Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2011-08-25

Sammanträde 2011-08-25

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-06-21

7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-08-30

1. Föredragningslista

2. En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter
Remissvar på motion (2011:31) från (V)
Dnr 1.6-0179/2011

3. Ett projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar
Remissvar på motion (2011:26) från (S)
Dnr 1.6-0189/2011

4. Månadsrapport för juli 2011
Dnr 1.2-0613/2010

5. Lägesrapport 2011 - Hemlöshet
Dnr 3.1-0219/2011

6. Ansökningar till ESF-fonden
Dnr 1.7-0456/2011

8 Information från överförmyndarnämnden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Carl-Ejnar Blesser (HSO/RSMH) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 16 juni 2011 hade justerats den 16 juni 2011.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 7 juni 2011 justerades den 21 juni 2011.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2011-06-07 – 2011-08-15 anmäldes.

§6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2011-06-21

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2011-06-16.

§7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2011-08-30

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

Fredrik Jurdell gav en utförlig information om ”PM- Svar på fråga om personliga ombud”, punkt 19 på föredragningslistan.

2. En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter
Remissvar på motion från Karin Rågsjö (V)
Dnr 1.6-0179/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

3. Ett projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar
Remissvar på motion från Tara Twana (S) och Kaj Nordquist (S)
Dnr 1.6-0189/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Handikapprådet lämnade följande yttrande.

Rådet har tagit del av remissvaret. Vi delar uppfattningen att motionens
innehåll är viktigt men anser att ett eventuellt projekt med fokus på kompetens bör komma till stånd vid ett senare tillfälle.

Först bör staden avvakta Handisams uppföljning vad gäller arbetsmarknadspolitiken. Likaså bör stadens ESF-projekt Alfa avslutas liksom erfarenheter dras av stadens utvecklingsprojekt OpenEyes.

Då en av hörnstenarna i stadens program för delaktighet är att öka andelen personer med funktionsnedsättning som får anställning i staden, liksom möjligheter att få lönearbete för de som deltar i daglig verksamhet önskar rådet aktivt få deltaga i utvärderingsarbetet av ovannämnda två projekt.

4. Månadsrapport för juli 2011
Dnr 1.2-0613/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

5. Lägesrapport 2011 – Hemlöshet
Dnr 3.1-0219/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens lägesrapport.

6. Ansökningar om projektmedel från Europeiska Socialfonden, ESF
Dnr 1.7-0456/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på
rådets frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

§8 Information från överförmyndarnämnden

Sekreteraren informerade om att ÖfN, efter handikapprådets önskemål, föreslår att rådet träffar presidiet två gånger per år och att rådet får del av alla föredragningslistor (exklusive individärenden).

§9 Övriga frågor

1. Ordföranden Nils Duwähl (DHR) aktualiserade ett domslut beslutat i högsta förvaltningsrätten angående ledsagning enligt SoL eller LSS.

Fredrik Jurdell tar med sig frågan och återkommer till rådet.

§10 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.