Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

Sammanträde
Allmänhetens frågestund klockan 18.00-19.00
Medborgarna är välkomna att stäl Läs mer...la frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds med information från Annika Funemyr om det våldsförebyggande arbetet/våldsförebyggande veckan.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Lex Sarah utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

6 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

(Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet)

7 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

9 Inkomna medborgarförslag

10 Månadsrapport till nämnden i oktober 2018

11 Ny delegering på grund av nya regler för adoption

Remissärenden

12 Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi

13 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

14 Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L) om att införa ett våldspreventivt centrum

15 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) - den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende

16 Trafikförändringar i SL-trafiken

Anmälningsärenden

17 Rapport om feriearbeten sommaren 2018

18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

21 Konferenser och utbildningar

22 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

24 Protokoll från rådet trygghet i fastigheter och utemiljö

25 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10§ föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§5 Lex Sarah utredning enligt 14 kap. 6§ socialtjänstlagen (SoL)

§6 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt 14§ 2 st. 1 p. lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§7 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§9 Inkomna medborgarförslag

§10 Månadsrapport till nämnden i oktober

§11 Ny delegering på grund av nya regler för adoption

§11:a Avsägelse av uppdrag i sociala delegationen

§12 Rekommendation för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi

§14 Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L) om att införa ett våldspreventivt centrum

§15 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) - den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende

§16 Trafikförändringar i SL-trafiken Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Rapport om feriearbeten sommaren 2018

§18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§21 Konferenser och utbildningar

§22 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§23 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§24 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

§25 Anmälan av delegationsbeslut

§26 Inkomna rapporter, skrivelser m.m.