Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2010-10-25

Sammanträde 2010-10-25

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Carl-Ejnar Blesser (RSMH) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 23 september 2010 hade justerats den 24 september 2010.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes protokoll från sammanträdet den 9 september 2010 justerat den 17 september 2010.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2010-09-14 – 2010-10-11 anmäldes.

§6 Information om Bedömningskansliet

Kerstin Forsén, enhetschef för Bedömnings- och förmedlingskansliet, gav en utförlig presentation av sig själv. Kerstin Forsén kommer närmast från Södermalms stadsdelsförvaltning.

Därefter informerades om Bedömningskansliets nuvarande situation. Bl. a. informerades om att under perioden november 2010 – mars 2011 ska samtliga bedömningar som gjorts tidigare göras om. Vid kansliet arbetar sex utredningssekreterare och för detta arbete kommer kansliet att förstärkas med ytterligare fyra utredningssekreterare.

Rådet tackade Kerstin Forsén för informationen och framförde önskemål om att hon kommer till rådets sammanträde i mars 2011 och informerar om hur arbetet har gått.

§7 Rapport från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-09-28

Tina Heinsoo informerade om socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträden 2010-09-23.

§8 Ärenden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-10-28

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Månadsrapport för september 2010
Dnr 1.2-0840/2009

Tina Heinsoo föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

3. Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 - 2015
Dnr 3.1-0480/2010

Pia Modin föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

§9 Övriga frågor

1. Tina Heinsoo informerade om att Anna König Jerlmyr (M) utsetts till socialborgarråd. Ewa Samuelsson (KD) har utsetts till biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighetsfrågor samt funktionshinderfrågor.

2. Rådet framförde önskemål om få träffa nya nämnden tillsammans med funktionshinderinspektörerna för en gemensam diskussion.

§10 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.