Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
15:30
Plats
Rinkeby Folkets Hus, Skårbygränd 1, Rinkeby centrum

OBS! Stadsdelsnämnden träffar Rådet för funktionshinderfrågor kl. 15.30-16.30 före ordinar Läs mer...ie sammanträde.

Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll från den 19 april 2012

Slutet sammanträde

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

Öppet sammanträde

4 Förvaltningen och nämndens information och frågor

* Presentation av förslag till strukturplan för Rinkeby Allé
Magnus Andersson, stadsledningskontoret
Peter Lundevall, stadsbyggnadskontoret

Beslutsärenden

5 Tertialrapport 1, 2012

6 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

7 Underskott inom beställarenheterna

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 723-2011-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Angående stöd till Rinkeby Folkets Hus

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 138-2012-1.6.

9 En dag i veckan med bara vegetariska alternativ

Svar på skrivelse (MP)
Dnr 209-2012-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Delegation i fråga om undertecknande av anställningsavtal

11 Rapport från projekt Järva rent och snyggt år 2011 samt planering för år 2012

Remissärenden

12 Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd

Remiss från kommunstyrelsen - motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S)
Dnr 171-2012-1.5.1.

13 Cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012

14 Detaljplan för Rinkeby Allés förlängning över Ulvsundavägen/Hjulstavägen (Dp 2011-19307)

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 298-2012-1.5.3.

Anmälningsärenden

15 Förskoleenheternas sommarplanering 2012

16 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

17 Konferenser och utbildningar

19 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Protokoll från den 12 april 2012

20 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 4 april 2012

21 Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd BRÅ

Protokoll från den 6 mars 2012

22 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (97 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ledamoten Sten Collander (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Då Sten Collander anmält jäv under paragraf 8 fick ledamoten Burhan Yildiz (FP) uppdrag att justera denna paragraf. Dag för justering den 30 maj 2012.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 19 april 2012 justerades den 25 april 2012.

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§4 Förvaltningen och nämndens information och frågor

Magnus Andersson, projektledare för Järvalyftet vid stadsledningskontoret, och Peter Lundevall, planhandläggare vid stadsbyggnadskontoret, presenterade planeringsläget I Rinkeby med utgångspunkt från aktuella detaljplaneförslag. Järvalyftets fem första år har till stor del handlat om planering, dialog och samråd. Nu står flera planer på tröskeln till förverkligande och de kommande åren kommer att innebära betydande byggnadsaktiviteter, runt om i Järvastadsdelarna, bland annat i Rinkeby.

Längst framskriden är planen för förnyelsen av Rinkebystråket, som redan vunnit laga kraft. Där planerar Familjebostäder efter sommaren att omvandla den idag strikt trafikseparerade gatan till ett levande stråk med butikspaviljonger, och breda trottoarer med plats för trädplaneringar och uteserveringar mm.

Totalt kan projektet rymma ett 40-tal nya lokaler och skapa ett 100-tal nya jobb i stadsdelen.

Vid Rinkebystråkets mynning i norr byggs just nu nya E18 som där kommer att överdäckas. På överdäckningen, kallad Rinkebyterrassen, planeras för 350 lägenheter i Bygg Vestas regi, samt en utsiktspunkt och en ny gångförbindelse över fältet till Kista.

Plansamråd pågår till den 3 augusti 2012. Även för stadsdelens andra huvudgata, Rinkeby Allé, planeras förändringar för att göra gatan till ett levande stråk, med nya lokaler, ny moské, samt plats för ca 400 nya bostäder. Gatan planeras dessutom att bli en länk mellan Rinkeby och den nya stadsdelen Stora Ursvik i Sundbyberg genom en ny bro över Ulvsundavägen i gatans förlängning. Dialogdagar pågår som en del i ett programsamråd som avslutas den 2 november 2012.

Under den efterföljande frågestunden diskuterades bland annat möjligheten att inrymma ungdomslokaler i något av nybyggena, samt möjligheten att även koppla Rinkeby till Bromsten och/eller Tensta. Studier görs avseende sådana kopplingar, men planarbetet är ännu inte påbörjat.

Fråga

Leo Ahmed (V) ställde fråga om förvaltningen har någon verksamhet för barn till missbrukande föräldrar.

Verksamhetsområdeschef Sakir Demirel svarade att förvaltningen inte har någon specifik verksamhet för denna barngrupp. Stöd till målgruppen ges inom förvaltningens ram vid barn – och ungdomsenheterna. Svenska kyrkan har dock verksamhet för denna målgrupp.

§5 Tertialrapport 1, 2012

Beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2012 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 1,8 mnkr för omstrukturering av lokaler

3. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 5,0 mnkr

4. Stadsdelsnämnden fastställer nytt målvärde för indikatorn ”sjukfrånvaro” till 5,5 procent

5. Stadsdelsnämnden godkänner slutrapporten för det stadsgemensamma projektet för budget- och skuldrådgivning samt förklarar projektet avslutat

6. Stadsdelsnämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen, som en redovisning av fullgjort uppdrag

7. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

I stadens budget för 2012 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. För att uppnå inriktningsmålet har kommunfullmäktige fastställt verksamhetsmål som kompletteras med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål uppnås samtliga, utom budgetmålet som uppnås delvis. Av stadsdelsnämndens 35 egna mål beräknas samtliga uppnås i sin helhet. När det gäller det ekonomiska utfallet prognostiseras ett underskott om 8,4 mnkr efter resultatöverföringar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012. Dnr 1.2.1.-273-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

- Att delvis bifalla förvaltningens förslag

- Att använda överskottet inom förskolan för att minska barngrupperna

- Att begära medel från centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom ekonomiskt bistånd

- Att begära medel fråncentrala medelsreserven för att barn- och ungdomsenheterna ska få tillräckligt med resurser för att klara av att göra förhandsbedömningar på inkomna anmälningar inom 10 dagar och för att kunna hålla utredningstiden på 4 månader

- Att avslå punkt nr 6 i förvaltningens förslag till beslut samt

- Att därutöver anföra

Det finns många mål satta av den moderatledda majoriteten som man kan vara frågande inför. Logiken brister ofta, t ex säger man att företag ska välja att etablera sig i Stockholm. Den enda indikatorn man har är hur stor andel verksamheter som har upphandlats. Även i Rinkeby-Kista fortsätter den moderatledda majoriteten att pressa på förvaltningen att skynda på upphandlingar trots att man har sett alltför många exempel på hur det har gått fel.

Man kan också konstatera att både målen och indikatorerna är så pass otydliga att det egentligen är poänglöst att använda dem. I Tertialrapporten låter det nämligen som att mer eller mindre allt är uppfyllt, oavsett hur verkligheten bakom målet ser ut.

Trots diverse skandaler och misslyckade upphandlingar är det valfriheten som används som slagord. Vad är det vi ska få välja? Jo, vi ska få välja vilken förskola eller vilken utförare vi vill ha inom äldreomsorgen. Men får en gammal person med omfattande hemtjänst välja att istället bo på ett servicehus istället för hemma? Nej.

Idag går flera verksamheter med underskott i vår stadsdel, ett underskott som förskolan får täcka upp för. Så har det varit under lång tid och med kravet om budget i balans är det ett måste. Dock kan man fråga sig om vår stadsdel får de resurser som behövs för att möta de behov som finns. Vi skulle svara nej på den frågan. Ett av de mer oroande underskotten är det inom social omsorg. Det är den del av förvaltningen som arbetar med de mest utsatta barnen och ungdomarna. Vi vet att anmälningarna till barnenheten har ökat markant och vi vet att arbetsbördan är helt orimlig. Vi vet också att förvaltningen har svårt att hålla den lagstadgade utredningstiden på fyra månader, men desto mer oroande är att man inte anser att man klarar av att göra förhandsbedömningarna inom rimlig tid.

Idag är läget på framförallt barnenheten akut. Tittar man på medelstilldelningen kan man också konstatera att de enheterna som arbetar med barn- och ungdomar får mindre pengar 2012 än 2005, vilket måste vara helt orimligt.

Att ekonomiskt bistånd har varit underbudgeterat är ingen nyhet. Vi hoppas att M och FP även i år kompenserar de stadsdelsnämnder som går med stora underskott så man slipper strama åt andra redan hårt ansatta verksamheter. Det är också synd att stadsdelsnämnderna får lägga stora pengar varje månad på att betala för hotell, vandrarhem, härbärgen men också att man får köpa boende hos privata utförare som står utanför stadens ersättningssystem LOV för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Att bostadsmarknaden i Stockholm är mycket svår om man inte har en väldigt hög lön eller ordentligt med kapital leder naturligtvis bara till att dessa fastighetsägare kan ta mer betalt medan människor i utsatta situationer och skattebetalarna får betala priset.

Rinkeby-Kista är en av de stadsdelar i Stockholm där arbetslösheten är som högst, där skolresultaten är som sämst och där många bor trångt. Det är bara en anledning till varför vi behöver öppna lokaler och verksamheter som utvecklar Rinkeby-Kista stadsdelsområde och ger människor mötesplatser, t ex som Rinkeby Folket hus. Syftet med Järvalyftet var, hoppas vi, att förändra dessa saker. Under en lång tid har dock Järvalyftet varit hårt kritiserat lokalt, men även i nationella media lyfts nu projektet fram som ett luftslott. Sten Nordin erkänner att det var fel att flytta förvaltningen från Rinkeby och Husby. Vi tycker det är tråkigt att man nu säger att det var ett misstag, en flytt som genomfördes av ideologiska skäl där man var mycket medveten om konsekvenserna.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är glädjande att läsa att de flesta av de mål som nämnden har satt för verksamheten i huvudsak verkar uppnås. Detta innebär dock naturligtvis inte att de fortsatt stora utmaningar som finns i stadsdelsområdet kan negligeras eller att ambitionerna för framtiden kan sänkas, snarare tvärtom. Det är bland annat därför positivt och synnerligen viktigt att samarbetet mellan alla de aktörer som är aktiva i stadsdelsområdet fortsätter att vara i fokus för verksamheten och fortsätter att utvecklas, gärna till att också bli än mer lyhörd och uppsökande.

Särskilt viktigt, både ur ett ekonomiskt men framför allt ur ett mänskligt perspektiv, är att förebyggande och individanpassade insatser sätts in tidigt, följs upp och utvärderas på ett effektivt och bra sätt. Detta inte minst för att förbättra utvecklingsmöjligheterna för personer (i synnerhet kvinnor, barn och ungdomar) som hamnat i eller riskerar att hamna i utanförskap och/eller svårigheter av olika slag.

Givet ovanstående vill vi kort uppmärksamma några saker i tertialrapporten:

· det positiva arbetet med att i samarbete med andra aktörer vidareutveckla arbetssätt och metoder för att gruppen unga vuxna ska nå egen försörjning (sid 7-8).

· uppfyllandet och överskridandet av KF´s årsmål vad gäller andel upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (sid 9).

· den positiva, kreativa och framåtsträvande samverkan som sker såväl vad gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättning (sid 12-13) som barn och ungdomar i allmänhet (sid 16-17, 24-26 och 43-48).

Vi kommer framöver att fortsätta att göra vårt bästa för att bidra till en positiv utveckling i området och vi är övertygade om att alla goda krafter i dialogisk samverkan tillsammans kan göra stor positiv skillnad.

Särskilt uttalande 2

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) och ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi ser att några av våra verksamheter bl.a. social omsorg visar ett underskott och är i behov av pengar. Detta är inget nytt. Detta har återigen bevisat att det är svårt att driva verksamheter med alliansens budget.

Vi har även fått kännedom att våra förskolor har fått order att spara pengar på olika sätt för att justera upp budgeten. Det kommer att leda till en försämrad verksamhet och det är barnen som kommer att bli drabbade!

Detta tycker vi är helt oacceptabelt!

Vi tycker att det överskott som förskolan har ska gå till barnen genom fler behöriga pedagoger, mindre barngrupper, utflykter, satsning på språk etc.

Därför tycker vi att förvaltningen ska begära mera pengar från kommunstyrelsen för de verksamheter som behöver pengar istället för att ta pengar från barnen!

§6 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social omsorg, äldreomsorg, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser samt för fysisk- och psykisk funktionsnedsättning.

Ärendet

Socialstyrelsen har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. De nya föreskrifterna och allmänna råden, som trädde i kraft den 1 januari 2012, ställer krav på att de nämnder som bedriver verksamheter enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ansvara för att det finns ett ledningssystem.

För att ledningssystemet ska uppfylla föreskrifternas krav och de allmänna rådens intentioner krävs att förvaltningens respektive verksamhetsområde kompletterar systemet med verksamhetsspecifika processer, aktiviteter, rutiner, uppföljningsmetoder och ansvarsnivåer.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012. Dnr 1.2.1.-739-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Underskott inom beställarenheterna

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Mia Päärni m.fl. (S) önskar få en redovisning av vilka faktorer som ligger bakom underskotten för de olika beställarenheterna.

Beställarenheten inom socialpsykiatrin har redovisat underskott de senaste åren och för år 2012 prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr, vilket till stor del beror på att det är svårt att hitta lämpliga grupp- och stödboenden inom ramen för stadens LOV-avtal (ersättningssystem). Härigenom fördyras kostnaderna.

Även beställarenheten inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har underskott, för år 2012 prognostiseras 9 mnkr. Även för denna beställarenhet beror underskottet främst på placeringar i gruppbostäder med särskilt service hos utförare som inte är anslutna till stadens LOV (ersättningssystem).

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 april 2012. Dnr 1.2.1.-723-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

Förvaltningens svar på skrivelsen indikerar att det finns ett strukturellt problem. Det råder brist på lämpliga boenden för personer med funktionsnedsättning. Så länge de boenden som omfattas av LOV-avtalet inte motsvaras av efterfrågan kommer underskotten för beställarenheterna att fortsätta.

Därför anser vi socialdemokrater att staden måste uppdra till de egna bostadsföretagen att bygga fler lägenheter för dessa ändamål samt att man i markupplåtelser ställer krav på privata byggföretag att bidra. Alternativet är att staden centralt står för de merkostnader som LOV-avtalet leder till.

§8 Angående stöd till Rinkeby Folkets Hus

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse från Jakob Dencker m.fl. (MP) uppges att Rinkeby Folkets Hus befinner sig i en besvärlig situation. Skribenterna anser att förvaltningen ska undersöka på vilket sätt stadsdelsförvaltningen kan ge finansiellt stöd till Rinkeby Folkets Hus eller på annat sätt hjälpa föreningen att skapa en hållbar ekonomi och en hållbar organisation.

Förvaltningen har följt utvecklingen av Rinkeby Folkets Hus och träffat föreningens nya styrelse. Kulturförvaltningen har i budget för 2012 avsatt medel för verksamhetsstöd till Rinkeby Folkets Hus som kan sökas när den handlingsplan som avkrävs föreningen godkänts.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012. Dnr 1.6.-138-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hald-Svensson (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) yrkade bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag till beslut.

Beslutsgång

Ledamoten Sten Collander (M) och ledamoten Kerstin Aggefors (S) anmälde jäv i ärendet och lämnade möteslokalen.

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Vi vill att Rinkeby Folkets hus inte bara ska överleva utan att förvaltningen ska arbeta aktivt för att få in finansiellt stöd från andra aktörer som Järvalyftet ,bostadsbolagen, och kanske till och med Fast Partner, den nya ägaren till Rinkeby Centrum.

Vi är glada att man är igång med en ny styrelse och har gjort en avbetalningsplan.

Det är bra att Rinkeby Folkets hus kan söka pengar hos kulturförvaltningen för verksamhetsstöd och att det finns diskussioner om fortsatt ungdomsverksamhet för äldre ungdomar.

Men Rinkeby Folkets hus är mycket viktigt för Rinkeby och Rinkebyborna. Föreningar, politiska partier och andra grupper har sina möten och fester där. Medborgarkontoret finns där liksom biblioteket, ABF och andra föreningars kontor. Man bedriver läxhjälp, Café Respekt, musikstudio, fredagsbön och mycket annat.

Folkets Hus har blivit nedgånget. Man har tappat intäkter från evenemang och man hyr inte ut lokalerna så mycket som förr. Nu behöver man ta nya tag och verksamheten måste känna stöd och intresse så att man kan få in flera evenemang, kulturaktiviteter och nytt liv. Lokalerna behöver rustas upp och renoveras. Nu hålls verksamheten vid liv men inte mer än så.

Rinkeby måste värna om de få samlingspunkter som finns nu när så mycket har försvunnit från Rinkeby Centrum och känslan av avveckling är stark. Hur vänder man det och får en ny start? Hur får man in en känsla av satsning? Vem renoverar lokalerna? Man behöver entusiasm och inspiration. Allt som kan ge Rinkebyborna en känsla av stolthet behövs. Kan vi få Folkets hus att blomstra så är vi en bit på väg.

§9 En dag i veckan med bara vegetariska alternativ

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse av den 22 mars 2012 önskar Jakob Dencker m.fl. (MP) ett förtydligande till ett tidigare svar på en skrivelse om en köttfri dag i veckan inom nämndens verksamheter. Förvaltningen svarar att alla brukare som är vegetarianer får vegetarisk mat vid samtliga måltider. Därutöver serveras ett vegetariskt alternativ minst en gång i veckan i nämndens förskolor och omsorgsverksamheter.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012. Dnr 1.6.-209-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) yrkade bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets förslag till beslut innebärande återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde först miljöpartiets och vänsterpartiets förslag om återremiss mot att ärendet skulle avgöras vid sammanträdet. Nämnden beslöt avslå förslaget om återremiss.

Ordföranden ställde därefter yrkandet om bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande 1

Vi socialdemokrater anser att förvaltningen har varit otydlig i sina svar på de lagda skrivelserna. Det förefaller som om innebörden av de framförda förslagen har missförståtts.

Vi anser att det är bra om man kan servera vegetarisk mat någon gång i veckan i de verksamheter där lunch serveras (främst förskolorna) av en mängd faktorer, framförallt som ett sätt att hantera miljöfrågor inom ramen för förvaltningens verksamhet. Dock vill vi förtydliga att det är en självklarhet att de brukare som till exempel bor på ett boende ska kunna både välja på flera alternativ och ha makt över utformningen av dessa alternativ. Något som inte nödvändigtvis innebär att alla brukare kommer att välja vegetariskt.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Alliansen framför i många sammanhang att man satsar på miljön men i vår stadsdelsnämnd verkar det som att alliansens medlemmar inte ens har uppfattat att vi har en klimatkatastrof som närmar sig och att jordens resurser inte räcker till åt den växande befolkningen och att haven är på väg att fiskas ut.

Djur som föds upp för konsumtion bidrar till att man avverkar alltmera regnskog, jordens lungor och syreproducent. Det har dessutom skrivits många artiklar om att Sveriges köttkonsumtion har dubblerats på kort tid och att för stor konsumtion av rött kött ökar hjärt- och kärlsjukdomarna.

Den här veckan pågår en klimatvecka i Järva området, stort uppslaget i de lokala tidningarna. Vilka aspekter på klimatförändringarna tar upp där?

Burhan Yildiz har sett till att 30 miljöcirklar har genomförts i Järva området. De handlade om städning och sophantering och det är ett mycket bra initiativ.

Vi föreslår att Burhan Yildiz organiserar en klimatkurs för alliansens medlemmar och för förvaltningen. Ett alternativ kan vara att köpa in ett antal viktiga böcker på området som obligatorisk läsning.

Och så försöker vi igen att få ett kvalificerat svar på vår skrivelse.

Är vi verkligen inte beredda att inom stadsdelens förskolor, omsorgsverksamheter och förvaltning servera enbart vegetarisk mat en dag i veckan. Inte som en omsorg om stadsdelens vegetarianer, naturligtvis, utan för att minska klimatpåverkan, minska utfiskningen av haven, för att värna om våra barns framtid och för att stor köttkonsumtion ökar hjärt- och kärlsjukdomar. För ett hälsosammare liv och ett gemensamt litet bidrag till kommande generationer.

Förslag på lättläst litteratur:

Mark Lynas: Oväder

Jared Diamond: Civilisationernas uppgång och fall

Lester. R. Brown: Plan B 2.0

Andreas Malm: Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent

www.dn.se/nyheter/vetenskap/snabbguide-fns-klimatrapporter

Isabella Lövin: Tyst hav

Det finns hur mycket material och litteratur i ämnet men det här kan vara en början.

§10 Delegation i fråga om undertecknande av anställningsavtal

Beslut

Stadsdelsnämnden ger tillförordnad biträdande enhetschef Anders Nylund samt socialsekreterare Tove Ås delegation motsvarande enhetschef i fråga om rätt att underteckna anställningsavtal under perioden den 13 juni 2012 till den 8 juli 2012.

Ärendet

Enheten för arbetsmarknadsåtgärder har i uppdrag att förmedla platser till de ca 900 ungdomar som Rinkeby-Kista stadsdelförvaltning kommer att bekosta feriearbete för under 2012. Förvaltningen har under sommaren 2012 behov av att ge tillförordnad biträdande enhetschef Anders Nylund samt socialsekreterare Tove Ås delegation motsvarande enhetschef.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012. Dnr 6.-265-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Rapport från projekt Järva rent och snyggt år 2011 samt planering för år 2012

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Under 2011 har Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar organiserat och administrerat föreningsstäd i stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 april 2012. Dnr 1.2.6.-267-2012

Beslutsgång

Ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde jäv i ärendet och lämnade möteslokalen.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M), tjänstgörande ersättare Lotta Gravenius (FP), vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anslöt sig till uttalandet.

Järva Rent Och Snyggt är ett bra projekt som bör stödjas. Många föreningar har varit engagerade i städningen och ”bostadspiloter” har utbildats för att driva studiecirklar.

Nästan 820 invånare runt Järvafältet har fått utbildning i bostad, brand och miljö kunskap.

Vi har samma mål som detta projekt dvs. att man ska påverka och ta ansvar för sin närmiljö och dess framtida utveckling. Utbildning för bättre kunskap i miljö frågor för den framtida samhällsutvecklingen är viktig.

Vi uppmuntrar alla att engagera sig i sin närmiljö, att delta aktivt och att stödja trygghetsskapande åtgärder.

§12 Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Omedelbar justering

Ärendet

En motion om en översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd har väckts av Kaj Nordquist (S). Med hänsyn till att kommunfullmäktige antagit ett nytt program för människor med funktionsnedsättningar anser motionären att staden ska se över hur funktionshinderråden kan effektiviseras och delta i förverkligandet av programmet. Förvaltningen har tagit del av de framlagda förslagen i motionen och kan inte se att det finns något som hindrar att funktionshinderråden redan nu, med nuvarande instruktioner, kan fungera i enlighet med motionärens intentioner.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012. Dnr 1.5.1.-171-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz m.fl. (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Delaktighet, konstruktiv dialog och bra samverkan kan ses som grundläggande förutsättningar för ett väl fungerande samhälle som ständigt förbättras. I motionen uppmärksammas vikten av att på ett bra sätt ta till vara det engagemang och den kompetens som finns i staden, bland annat hos funktionshindersråden.

Eftersom detta passar väl in i vår ambition att vidareutveckla samverkan mellan de olika aktörer som finns i stadsdelsområdet instämmer vi i huvudsak i motionens andemening och uppskattar även funktionshindersrådets engagemang och vilja att genom samverkan hjälpa till att göra stadsdelen bättre. Vad gäller former för denna samverkan tror vi att en övergripande översyn från centralt håll (dvs från staden eller kommunstyrelsen) kan ha visst värde men att denna översyn, för att uppnå sitt syfte och sina mål, även behöver kompletteras med en utvecklingsprocess på lokal nivå.

Vi välkomnar därför en såväl en konstruktiv dialog som en tätare och mer långsiktig samverkan med såväl funktionshindersrådet som andra aktörer i stadsdelen som är inställda på att hjälpa till i det pågående utvecklingsarbetet.

Särskilt uttalande 2

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi socialdemokrater i Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd tillstyrker motionen ”om översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd” .

Vi lever i ett modernt samhälle där vi ständigt bygger broar mellan och utvecklas som individer. Därför behöver vi också utveckla arbetsmetoderna inom Rinkeby- Kista funktionshinderråd. Inom stadsdelsområdet pågår Järvalyftet med stora förändringar i den fysiska miljön. Det lokala funktionshinderrådet måste då fortlöpande från starten vara involverat i utformningen av olika förändringsförslag.

Särskilt uttalande 3

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Motionären vill att funktionshinderråden kommer in tidigare när tjänstemännen samlar in faktaunderlag och innan allt är färdigförhandlat och att man ska arbeta långsiktigt och att rådsledamöterna ska respekteras.

Förvaltningens svar säger att man ser inga hinder för detta med nuvarande instruktioner.

Även om det inte finns några hinder så vet vi att om man inte arbetar aktivt så händer det inte mycket. Det visar sig att det finns stadsdelsnämnder som inte ens får protokoll från funktionshinderråden och knappt har något samarbete. Det finns också stadsdelsnämnder som Södermalm som har varit föregångare när det gäller delaktighet och framgången har byggt på en mycket engagerad ledning.

Så att det inte finns några hinder är bra men garanterar inte framsteg.

I Stockholm finns 7 prioriterade områden när det gäller funktionshinderspolitiska mål :

1. Fysisk tillgänglighet, 2. Information och kommunikation, 3. Bemötande; kunskap och respekt, 4 Utbildning, 5. Arbete, 6. Bostad, 7 Fritid.

Och staden ska redovisa tre aktiviteter per målområde och göra uppföljning fram till 2016.

Ett förslag är att tertialrapporten följer upp de 7 målen även om stadsdelsnämnden inte har inflytande över alla mål.

Man kan t ex när det gäller nyexploateringar utse en kontaktperson i tillgänglighetsfrågor för att få in synpunkter före beslut. På samma sätt kan man ta tillvara funktionshindersrådets expertkunskap på många områden. I upphandlingar kan man se till att det finns krav på tillgänglighet. Fungerande rutiner och formaliserade kontakter behövs.

Rinkeby-Kista nämns som ett gott exempel vad gäller fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar. Vi borde kunna vara ledande när det gäller andra grupper med funktionshinder också.

§13 Cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Cykelplan 2012 beskriver Stockholms stads ambitioner för cykelplaneringen fram till år 2030. Planen består av två delar. En strategidel med en mer långsiktig inriktning som beskriver varför det är viktigt att arbeta med många olika delområden för att kunna öka andelen cyklister. Andra delen redovisar en handlingsplan där fokus ligger på huvuduppdraget, att redovisa utbyggnadsplanerna för ett sammansatt cykelvägnät för pendlingscyklister genom hela kommunen samt att förbättra förbindelserna till grannkommunerna. Förvaltningen redovisar ett antal kommentarer och synpunkter när det gäller det i cykelplanen redovisade övervägandena och förslagen. Förvaltningen anser att cykelplanens pendlingsstråk i anslutning till ytterstadens nio attraktiva tyngdpunkter bör prioriteras – med tyngdpunkt på de som sträcker sig över kommungränsen. Förvaltningen lämnar också synpunkter på några pendlingsstråk som berör Järvaområdet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012. Dnr 1.5.3.-204-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut. Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anslöt sig till miljöpartiets förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) och vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut som är genomarbetat och täcker alla olika delar i planen.

Att därutöver anföra att Stockholmarna har väntat länge på den nu presenterade cykelplanen som blivit försenad åtskilliga gånger. Förseningarna har lett till att nödvändiga åtgärder skjutits upp och att planeringen av utbyggd cykelinfrastruktur har släpat efter. Förslaget är ett steg framåt men kommer inte att täcka till för att klara behoven hos den växande cyklistgruppen. Avgörande är att det skjuts till tillräckligt med ekonomiska resurser och att cykeln prioriteras i trafikrummet. Det gäller att uppmuntra folk till att ta cykeln i stället för bilen. Det är en viktig satsning för att minska utsläppen och bidra till en bättre miljö.

Det ställs stora krav om man vill förbättra möjligheterna att använda cykeln mera som dagligt transportmedel. Det behövs en ambitionshöjning. Det måste finnas ett bra samarbete mellan kommunerna för att få enkla pendlingsstråk till och från Järva att fungera. Det är viktigt med tydliga och mätbara etappmål som gör att insatserna inte skjuts framåt.

I vårt område har vi speciella problem. Det pågår en massa vägarbeten överallt och de kommer att fortsätta under flera år. Cykelvägarna ändras och saknar tydliga hänvisningsskyltar. Asfalten bryts upp där det ska läggas kablar och kan ha vassa kanter ena dagen och en omärkt grop för att sedan stå fylld med grov sprängsten i månader. Det kommer vi att få leva med en längre tid och man måste noggrant och ofta kontrollera hur cykelvägarna ser ut. Singelolyckor är ju de vanligaste cykelolyckorna. Byggarbetsplatserna gör att allt förändras från en dag till en annan.

Många vägar som delas av cyklister och gångtrafikanter saknar markering av vilken sida av vägen respektive trafikanter ska hålla sig på. Det kan finnas en markering i början av vägen men vid korsningar eller anslutande vägar saknas markering. Ibland finns separata trafikljus för gående och cyklister som är svåra att upptäcka för bilister som har sina signaler på andra sidan övergångsstället. Trafikfarliga situationer uppstår.

Det är viktigt att cykelbanorna blir tillräckligt breda men det får inte bli en plats för buskörning med motorcyklar och mopeder. Som förvaltningen påpekar behövs vägbommar som hindrar motorcyklar och mopeder men släpper igenom cyklar. Tyvärr har det hittills varit svårt att stoppa vansinnesfärder på gång och cykelbanor.

Och det behövs parkeringsmöjligheter som inte ligger i skymundan bakom en gavel utan väl synliga och så säkra som möjligt för stölder. Man ställer gärna cykeln så nära affären, bussen, arbetsplatsen eller T-banan som möjligt för att kunna titta till den och där måste parkeringsplatserna finnas.

Lagändringen som skulle innebära att cyklister kan gina i vägkorsningar och köra mot trafiken tror vi inte på. Cyklister beter sig ofta som om de vore odödliga och det vore livsfarligt med en sådan lagändring.

Snöröjningen är ett stort problem som måste lösas för att få en bra situation för cyklister. Man röjer vid olika tider i stadsdelarna och man vet inte vad som möter utmed sträckan när man startar på en snöröjd del. Samordning och samarbete mellan stadsdelarna måste fungera. Grus som samlas under vintern blir slirigt och farligt på våren när snön smält bort. Fungerande cykeltrafik ställer en hel del krav men det ska inte behöva hindra att man framgångsrikt får många fler som pendlar per cykel till sina arbeten.

Reservation 2

Tjänstgörande ersättare Leo Ahmed (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Nämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är på tiden att Stockholms stad får en ambitiös cykelplan och vi tycker att stora delar av förslaget är bra. Biltrafiken måste minska och ersättas med cykling och spårtrafik för att vi ska få en hållbar stad. Nu gäller det att ta fram tillräckliga resurser så att planen kan förverkligas så fort som möjligt.

Slutmålet är 2030. Dit är det långt. Vi vill ha etappmål för åren 2015, 2020 och 2025 för bättre överskådlighet och motivation.

Trafiksäkerhetsbristerna måste ha högsta prioritet och vi anser att staden måste införa en nollvision för dödsolyckor i trafiken för cyklister. Det föreslagna målet i cykelplanen att risken att dödas eller skadas svårt i en bilolycka ska minska är för lågt och för svävande.

Det är bra att cykelplanen lyfter fram att det faktiskt råder konflikter mellan olika trafikslag och att kantstensparkeringar eller körfält för bilar kan behöva användas för nya breddade eller säkrare cykelstråk. Att ta av gatorna och göra till cykelstråk är i linje med vår trafikpolitik.

Lånecykelsystemet är utmärkt och måste byggas ut i förorterna med samma prioritet som i innerstaden.

§14 Detaljplan för Rinkeby Allés förlängning över Ulvsundavägen/Hjulstavägen (Dp 2011-19307)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att uppföra en bro över Ulvsundavägen/f.d Hjulstavägen – E 18 och därigenom koppla samman Rinkeby med den växande stadsdelen Stora Ursvik i Sundbyberg. Avsikten är att bron ska utgöra en naturlig förlängning av Rinkeby allé fram till Stora Ursvik så att invånarna i de båda stadsdelarna får tillgång till såväl tunnelbanan som tvärbanan samt att kommunikationsmöjligheterna till Järvafältets friområde ökar. Förvaltningen är positiv till att den nämnda bron byggs med föreslagen placering, längd och bredd samt föreslagna gång-, cykel- och körbanor. Likväl har förvaltningen invändningar mot att förslaget till detaljplaneändring inte är mer omfattande eller har en högre ambitionsnivå.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 maj 2012. Dnr 1.5.3.-298-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

Förslag till beslut

· Att delvis godta förvaltningens förslag

· Att därutöver anföra att vi inte vill se den nya bron som en bilväg utan enbart som en gång och cykelväg med busstrafik.

Vi tycker att hela Järvafältet börjar bli ett enda stort snår av gigantiska vägar och det skapar en mycket otrivsam miljö för Rinkebyborna och även för dem som kommer att bo i de nya områdena i Ursvik som vetter mot Rinkeby.

Det finns ingen anledning att leda in mera biltrafik i Rinkeby utan den kontakt man får via bron per cykel, promenerande eller buss räcker för kontakt mellan de båda områdena.

Självklart måste Rinkebyborna kunna ta sig till Tvärbanan och Ursviksborna till T-banan i Rinkeby. Biltrafik mellan områdena via bron fyller ingen funktion.

Det skrivs att det kommer att finnas trappor vid brofästet på Rinkebysidan.

Hur är det tänkt att funktionshindrade ska ta sig fram? Det är viktigt att man får med sig en representant för personer med funktionshinder redan tidigt i planeringen.

Förvaltningen efterlyser högre ambitionsnivå och någon sorts överdäckning även vid denna bro med kontorsbyggnader och andra verksamheter. Vi behöver få in företag och verksamheter i Rinkebyområdet och man borde i alla fall kunna arbeta fram ett förslag om överdäckning som går att ta ställning till.

Det står också nämnt i förslaget att man ser en förlängning av busstrafiken i Rinkeby Allé upp förbi Rinkeby Torg till Rinkebystråket.

Det skulle föra med sig att man gör en hel del förändringar vid torget som inte skulle vara till fördel för de boende och för verksamheten på Rinkeby Torg.

§15 Förskoleenheternas sommarplanering 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Nämnden framförde önskemål att förvaltningen redovisar hur många barn som vistats på förskolorna utan sommaruppehåll 2012. Förvaltningen återkommer med svar till nämnden.

Ärendet

Förskoleenheternas sommarplanering för år 2012.

Dnr 4.3.-257-2012

§16 Inga skrivelser hade inkommit.

§17 Konferenser och utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§18 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 9 april 2012 till och med den 9 maj 2012.

§19 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för funktionshinderfrågors protokoll från den 12 april 2012.

§20 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 4 april 2012.

§21 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2012-05-16

Lista på nyanställda i april 2012

Dnr: 2.3.1.-046-2012

Respektive Verksamhetsområde

§22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen samt inkomna medborgarförslag

Inga skrivelser, rapporter med mera hade inkommit eller upprättats inom förvaltning.

Medborgarförslag inlämnade vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 maj 2012

 

”Rabattkort för bad i Husbybadet”, Gunnar Johansson

”Strukturplan Akalla”, Irene Westerberg

Beslut

Medborgarförslagen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-23, § 14.
Dnr: 1.5.1.-725-2011

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-04-23, § 17.
Dnr: 1.5.3.-849-2011

§24 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 24, 25 och 30 april 2012 samt 9 och 23 maj 2012.