Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2013-08-27

Sammanträde 2013-08-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr, Stockholm

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Remisser och yttranden

3 Införande av en HBT-policy i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-242/2013

4 Med rätt att delta - nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden

Svar på remiss av SOU 2012:69
Dnr 1.6-350/2013

5 Det svenska medborgarskapet

Svar på remiss av SOU 2013:29
Dnr 1.6-401/2013

6 Rätt information - kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga

Svar på remiss av SOU 2013:45
Drn 1.6-403/2013

7 Privata utförare - kontroll och insyn

Svar på remiss av SOU 2013:53
Drn 1.6-409/2013

8 Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden

Svar på remiss av DS 2013:30
Drn 1.6-411/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övriga beslutsärenden

9 Månadsrapport för juli 2013

10 Lägesbeskrivning om projekt med syfte att implementera resultatstyrning och evidensbaserad praktik inom Stockholms stads socialtjänst

11 Granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Norrmalm och Farsta stadsdelsförvaltningar

12 Översyn av ersättningssystemet för boendestöd

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 2.6.1-227/2013

13 Riktlinjerna följs inte när det gäller ledsagarservice Svar på skrivelse från (V)

14 Biståndsbedömd sysselsättning - behov av kartläggning och åtgärder för att öka sysselsättningen Svar på skrivelse från (V)

15 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

16 Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

17 Kompletteringar och ändringar i socialnämndens delegationsförteckning

18 Yrkesenkät och fokusgrupp med unga inom Trestadprojektet

Anmälningsärenden

19 Kontorsyttrande - Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning

20 Kontorsyttrande - departementspromemoria om en samlad organisation på det funktionshinderpolitiska området

21 Kontorsyttrande - modell för framtagande av underlag till regeringen inför beslut om nationella vaccinationsprogram

22 Ordförandebeslut - Ny förhyrning av lokal vid Livdjursgatan

23 Överenskommelse om asylplatser

24 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

25 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden

Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 29 augusti 2013.

§3 Införande av en HBT-policy i Stockholms stad

Svar på remiss av motion av Karin Hanqvist (S)

Dnr 1.6-242/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Stockholms läns landsting antog hösten 2011 en hbt-policy innehållande tre övergripande mål: synliggörande, kompetens och bemötande. I rubricerad motion föreslås att Stockholm stad antar en liknande hbt-policy.

Förvaltningen anser att stadens riktlinjer avseende jämställdhets- och mångfaldsarbete samt lokala jämställdhets- och mångfaldsplaner, på ett bra sätt internt stödjer nämnderna och styrelsernas jämställdhets- och mångfaldsarbete även avseende hbt-frågor. Förvaltningen ser dock ett kvarvarande behov av att utveckla det externa arbetet kring hbt-frågor i servicen till invånarna.

Förvaltningen föreslår att staden tar fram anvisningar vars syfte är att förbättra synliggörandet, kompetensen och bemötandet av homosexuella, bisexuella och transpersoner som kommer i kontakt med stadens verksamheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 24 juni 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§4 Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden

Svar på remiss av betänkandet SOU 2012:69

Dnr 1.6-350/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och fördjupa kunskapen om nyanlända utrikes födda kvinnors och anhöriginvandrares förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden och föreslår ett antal åtgärder för att fler nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare ska få förutsättningar att delta i arbets- och samhällslivet.

Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag som skulle kunna öka förutsättningarna för alla som invandrar att etablera sig på arbetsmarknaden snabbare än vad som är möjligt idag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 augusti 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens svar i huvud-sak.

2. Dessutom framför nämnden följande.

Vi delar ambitionen att fler nyanlända kvinnor och män ska erbjudas insatser som gör det lättare att komma ut på arbetsmarknaden och få ett arbete. Det är helt i linje med vänsterpartiets politik att satsa på långsiktigt hållbara insatser på hela arbetsmarknaden utifrån individens behov istället för att fokusera på korta utbildningar inom låglöneyrken

Däremot är vi emot förslaget att försämra föräldraförsäkringen. Det finns många tillfällen där det är viktigt att kunna ta ut föräldrapenning för äldre förskolebarn. En bra mycket bättre regelförändring för att stärka kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden vore att införa en individualiserad föräldraförsäkring. Då skulle nyanlända kvinnor och män behandlas lika.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Att särskilt lyfta nyanlända kvinnors situation behövs och förslagen på kompetenshöjande insatser är bra. Allra viktigast är dock fler aktiva insatser för konkreta arbetstillfällen, även om de är tidsbegränsade ger det ett helt annat värde än praktikplatser t.ex.

Nya sätt att arbeta med näringsliv behövs, och staden kan göra betydligt mer genom att i upphandlingar använda sociala krav och innovationsupphandling för fler arbetstillfällen. Även aktiva kontakter med idéburna sektorn kan ge viktiga möjligheter.

§5 Det svenska medborgarskapet

Svar på remiss av betänkandet SOU 2013:29

Dnr 1.6-401/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag i vissa frågor som rör svenskt medborgarskap. Utredningens huvudsakliga överväganden och förslag kan delas in i fyra övergripande områden:

1. Det svenska medborgarskapets betydelse.

2. Medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare.

3. Ökade möjligheter till svenskt medborgarskap för barn.

4. En möjlighet till svenskt medborgarskap efter kortare tid för den som behärskar det svenska språket (språkbonus).

Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag att lyfta fram det svenska medborgarskapets betydelse och bedömer att det kan medverka till att öka samhörigheten i Sverige.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 augusti 2013.

Förslag till beslut

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) deltog inte i beslutet.

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att avvisa förslaget i den del som berör språkkunskaper som en faktor i hur snabbt medborgarskap ska kunna beviljas.

2. Socialnämnden godkänner i övriga delar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

3. Därutöver anför nämnden följande.

Det torde vara tämligen väl belagt att tillgången till språket som verktyg är starkt kopplat till klasstillhörighet. Att sålunda koppla medborgarskapet till möjligheten att tillgodogöra sig ett nytt språk snabbt, är sålunda att i hög grad koppla det till klasstillhörighet. Det är naturligtvis inte acceptabelt. Förslaget avvisas därför i denna del.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Denna utredning är mycket välkommen då det är av högsta vikt att människor som söker medborgarskap i Sverige bemöts på rätt sätt. Den föreslagna språkbonusen, där de som klarar det svenska språket kan få medborgarskap tidigare, ställer jag mig dock tveksam till. Det är bra med incitament för inlärning, men all erfarenhet visar att kvinnor kommer ut senare i den sociala kontexten, i arbete och på skola. Regeringen arbetar idag med den här frågan på många olika sätt, vilket jag naturligtvis välkomnar, men det är viktigt att komma ihåg det även när det gäller frågan om medborgarskap. Det får inte bli så att kvinnor missgynnas av andra omständigheter och därför inte får medborgarskap lika fort som män.

§6 Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga

Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2013:45

Dnr 1.6-403/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

I Socialdepartementets delbetänkande föreslås förändringar i patientdatalagen, (PDL), som innebär att sammanhållen journalföring kommer att omfatta alla medborgare, även de vuxna personer som inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga.

Förvaltningen instämmer i de framlagda förslagen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 juli 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Privata utförare - Kontroll och insyn

Svar på remiss av betänkandet SOU 2013:53

Dnr 1.6-409/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

I Socialdepartementets betänkande föreslås ett antal förändringar, förtydliganden och tillägg i kommunallagen med anledning av att andelen privata utförare i kommunal verksamhet ökat alltmer under senare år.

Förvaltningens uppfattning är att förslagen till förändringar i kommunallagen kommer att bidra till att den kommunala verksamhetens övergripande ansvar blir tydligare och mandatet klarare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 juli 2013.

Beslutsgång

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) deltog inte i beslutet.

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark m.fl. (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är positivt att utredningen betonar vikten av uppföljning. Här finns enligt vår uppfattning en viss förbättringspotential i den kommunala sektorn. Det är dock också viktigt att påpeka att det är av största vikt att man då ställer relevanta krav. Tydligast blir detta vad det gäller att utförare skall följa god sed på svensk arbetsmarknad. Här ställs ofta inga krav alls av upphandlaren.

Vi anser att kollektivavtal alltid skall tecknas och att utförarna skall åläggas att följa de uppförandekoder som är förenliga med ILO:s åtta kärnkonventioner. Vi anser att samma meddelarfrihet och yttranderätt som betr. offentliganställda ska gälla för anställda hos privata utförare.

§8 Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande

Svar på remiss av promemorian (Ds 2013:30)

Dnr 1.6-411/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Departementspromemorian föreslår en samordning av regelverket för tidsfrister och skyndsamhetskrav under förundersökningen när unga är misstänkta för brott eller utsatta för brott. Förslaget innebär bara mindre förändringar utifrån gällande rätt och syftar till att öka effektiviteten och tydligheten. Vidare föreslås att en tidsfrist införs för domstolens handläggning av vissa mål i domstol i ärenden som rör barn och unga som utsatts för brott.

Förvaltningen anser att de föreslagna förändringarna är bra och att en effektivare genomströmning i rättssystemet avseende både unga lagöverträdare och barn och unga som brottsoffer är önskvärd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 juli 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Månadsrapport för juli 2013

Dnr 1.2-650/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2013.

Ärendet

Nämndens budget prognostiseras att vara i balans 2013. Den största befarade avvikelsen är kostnaderna för evakueringen av Kriscentrum för kvinnor som befaras uppgå till 5,4 mnkr. Vidare ökar efterfrågan på familjerådgivning vilket beräknas innebära en kostnadsökning på ca 1,8 mnkr. Dessa ökade kostnader finansieras av avsatta medel för omstrukturering.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 augusti 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Lägesbeskrivning om projekt med syfte att implementera resultatstyrning och evidensbaserad praktik inom Stockholms stads socialtjänst

Dnr 3.2-275/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner lägesbeskrivningen.

2. Socialnämnden godkänner förslaget till kompetensutveckling för ledningsgrupper inom barn och ungdomsvården.

3. Socialnämnden överlämnar lägesbeskrivningen till stadsdelsnämnderna

Ärendet

Ärendet avser en redovisning av de projekt som påbörjats med syfte att ta fram en implementeringsstrategi samt ett kompetensutvecklingsprogram för resultatstyrning och evidensbaserad praktik. I ärendet beskrivs även det påbörjade arbetet med att skapa ett praktik- och traineeprogram för socionomstudenter samt en koppling till de lokala utvecklingsprojekten som startat inom stadsdelsförvaltningarnas individ och familjeomsorg med stöd av FoU medel.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 maj 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi välkomnar det utvecklingsarbete som pågår. För att socialsekreterare i alla stadsdelar ska kunna tillgodogöra sig resultat och förnyat arbetssätt är det angeläget att det finns centrala medel avsatta för att alla som behöver ska kunna delta i utbildningsinsatser. Det krävs också att socialsekreterare och chefer har en arbetssituation där det finns möjlighet till eftertanke och reflektion. Vi anser att det behövs mer resurser för att detta ska vara möjligt.

§11 Granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Norrmalm och Farsta stadsdelsförvaltningar

Dnr 1.3-50/2013

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner socialtjänstinspektörernas rapporter.

2. Socialnämnden tillsänder Norrmalm respektive Farsta stadsdelsnämnder föreliggande rapporter.

Ärendet

Socialtjänstinspektörernas uppgift är att granska kvaliteten och rättsäkerheten i individ- och familjeomsorgens verksamheter ur ett brukarperspektiv. Hösten 2012 inleddes arbetet med att granska myndighetsutövningen vid den sociala barn- och ungdomsvården vid stadsdelsförvaltningarna. Dessa rapporter omfattar en granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Norrmalm och Farsta stadsdelsförvaltningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 maj 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialtjänstinspektörernas arbete är en viktig del av stadens kvalitetsarbete inom socialtjänstområdet. I rapporterna framkommer en bild som visar utvecklingsområden för socialtjänsten, men framför allt en engagerad medarbetargrupp som vill mer än vad staden genom resursfördelning och politiska beslut ger förutsättningar för.

Det är oroväckande om för tidsgränserna enligt föreskrifter och lagstiftning inte kan upprätthållas eller om insatser som behövs inte kan genomföras på grund av ett begränsat utbud och begränsade ekonomiska resurser. De synpunkter som framförs av socialsekreterarna om att de ser hinder och svårigheter för att tillgodose barnens rättigheter på grund av ärendebelastning och begränsade ekonomiska resurser är ett underkännande av den förda politik som i vardagen riskerar barns rättigheter. I en sådan organisation kommer barn inte att behandlas rättssäkert eller likställigt.

Det finns med andra ord behov av en annan social barn- och ungdomspolitik. Socialtjänstinspektörernas rapport är ett tydligt bevis för det. Vi Socialdemokrater avser att lägga förslag som gör att staden bättre kan möta barns behov och barns rättigheter i vårt budgetförslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholms stads socialtjänst har det yttersta ansvaret för att Stockholms barn och unga har goda uppväxtvillkor, får det stöd de behöver för sin sociala utveckling och inte utsätts för våld eller andra övergrepp.

Socialtjänstinspektörerna rapporterar om ett kompetent och engagerat arbete för barn och unga inom socialtjänsten i Norrmalm och Farsta. Samtidigt finns det flera tydliga brister. Det är mycket allvarligt att utredning inte alltid inleds efter anmälningar om att barn utsätts för våld i hemmet eller andra allvarliga missförhållanden. Att s.k. förhandsbedömningar tar längre tid än vad lagen anger är inte heller godtagbart.

I båda de granskade stadsdelarna går socialsekreterarnas höga arbetsbelastning ut över barnens bästa. I socialtjänstinspektörernas intervjuer beskriver socialsekreterare t.ex. att de inte hinner med att göra hembesök, eller att de måste prioritera bort samtal med barnen som skulle behövas för att se situationen ur ett barnperspektiv.

Samtliga socialsekreterare i Norrmalm och sex av åtta i Farsta anser att det finns hinder och svårigheter för dem att tillgodose barns rättigheter. Det är främst hög arbetsbelastning och ekonomisk resursbrist som gör att barnen inte alltid får de insatser som skulle behövas.

I Norrmalm tillhandahåller inte den upphandlade utföraren av öppenvård den bredd av insatser som skulle behövas. Det är inte acceptabelt att privatisering av socialtjänstinsatser leder till mindre flexibilitet och hindrar anpassning av insatserna efter barnets eller familjens behov.

Socialtjänstinspektörernas rapporter om den sociala barnavården i Norrmalm och Farsta bekräftar återigen att Stockholms stads socialtjänst, trots välutbildad och engagerad personal, inte fullt ut klarar av sitt uppdrag att värna barnens rätt till en trygg uppväxt. Under den nuvarande majoriteten har socialtjänsten fått kraftigt minskade reala budgetanslag, trots att behoven inte har minskat. Det är en oansvarig politik. Stockholms socialtjänst behöver mer resurser för att klara sitt viktiga uppdrag.

§12 Översyn av ersättningssystemet för boendestöd

Svar på skrivelse från Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

Dnr 2.6.1-227/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) föreslår en genomlysning av ersättningssystemet för boendestöd inom valfriheten i Stockholms stad.

Valfrihet för boendestöd infördes 1 januari 2010 i Stockholms stad. Vid införande av nya system är det viktigt att följa upp och utvärdera dess konsekvenser. Förvaltningen tar årligen fram statistik över antal beviljade timmar och nivåer för socialpsykiatrins boendestöd. Utifrån analys av statistiken samt önskemål från beställare, utförare och brukar-/intresseorganisationer har förvaltningen med stöd av en konsult inlett en översyn av valfrihetssystemet för boendestöd. I uppdraget ingår både att se till systemets teoretiska underlag samt fånga upp olika intressenters uppfattning om hur systemet fungerar och ge förslag på lösningar. Uppdraget ska vara slutfört 31 oktober 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 juni 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Fördelningen av beslut om boendestöd i olika nivåer i stadsdelsnämnderna visar att det finns skillnader som måste analyseras närmare. Det är mycket viktigt att socioekonomiska, geografiska variabler och andra variabler som kan påverka behovet och besluten klarläggs, vilket vi utgår från kommer att redovisas i den översyn som avslutas den 31 oktober.

Frågorna om hur brukare och personal påverkas av ersättningssystemet har inte besvarats med hänvisning till översynen. Vi utgår från att rapporten lämnas till nämnden så snart den är klar så att frågorna kan besvaras i god tid innan budgeten för 2014 antas.

§13 Stadens riktlinjer följs inte när det gäller ledsagarservice

Svar på skrivelse från Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

Dnr 2.6.1-224/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) begär en rapport om hur socialförvaltningen ämnar agera så att riktlinjerna för ledsagning följs och det blir likvärdigt över staden.

Förvaltningen har efter att skrivelsen inkom, i ett ärende till socialnämnden 21 maj 2013 (dnr 3.1- 26/2013), redovisat en fördjupande utredning som godkänts av socialnämnden. I denna klargörs och förtydligas vilka områden som behöver förbättras och utvecklas när det gäller ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL). Förvaltningen lämnar därutöver, som svar på skrivelsen, en redovisning i tjänsteutlåtandet av förvaltningens åtgärder för att stadens riktlinjer för ledsagarservice och ledsagning ska följas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 juli 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Förvaltningen redovisar en klar ambition och många åtgärder för att se till att stadens riktlinjer för ledsagarservice följs. Vi utgår från att statistiken över insatserna noga följs varje månad och att frågan lyfts upp på högre nivå i staden om trenden inte bryts. Kravet på budget i balans får inte gå före att invånarna behandlas på ett likvärdigt sett i staden.

§14 Biståndsbedömd sysselsättning – behov av kartläggning och åtgärder för att öka sysselsättningen

Svar på skrivelse från Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

Dnr 2.6.1-226/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) föreslår en genomlysning av sysselsättningen för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Under sommaren 2013 pågår en inventering av målgruppen inom socialpsykiatrin. Samtidigt håller ett forskarteam på att skriva slutrapport kring en studie av valfrihet inom sysselsättning i Stockholm stad och en översyn av ersättningssystemet inom valfriheten för socialpsykiatrin pågår. Förvaltningen föreslår att inventeringen, forskningsrapporten och resultatet från översynen av ersättningssystemet används som underlag för att ta fram en handlingsplan för utveckling av sysselsättning inom socialpsykiatrin i Stockholm stad. Handlingsplanen tas fram i samverkan med stadsdelsnämnderna och brukar-/intresseorganisationer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 juni 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Skillnaderna mellan stadsdelsnämnderna för den biståndsbedömda sysselsättningen är till och större än vi befarade när skrivelsen lades i socialnämnden. Vi konstaterar att vi inte har kunnat få svar på särskilt många av våra frågor i skrivelsen, men utgår från att den inventering som socialförvaltningen gör av hela målgruppen motsvarar den fördjupade kartläggning som vi efterlyser. Vi ser också fram emot den forskningsrapport som kommer att presenteras i höst.

§15 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Dnr 3.1-0617/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget till revidering av riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

2. Socialnämnden godkänner förslag om att de särskilda riktlinjerna för medföljare under semesterresa upphör att gälla.

3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Ärendet

De senaste två åren har det förutom vissa lagändringar i SoL och LSS även tillkommit avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som förändrat praxis och påkallat behov av ytterligare revidering av riktlinjerna. I detta förslag till reviderade riktlinjer har nya lagregler och prejudikat arbetats in och riktlinjerna anpassats till gällande praxis.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 maj 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut, som innebar återremiss, och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp förslaget att återremittera ärendet.

Nämnden beslutade utan omröstning att avslå förslaget om återremiss.

Nämnden beslutade därefter utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Förvaltningen har gjort en tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens domar som inte är orimlig, men inte heller är nödvändig. HFD gör en mycket snäv tolkning av LSS och skiljer sig därigenom från såväl tidigare instanser som Socialstyrelsens tolkning av lagstiftarens intentioner. Det är naturligtvis tråkigt i sig. Det är därför rimligt och förståeligt att ur ett tjänstemannaperspektiv föreslå en anpassning till HFDs dom.

Politiskt är dock situationen annorlunda. Hela motivet bakom LSS är att utjämna skillnader i livsmöjligheter. Det är en individuell rättighetslagstiftning, där varje fall ska prövas individuellt, vilket också framgår av domen, även om den tydligt strävar efter att vara generell och prejudicerande.

Domen innebär tydligt att vi kan neka att ge ledsagning vid semesterresa. Som kommun är vi dock alltid fria att tolka lagstiftningen till individens fördel. Det finns därför inga juridiska hinder för att behålla våra nuvarande riktlinjer vad det gäller ledsagning vid semesterresa. Förvaltningen bör därför återkomma med riktlinjer där rätten till semesterresa med ledsagare kvarstår i oförändrad form.

En inskränkning i enlighet med förvaltningens förslag, skulle innebära en avsevärt försämrad livskvalitet för en grupp stockholmare. Vi anser att det skulle strida mot såväl lagstiftarens ambitioner om att utjämna levnadsvillkor som stadens ambitioner om att ha en socialtjänst i världsklass.

Därutöver anser vi att timmar som inte utnyttjats under en månad bör kunna överföras till följande månad. Detta påpekar funktionshinderrådet att de lovats tidigare och denna revidering av riktlinjerna verkar vara ett rimligt tillfälle att leva upp till detta löfte.

§16 Revidering av stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

Dnr 3.2-399/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner revideringen av stödmaterialet för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 om riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.

Utbildningsnämnden och socialnämnden beslutade senast om uppdaterat stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan i april 2012. Förvaltningarna fick samtidigt i uppdrag att uppdatera stödmaterialet vid behov. Förvaltningarna har reviderat materialet utifrån förändrade regelverk och riktlinjer, förändringar i socialtjänstlagen från 1 januari 2013 samt utifrån inkomna synpunkter med önskemål om förtydliganden.

Utbildningsnämnden behandlar det reviderade stödmaterialet vid sammanträde 22 augusti 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 juni 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Kompletteringar och ändringar i socialnämndens delegationsförteckning

Dnr 1.1-392/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner kompletteringar och ändringar i nämndens delegationsförteckning.

Ärendet

Socialnämndens delegationsförteckning reviderades senast 18 december 2012. Det finns nu behov av att komplettera delegationsförteckningen utifrån bland annat ändrad lagstiftning. Kompletteringarna har markerats i förslaget till delegationsförteckning.

Delegationsförteckningen har också ändrats så att den har delats upp i fler kapitel än tidigare för att det ska vara lättare att hitta i den. En text om vad delegation innebär har också förts in i delegationsförteckningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 augusti 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Yrkesenkät och fokusgrupp med unga inom Trestadsprojektet

Dnr 3.2-553/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner anmälan av rapporten Enkätundersökning med yrkesgrupper som möter ungdomar i Stockholms stad och fokusgruppsrapport med unga (15 och 17 år).

Ärendet

Trestad2-projektet, år 2012-2014, bedriver tillsammans med Göteborg och Malmö sammanlagt 14 delprojekt varav Stockholm är aktiv i sju. Som en del i arbetet med att öka kunskapen om hur olika grupper resonerar kring cannabis har två undersökningar genomförts, dels en yrkesenkät bland drygt 500 professionella i staden, dels fokusgrupper bland unga (15 och 17 år). Resultaten är tänkta att ge en fortsatt grund för arbetet inom Trestad2.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 juli 2013.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att närmare utreda hur det ska finnas utrymme och möjlighet för professionen att arbeta förebyggande mot cannabisanvändning.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Vi välkomnar det viktiga arbete som gjorts genom yrkesenkät och fokusgrupper med unga. Metoden att tala direkt med unga skulle behöva ske i många fler sammanhang. Att arbetet med minskad cannabisanvändning fortsätter är viktigt, inte minst för att ta tillvara det intresse och engagemang som väckts i frågan både hos professionella och unga.

Det är dock inte bra att av de 77 procent professionella som ansåg att förebyggande arbete ingår i deras arbetsuppgifter var det endast 42 procent som ansåg att de hade möjlighet att göra det.

§19 Anmälan av kontorsyttrande

Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Dnr 1.6-328/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Socialförvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget till allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Det är mycket välkommet med ett tydliggörande av vilka grundläggande kompetenskrav som ska ställas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 31 juli 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle lägga ärendet till handlingarna.

§20 Anmälan av kontorsyttrande

En samlad organisation på det funktionshinderpolitiska området Ds 2013:40

Dnr 1.6-357/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Socialförvaltningen ser positivt på förslaget att inordna vissa av Hjälpmedelsinstitutets (HI) uppgifter i Myndigheten för funktionshinderspolitisk samordnings (Handisam) verksamhet och samtidigt byta namn på myndigheten. Ett flertal vinster bör kunna göras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 31 juli 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle lägga ärendet till handlingarna.

§21 Anmälan av kontorsyttrande

Modell för framtagande av underlag till regeringen inför beslut om nationella vaccinationsprogram

Dnr 1.6-410/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Remissen avser ett förslag till ny modell för framtagande av underlag till regeringen inför beslut om vaccinationsprogram. Modellen avser de generella nationella vaccinationsprogrammen. Förslaget avviker inte nämnvärt från den process som finns idag.

Förvaltningen ser i huvudsak positivt på modellen och har inga synpunkter på förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 juli 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle lägga ärendet till handlingarna.

§22 Anmälan av ordförandebeslut

Ny förhyrning av lokal vid Livdjursgatan

Dnr 2.2-405/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Verksamheten Plus har för närvarande lokaler i Fruängen. Då det i dessa lokaler finns problem med inomhusmiljön har förvaltningen föreslagit att verksamheten flyttar till andra lokaler vid Livdjursgatan. Socialnämnden har genom ordförandens beslut givit förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med Basale för lokal vid Livdjursgatan till en årskostnad om 1526000 kr.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle lägga ärendet till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§23 Anmälan av överenskommelse om asylplatser

Dnr 4.0-88/2013

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Avtal har tecknats med Migrationsverket avseende anordnande av boende för asylsökande barn. Avtalet avser 57 boendeplatser från 20 maj 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle lägga ärendet till handlingarna.

§24 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialnämndens sammanträde 11 juni 2013 justerat 13 juni 2013.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 22 augusti 2013 justerat 22 augusti 2013.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträden 13 juni och 25 juli 2013 justerade 19 juni och 30 juli 2013.

Protokoll från individutskottets sammanträden 31 maj, 14 och 20 juni, 5 och 19 juli 2013 justerade 14, 28 och 20 juni samt 5 och 31 juli 2013.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-355/2013 och 2.5-415/2013.

Inkomna handlingar m.m. till socialnämnden under perioden 29 maj 2013 till och med 26 juli 2013.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 21 augusti 2013 justerat 26 augusti 2013.

§25 Nämndens frågor

Socialnämnden överlämnade två skrivelser till förvaltningen för beredning:

Beredskap inför den annalkande vintern av Roger Mogert (S), Stefan Nilsson (MP) och Inger Stark (V).

Om de romska barnen av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

§26 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Gillis Hammar informerade om att enhetschef Anna Mattsson slutar på förvaltningen 6 september 2013 och börjar arbeta på stadsledningskontoret med ytterstadsfrågor.