Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsberedningen > Sammanträde 2010-01-25

Sammanträde 2010-01-25

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20 A

1 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokollsjusterare och tid för justering av protokollet

4 Lägesredovisning avseende Jobbtorg Stockholm, december 2009.

5 Samarbete med arbetsförmedlingen 2010

6 Sammanträdestider för hösten 2010

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdet öppnas och godkännande av föredragningslistan

Ulf Kristersson (M), ordförande, öppnade sammanträdet.

Arbetsmarknadsberedningen godkände föredragningslistan.

§2 Val av protokollsjusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och ledamoten Abdo Goriya (s) fick i uppdrag att justera protokollet. Protokollet ska justeras den 1 februari 2010.

§3 Redovisning av arbetsmarknadsstatistik

Helene Bengtson kommenterade den inför mötet utsända redovisningen av arbetsmarknadsstatistik för Stockholms stad (källa; Arbetsförmedlingen) för perioden december 2008 – november 2009.

Arbetsmarknadsberedningen framför att det är av intresse att om möjligt få könsuppdelad statistik samt arbetsmarknadsstatistik som belyser i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättning får del av olika insatser.

§4 Lägesredovisning avseende Jobbtorg Stockholm

Helene Bengtson redogjorde för läget på Jobbtorg Stockholm, december 2009, samt gav kort beskrivning av arbetsmarknadsutsikterna inför 2010. Presentation ”Arbetsmarknadsberedningen 2010-01-25 bifogas”.

§5 Samarbete med arbetsförmedlingen 2010

Samarbetet med arbetsförmedlingen, vilket sker sker på såväl lokal som central nivå och rör bl.a. praktikplatser och projekt, fungerar bra.

Helene Bengtson informerar om de särskilda ungdomssatsningar som är på gång och planeras inför 2010 samt olika projekt. Flera av satsningarna och projekten görs i samarbete med arbetsförmedlingen och andra aktörer och delfinansiering sker med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF) och Flyktingfonden.

§6 Sammanträdestider för hösten 2010

Datum för höstens sammanträden hänskjuts till nästa sammanträde.

Sammanträdet den 14 april äger rum kl 16.10 (tidpunkten flyttad från 16.00) i Stadshuset och är gemensamt med integrationsberedningen

Nytt sammanträde för arbetsmarknadsberedningen beslutades och äger rum den 14 juni kl 16.00 i Stadshuset.

§8 Övrigt

Utrednings- och statistikkontoret kommer inom kort att ge ut en ny månadspublikation som redovisar statistik för arbetssökande på såväl stadsdelsområdesnivå som staden. Beslutades att denna publikation skall skickas till arbetsmarknadsberedningens ledamöter och ersättare. Den nya publikationen är mer detaljerad ersätter de statistiksammanställningar som arbetsmarknadsberedningen tidigare erhållit.

§11 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Ulf Kristersson (M) förklarar sammanträdet avslutat.

Bilaga:

Arbetsmarknadsberedningen 2010-01-25