Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, RinkebyAllmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds med information från polisen samt information om Stockholms stads trygghetsmätning.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken (FB)

4 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

6 Inkomna medborgarförslag

7 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2017

8 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2018

9 Ny servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på Kista Äng

Inriktiningsärende
Dnr 2.6.-473-2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

10 För ett tryggare och säkrare Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-443-2017

11 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-450-2017

12 Motion om ett modernt och hållbart växande Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.3.-281-2017

13 Motion om att minska jobbklyftan i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-405-2017

14 Alkoholservering för Saravanaa Bhavan

Svar på remiss från socialförvaltningens tillståndenhet
Dnr 1.5.2.-501-2017

Anmälningsärenden

15 Återtagande av uppdrag att flytta enheten för arbetsmarknadsinsatser till Bredbyskolan

16 Markanvisning för bostäder i Akalla till AB Svenska Bostäder

Information från exploateringskontoret/exploateringsnämnden
Dnr 1.5.3.-499-2017

17 Barn och unga som har sex mot ersättning - Sexuell utsatthet och exploatering, slutrapport 2014-2016

18 Information om ej verkställda beslut

19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

21 Konferenser och utbildningar

22 Protokoll från pensionärsrådet sammanträde

23 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

24 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

25 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§6 Inkomna medborgarförslag

§7 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2017

§8 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2018 Inriktningsärende

§9 Ny servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på Kista Äng

§10 För ett tryggare och säkrare Stockholm Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Motion om ett modernt och hållbart växande Stockholm Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion om att minska jobbklyftan i Stockholm Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Alkoholservering för Saravanaa Bhavan Svar på remiss från socialförvaltningens tillståndenhet

§15 Återtagande av uppdrag att flytta enheten för arbetsmarknads-insatser till Bredbyskolan

§16 Markanvisning för bostäder i Akalla till AB Svenska Bostäder

§17 Barn och unga som har sex mot ersättning -­ Sexuell utsatthet och exploatering, slutrapport 2014-2016

§18 Information om ej verkställda beslut

§19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§21 Konferenser och utbildningar

§22 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§23 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§24 Anmälan av delegationsbeslut

§25 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.