Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2010-02-08

Sammanträde 2010-02-08

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-01-28

7 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-02-11

1. Föredragningslista

2. Ny modell för bostäder till hemlösa
Svar på remiss av motion (2009:27) från Stefan Nilsson (MP)
Dnr 1.6-0907/2009

3. Årsredovisning 2009 för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 1.2-0052/2009

4. Funktionshinderinspektörernas årsrapport - avser verksamhetsår 2009
Dnr 3.6-0913/2009

5. Delrapport från Hemlöshetsjouren 2008-10-01 - 2009-10-31
Dnr 5.0-0026/2010
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Elisabeth Abad-Ohlsson (NHR) fick i uppdrag att

justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 25 januari 2010 hade justerats den 26 januari 2010.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 18 januari 2010 justerat den 26 januari 2010.

§5 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-01-28.

Fredrik Jurdell informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens

behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2010-01-25.

§6 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-02-11

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

Rådet önskade få ärendet ”Placering av barn över nationsgränser med stöd av Bryssel II

förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m. (DS 2009:62)”.

2. Ny modell för bostäder till hemlösa

Svar på remiss av motion (2009:27) från Stefan Nilsson (MP)

Dnr 1.6-0907/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

3. Årsredovisning 2009 för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 1.2-0052/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens årsredovisning.

4. Funktionshinderinspektörernas årsrapport – avser verksamhetsår 2009

Dnr 3.6-0913/2009

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av rapporten.

Handikapprådet framförde att rapporten är väldigt bra och bred. Vidare aktualiserades frågan

om vad som händer efter det att beslut har fattats.

5. Delrapport från Hemlöshetsjouren 2008-10-01 – 2009-10-31

Dnr 5.0-0026/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

§7 Övriga frågor

1. Ordföranden Nils Duwähl (DHR) framförde önskemål om att rådet vill
träffa socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens presidium under våren.

2. Fredrik Jurdell informerade om att landstinget har aviserat att de vill
fakturera förvaltningen för tolkning i samband med Funktionshinder-
inspektörernas intervjuer i arbetet med granskning av insatser riktade till
döva och dövblinda personer.

3. Fredrik Jurdell gav en utförlig information om det aktuella läget med
anledning av införandet av LOV. Bl. a. informerades om att alla beställare
har fått en två-dagars utbildning om biståndsbedömning och att de privata
utförarna ingår i ett branschråd.

4. Fredrik Jurdell informerade om att ärendet ”Upphandling av ledsagarservice”
behandlades vid socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde
den 15 december 2009. Nu pågår arbetet med att gå igenom inkomna anbud.

§8 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.