Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2013-09-26

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2013-09-26

Datum
Klockan
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § 2 st FB

3 Återtagande av ansökan om överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

4 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

(muntlig redovisning utsändes ej)
Dnr 223-2013-1.2.5.

5 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

(muntlig redovisning utsändes ej)
Dnr 390-2013-1.2.2.
Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

7 Tertialrapport 2, 2013 (Utsändes senare)

8 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

9 Begäran om anstånd hos Arbetsmiljöverket, Kista vård- och omsorgsboende

10 Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 1.2.3.-330-2012
(OBS! Bilaga 1 omfattas av sekretess och sänds endast ut i pappersform till nämnden)

11 Om- och tillbyggnad av förskolan Knutbygränd 6

12 Fotvården i Kista Servicehus

13 Studieresa till Etiopien

Remissärenden

14 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

15 Anvisningar för arbete med hiv/STI-prevention i Stockholms stad

16 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

Anmälningsärenden

17 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

18 Konferenser och utbildningar

20 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 14 augusti 2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 19 augusti 2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (49 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

§3 Återtagande av ansökan om överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

§4 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

§5 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor.

§7 Tertialrapport 2, 2013

§8 Partiell revidering av delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

§9 Begäran om anstånd hos Arbetsmiljöverket, Kista vård- och omsorgsboende

§10 Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg

§11 Om- och tillbyggnad av förskolan Knutbygränd 6

§12 Fotvården i Kista Servicehus

§13 Studieresa till Etiopien

§14 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

§15 Anvisningar för arbete med hiv/STI-prevention i Stockholms stad

§16 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

§17 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§18 Konferenser och utbildningar

§20 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§22 Anmälan av delegationsbeslut

§23 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§24 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll