Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2010-01-25

Sammanträde 2010-01-25

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Information om Europaforum Anna Mattsson

7 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-12-15

8 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-01-25

1. Föredragningslista

2. Om tillgänglighet
Svar på remiss av motion (2009:21) av Abdo Goriya (S)
Dnr 1.6-0857/2009

3. Kommunala ingångsjobb
Svar på remiss av motion (2009:34) av Leif Rönngren (S)
Dnr 1.6-0898/2009

4. Kvalitetsgarantier 2010
Dnr 2.9-0811/2009

5. Underskott och besparingar i nämnden
Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S), Jackie Nylander (V) och Stefan Nilsson (MP)
Dnr 2.6-0826/2009

6. Anmälan av rapport från projektet NLAO (Network of Local Authority Observatories on Active Inclusion) om aktivinkludering på bostadsmarknaden
Dnr 3.2-0810/2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Ulrika Pohl Andersson (FUB) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Ulrika Pohl Andersson (FUB) och ledamoten Gunnar Sandström

(SRF) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 10 december 2009 hade justerats den 11 december 2009.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 14 december 2009 justerat den 21 december 2009.

§5 Anmälan av inkomna skrivelser och remisser m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2009-

12-01 – 2010-01-11 anmäldes.

§6 Information om Europaforum

Anna Mattsson, enhetschef för Europaforum, gav en utförlig information om Europaforum Stockholm.

Bl. a. informerades om att Europaforum är en enhet inom förvaltningens avdelning för stadsövergripande frågor. Enheten har ett nära samarbete med förvaltningens arbetsmarknadsavdelning och staben samt Internationella avdelningen inom SLK. Enheten har tre och en halv medarbetare.

Europaforums övergripande uppdrag är att integrera och samordna EU-arbetet inom stadens

IOF-verksamheter samt samordning och utveckling av ansökningar till strukturfonderna.

De tre prioriterade områdena för 2010 är:

Social inkludering/delaktighet

Arbetsmarknadsfrågor

Migration och Integration

Den 12 februari 2010 anordnar socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen ett seminarium om EU-frågor. Seminariet vänder sig till aktiva medlemmar och styrelser i de organisationer, som förvaltningen samarbetar med.

§7 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-12-15.

Fredrik Jurdell informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens

behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2009-12-10.

§8 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-01-28

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Om tillgänglighet
Svar på remiss av motion (2009:21) av Abdo Goriya (S)
Dnr 1.6-0857/2009

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Rådet hänvisar till KS handikappråds yttrande över remissen och ställer sig bakom det.

Handikapprådet tillstyrker motionärens samtliga förslag som helt och hållet överensstämmer med de åtaganden i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har förbundit sig att efterleva. Vi utgår från att förslagen kommer att tas om hand i det handikappolitiska program som ska arbetas fram under nästa år för att träda i kraft den 1 januari 2011 då det nuvarande programmets giltighetstid går ut.

3. Kommunala ingångsjobb
Svar på remiss av motion (2009:34) av Leif Rönngren (S)
Dnr 1.6-0898/2009

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Rådet önskade få in följande tillägg på sidan två under Förvaltningens synpunkter, tredje stycket; Staden kommer under 2010 att erbjuda 100 ungdomar praktik följt av sex månaders anställning inom staden. Tio av dessa ungdomar ska ha funktionshinder.

4. Kvalitetsgarantier 2010
Dnr 2.9-0811/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens kvalitetsgarantier 2010.

Rådet lämnade följande uttalande.

När det gäller korttidshemmen Drömmen och Navet borde det har varit två separata kvalitetsgarantier. Drömmen är ett korttidshem som förutom rekreation ger avlastning till föräldrar vars barn har grava funktionshinder. Navet är ett korttidshem som vänder sig till ungdomar med olika slags rörelsehinder.

5. Underskott och besparingar i nämnden
Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S), Jackie Nylander (V) och Stefan Nilsson (MP)
Dnr 2.6-0826/2009

Rådet delar inte förvaltningens uppfattning att kvaliteten kan upprätthållas då personalbesparingarna slår hårt mot de mest utsatta grupperna.

Handikapprådet hänvisar dessutom till det särskilda uttalande som lämnades vid rådets behandling av ärendet ”Budget och verksamhetsplan för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 2010” den 10 december 2009.

Rådet anser det olyckligt att antalet dagar för kollovistelse föreslås minska.
För barnen och ungdomarna, som ofta har ett omfattande omsorgsbehov, betyder det mycket att träffa kamrater och få uppleva fritid och kultur. Dessutom innebär kolloperioden en behövlig avlastning för de anhöriga,
som under övriga året tar ett stort omsorgsansvar. Rådet anser att nämnden
bör omprioritera denna del av budgeten så att de 18 dagarna behålls, i första hand för barn och ungdomar.

Detta uttalande grundar sig på artikel 4 och 30 enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för barn med funktionshinder.

Rådet ser stora svårigheter inför kommande år med tanke på den kraftiga
nerdragningen och ökningen av ofinansierade uppdrag.

6. Anmälan av rapport från projektet NLAO (Network of Local Authority
Observatories on Active Inclusion) angående Aktiv inkludering på bostadsmarknaden
Dnr 3.2-0810/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

§9 Övriga frågor

1. Ledamoten Gunnar Sandström (SRF) aktualiserade frågan om upphand-
lingen av enheten för ledsagarservice. Vidare framfördes önskemål om att
få del av förfrågningsunderlaget.

§10 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Ulrika Pohl Andersson (FUB) avslutade sammanträdet.