Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2011-04-14

Sammanträde 2011-04-14

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Rapport från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-03-22

7 Ärenden till arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-04-18

1. Föredragningslista

2. Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning
(SOU: 2011:8)
Dnr 1.6-0077/2011

3. Underlag till budget 2012 med inriktning
för 2013 och 2014
Dnr 1.2-0055/2011

4. Arbete åt ungdomar med funktionsnedsättning
Svar på skrivelse från (S)
Dnr 2.6.1-0030/2011

5. Månadsrapport för mars 2011 Utsändes senare
Dnr 1.2-0001/2011

8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-03-24

9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-04-19

1. Föredragningslista

2. Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa
Dnr 1.6-0045/2011

3. Avgiften till familjerådgivning
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0050/2011

4. Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014
Dnr 1.2-0112/2011

5. Månadsrapport per den 31 mars 2011 Utsändes senare
Dnr 1.2-0613/2010

6. Fortsatt delegation för bedömningskansliet/förmedlingskansliet
Dnr 1.1-0135/2011

7. Förslag till erbjudande om stödsamtal som ett led i upprättelseprocessen för personer som utsatts för övergrepp och vanvård inom barn- och ungdomsvården
Dnr 5.0-0164/2011

8. Anmälan av beslut från Socialstyrelsen
Tillsyn av Stockholms stads resursfördelnings-system avseende LSS-verksamheter
Dnr 1.3-0912/2009

10 Information från överförmyndarnämnden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Ulrika Pohl Andersson (HSO/FUB) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Ulrika Pohl Andersson (HSO/FUB) och ledamoten Elisabeth Abad-Ohlsson (HSO/NHR) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 21 mars 2011 hade justerats den 21 mars 2011.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 22 februari 2011 hade justerats den 8 mars 2011.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden under perioden 2011-03-08 – 2011-04-01 anmäldes.

§6 Rapport från arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-03-22

Fredrik Jurdell informerade om arbetsmarknadsnämndens behandling av de ärenden som var

aktuella vid rådets sammanträde 2011-03-21.

§7 Ärenden till arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-04-18

Rådet framförde sitt missnöje med att ärendena till dagens sammanträde skickades ut alltför sent, då handlingarna kom rådet tillhanda tre dagar före sammanträdet.

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8)
Dnr 1.6-0077/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

3. Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014
Dnr 1.2-0055/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande:

Rådet anser att budgeten inte tillräckligt uppmärksammar personer med funktionsnedsättning. Vi saknar en skrivning om hur Jobbtorg Stockholm aktivt ska arbeta för personer med funktionshinder.

4. Arbete åte ungdomar med funktionsnedsättning
Dnr 2.6.1-0030/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande:

Rådet anser att arbetsmarknadsavdelningen bör initiera en inventering i stadsdelarna och i de kommunala bolagen.

5. Månadsrapport för mars 2011
Dnr 1.2-0001/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport

§8 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-03-24

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2011-03-21.

§9 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-04-19

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa
Remissvar på motion (2011:7) av Tomas Rudin (S) och Salar Rashid (S)

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

3. Remissvar om avgiften till familjerådgivning
Dnr 1.6-0050/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

4. Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014
Dnr 1.2-0112/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande:

Med hänsyn till att rådet tidigare pekat på behovet av fysisk tillgänglighet vid en kvinnojour och det inte är nämnt något härom önskar rådet en redovisning av detta vid kommande sammanträde.

Vidare saknar rådet under avsnittet om funktionshinder en skrivning av FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

5. Månadsrapport per den 31 mars 2011
Dnr 1.2-0613/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

6. Fortsatt delegation för bedömningskansliet/förmedlingskansliet
Dnr 1.1-0135/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

7. Förslag till erbjudande om stödsamtal som ett led i upprättelseprocessen för personer som utsatts för övergrepp och vanvård inom barn- och ungdomsvården
Dnr 5.0-0164/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

8. Anmälan av beslut från Socialstyrelsen
Tillsyn av Stockholms stads resursfördelningssystem avseende LSS-verksamhet
Dnr 1.3-0912/2009

Noterades att rådet tagit del av socialstyrelsens beslut.

§10 Information från överförmyndarnämnden

Tjänstgörande ordföranden Ulrika Pohl Andersson (FUB/HSO) tog upp frågan om hur Överförmyndarnämnden kommer att ta del av handikapprådets kunskaper och synpunkter.

Jennie Östlund, Överförmyndarnämnden, påminde om att rådets förmöte och sammanträde den 16 maj är förlagt till överförmyndarnämndens lokaler på Hantverkargatan 3 J. Förmötet kommer att ha överförmyndarnämndens verksamhet som särskilt tema.

§11 Övriga frågor

Tjänstgörande ordföranden Ulrika Pohl Andersson (FUB/HSO) informerade om
HandikappHistoriska föreningen. Föreningen har tillsammans med Nordiska- och Historiska museet beviljats ett treårigt projektbidrag från Allmänna Arvsfonden
till projektet ”HAIKU” Handikapphistoria i Kulturarvet. Projektet vill synliggöra historien om funktionshindrades liv och projektledare är Margareta Persson.
Projektet ordnar bl.a. en filmfestival på Historiska museet den 8-9 oktober med visningar av spel- och dokumentärfilmer som på olika sätt beskriver människor med funktionshinder. Projektet vill ha in livshistorier via webben. Se vidare

www.nordiskamuseet.se

§12 Sammanträdet avslutas

Tjänstgörande ordföranden Ulrika Pohl Andersson (HSO/FUB) avslutade sammanträdet.