Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-12-06

Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-12-06

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Överförmyndarnämnden

4.1 Överförmyndarnämndens föredragningslista den 6 december 2018.

Beslutsärenden
4.7 Enkät till ställföreträdare
Dnr 2.4.2-214/2018

4.8 Bidrag till Stockholms läns Godmans- och Förvaltarförening 2019
Dnr 2.4.2-119/2018

5 Äldrenämnden

5.1 Äldreförvaltningens föredragningslista 11 december 2018

Beslutsärenden

5.7 Kundval hemtjänst - revidering av förfrågningsunderlag
Dnr 5.1.1-395/2017 med koppling till dnr 511-660/2017

5.8 Fördelning av verksamhetsbidrag 2019 till ideella organisationer för äldre
Dnr 7.3.1-68/2018
Omedelbar justering

5.9 Vård- och omsorgsboenden för döva och dövblinda äldre - rapport
Dnr 3.2-395/2018

5.10 Flexibel korttidsvård som anhörigstöd - rapport
Dnr 3.1-472/2018

5.11 Kartläggning av förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre 2018
Dnr 4.1-598/2018

5.12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 år 2018
Dnr 4.1-396/2018

5.13 Rapport avseende samverkan och samhandläggning för personer över 65 år
Gemensamt ärende för äldrenämnden och socialnämnden
Dnr 3.5-534/2018 för äldrenämnden och dnr 3.1.1-473/2018 för socialnämnden)

5.14 Val av det gemensamma rådet för socialnämnden, äldrenämnden och
överförmyndarnämnden för funktionshinderfrågor för mandatperioden 2019-2022
Dnr 1.1.2-653/2018
(Se FH-rådets föredragningslista, punkt 8, LV:s anmärkning här)

6 Socialnämnden

6.1 Socialnämndens föredragningslista den 11 december 2018

Remisser och yttranden
6.5 Nya regler om faderskap och föräldraskap
(SOU 2018:68)
Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr KS 2018/1290
Dnr 1.7.1-474/2018

6.6 Gymnasielagens unga
Svar på skrivelse till socialnämnden från L, M, MP, C och KD
Dnr 1.7.2-572/2018

Övriga beslutsärenden
6.7 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck
och samhällets utmaningar- En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018
Dnr 1.8.1-668/2016

6.8 Tilldelning av trygghetspris 2018
Dnr 1.11.1-114/2018

6.9 Utvärdering av insatsen prova-på-studier inom ekonomiskt bistånd
Dnr 3.1.1-152/2018

6.10 Kartläggning av hemlösa personer i Stockholms stad 26 september 2018
Dnr 3.1.1-263/2018

6.11 Den treåriga hemlöshetssatsningen 2015-2017 Sammanställning av resultat samt förslag till fortsatta åtgärder i stadens arbete mot hemlöshet
Dnr 311-364/2018

6.12 Rapport avseende samverkan och samhandläggning för personer över 65 år
Dnr 3.1.1-473/2018

6.13 Förslag till fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök 2019
Dnr 3.2.2-562/2018

6.14 Månadsrapport november 2018
Dnr 1.3.1-536/2017
Sent utskick

6.15 Överenskommelse angående Skolfam
Dnr 2.11.6-579/2018

7 Anmälningsärenden

7.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 13 november 2018
7.2 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 8 november 2018
7.3 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 13 november 2018