Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 – endast för nämndens ledamöter

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket punkt 1 föräldrabalken (FB)

5 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Förvaltningen informerar om:
Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar - samverkan mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare inom Rinkeby-Kista socialtjänst.

Beslutsärenden

7 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2015

8 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2016

9 Beloppsgräns för periodiseringar

10 Upphandling av Kista ungdomsgård 2016

Beslut om att påbörja upphandling av verksamhetsdrift Dnr 092-2015-2.2.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

12 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Remissärenden

13 Kartläggning av islamism

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:37) av Maria Danielsson (SD) (KS dnr 106-896/2015)
Dnr 365-2015-1.5.1.

14 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad

Remiss från trafiknämnden (T2015-02541)
Dnr 560-2015-1.5.3.

Anmälningsärenden

15 Markanvisning för bostäder i Kista, Akalla 4:1

Information från exploateringskontoret/exploateringsnämnden
Dnr 578-2015-1.5.3.

16 Uppföljning av rättigheten till daglig utevistelse

Redovisning av uppdrag från äldrenämnden
Dnr 574-2015-1.2.5.

17 Information till nämnden om ej verkställda beslut

18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

19 Konferenser och utbildningar

21 Protokoll från pensionärsrådet

22 Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista

23 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket punkt 1 föräldrabalken (FB)

§5 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen (1993:581)

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2015

§8 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2016

§9 Beloppsgräns för periodiseringar

§10 Upphandling av Kista ungdomsgård 2016

§11 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§12 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§14 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad

§15 Markanvisning för bostäder i Kista, Akalla 4:1

§16 Uppföljning av rättigheten till daglig utevistelse

§17 Information till nämnden om ej verkställda beslut

§18 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§19 Konferenser och utbildningar

§21 Protokoll från pensionärsrådet

§22 Protokoll från Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd

§23 Anmälan av delegationsbeslut

§24 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll