Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-01-24

Sammanträde 2013-01-24

Datum
Klockan
18.00
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Anmälan av föregående protokoll

a) Protokoll 2012-12-12 b) Protokoll 2013-01-02

Slutet sammanträde

3 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

4 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

5 Upphandling av verksamhetsdrift av två gruppbostäder - omsorgen om personer med funktionsnedsättning

6 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c § föräldrabalken (FB)

7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

11 Begäran om yttrande från Socialstyrelsen - enskilt ärende

12 Begäran om yttrande från Socialstyrelsen - enskilt ärende

13 Begäran om yttrande från Justieombudsmannen (JO) - enskilt ärende

14 Begäran om yttrande från Diskrimineringsombudsmannen - enskilt ärende

Anmälningsärenden - slutet sammanträde

15 Beslut från Socialstyrelsen - tillsynsärende

Dnr 437-2012-7. (muntlig redovisning - utsändes ej)
Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

16 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

17 Miljöhandlingsplan 2013-2015 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

18 Jämförelse av ersättning till ungdomsgårdar i egenregi och ungdomsgård som drivs av privat entreprenör

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 593-2012-1.6.

19 Anhöriganställningar inom hemtjänsten

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 742-2012-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anläggande av konstgräs

Svar på medborgarförslag
Dnr 394-2012-1.2.4

Remissärenden

21 Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 835-2012-1.5.1.

22 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 734-2012-1.5.1.

23 Konstgräs kring Järvafältet

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2012:44) av Emilia Bjuggren (S)
Dnr 618-2012-1.5.3.

Anmälningsärenden

24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

25 Konferenser och utbildningar

27 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Protokoll från 10 december 2012

28 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 5 december 2012

29 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 30 januari 2013.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 12 december 2012 justerades den 18 december 2012 och protokollet från den 2 januari 2013 justerades den 2 januari 2013.

§3 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

§4 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

§5 Upphandling av verksamhetsdrift av två gruppbostäder – omsorgen om personer med funktionsnedsättning

§6 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c § föräldrabalken (FB)

§7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§11 Begäran om yttrande från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§12 Begäran om yttrande från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§13 Begäran om yttrande från Justieombudsmannen (JO) – enskilt ärende

§14 Begäran om yttrande från Diskrimineringsombudsmannen – enskilt ärende

§15 Anmälningsärende

Beslut från Socialstyrelsen - tillsynsärende

§16 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Fråga

Galina Monsalves Leal (S) ställde fråga till förvaltningen angående sammanträdeslokalen, Husby Träff. En annan möblering av lokalen är nödvändig vid stadsdelsnämndens sammanträden framöver. Vid dagens sammanträde fick allmänheten knappt plats vid allmänhetens frågestund. Galina Monsalves Leal påpekar även att Husby Träffs lokaler inte är tillgängliga på ett adekvat sätt, dörren låses och alla kan inte komma in.

Bo Sundin (M) och stadsdelsdirektör Olle Johnselius svarade att möbleringen av sammanträdeslokalen i Husby Träff ska ses över och angående låst dörr till Husby Träff hänvisas föreningslivet att kontakta föreståndare Anne Nielsen vid Husby Träff.

§17 Miljöhandlingsplan 2013-2015 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande miljöhandlingsplan.

Ärendet

Vid sin behandling av stadens budget för 2012 beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder och styrelser, utifrån stadens miljöprogram för 2012 – 2015, ska utarbeta en miljöhandlingsplan. Miljöhandlingsplanen för Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd avser åren 2013–2015. Planen revideras varje år under planperioden. Sex övergripande mål sammanfattar stadens ambitioner inom miljöområdet:

1. Miljöeffektiva transporter

2. Giftfria varor och byggnader

3. Hållbar energianvändning

4. Hållbar användning av mark och vatten

5. Miljöeffektiv avfallshantering

6. Sund inomhusmiljö

Miljöhandlingsplanen ska spegla nämndens arbete med att bidra till att Stockholm får en hållbar livsmiljö. Planen är en sammanfattning av det miljöarbete som ska bedrivas inom förvaltningen. Centralt för miljöhandlingsplanen är att miljötänkandet ska integreras i förvaltningens enheter och verksamheter.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2013. Dnr1.2.1.- 855-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att förvaltningen återkommer med en redogörelse för hur man ska följa upp planen, framför allt med avseende på personalens kunskaper och motivation kring miljöfrågor

Att miljöhandlingsplanen kompletteras enligt det som vi skriver nedan

Vi tycker att det finns mycket bra i förslaget till miljöhandlingsplan.

Ambitionen att alla som arbetar i stadsdelsförvaltningen ska känna till miljöhandlingsplanens mål är bra. Men vi vill veta hur förvaltningen tänker arbeta för att uppnå denna viktiga kunskap hos alla medarbetare. Genom kurser, att ta upp miljö som en fast punkt på arbetsplatsmöten? Förutom kunskap om målen behöver personalen ordentlig motivation att arbeta seriöst med miljöåtgärder.

Uppföljningen av Miljöhandlingsplanen är mycket viktig. Planen får inte bli en ”hyllvärmare” som bara får symbolisk betydelse.

De anställda ska känna till miljöhandlingsplanens mål och arbeta utifrån det. När man har det stressigt på arbetet kan det dock ofta vara svårt att ta hänsyn till källsortering, att undvika miljöfarliga ämnen och andra miljöfrågor. Därför är det extra viktigt att personalen får ordentlig utbildning i miljöfrågorna och att det förs en diskussion kontinuerligt i de olika enheterna om miljöarbetet och att man faktiskt arbetar för en bättre miljö.

Vi vill att förvaltningen återkommer med en redogörelse för hur man ska följa upp planen, framför allt med avseende på personalens kunskaper och motivation kring miljöfrågor

Vad gäller målet om miljöbilar tror vi att man bör satsa främst på elbilar och biogasbilar. Det har förts en diskussion om miljönyttan med etanol som fordonsbränsle.

Vi vill att andelen ekologisk mat ska vara minst 40 %.

Det finns inget kvantitativt mål för hur mycket pappersförbrukningen ska minska. Man skulle kunna sätta upp ett mål att sänka förbrukningen med 5 % eller 10 %.

§18 Jämförelse av ersättning till ungdomsgårdar i egenregi och ungdomsgård som drivs av privat entreprenör

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden uppdrog den 30 augusti 2012 åt förvaltningen att bereda en skrivelse från Jakob Dencker m.fl. (MP). I skrivelsen önskas en redovisning av eventuella skillnader i ersättningen till ungdomsgårdar i egen regi och Kista ungdomsgård som drivs av en privat entreprenör. Skrivelsen bifogas i sin helhet. Eftersom nuvarande avtal med entreprenören för Kista ungdomsgård började gälla den 1 juli 2012 gör förvaltningen en jämförelse av de ekonomiska förutsättningar som gäller ungdomsgårdsverksamheten andra halvåret 2012. Beloppen nedan avser helår och är exklusive lokalhyror. De krav och uppdrag som ges till de tre ungdomsgårdarna i egen regi och den upphandlade är jämförbara. Ungdomsgårdarna i Akalla, Husby och Rinkeby, vilka drivs i egen regi, utgör en enhet med en gemensam ledning och personalorganisation. Exklusive lokalhyror uppgår den sammanlagda budgeten till 7102 tkr. De tre ungdomsgårdarna har en gemensam öppettid per år om cirka 6 000 timmar, vilket ger en ersättning om 1182 kronor per timma öppen tid. Motsvarande värden för Kista ungdomsgård uppgår till 2200 tkr i årlig budget med 1786 avtalade öppna timmar, vilket ger en ersättning om 1231 kronor per timma öppen tid. Kista ungdomsgård erbjuder också under tre veckor per sommar, när gården har stängt, transport till sommarlovsverksamheter som ges under cirka 100 timmar öppen tid. Om hänsyn tas till detta utbud kan ersättningen till Kista ungdomsgård per öppen timma istället anges till 1 166 kronor. Förvaltningen får mot bakgrund av vad som ovan redovisats konstatera att den ersättning som den upphandlade entreprenören får för att bedriva Kista ungdomsgård är fullt jämförbar med de resurser som de tre ungdomsgårdarna i egen regi har till sitt förfogande.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2013. Dnr 1.6.-593-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut.

Att förvaltningen inför nästa upphandling ser över de belopp som samtliga ungdomsgårdar får och gör en justering till förmån för den privata aktören som faktiskt har högre kostnader än verksamheten i egenregi.

Vi liksom de flesta anser att ungdomsverksamheten är mycket viktig och bör prioriteras av stadsdelen.

De ungdomar som man kan styra in i vettiga verksamheter ger en verkligt stor vinst både för dem själva och för stadsdelen. Varje person som man kan rädda undan destruktiva sammanhang och kriminalitet ger tillbaka många gånger de satsade pengarna. Och det är relativt små det belopp det handlar om för att få en bra ungdomsverksamhet.

Förvaltningen menar att alla fyra ungdomsgårdarna har fått likartade villkor och där är vi inte överens.

Det är oklart om ungdomsgårdarna i egen regi står för sina egna kostnader vad gäller till exempel försäkringar, skadegörelse, larm, el, städning och marknadsföring … Egen marknadsföring är ett krav på den privata aktören. Om dessa områden ligger utanför budgeten kan skillnaden röra sig om strax under 100 000 kr till nackdel för den privata aktören.

Men även om dessa kostnader finns med i de beräknade beloppen för egenregi verksamheterna så finns det en annan skillnad. Den privata aktören har en person anställd centralt som ägnar 40 % av sin tid åt Kista Ungdomsgård. Den personen sysslar med sådant som i stadsdelens egna verksamheter sköts av flera anställda inom förvaltningen men som den privata aktören måste stå för själv. Det är löneutbetalningar, bemanning, personalfrågor, bokföring, redovisningar, bokslut och uppföljningar av verksamheten som ställs som krav i upphandlingen liksom ansökningar till olika fonder om projektbidrag som behövs för att få verksamheten att gå runt. Att ansöka om bidrag är mycket tidskrävande! För KFUM/KFUKs del har bidragen från fonder till olika projekt gett mellan 600 000 och 800 000 kr per år och de har varit en förutsättning för att genomföra uppdragen. Den tjänsten som motsvarar 40 % av en ansvarigs lön finns inte utrymme för i det belopp man bestämde skulle gälla för upphandlingen. Det rör sig inklusive sociala avgifter om 250 -300 000 kr.

Man kan säga att den som accepterar budet i en upphandling får skylla sig själv.

Men det finns säkert många skäl som gör att man tycker att det är viktigt att fortsätta verksamheten trots ett lågt bud. Man känner ansvar inför ungdomarna och sina anställda och vill fortsätta arbeta med de idéer man haft.

Det är inte av omsorg för just KFUM/KFUK som vi tycker att den här frågan är viktig.

Vårt ansvar är ju ändå att se till att verksamheten blir så bra som möjligt och det tror vi kräver att man har en rimlig ekonomisk ersättning som inte ger en kniven på strupen situation där man nätt och jämt går runt. Vi ställer stora krav på verksamheten men vi måste också betala för den.

§19 Anhöriganställningar inom hemtjänsten

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Mia Päärni m.fl (S) har i en skrivelse ställt frågor om anhöriganställningar inom hemtjänsten.

I förvaltningens svar redovisas antalet s.k. anhöriganställda, regler för arbetet, utbildning och kompetenskrav för anhöriganställda samt för- och nackdel.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2013. Dnr 1.6.-742-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

- Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

- Att i alla upphandlingar kräva redovisningsskyldighet från alla företag som ska arbeta med äldre eller med personer med funktionshinder så att det är möjligt att veta hur många anhörigvårdare som faktiskt är anställda

- Att man i Rinkeby-Kista kartlägger antal anhörigvårdare, vad de har för utbildningsnivå, om de deltar i de arbetsplatsträffar och utbildningar som kommunen erbjuder

- Att intensifiera och hitta nya sätt att säkerställa kvalitén för de som vårdas av anhöriga

Vi i Rinkeby-Kista tror att de absolut flesta anhörigvårdare ger omsorg till sina äldre och funktionshindrade på ett bra sätt. Dock finns det några anledningar till att lyfta denna fråga.

För oss är det väldigt viktigt att belysa anhörigvårdarnas arbetssituation. Vi vet idag inte riktigt hur till exempel deras arbetsmiljö ser ut, vilka utbildningar och kunskaper de har samt hur mycket av det stöd som finns som de faktiskt tillgodogör sig. Vi vet idag att den kommunala verksamheten har 31 anhöriganställda men vi vet ingenting om de privata utförarna eftersom de inte har någon redovisningsskyldighet. Vi vet också att vår äldre befolkning i Rinkeby-Kista ökar vilket skulle kunna innebär att antalet anhörigvårdare blir fler. Risken med att de privata utförarna inte redovisar kan leda till att gruppen anhörigvårdare kommer i skymundan.

Dock finns det anledning att anta att det är mycket svårare att upptäcka till exempel om någon blir kränkt, utsatt för misshandel eller på något sätt inte får en omsorg som är tillfredställande. Det finns flera anledningar till att det är en speciell situation. Det kan vara en släkting som du känner lojalitet till. Det kan i värsta fall vara så att brukaren till och med är rädd och inte vågar säga något och det kan också vara så att anhörigvårdaren är beroende av anställningen för att kunna försörja sig. Till skillnad från hemtjänst eller boende av andra slag finns det alltid andra runt omkring som kan se eventuella missförhållanden.

Det finns också anledning att tro att utbildningsnivån generellt är lägre bland anhörigvårdare än bland övriga anställda vilket skulle kunna innebära att det snarare är en inlåsningsmekanism än ett steg in på arbetsmarknaden.

Att i alla upphandlingar kräva redovisningsskyldighet från företag, att kartlägga antal anhörigvårdare samt att hitta nya sätt att säkerställa kvalitén för de som vårdas av anhöriga är naturligtvis något som bör göras i hela Stockholm.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Anläggande av konstgräs

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Rami Al-khamisi har lämnat ett medborgarförslag om att anlägga konstgräs på en mindre fotbollsplan mellan Tönsbergsgatan och Nidarosgatan i Husby.

Även förvaltningen anser att konstgräs ska anläggas på den aktuella fotbollsplanen. Investeringen beräknas uppgå till ca 0,5 mnkr. Stadsdelsförvaltningen anser vidare att antalet små fotbollsplaner med konstgräsunderlag bör utökas ytterligare. I ett första steg föreslås också att en plan i Akalla utrustas med konstgräs. Fotbollsplanen i vid Nystadparken bedöms som lämplig.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2013. Dnr 1.2.4.-394-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

att upprusta fotbollsplanerna ”3:an” i Husby och Nystadsgatan i Akalla genom att lägga på konstgräs.

att förvaltningen köper in den mest miljövänliga formen av konstgräs när man väljer vilken beläggning man ska köpa in till fotbollsplanerna

att därutöver anföra

Vi i Miljöpartiet välkomnar att stadsdelsförvaltningen upprustar fotbollsplanerna ”3:an” i Husby och Nystadsgatan i Akalla genom att lägga på konstgräs.

Att ge ungdomar bättre möjligheter att spela fotboll är viktigt. Ungdomarna tycker att det är roligt och man förebygger troligen sociala problem om ungdomar har bra möjligheter till

idrottsutövande.

Vi vill att förvaltningen letar efter den mest miljövänliga formen av konstgräs när man väljer vilken beläggning man ska köpa in till fotbollsplanerna.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är positivt att man vill upprusta nedslitna fotbollsplaner och extra roligt att se att ett medborgarförslag är anledningen till att beslutet tas även om vi önskar att både svaret och själva upprustningen kunde gått snabbare.

§21 Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen (2010:800) i kraft med bland annat krav på legitimation och behörighet för lärare och förskollärare. Syftet med bestämmelserna är att elever och barn i förskola och skola ska undervisas av väl kvalificerade och lämpliga lärare. Inom vissa skolformer saknas en betydande andel behöriga lärare och det kommer att lång tid att öka denna andel. Mot denna bakgrund har förslag om ändringar i skollagen utarbetats. Eftersom förslaget berör skollagen redovisas inte några förslag till förutsättningar för berörda yrkesgruppers möjlighet att erhålla legitimation. Förvaltningen anser dock att det är väsentligt att lärosäten för lärarutbildningar kan erbjuda kompletterande vidareutbildningar så att bra förutsättningar skapas för en ökning av andelen behöriga lärare inom skolväsendet. Förvaltningen får också betona att även om förslaget i sig inte torde medföra några stora ekonomiska konsekvenser kan ändå kostnaden bli betydande för huvudmannen då ej behöriga lärare på sikt bör genomgå fortbildning för att erhålla legitimation och behörighet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2013.

Dnr1.5.1.- 835-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har upprättat ett förslag till ”Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt edok”. Förvaltningen delar uppfattningen att standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering tillsammans med e-arkiv utgör basen för att staden ska kunna utveckla en effektiv e-förvaltning. Förvaltningen delar också uppfattningen att en samordnad enhetlig digital ärende- och dokumenthantering inom staden bör kunna göra det enklare att följa ett ärende, förbättra tillgången på information, ge en snabbare handläggning och härigenom höja servicenivån inom staden. Förvaltningen vill särskilt betona två aspekter; dels nödvändigheten av att i det kommande arbetet integrera det nya diarieföringssystemet, dels tillförsäkra att det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet har effektiva ”brandväggar” till sådana handlingar som omfattas av sekretesslagen eller personuppgiftslagen. Förvaltningen har sammanfattningsvis inget att invända mot det föreslagna genomförandet av projekt eDok.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2013. Dnr1.5.1.- 734-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Konstgräs kring Järvafältet

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat motion 2012:44 av Emilia Bjuggren (S) om konstgräs vid Järvafältet till stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, idrottsnämnden, fastighetsnämnden och stadsledningskontoret. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har fått förlängd remisstid till den 31 januari 2012. Motionären föreslår bl.a. att det anläggs konstgräs på de grusplaner som finns i stadsdelarna vid Järvafältet, däribland Husbytrean. Motionen bifogas i sin helhet.

Mot bakgrund av dels ett medborgarförslag, dels en inventering som förvaltningen genomfört under hösten 2012 planeras att i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds förslag till investeringsbudget för år 2014 inrymma anläggandet av konstgräs på två små fotbollsplaner, däribland Husbytrean. I investeringsplanen för år 2015 planeras att inrymma att en plan i Kista beläggs med konstgräs. Om så sker kommer det att finnas en mindre konstgräsplan i samtliga fyra stadsdelar i Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde. Förvaltningen föreslår att remissen av motion 2012:44 besvaras med vad som anförs i detta tjänsteutlåtande.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 januari 2013. Dnr 1.5.3.-618-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· Att bifalla motionen

· Att stadsdelsförvaltningen letar upp så miljövänligt konstgräs som möjligt för fotbollsplanerna

· Att därutöver anföra följande

Vi är väldigt positiva till Emilia Bjuggren (S) motion. Många ungdomar i förorten har en stor passion till fotbollen och ser det som något som binder dem samman. På de flesta gårdar sitter skyltarna uppe om att bollspel är förbjudet, ändå förekommer det att ungdomarna spelar på grund av att de inte finns tillräckligt många fotbollsplaner. De fotbollsplaner som finns är ofta fullbokade av föreningar och skolor i området, detta gör att ungdomarna inte har någonstans att hålla till.

Det finns även en hel del ungar som inte har möjlighet att gå med i en förening, dels pga att de inte har intresse för att utöva fotboll på det sättet, men också för att deras ekonomiska förutsättningar gör att det blir omöjligt. Det är jätteviktigt att vi ger våra ungdomar i förorten större möjligheter för att utöva sina hobbys, för att få möjlighet till spontanidrott men också för att på sikt få fler elitidrottare. Med hjälp av upprustning av t ex fotbollsplaner och iordningställande av fler idrottsplatser ökar också chansen att fler ägnar sig åt idrott vilket är ett bra sätt att förebygga ohälsa men också mer destruktiva mönster. Förhoppningsvis kan vi även uppmuntra fler tjejer att satsa på idrott!

§24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, angående ”Kvinnocenter”, Mia Päärni m.fl. (S).

Skrivelse, angående ”Ny enhet för bostadsfrågor”, Mia Päärni m.fl. (S).

Skrivelse, angående ” Stadsdelen sätter igång en diskussion med polismyndigheten om hur man bedriver sin verksamhet i förorter som Rinkeby”, Jakob Dencker m.fl. (MP).

Skrivelse, angående ”Rädda stadsodlingen (permakulturen) vid Hästa Gård på Järvafältet”, Jakob Dencker m.fl. (MP).

Beslut

1. Förvaltningen uppdras att överlämna skrivelsen ”Rädda stadsodlingen (permakulturen) vid Hästa Gård på Järvafältet” till trafiknämnden.

2. De tre övriga skrivelserna, två från socialdemokraterna och en från miljöpartiet, överlämnades till förvaltningen för beredning.

§25 Konferenser och utbildningar

Ordförande Bo Sundin (M) informerade stadsdelsnämnden om inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholm och Regeringskansliet/Socialdepartementet om seminarium, ” Bostaden som mål eller medel? – En dag om hemlöshet”. Seminariet äger rum den 6 mars 2013, heldag, vid Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att 2+2 deltagare anmäls till seminariet. Från majoriteten deltar Sten Collander (M) och Kerstin Thufvesson (M).

Anmälan görs till nämndsekreteraren senast den 13 februari 2013. Seminariet är kostnadsfritt, men uteblivet deltagande faktureras med 350 kronor. Antalet platser är begränsat. Platsen kan överlåtas.

Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagandet.

§26 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 28 november 2012 till och med den 9 januari 2013.

§27 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för funktionshinderfrågor protokoll från den 10 december 2013.

§28 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 5 december 2012.

§29 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2012-12-21

Samverkansöverenskommelse 2013 mellan Jobbtorg Stockholm och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Dnr: 1.2.5.-886-2012

Ulrika Axelsson

§30 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen angående Rapport om arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad (1 april – 1 december 2012), dokid: 11605

§31 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag och tjänsteutlåtande från Trafik- och Renhållningsnämnden sammanträde den 22 november 2012, angående Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet.

2. Protokollsutdrag och tjänsteutlåtande från Exploateringsnämndens sammanträde den 22 november 2012, angående Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet.

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-17, § 15

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-17, § 23

5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-17, § 25

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 18 december 2012, 19 december 2012, 2 januari 2013 och 16 januari 2013.