Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44, Stora salen

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 – 15

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

REMISSER

8 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

Svar på remiss från Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
dnr: 2016-16202
Dnr: 1.5.1.-64/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

9 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1

Fäholmaskogen i stadsdelen Kärrtorp
Svar på remiss SD-p, 2016-05217 från
Stadsbyggnadsnämnden
Dnr: 1.5.3. -110/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

13 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

14 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

16 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

17 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

18 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering