Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-06-07

Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-06-07

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 9 maj 2018, justerat den 14 maj 2018.

4 Äldrenämnden

4.1 Äldrenämndens föredragningslista 12 juni 2018.

Remisser och yttranden

4.7 Remiss "Fossilbränslefri organisation 2030"
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2018/15, för yttrande senast den 13 juli 2018
Dnr 1.6-426/2018

4.8 Remiss av Motion av Lotta Edholm (L) om automatisering av kommunal verksamhet
Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2018/502, för yttrande senast den 7 september 2018
Dnr 1.6-403/2018

4.9 Svar på skrivelse från (KD+M+L+stöd av C) om granskning av kvaliteten på Stockholms stads kommunala vård- och omsorgsboenden
Dnr 1.6-373/2018

4.10 Svar på skrivelse från (KD+M+L+stöd av C) om boende för äldre i hemlöshet och missbruk
Dnr 1.6-409/2018

4.11 Äldreomsorgens årsrapport 2017
Dnr 4.1-431/2018

4.12 Rapportering av sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL för kvartal 1 år 2018
Dnr 4.1-396/2018

4.13 Redovisning/kartläggning av stadens anhörigstöd
Gemensamt ärende med socialnämnden
Dnr 5.4-422/2018
Bilaga 1. Kartläggning: Anhörigstödet i Stockholms stad

5 Överförmyndarnämnden

5.1 Överförmyndarnämndens föredragningslista den 17 maj 2018.
5.2 Överförmyndarnämndens föredragningslista den 14 juni 2018

Mötet 17 maj 2018
5.1.6 Tertialrapport 1/2018
Dnr 1.2.2-82/2018

5.1.7 Riktad valinformation - skrivelse från Bengt Lyngbäck, ledamot i funktionshindersrådet
Dnr 1.1.85/2018

Mötet den 14 juni 2018

5.2.6 Månadsrapport maj 2018
Dnr 1.2.2 -34/2018
Utsänds senare

5.2.7 Fossilbränslefri organisation 2030 - remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-100/2018

5.2.8 Stadsrevisionens årsrapport 2017 för överförmyndarnämnden - remiss från stadsrevisionen
Dnr 1.4-95/2018

Anmälningsärenden

5.2.9 Förvaltningsgrupps protokoll 8/5 2018

5.2.10 Reglemente för överförmyndarnämnden - remiss från kommunstyrelsen. Kontorsutlåtande
Dnr 1.6-99/2018

5.2.11 Beslut av JO
Dnr 2.4.2-54/2018

6 Socialnämnden

6.1 Socialnämndens föredragningslista den 12 juni 2018

Remisser och yttranden

6.5 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg beträffande Blackebergs och Rågsveds stödboenden
Dnr: 1.6.1-531/2018
Omedelbar justering

6.6 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden
Svar på skrivelse från L
Dnr: 1.7.2-41/2018

6.7 Svar på remiss om Fossilbränslefri organisation 2030
Remiss från stadsledningskontoret, dnr 2018/000015, 2018-05-03
Dnr: 1.7.1-224/2018

Övriga beslutsärenden

6.8 Deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2018
Dnr: 1.11.1-208/2018
Omedelbar justering

6.9 Självbestämmande och inflytande
Funktionshinderinspektörernas kvalitetsgranskning av boendestöd
Dnr: 3.4.2-723/2017

6.10 Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem- tillämpning av LVU.
Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning
Dnr: 3.4.1-745/2017

6.11 Fastställa enhetliga kompetenskrav
Nya befattningsbenämningar för personal inom LSS-verksamheter
Dnr: 3.1.1-183/2018

6.12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL)
Kvartal 1, 2018
Dnr: 3.1.1-201/2018

6.13 Kartläggning anhörigstödet i Stockholms stad, gemensamt ärende
Dnr: 3.1.1-205/2018, socialnämnden
Dnr 5.4-422/2018, äldrenämnden
Bilaga (rapport) bifogad till ÄN:s ärende 4.13

6.14 Inriktning av FoU-medel för lokala utvecklingsprojekt och studieresor år 2019, samt redovisning av forsknings- och lokala utvecklingsprojekt år 2017
Dnr: 3.2.2-198/2018

6.15 Tertialrapport. Tertial 1 2018 för socialnämnden
Dnr: 1.3.1-536/2017

6.16 Månadsrapport maj 2018
Dnr: 1.3.1-536/2017
Utsänds senare

6.17 Fortsatt omställning av boenden för ensamkommande barn
Dnr: 1.2.1-234/2018

7 Anmälningsärenden

7.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 15 maj 2018
7.2 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 15 maj 2018
7.3 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 26 april 2018
7.4 Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor 19 mars 2018
7.5 Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor 14 maj 2018

8 Övriga frågor

Äldreombudsman Linda Vikman från stadsledningskontoret informerar rådet.