Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-09-14

Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-09-14

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 17 augusti 2017, justerat 18 augusti 2017

4 Överförmyndarnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 21 september 2017.

Ärende 6.
Tertialrapport 2 2017
Dnr 1.2-210/2017
Utsändes senare till överförmyndarnämnd

Ärende 7.
Förvaltarenhet i Stockholms stad
Dnr 1.1-88/2017

Ärende 8.
Digitaliseringsprojekt
- slutrapport förstudie
- ansökan om medel
Dnr 1.1-219/2017
Utsändes senare till överförmyndarnämnd

Ärende 9.
Sammanträdesdatum 2018
Dnr 1.1-211/2017

REMISSER

Ärende 11.
Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen
Dnr. 1.5-175/2017

Ärende 12.
Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-177/2017

Ärende 13.
Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 - remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-178/2017

Ärende 14.
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-180/2017

5 Äldrenämnden

BESLUTSÄRENDEN:

Ärende 7.
Tertialrapport 2 för äldrenämnden 2017
Dnr 1.2.2-773/2017
Handläggare: Anders Håkansson och Patrik Simonsson
Omedelbar justering

Ärende 8.
Remiss av betänkandet "På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen" (SOU 2017:43)
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 110-1138/2017, för yttrande senast den 2017-09-22
Dnr 1.5-723/2017
Handläggare: Annica Dominius
Omedelbar justering

Ärende 9.
Remiss av betänkandet "Kunskapsbaserad och jämlik vård" (SOU 2017:48)
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 110-1132/2017, för yttrande senast den 2017-09-22
Dnr 1.5-724/2017
Handläggare: Annica Dominius
Omedelbar justering

Ärende 10
Remiss av Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 434-21/2017, för yttrande senast 2017-09-25
Dnr 1.5-707/2017
Handläggare: Anders Håkansson
Omedelbar justering

Ärende 11
Remiss av Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 171-116/2017, för yttrande senast 2017-09-25
Dnr 1.5-706/2017
Handläggare: Git Skog
Omedelbar justering

Ärende 12
Remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 171-1526/2016, för yttrande senast den 2017-09-25
Dnr 1.5-708/2017
Handläggare: Anette Strömberg
Omedelbar justering

Ärende 13
Remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-84/2017, för yttrande senast 2017-09-25
Dnr 1.5-709/2017
Handläggare: Hanna Markkula
Omedelbar justering

Ärende 14.
Remiss av KSLs rekommendation att anta överenskommelse om Samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 111-1102/2017, för yttrande senast 2017-10-06
Dnr 1.5-720/2017
Handläggare: Christina Malmqvist

Ärende 15.
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(SoL) för kvartal 2 2017
Dnr 4.1-76/2017
Handläggare: Hanna Markkula

Ärende 16.
Uppföljning av Stadsarkivets inspektion 2017 angående hantering av allmänna handlingar
Dnr 2.5.1-842/2016
Handläggare: Barbara Ahlmark

Ärende 17.
Sammanträdestider för äldrenämnden 2018
Dnr.1.1.1-652/2017
Handläggare: Barbara Ahlmark

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ärende 18.
Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av regeringens betänkande
"Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga. Förhindra, upptäcka och beivra" (SOU 2017:37)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-933/2017, för yttrande senast 2017-06-30
Dnr 1.5-624/2017
Handläggare: Anders Håkansson

Ärende 19.
Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av socialnämndens förslag
till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 151-673/2017, för yttrande senast 2017-06-30
Dnr 1.5-631/2017
Handläggare: Git Skog

Ärende 20
Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av regeringens
"Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i Välfärden" (SOU 2017:38)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-957/2017, för yttrande senast 2017-08-23
Dnr 1.5-625/2017
Handläggare: Annica Dominius

Ärende 21
Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av delbetänkandet "God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild" (SOU 2017:53)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1064/2017, för yttrande senast 2017-08-25
Dnr 1.5-730/2017
Handläggare: Christina Malmqvist

Ärende 22.
Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av betänkandet "Läs mig!
Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre" (SOU 2017:21)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1033-2017, för yttrande senast 2017-08-28
Dnr 1.5-696/2017
Handläggare: Marita Åkersten
OBS! Stort dokument
Finns i sin helhet att läsa på regeringens hemsida:
http://www.regeringen.se/remisser/2017/06/remiss-sou-201721-las-mig-nationell-
kvalitetsplan-for-vard-och-omsorg-om-aldre/

Ärende 23.
Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av betänkandet
"Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd"
(SOU 2017:41)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1131/2017, för yttrande senast 2017-08-28
Dnr 1.5-714/2017
Handläggare: Christina Österling

Ärende 24.
Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av Kulturdepartementets betänkande "Bättre skydd mot diskriminering" (SOU 2016:87)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-958/2017, för yttrande senast 2017-09-01
Dnr 1.5-646/2017
Handläggare: Nima Andacheh

Ärende 25.
Anmälan av kontorsyttrande angående remiss av förslag till ny Översiktsplan för Stockholm
Remiss från stadsbyggnadskontoret, dnr 2015-10143, för yttrande senast 2017-09-03
Dnr 1.5-705/2017
Handläggare: Anders Håkansson

Ärende 26.
Anmälan om slutredovisning av uppdraget gällande utbildningsseminarier
kring SIP, samordnad individuell planering
Dnr 243-64/2016
Handläggare: Lotta Olofsson

6 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 19 september 2017.

Remisser och yttranden

Ärende 5.
Skärpta krav för jour- och familjehemsplaceringar, motion (2017:32)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-285/2017

Ärende 6.
Att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, motion (2017:30)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-286/2017

Ärende 7.
Brottsförebyggande åtgärder i skolan
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-300/2017

Ärende 8.
Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-385-2017
Justeras omedelbart

Ärende 9.
Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-386/2017
Justeras omedelbart

Ärende 11.
På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-405/2017
Justeras omedelbart

Ärende 12.
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-406/2017

Ärende 13.
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-421/2017

Ärende 14.
Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-404/2017
Justeras omedelbart

Ärende 15.
Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-393/2017
Justeras omedelbart

Ärende 17.
Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Stockholms stad hösten 2016
Svar på skrivelse från länsstyrelsen
Dnr 1.6.1-777/2016

Övriga beslutsärenden

Ärende 19.
Tertialrapport tertial 2 2017 för socialnämnden
Dnr 1.3.1-585/2016
Justeras omedelbart

Ärende 22.
Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år
Ansökan om bidrag från Stockholms Stadsmission
Dnr 8.1.1-514/2017
Justeras omedelbart

Ärende 23.
Slutredovisning av Stockholms universitets utvärdering av Sociala insatsgrupper för unga vuxna 20 - 29 år i Rinkeby och Tensta
Dnr 2.11.6-896/2013

Stockholms stad hösten 2016
Svar på skrivelse från länsstyrelsen
Dnr 1.6.1-777/2016

7 Anmälningsärenden

7.1. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 augusti 2017
7.2. Protokoll från överförmyndarnämnds sammanträde den 24 augusti 2017
7.3. Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor den 21 augusti 2017