Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-11-21

Sammanträde 2013-11-21

Datum
Klockan
17.30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Återtagande av ansökan om överflyttning av vårdnad från särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p1 föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p1 föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

6 Yttrande i enskilt ärende till Inspektionen för vård och omsorg

7 Yttrande i enskilt ärende till Inspektionen för vård och omsorg

8 Yttrande i enskilt ärende till Inspektionen för vård och omsorg

Slutet sammanträde - anmälningsärende

9 Dom från förvaltningsrätten i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 195-2013-1.2.5.

10 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 577-2013-1.2.2.

Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

11 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Information från Familjebostäder om barnkonsekvensanalys i Rinkeby.

Beslutsärenden

12 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2014

13 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2013

14 Upphandling av daglig verksamhet

Svar på skrivelse från Mia Päärni m.fl. (S)
Dnr 190-2012-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förslag från Rinkeby framtidskommitté

Svar på medborgarförslag från Ahmed Bouli
Dnr 480-2013-1.6.

Remissärenden

16 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 591-2013-1.5.1.

17 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fosilfritt Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 648-2013-1.5.3.

Anmälningsärenden

18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Konferenser och utbildningar

21 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 9 oktober 2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 10 oktober 2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Återtagande av ansökan om överflyttning av vårdnad från särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p1 föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p1 föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p1 föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande i enskilt ärende till Inspektionen för vård och omsorg

§7 Yttrande i enskilt ärende till Inspektionen för vård och omsorg

§8 Yttrande i enskilt ärende till Inspektionen för vård och omsorg

§9 Dom från förvaltningsrätten i enskilt ärende

§10 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i enskilt

§11 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§12 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2014

§13 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2013

§14 Upphandling av daglig verksamhet

§16 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

§17 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

§18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§19 Konferenser och utbildningar

§21 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§22 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§23 Anmälan av delegationsbeslut

§24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll