Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsberedningen > Sammanträde 2009-09-10

Sammanträde 2009-09-10

Datum
Klockan
15.00
Plats
Stora konferensen (rum 1 och 2), Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20 A, plan 3

1 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokollsjusterare och tid för justering av protokollet

3 Redovisning av arbetsmarknadsstatistik augusti 2008 - juli 2009

4 Uppföljning av stadens samlade insatser på arbetsmarknadsområdet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§1 Sammanträdet öppnas

Ulf Kristersson (M), ordförande, öppnar sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Arbetsmarknadsberedningen godkände föredragningslistan med följande tillägg:

 • Information om nya upphandlingen
 • Överenskommelse med arbetsförmedlingen om samverkan betr. sysselsättning av arbetssökande i Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3
 • Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder. Regeringen satsar närmare 4,5 miljarder under 2020-2011
 • §3 Val av protokollsjusterare

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) och ledamoten Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera protokollet.

  §4 Tid för justering av protokollet

  Ingen tidpunkt fastställdes men det bestämdes att det färdiga protokollet sänds till Ulf Kristersson för vidare befordran till Karin Rågsjö och därefter åter till sekreteraren Eva Woll Tegbäck.

  §5 Redovisning av arbetsmarknadsstatistik

  Redovisning av arbetsmarknadsstatistik för Stockholms stad (källa Arbetsförmedlingen ) för perioden augusti 2008 till och med juli 2009 redovisades. Helen Bengtsson kommenterar utsänd redovisning.

  §6 Uppföljning av stadens samlade insatser på arbetsmarknadsområdet

  Helen Bengtsson kommenterar utsänd redovisning.

  §7 Information om nya upphandlingen

  En upphandling av arbetsförberedande insatser till Jobbtorg Stockholm har genomförts under sommaren. Erfarenheter från den tidigare upphandlingen liksom den praktiska tillämpningen har tagits tillvara. De nya avtalen som innefattar sju tjänsteområden gäller fr.o.m. 2009-09-01. Ramavtal har tecknats med 16 leverantörer som sins emellan är rangordnade. Ramavtalet gäller t.o.m. 2011-06-30 och kan komma att förlängas med ett plus ett år med oförändrade villkor, dock längst t.o.m. 2013-06-30.

  Tjänsteområde

  Leverantör rangordnad

  som nr 1

  A. Grundläggande jobbsökaraktiviteter

  Verksamhetsredovisning Verab AB

  B. Bedömning av arbetsområde och arbetsförutsättningar

  Information och Kompetens AB

  C. Kommunikationshöjande insatser

  Utbildningsborgen i Örebro AB

  D. Arbetsplatsförlagd yrkesorientering

  KompetensTorget AB

  E. Arbetsförberedande insatser, kategori 1

  Information och Kompetens AB

  F. Arbetsförberedande insatser, kategori 2

  Competens Utbildning AB

  G. Paketinsatser

  Information och Kompetens AB

  Ramavtalen för respektive tjänsteområde är ett eget avtalsområde, vilket innebär att staden har möjlighet att förlänga ett flera tjänsteområden enligt ovan.

  Avrop kommer att ske i rangordning. De första avropen har redan skett och avser kommunikationsträning och bedömning av arbetsområde och arbetsförutsättningar.

  §8 Överenskommelse med arbetsförmedlingen om samverkan betr. sysselsättning av arbetssökande i Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3

  En överenskommelse har tecknats med arbetsförmedlingen med intentionen att stadens förvaltningar och bolag ska ta emot ca 400 arbetssökande för sysselsättning under 2009-2010. Arbetsuppgifterna är sådana som inte annars blir utförda. Platserna som tas i anspråk är en delmängt av de 1400 praktikplatser som kommunfullmäktige beslutat om i budget för 2009, vilket innebär att det inte blir ett större åtagande än tidigare. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att svara för viss administration och kortare handledarutbildning för de som har sådant behov.

  §9 Regeringen aviserar fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder under 2020-2011

  Regeringen har presenterat en satsning om närmare 4,5 miljarder kronor på att under 2010 och 2011 utökar antalet utbildningsplatser med ca 23000 årligen samt 3,9 miljarder för att förstärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

  Satsningarna görs inom den kommunala vuxenutbildningen samt inom arbetsmarknadspolitiken med inriktning mot kort- och långtidsarbetslösa.

  För unga arbetslösa innebär satsningen bl.a. intensifierade förmedlingsinsatser och fler insatser inom jobbgarantin genom den nya aktiveringsåtgärden (LYFT), start av näringsverksamhet, SFI på deltid och arbetslivsinriktad rehabilitering. Särskild satsning sker också på folkhögskolorna för att dessa skall ge arbetslösa ungdomar som inte avslutat sin gymnasieutbildning extra studiemotiverande insatser.

  §10 Övrigt

  Karin Rågsjö (V) efterfrågar vilka specifika insatser som görs för ungdomar på Jobbtorg Stockholm och att det är angeläget att något görs för att fånga upp de ungdomar som ej fullföljt gymnasiet.

  Hardy Hedman (KD) anför att det tidigare funnits bra projekt för analfabeter som bör tillvaratas. Insatser/verktyg som skulle kunna vara till gagn för arbetslösa är exempelvis fackordlistor, ”callcenter” med språkkunskaper för att underlätta och förbättra kontakterna/kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och starta eget-insatser. Uppmärksamhet bör också riktas mot det ”städprojekt” som START driver tillsammans Trafikkontoret för att se om det skulle kunna utökas.

  §11 Sammanträdet avslutas

  Ordföranden Ulf Kristersson (M) förklarar sammanträdet avslutat.