stadthagen informerade att stadens trafikkontor genom Björns entreprenad har ansvaret för att bänkarna rengörs.

Fråga från Birgitta Hald-Svensson (MP) angående att Rinkebydalen missköts under de senaste två åren.

Verner Stadthagen informerade nämnden att de två gräsklippningsmaskiner som entreprenören har varit trasiga och inte kunnat användas. Den större maskinen gick sönder i somras. Förvaltningen hoppas nu att skötseln detta år blir bättre då maskinerna nu skall fungera.

Fråga från Kerstin Aggefors (S) om BID gruppen inte kan få sanda dåligt underhållna trottoarer i Rinkeby.

Verner Stadthagen informerade kort om BID och att stadens trafikkontor har åtta stycken personer, Rinkeby värdar, som arbetar med renhållning. Inför nästa upphandling, år 2013, kommer en gemensam upphandling ske med fastighetsägarna och stadsdelsnämnden så att ingen hänsyn behöver tas till fastighetsgränser utan städning sker där behovet är störst. I avvaktan på denna upphandling ska nuvarande entreprenörer utföra sig arbete enligt gällande avtal.

Fråga från Kerstin Aggefors (S) om busstorgen i Kista respektive Akalla centrum.

Verner Stadthagen informerade att trafikkontoret och exploateringskontoret håller i frågan. Kista galleria har planer på att bygga ut sin galleria mot busstorget. Sedvanligt remissförfarande sker inför denna utbyggnad mellan berörda myndigheter.

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 februari 2011 behandlade nämnden ärendet årsredovisning med bokslut för år 2010 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Vid behandlingen av ärendet ställde ledamot Jakob Dencker (MP) fråga till förvaltningen angående bortfall vid brukarundersökningar.

Verner Stadthagen informerade nämnden att förvaltningen undersökt saken. Staden har tre upphandlade företag som får olika statistikuppdrag. Bortfallsanalyser görs inte och svarsfrekvensen i brukarundersökningar är ca 60 %.

Fråga 1

Ledamot Alexandar-Pal Sakala (M) ställde fråga om när byggstart sker kring ny bussterminal i Kista centrum?

Verner Stadthagen svarade att det är exploateringskontoret som handhar frågan.

Ledamot Gunilla Bhur (V) informerade nämnden om att samtal pågår mellan Kista Galleria, Stockholms stad och SL om ”Kista Gate way”.

Vidare berättade Gunilla Bhur att nya sittbänkar i Kista Galleria troligen kommer till helgen denna vecka. 15 stycken nya bänkar ska placeras ut inom gallerian.

§15 Uppföljningsrapport mars 2011

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011. Dnr 1.2.1.-111-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Äldreomsorgen i stadsdelen prognostiserar återigen ett underskott, nu med 7 miljoner kronor, vilket sannolikt leder till nya besparingar som kommer att påverka omsorgen om de äldre, möjligheter att utveckla måltidssituationer, boende och annat.

Vi socialdemokrater anser att kundvalsmodellen i Rinkeby – Kista har lett till en orättvis fördelning inom utförarsidan. Idag finns det 74 olika hemtjänstutförare i stadsdelen, varav 50 – inklusive öppen hemtjänst – är aktiva. Äldre väljer oftast den utförare som talar deras språk eller så väljs anhöriganställningar. I Rinkeby- Kista bor cirka 4300 personer som är över 65 år varav många har en mångkulturell bakgrund, vilket förvaltningen och Stockholm stad måste ta hänsyn till när det gäller de tjänster man erbjuder.

En annan svårighet är att de äldre som får en plats på äldreboende eller flyttar till en annan stadsdel lämnar sin utförare vilket skapar ledig kapacitet i bl.a. öppen hemtjänst, som det inte är säkert att nästa äldre som behöver insatser, väljer. Kundvalsmodellen leder till en jakt efter kunder som sedan följs av nästa jakt som är den utförda tiden som i myndighetsbeslut anges i olika nivåer. Företagen kämpar för sin överlevnad på marknaden, vilket ibland leder till att de ekonomiska incitamenten överskuggar de äldres behov.

En annan aspekt enligt en rapport från äldreombudsmannen är att de äldre inte får veta hur mycket tid de får, de får bara veta vilka insatser som ska göras. Detta hör ihop med schablontiderna för hemtjänsten. Det kan till exempel stå i ett beslut att ett toalettbesök ska ta 15 minuter och innehålla följande: hjälp med kläderna (av och på med kläder), tvätta händerna, hjälp med hygien och byte av inkontinensskydd. När pengarna tryter och personal sägs upp så drar man in på tiden, men insatsen består. Det har även visat sig att biståndsbedömarna även ändrar i nivåer när det ser ut att budgeten överskrids. Dvs man ändrar nivån från 17 till 16 men personalen ska göra samma jobb men får mindre tid. Samtidigt har kommunfullmäktige beslutat om värdegrund för äldreomsorgen, som naturligtvis blir tomma ord om det inte finns tillräckligt med personal och tid.

Enligt forskning och studier behöver äldre ha en kontinuitet bland personalgruppen och de vill veta när och hur hemtjänstinsatserna skall utföras för att känna trygghet i sitt hem. För just detta finns idag inga garantier. Vi har under de senaste åren tydligt bevittnat privatiseringsvågen av kommunala verksamheter i just Rinkeby- Kista och sett hur den borgerliga majoriteten ständigt gynnar de privata företagen. Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att se till helheten och även se hur denna modell påverkar de äldres vardag.

Särskilt uttalande 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi har under den förra mandatperioden med moderatstyre 2006-2010 sett betydande nedskärningar i Stockholm, en del av vilka också drabbat Rinkeby-Kista.

Vi är oroliga för ytterligare nedskärningar, och vi är mycket kritiska bl a till nedläggningen av socialpsykiatrins ”Träff 10:an” i Husby, vilket kommer få betydande negativa konsekvenser för de psykiskt funktionshindrade i stadsdelen.

Vi är också oroliga för situationen i socialtjänsten i Stockholm och Rinkeby-Kista. Socialsekreterarna i Stockholm gör just nu ett upprop för att protestera mot sin pressade arbetssituation. Fackförbunden SKTF och SSR talar om ”ackumulerad ilska”. ”Nu bryter vi tystnaden” heter uppropet. Socialsekreterarna klagar på mindre pengar och ökad arbetsbelastning. De hinner inte med de förebyggande samtalen, de personliga besöken. Administrationen har ökat. Det finns också stöd för uppropet bland socialsekreterarna i Rinkeby-Kista. Det är stor omsättning på personal i socialtjänsten i Rinkeby-Kista vilket också tyder på en stor arbetsbelastning.

Rinkeby-Kista har enligt uppgift många socialsekreterare per invånare, men det tycks inte räcka för att ge socialsekreterarna en rimlig arbetssituation, givet den tunga sociala belastningen i området.

”Nu bryter vi tystnaden” har en Facebookgrupp med över 1100 personer som ”gillar”.

§ 15 a)

Val av representant ur stadsdelsnämnden

Beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser ledamot Mia Päärni (S) ur nämnden att utöver ordförande och vice ordförande i sociala delegationen fatta beslut enligt 36 § kommunallagen (KL).

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslöt den 3 januari 2011 att uppdra åt sociala delegationens ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att nämndens (sociala delegationens) avgörande inte kan avvaktas. Ordföranden och vice ordförande i sociala delegationen är tillika ledamöter i stadsdelsnämnden. Lotta Gravenius är ledamot i sociala delegationen men ersättare i stadsdelsnämnden. Enligt gällande bestämmelser i kommunallagen är det endast ordföranden eller annan ledamot av nämnden som denna utsett, som kan få i uppdrag att besluta på nämndens vägnar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 mars 2011. Dnr 1.1.-683-2010

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin (M) föreslog att nämnden utser ledamot

ur nämnden att utöver ordförande och vice ordförande i sociala delegationen fatta beslut enligt 36 § kommunallagen (KL).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom ordförande Bo Sundins (M) förslag.

§16 Kvalitetsgarantier för år 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för 34 enheter för år 2011.

Ärendet

Som ett led i stadens kvalitetssystem ska de av nämndens enheter som vänder sig direkt till brukare ha en kvalitetsgaranti. Kvalitetsgarantierna baseras på enheternas åtaganden utifrån kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål. Garantin tydliggör verksamhetens innehåll för brukarna och var man kan lämna synpunkter eller klagomål när man inte är nöjd. Garantierna och systemet för synpunkter och klagomål är en viktig del i förbättringsarbetet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011. Dnr 1.2.1.-32-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Tillsyn av socialstyrelsen beträffande nämndens insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på tillsynsrapporten.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde under sommaren 2010 en granskning av socialpsykiatrin inom Rinkeby-Kista stadsdelnämndsområde. De brister som konstaterats i tillsynen ska i hög grad ha åtgärdats vid en uppföljande granskning. Den 17 januari 2011 tillställdes förvaltningen Socialstyrelsens rapport där det framgår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inte uppfyller lagstiftningen och dess intentioner i alla delar som tillsynen avser.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011. Dnr 1.6.-282-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden antar vänsterpartiets förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anslöt sig till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) och ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

att delvis godkänna förvaltningens svar på tillsynsrapporten

att förvaltningen inför 2012 års budget avsätter medel till Akalla gruppboende så att man uppnår minst den nivå som en plats på jämförbar avdelning inom psykiatrin i landstinget kostar

att minska antalet boende i gruppboendet och att se till att antalet träningslägenheter ökar inom stadsdelen

att utforma biståndet enligt LSS istället för SOL för dem som är berättigade

att biståndsbeslut ska baseras på Socialtjänstlagen och inte på stadsdelens ekonomi.

Med psykiatrireformen skulle de sociala insatserna förbättras för människor med psykiska funktionsnedsättningar och gruppboenden inrättas i hemlika miljöer. I Stockholm stads egna riktlinjer från 2002 sägs att det ska vara ”ett litet antal lägenheter” i ett gruppboende.

Inget av detta har infriats i det gruppboende som i dagligt tal kallas Akalla gruppboende eller ”Lillbeckis”. I åratal har gruppboendet varit utsatt för omorganisation, nedskärningar eller ”glömts bort”. Personalen och lokala politiker har vid upprepade tillfällen framfört kritik till ledningen om hur gruppboendet utvecklats.

En avgörande skillnad för dem som bor i gruppboendet kan vara om man är bedömd enligt SOL eller LSS vad gäller bistånd. För att få bostad med särskild service kan man få stöd av båda lagarna om man har betydande svårigheter i sin livsföring. Socialtjänstlagen är den ursprungliga lagen som hjälper alla med behov av samhällets stöd. Handikapplagen kom till för att ge dem med stora funktionsnedsättningar speciell och kostnadsfri hjälp. Rättigheterna i den är preciserande och juridiskt starkare än i socialtjänstlagen. Den är alltså mer fördelaktig. Enligt LSS får endast tre till fem personer bo tillsammans i en gruppbostad och den får inte ligga ihop med en annan gruppbostad eller med andra inte ordinära bostäder. Placeringen av den i Akalla strider alltså mot Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Till skillnad från en bostad enligt SOL ingår rätten till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter såväl som omvårdnad i en LSS-bostad. Omvårdnaden innebär hjälp i den dagliga livsföringen, till sociala kontakter, till hälso och sjukvård, tandvård, habilitering med mera. I socialtjänstlagen står att socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning. Vad gäller daglig verksamhet för dem med psykiska funktionsnedsättningar ingår inte sådan i LSS men det finns förslag på försöksverksamhet. I socialtjänstlagen står att socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning. En regelbunden rehabiliterande och stimulerande daglig verksamhet gagnar både de som utnyttjar denna och samhället.

Förvaltningen har sedan tillsynsrapportens tillkomst påbörjat ett förändringsarbete som vi emotser ska leda till förbättringar och att de boende garanteras en rättssäker vård och omsorg. Förhoppningsvis kommer detta även att leda till att Akalla gruppboende inte längre blir en följetong i stadsdelens nämnd.

Tyvärr har stadsdelens socialpsykiatri försvagats genom att den moderatledda majoriteten lagt ner Träff 10:an. Vi vill betona att RSMH Järva behöver få ett betydande tillskott av pengar och resurser eftersom RSMH förväntas ta över delar av Träff 10:ans funktion.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anslöt sig till sista meningen i det särskilda uttalandet.

Personer med psykisk funktionsnedsättning behöver ofta få samhällets stöd för sitt daliga liv och boende. Då måste de insatser som erbjuds svara mot högt ställda krav och det blir särskilt allvarligt när det finns brister i detta och att de inte når upp till lagstiftningens krav.

Förvaltningen redovisar i svaret de åtgärder som nu vidtas för att nå upp till de ställda kraven på verksamheten. Vi socialdemokrater anser det särskilt viktigt för detta arbete att det finns ett väl fungerande ledningssystem och tydliga styrdokument samt att all personal involveras i förbättringsarbetet. För att kunna erbjuda en fullgod verksamhet behövs även tillräckliga resurser i form av personal och bra lokaler. Vi önskar få belyst hur arbetet fortskrider i samband med redovisningen av tertialrapporterna under 2011.

§18 Ansökan om ordinarie BBIC – licens

Beslut

1. Nämnden överlämnar ansökan till Socialstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Ärendet avser ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie BBIC-licens. Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade i maj 2007 att samtliga stadsdelsförvaltningar ska införa handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC. Bedömningen är nu att BBIC implementerats inom berörda enheter inom social omsorg varför förvaltningen föreslår att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker om ordinarie BBIC- licens hos Socialstyrelsen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011.

Dnr 1.2.5.-119-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Upprättande av en tillgänglighetsguide

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag angående upprättande av en tillgänglighetsguide inkom till förvaltningen den 5 januari 2011. Förslaget innebär att det bör upprättas en förteckning över hur offentliga lokaler inom hela stadsdelsnämndsområdet är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Förteckningen bör sedan offentliggöras på förvaltningens hemsida. Medborgarförslaget har delgetts stadsdelsnämndens handikappråd. Både förvaltningen och handikapprådet anser att förslaget är väl avvägt såväl vad gäller inriktning som omfattning och utförande.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011. Dnr 1.2.4.-26-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Segregation och barnfattigdom

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt den 25 november 2010 att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att bereda Abebe Hailu m.fl. (S) och Gunilla Bhurs m.fl. (V) skrivelse om ökad segregation och barnfattigdom.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011. Dnr 1.6.-766-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet delar den oro för ökad segregation och barnfattigdom som kommer i uttryck i skrivelsen, både med tanke på enskilt lidande och på orättvis fördelning, men också på att besparingar nu kan leda till kostnader för ökad kriminalitet och andra sociala problem i framtiden.

§21 Ekonomiskt bistånd och personer i behov av stöd för att nå ut på arbetsmarknaden

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt den 20 januari 2011 att uppdra åt förvaltningen att bereda Mia Päärnis m.fl. (S) skrivelse om ekonomiskt bistånd och personer i behov av stöd för att nå ut på arbetsmarknaden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011. Dnr 6.-047-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Föreningarnas hus i Husby

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse från Mia Päärni m.fl. (S).

Ärendet

I skrivelse till nämnden föreslår Mia Päärni m.fl. (S) att Husby Träff rustas upp och eventuellt byggs om för föreningslivets behov av möteslokaler. Förvaltningen kan konstatera att det inte ingår i nämndens uppdrag att hyra in och sedan upplåta lokalerna för föreningslivets behov. Framtiden för lokalen Husby Träff med dess föreningslokaler är i hög grad beroende av de planer som presenteras i rapporten ”Husby 2014” och i den strukturplan för Husby som inom kort förväntas läggas fram. I avvaktan på att staden och berörda institutioner, däribland Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, tar ställning till dessa planer bör därför inget beslut i särskild ordning tas beträffande Husby Träff.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011. Dnr 5.-46-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Att bifalla skrivelsen

- Att uppdra åt förvaltningen att föra diskussioner med

majoriteten i Stockholms stad, Svenska Bostäder, berörda nämnder samt föreningarna i Husby om att skapa ett Föreningens Hus i Husby

- Att därutöver anföra

Förvaltningen hänvisar i sitt svar till den rapport som kommit från Kulturförvaltningen och Svenska Bostäder. Vart de satsningarna leder till vet vi inget om, därför vill vi att förvaltningen får i uppdrag att ha dialoger med berörda bolag och förvaltningar för att lyfta fram frågan om ett föreningens hus.

Precis som vi anförde i vår skrivelse är det också av största vikt hur dessa lokaler utformas och hur de finansieras. Poängen är naturligtvis att föreningslivet inte alltid har pengar och att möjligheten att ha möten och verksamhet begränsas på grund av detta.

Föreningslivet är mycket viktigt i vår stadsdel. Ge det en ordentlig chans att utvecklas.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi hör ofta om föreningar som behöver lokaler i Järvaområdet, inte minst i Husby. Föreningslivet är mycket viktigt i vår stadsdel. Föreningarna ger en möjlighet till delaktighet för människor som ibland står delvis utanför samhället. Föreningarna tillhandahåller också viktig social service till medborgarna.

Husby behöver förstärkning på kulturens och föreningslivets område. Då behövs fler lokaler för föreningsverksamhet. Detta kan fås t ex genom att skapa ett Föreningens Hus.

Kultur och föreningar i alla stadsdelar måste få sina behov tillgodosedda och vi vill gärna se att Rinkeby får ett större kulturhus med permanent teaterscen och teaterensemble, som en samlingspunkt för hela Järvaområdet, d v s även Spånga-Tensta.

Detta skulle också delvis kompensera Rinkeby och Husby för det bortfall av arbetstillfällen och kunder för de lokala affärs- och restaurangidkarna i området som blivit en följd av moderaternas politik.

§23 Träffpunkt för ungdomar i Rinkeby

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse från Mia Päärni m.fl. (S).

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt den 16 december 2010 att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att bereda Mia Päärnis m.fl. (S) skrivelse till nämnden om träffpunkt för ungdomar i Rinkeby. I skrivelsen betonas vikten av att det finns en träffpunkt för äldre ungdomar i Rinkeby och att den träffpunkten inte bör ligga i Ungdomens Hus lokaler. När det gäller förslag om att etablera nya lokaler för föreningsverksamhet, kan förvaltningen konstatera att detta inte ingår i nämndens ansvarsområde samt att tillgängliga sådana lokaler finns i centralt belägna Rinkeby Folkets Hus.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011. Dnr 5.-807-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag till beslut. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Miljöpartiet anser att den verksamhet som finns för äldre ungdomar i Ungdomens Hus i Rinkeby ska få vara kvar i samma lokaler så länge som de fungerar.

Det är för tidigt att säga att det behövs byggas nya lokaler för denna verksamhet.

Vi vill dock bifalla följande att-satser i Socialdemokraternas skrivelse:

- Att förvaltningen samtidigt utreder möjligheten att bygga nya lokaler för föreningsverksamhet – förslagsvis med medel från Järvalyftet¨’

- Att lokalt engagerade ungdomar i Rinkeby ges inflytande över såväl den fysiska utformningen av fritidsgården som över verksamhetens innehåll

- Att man söker medel från Järvalyftet eller annat centralt håll för att rusta upp lokalerna i den nuvarande verksamheten samt för att kunna köpa de möbler som behövs.

- Att man fortsätter anställa ungdomar via s k jobbtorgsanställningar, men lägger stor vikt vis att slussa dem vidare till den reguljära arbetsmarknaden alternativt studier

- Att man anslår tillräckligt med medel till denna verksamhet så att man långsiktigt garanterar verksamhetens fortlevnad. Det kan lämpligen ske genom att tillsvidareanställning erbjuds.

- Att man åtar sig att bidra med resurser för att kunna vara närvarande i området kring Ungdomens Hus och skolgården

Denna verksamhet är viktig för ungdomarna i Rinkeby, och vi anser att förvaltningen ska lägga tillräckligt med resurser för att den ska fortleva.

§24 Barnen som samhället svek – åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Bakgrunden till det betänkande som remissen avser är den så kallade Vanvårdsutredningen, som har belyst den vanvård som människor utsatts för i familjehem och på institutioner mellan åren 1920 – 1980.

Med anledning av vad som dittills framkommit i Vanvårdsutredningen, beslöt regeringen i januari 2010 att tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag på hur en upprättelseprocess för enskilda, som utsattes för övergrepp och vanvård av den sociala barn- och ungdomsvården under ovan nämnda period kan utformas. Förvaltningen kommenterar endast de delar av utredningen som särskilt berör socialtjänstens verksamhet för barn och ungdom. Förvaltningen instämmer i utredningens uppfattning om de brister som finns inom samhällsvårdens olika delar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 mars 2011. Dnr 11.5.1.-10-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Barnen som samhället svek - övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården är en fråga som måste behandlas med största allvar. Den visar på ett stort misslyckande och på sina håll svaga rutiner för socialtjänsten i Sverige. Åtgärder mot detta måste vidtas.

Om de sociala myndigheterna anser sig ha rätt att ta barn från föräldrar till ett bättre liv i ett familjehem eller en institution är det ett stort ingrepp för alla inblandade och kan man sen inte se till att barnet verkligen får en bra behandling så är det en katastrof.

Man häpnar över att endast 21 av 290 kommuner/stadsdelar har rutiner för att förebygga eller upptäcka övergrepp! Det saknas riktlinjer för barn som placerats på HVB eller på SIS institutioner. Det saknas en rättssäker dokumentation! Det behövs kompetens och noggrannhet vid val av familjehem eller HVB.

Barnen som placeras i familjehem kommer idag från svårare förhållanden och har en mera komplex problematik och större behov än de som placerades tidigare, sägs också i utredningen. De enskilda handläggarna har inte möjlighet att lägga ner det omfattande arbete som skulle behövas för att utvärdera en institution i samband med placering. Det är svårt att rekrytera familjehem.

Förvaltningen menar att det inte finns resurser till många av förslagen i utredningen. Då vill man ju gärna påminna om att vi lämnade tillbaka ca 30 miljoner kronor i överskott till Stadshuset förra året bara i Rinkeby-Kista förvaltning. Pengar som inte utnyttjades.

Socialsekreterarna i Stockholm gör just nu ett upprop för att protestera mot sin arbetssituation. Fackförbunden SKTF och SRR talar om ”ackumulerad ilska”. ”Nu bryter vi tystnaden” heter uppropet. Socialsekreterarna klagar på mindre pengar och ökad arbetsbelastning. De hinner inte med de förebyggande samtalen, de personliga besöken. Administrationen har ökat. Det anser man också bland socialsekreterarna i Rinkeby-Kista. Det är stor omsättning på personal vilket också visar belastningen.

Om de missförhållanden som visas i Upprättelseutredningen ska kunna förbättras så kommer ännu mera arbete att falla på socialsekreterarna och de måste ha större resurser till sitt förfogande.

Ibland måste samhället gripa in för att skydda barn och ungdomar som lever i dysfunktionella familjer. Däremot ska inte fosterhemsplaceringarna göras lättvindigt. Man ska inte ha en övertro på att samhället kan ställa allting tillrätta för dessa barn och ungdomar.

På 70-talet gjorde Gustav Jonsson försök med att behandla hela familjer i stället för att rycka loss barnen ur sin miljö med inställningen att ingen älskar sitt barn mera än de biologiska föräldrarna. Gustav Jonsson ansåg att om det finns problem ska helheten behandlas och inte sprängas sönder. Det är i grunden rätt tänkt och rimligt att man först behandlar familjen i de fall där det är möjligt innan man tar barnet från familjen. Måste man göra ett ingrepp och flytta barnet så bör man alltid först pröva om barnet kan placeras hos en släkting eller en annan närstående i barnets nätverk vilket också förvaltningen föreslår. Detta är särskilt viktigt för barn från andra kulturer som annars på ett olyckligt sätt kommer att hamna i en besvärlig krock mellan olika värderingar och synsätt. Kontakten med de biologiska föräldrarna bör vara kontinuerlig och som också sägs i utredningen en garant för att man har insyn i barnens nya miljö. De biologiska föräldrarna kan rapportera missförhållanden. Stödet till de biologiska föräldrarna faller mellan stolarna inom socialtjänsten idag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anslöt sig till uttalandet.

Vänsterpartiet vill ge mer pengar till familjehemsbarnen

Vänsterpartiet vill att Stockholms stad tillför de 100 miljoner som enligt BUSS-utredningen fattas i barnavårdens budget. De senaste veckorna har vi kunnat läsa skrämmande skildringar av hur livet varit för barn som placerats i familjehem och på institutioner. Dessa utsatta barn som samhället skulle skydda blev istället svikna på nytt. Nu har en statlig utredning konstaterat fakta och föreslår en rad åtgärder som Socialförvaltningen i Stockholm också instämt i. Men om man inte tillför de resurser som krävs så är det bara tomt prat, och nya barn riskerar att fara illa.

Socialförvaltningen skriver i sitt svar att om samtliga förslag genomförs kan det för kommunernas del innebära vissa nya funktioner och arbetsuppgifter som också innebär nya kostnader. Vänsterpartiets förslag är att skjuta till de 100 miljoner som idag fattas. Stockholm är en rik stad och har råd med detta – att rädda ett enda barn från detta öde är värt varenda krona.

Politikerna tävlar i att tala upprört om den här frågan, men det krävs resurser om något ska hända. Vi utmanar den borgerliga majoriteten att visa om de menar allvar, och i sådana fall skjuta till de 100 miljoner som fattas.

§25 Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

En motion om satsning på ungdomar, fritid och nykterhet från Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S) har av kommunstyrelsen remitterats till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för yttrande. Motionärerna oroas av att narkotikaanvändning bland pojkar ökar. Motionen föreslår en ökad ekonomisk satsning och att särskilda medel avsätts till föreningslivet för att inrätta drogfria och nyktra verksamheter. Förvaltningen delar motionens uppfattning att det förebyggande arbetet är av stor vikt för att förhindra en negativ utveckling när det gäller ungdomars drogvanor.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011. Dnr 1.5.1.-803-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§26 Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått motionen ”Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum” av Tomas Rudin (S) för yttrande till kommunstyrelsen. Motionären föreslår i sin motion att kommunfullmäktige beslutar att ta fram en plan för lämpliga platser att placera dricksfontäner för fritt dricksvatten i stadens offentliga rum. Dricksfontänerna bör utformas på ett vackert och robust sätt så att de smyckar den offentliga miljön.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 mars 2011. Dnr 1.5.1.-74-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) förslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP), vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Att avslå förvaltningens förslag

Att stödja motionen

Att därutöver anföra att det finns många skäl förutom att visa att Stockholm har gott och hälsosamt vatten och trevnaden att kunna få tag på gratis vatten överallt. Många köper vatten i flaskor och bär med sig vilket för med sig onödiga transporter av buteljerat vatten över landet. Barns och ungdomars hälsa undergrävs av ständigt läskdrickande. Fetma och diabetes ökar. Vatten som dryck borde få en renässans och fontäner borde finnas överallt där människor vistas, gärna vid bollplaner som saknar omklädningsrum.

Förvaltningen hänvisar till skadegörelse och olyckor med utslagna tänder förekommit hos stadsdelens dricksfontäner. Vi tror att det vore mycket möjligt att ta fram en ny modell för vattenfontäner med annan utformning som inte är lätta att förstöra eller skada sig på. Med ny teknik, nya material och snygg design borde man kunna undvika de problem som eventuellt har funnits.

§27 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ” Behov av genomgång i Rinkeby-Kista efter nya beslut om rätten att få fortsätta bo tillsammans som par, parbogaranti”, Jakob Dencker m.fl. (MP).

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

Skrivelse angående ”Behov av konsekvensutredning i samband med nedläggning av försäkringskassans kontor”, Jakob Dencker m.fl. (MP).

Beslut

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde att skrivelsen återtas.

§28 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade nämnden om planerad heldagsutbildning för sociala delegationens ledamöter den 28 april 2011. Program utsänds senare av förvaltningen.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagandet.

§29 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 4 februari 2011 till och med den 10 mars 2011.

§30 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 20 januari 2011 och den 17 februari 2011.

§31 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 16 februari 2011.

§32 Anmälan av delegationsbeslut

§33 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

A

Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade inom stadsdelsförvaltningen.

1. Cirkulär 11:07 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015.

2. Cirkulär 11:11 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 13 om en arbetsledare genom vissa
uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagare för dels diskriminering i form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier, dels repressalier.

3. Revisionsplan 2011 (dnr: 1.2.1.-139-2011).

4. Brister på Kista servicehus (dnr: 7.-103-2011).

§34 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§35 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 15 februari 2011, 1 mars 2011 och 10 mars 2011.