Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2009-01-22

Sammanträde 2009-01-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

(ingång genom receptionen, 3 tr)
Rådet träffas kl. 14.15 för egna överläggningar

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Information om stadens uppdrag att göra stadensfritidsverksamheter tillgängliga för alla barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

6 Rapport från socialtjänstnämndens sammanträde 2008-12-11

7 Ärenden till socialtjänstnämndens sammanträde 2009-01-27

1. Föredragningslista

2. Brist på brådska - en översyn av aktivitetsersättningen
Svar på remiss av SOU 2008:102
Dnr 1.6-0019/2009

3. Ökad rättsäkerhet för människor med personlig assistans
Svar på remiss av motion 2008:42 av Stefan Nilsson (mp)
Dnr 1.6-0020/2009

4. Utredning om möjligheterna att överföra kommunens hemvärnsnämnd från brand- och räddningsnämnden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 1.6-0035/2009

5. Rapport från FUT-projektet - Förstudie för att utreda förutsättningarna för stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott
Dnr 3.1-0008/2009

6. Konsekvenser av minskat antal försöks- och träningslägenheter
Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v)
Dnr 5.0-0015/2009

7. Skrivelse angående dagverksamheter för hemlösa
Dnr 2.6-0037/2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (170 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Carl-Ejnar Blesser (RSMH) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 8 december 2008 hade justerats den 8 december 2008.

§4

Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens Handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 27 november 2008 justerat den
5 december 2008 och sammanträdet den 17 december 2008 justerat den 30 december 2008.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens Handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 27 november 2008 justerat den 5 december 2008 och sammanträdet den 17 december 2008 justerat den 30 december 2008

 

§5 Information om stadens uppdrag att göra stadens fritidsverksamhet tillgänglig

Bengt Lundgren, LSS-verksamheten, gav en utförlig information om projektet

Fritid för alla. Bl. a. informerades om att projektet är ett uppdrag från kommun-

fullmäktige i syfte att främja fritid för barn och ungdomar med funktionsnedsätt-

ning. Målsättningen är att göra stadens fritidsverksamhet tillgänglig för alla barn

och ungdomar med funktionsnedsättning och att få en hemsida som alla enkelt

kan gå in och titta på.

En kontaktperson är utsedd på respektiver stadsdelsförvaltning, idrottsförvalt-

ningen, kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialtjänst- och

arbetsmarknadsförvaltningen. Projektledare är Malin Bernt på idrottsförvalt-

tningen, malin.bernt@idrott.stockholm.se

Den 4 maj 2009 anordnas ett seminarium på temat ”Fritid för alla” i Kulturhusets

hörsal.

§6 Rapport från socialtjänstnämndens sammanträde 2008-12-11

Eddie Friberg informerade om socialtjänstnämndens behandling av de ärenden

som var aktuella vid rådets sammanträde 2008-12-08. Vidare informerades från

socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 8 januari 2009.

§7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-01-27

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen
Svar på remiss av SOU 2008:102

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande särskilda uttalande.

Handikapprådet förkastar i princip hela utredningen på grund av:

- föråldrat tänkande

- Lek med ord

- Fortsatt ekonomiskt utanförskap

- Ingen lösning på ett gammalt problem.

Under ett par års tid så har det pratats om att arbetslinjen ska gälla för alla och olika åtgärder diskuteras av olika parter. Även denna utredning tar upp arbetslinjen som en röd tråd och förvaltningen stämmer in i sitt yttrande.

Att denna remiss handlar om att ändra ersättningen till dem som står utanför arbetsmarknaden är dock inget nytt vilket skedde för ett par år sedan för att underlätta steget in på arbetsmarknaden men inte mycket har hänt. Att göra ytterligare ett ordbyte tror vi inte gör så stor skillnad speciellt i dessa tider då det hela tiden rapporteras om den rådande finanskrisen och alla varsel som duggar tät.

Att ersättningsnivån är låg har vi gång på gång påtalat sedan den förra krisen på 1990-talet då Herr Persson drog rejält i svångremmen och sedan dess så har nivån i stort sett legat stilla med marginella höjningar. Ersättningen plus ett bostads-bidrag har gjort så att individen håller sig precis över existensminimun. Det statliga bostadsbidraget är uträknat på ett riksnitt på hyresnivån och det innebär i regel för en stockholmare att man hamnar på en lägre nivå med de hyror som råder i Stockholm.

Utredningen pekar på att ersättningarna är för låga i dag samt att det skulle vara en tillfällig lösning som väldigt många blir kvar på, även efter 30 års ålder vilket är korrekt. Men samtidigt så säger man att den nya ersättningen också ska vara en tillfällig lösning för att hänvisa till arbetsförmedlingen som har avvecklat alla förmedlingar med specialinriktning på olika funktionsnedsättningar. Det som utredningen föreslår med ett särskilt permanent anslag till Arbetsförmedlingen anses som ett steg i rätt riktning om rätt kompetens finns för detta på Arbetsförmedlingen.

Utredningen efterlyser också ett ökat ansvar från den offentliga sektorn som ska ta ett större ansvar dock ej som fullvärdiga arbetsgivare utan att ordna fram praktik-platser samt subventionerade arbeten. Så fort det handlar om personer med olika funktionsnedsättningar så kommer detta alltid upp som en lösning vilket oftast innebär att man i alla fall halkar efter lönemässigt samt att man blir fast på sitt lönebidrag hela sitt arbetsliv.

Att det ska bli en tillfällig lösning i avvaktan på vad? Det framgår i alla fall inte

av sammanfattningen samt vad som ska göras åt de personer som på grund av

sina funktionsnedsättningar inte kan arbeta eller studera. Att hänvisa till att den

kommande LSS:en ska bli en lösning på detta är rent av skamligt, för det kommer inte innebära en högre ersättningsnivå.

3. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans
Svar på remiss av motion 2008:42 av Stefan Nilsson

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

4. Möjligheten att överföra kommunens hemvärnsnämnd från brand- och räddningsnämnden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

5. Rapport från FUT-projektet – Förstudie för att utreda förutsättningar för
stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

6. Konsekvenser av minskat antal försöks- och träningslägenheter
Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v)

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut. Rådet uttalade att de ställer sig bakom skrivelsen.

7. Skrivelse angående dagverksamheter för hemlösa
Svar på skrivelse från Abdo Goriya (s)

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.


§8 Övriga frågor

1. Vid rådets sammanträde den 9 februari deltar Karin Rehn för att informera om kampanjen ”Kontaktperson” och Eva C Sandberg kommer att informera om förvaltningens bokslut 2008.

§9 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.