Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsberedningen > Sammanträde 2009-05-07

Sammanträde 2009-05-07

Datum
Klockan
09:00
Plats
Samlings och åhörarlokal Fatburen, Swedenborgsgatan 20 A, 3 tr

1 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokollsjusterare och tid för justering av protokollet

3 Fastställande av sammanträdestider för 2009

5 Information om Jobbtorg Stockholm årsrapport 2008 samt aktuell lägesinformation

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet och hälsade välkommen till den nya arbetsmarknadsberedningen.

§2 Godkännande av föredragningslista

Arbetsmarknadsberedningen godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och ledamoten Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera protokollet.

§4 Tid för justering av protokollet

Ingen tidpunkt fastställdes men det bestämdes att det färdiga protokollet sänds till Ulf Kristersson för vidare befordran till Karin Rågsjö och därefter åter till sekreteraren Eva Woll Tegbäck.

§5 Fastställande av sammanträdestider för 2009

Tisdag 16 juni kl. 09.00-11.00 Gemensamt med integrationsberedningen

Torsdag 10 sept. kl. 15.00-17.00

Måndag 16 nov kl. 15.00-17.00 Gemensamt med integrationsberedningen

§6 Redovisning av arbetsmarknadsstatistik

Redovisning av arbetsmarknadsstatistik för Stockholms stad och utvecklingen för perioden juli 2008 till och med mars 2009. Informerades om antal varsel som gjort i Stockholms län år 2009.

§7 Information om Jobbtorg Stockholm årsrapport 2008 samt aktuell lägesinformation

Lägesrapport om antal inskrivna och avslutade deltagare på Jobbtorg Stockholm i mars 2009 samt utvecklingen jämfört med 2008.

En rapport som visar utvecklingen och hur första året (2008) med Jobbtorg Stockholm har gjorts. Rapporten har sammanställts i en broschyr ”Flygande start – Första året med Jobbtorg Stockholm” som också utdelades till arbetsmarknadsberedningen.

§8 Övrigt

Arbetsmarknadsberedningen uttrycker en oro för att arbetslösa ungdomar ”faller mellan stolarna” och menar att dessa bör fångas upp och stödjas för att inte hamna i utanförskap och därmed sammanhängande problem.

Ulf Kristersson (M)

· informerar om att Stockholm har en stor arbetskraftsinvandring. Sedan slutet på 2008 har 1051 personer arbetskraftsinvandrat till Stockholm. Stor andel har gått till arbete inom IT-sektorn. Många som kommit är från Indien, Kina och Thailand

· anser att det finns för många typer av planer som berör aspiranterna och bidragstagarna i Stockholm och menar att en samordning mellan olika aktörer/myndigheter ska ske så långt det är möjligt

Hardy Hedman (KD)

· anför att de avdragsmöjligheter som nu finns för köpare av hushållsnära tjänster utgör en potential för start av exempelvis kooperativ och undrar om inte detta kunde vara en möjlighet att ta till vara, genom att exempelvis stimulera ungdomar att göra detta

Christina Elffors-Sjödin (M)

· pekar på Nynäshamns kommun som erbjudet alla ungdomar sommarjobb och detta också skulle kunna vara en modell för Stockholm också

§9 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Ulf Kristersson (M) förklarar sammanträdet avslutat.