Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2009-10-19

Sammanträde 2009-10-19

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) och ledamoten Elisabeth Abad-Ohlsson (NHR) fick i uppdrag i att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 14 september 2009 hade justerats den 15 september 2009.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 10 september 2009 justerat den 21 september 2009.

§5 Anmälan av inkomna skrivelser och remisser m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2009-09-01 – 2009-10-05 anmäldes.

Rådet framförde önskemål om att få del av ärendet ” Komplettering till ärende ersättningssystem inom socialpsykiatrin” när det är klart.

§6 Bedömningskansliet

Till rådets sammanträde var Rapport – Bedömningskansliet ”En undersökning om hur olika målgrupper ser på Bedömningskansliets arbete och tjänster” utsänd. Ansvarig för undersökningen är Förnyelseavdelningen, Stadsledningskontoret.

Fredrik Jurdell gav en utförlig information om den nuvarande situationen för Bedömningskansliet och om bakgrunden till inrättandet av kansliet.

Fredrik Jurdell kommer även att informera samtliga stadsdelsförvaltningar, privata utförare, KS handikappråd och berörda organisationer om den uppkomna situationen vid Bedömningskansliet.

Fredrik Jurdell återkommer till rådet i frågan.

§7 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-09-17.

Eddie Friberg informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2009-09-14.

§8 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-10-22

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar
Svar på remiss av SOU 2009:36

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande.

Rådet delar förvaltningens synpunkter att det är viktigt att det finns en nationell strategi för konventionens genomförande. Därför är information och utbildning om användning av konventionen en angelägen uppgift för staden.

Då det i utredningen också betonas vikten av samarbete med intresseorganisa-tionerna förväntar sig rådet att bli delaktig såväl i arbetet med utbildningssats-ningen som i uppföljningen av konventionen.

3. Upphandling enligt LOV av boende och daglig verksamhet enligt LSS för
Stockholms stad

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande.

I förvaltningens förslag sägs att kommunen ansvarar för att kunden får allsidig information om samtliga utförare. Det ska ske genom en särskild rubrik ”Jämför service” under stadens hemsida.

Det framgår inte hur personer med kognitiva funktionshinder ska bli infor-merade.

Enligt rådet brådskar det att ta fram lättläst information liksom information på olika medier som man kan använda. Det är en rättighet enligt Artikel 21 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

4. Månadsrapport per den 30 september 2009

Eddie Friberg föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

5. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

6. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

§9 Övriga frågor

1. Eddie Friberg informerade om att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens presidium kommer till rådets sammanträde den 10 december 2009, kl. 09.00 – 10.00.

Beslutade att rådets sammanträde börjar kl. 10.30 med förmöte kl. 10.00-10.30. Sammanträdet avslutas med en jultallrik.

2. Eddie Friberg och Fredrik Jurdell kommenterade majoritetens förslag till budget 2010 och inriktning för 2011-2012. Ärendet ”Budget och verksamhetsplan 2010 för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden” behandlas vid SAN:s sammanträde den 15 december 2009 och vid rådets sammanträde den 10 december 2009. Rådet får en presentation av ärendet vid rådets
sammanträde den 16 november 2009.

3. Förelåg en skrivelse från HSO Stockholms stad om ledsagning av god kvalitet och kontinuitet – för många en förutsättning för full delaktighet.

4. Den 30 oktober 2009, kl. 08.30-12.30 har rådet en gemensam överläggning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

§10 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Ulla Elfving Ekström (IFS) avslutade sammanträdet.