Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2012-03-22

Sammanträde 2012-03-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-02-21

7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-03-27

1. Föredragningslista

2. Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77)
Dnr 1.6-0071/2012

3. Hemlöshet bland EU-medborgare
Dnr 1.6-0070/2012

4. Månadsrapport för februari 2012
Dnr 1.2-0662/2012

5. Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor
Dnr 1.1-0690/2010

6. Redogörelse om ledsagarservice
Svar på skrivelse från (V) och (S)
Dnr 7.0-0053/2012

7. Information om nya avgifter
Svar på skrivelse från (V)
Dnr 2.6.1-0056/2012

8 Information från överförmyndarnämnden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Elisabeth Abad-Ohlsson (HSO/NHR) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 16 februari 2012 hade justerats den 17 februari 2012.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 21 februari 2012 hade justerats den 28 februari 2012.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2012-02-09 - – 2012-03-14
anmäldes.

Funktionshinderrådet vill ha remissen om en översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd, dnr 2012/0138, utsänd samtidigt med justerat protokoll.

§6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-02-21

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2012-02-16.

§7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-03-27

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77)
Dnr 1.6-0071/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.

Socialnämndens och överförmyndarnämndens funktionshinderråd ställer sig bakom kommunstyrelsens funktionshinderråds förslag till yttrande samt efterlyser i förvaltningens yttrande bristen på kvalitetskrav på hjälpmedel som finns att tillgå. Den aspekten saknas även i utredningen och det vill vi särskilt lyfta fram.

Kommunstyrelsens Råd för funktionshinderfrågors remissvar angående - Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77)

Vi önskar göra följande yttrande:

Grundtanken att den som har ett behov av ett hjälpmedel ska själv få välja fabrikat etc. är rätt.

Vi ser dock stora risker med att man som enskild ska få ta en del av kostnaden för sitt hjälpmedel.

En valfrihet för hjälpmedel får inte innebära en merkostnad för den enskilde användaren som har det faktiska behovet.

Redan idag har Stockholms läns landsting skjutit över kostnader för hjälpmedel på den enskilde i och med att den enskilde får bekosta en försäkring på t.ex. en el-rullstol.

Landstinget har ofta ett lägre pris med sina rabatter än vad en enskild konsument kan få. I det försök som har pågått med ”hjälpmedelschecken”, har storleken motsvarat det hjälpmedel som landstinget har i sitt sortiment.

Om betänkandets förlag ska träda i kraft, är det av stor vikt att det blir ett prissystem som skyddar den enskilde för extra kostnader inte bara för själva hjälpmedlet utan också för service och underhåll.

Det behöver också ställas krav på leverantörer av hjälpmedel att de har en väl utbyggd serviceverksamhet som finns tillgänglig dygnet runt.

Ägandefrågan är en annan knäckfråga. Ett av förslagen är att leverantören ska äga hjälpmedlet. Vad händer då vid en konkurs? Eller vid uppköp?

Vilka kunskapskrav ska ställas på den enskilde för att kunna välja det hjälpmedel som passar bäst för att uppfylla det faktiska behovet?

I förslaget sägs det att det ska finnas ett alternativ för de personer som inte vill eller kan välja. Hur kommer då det faktiska priset att sättas?

Här nedan följer ytterligare några synpunkter från brukarhåll.

Utvecklingen av hjälpmedel och andra produkter som kan användas som bra hjälpmedel går nu mycket fort. Kanske speciellt inom segmentet kognitiva hjälpmedel.

Viktigt är att stötta att nya produkter tas fram och snabbt blir tillgängliga, t.ex. finns med på landstingens sortimentslistor, samt att information om dem sprids.

Önskvärt är även en tidig och öppen diskussion om utvecklingen av nya produkter som kan vara till hjälp för funktionsnedsatta så att dessa kan vara med och med sina kunskaper lämna synpunkter.

Det är viktigt att uppmärksamma kostnadsnivåer som kan vara mycket olika mellan traditionella hjälpmedel och konsumentprodukter och vilka besparingar som kan göras.

Samordning av insatser viktig. Uppmärksamma på fördelar med att kunna göra samlade bedömningar i en så kallad Individuell plan enligt LSS och SoL.

Det också viktigt med instruktioner och starthjälp vid användande av nya hjälpmedel. Detta gäller naturligtvis även för så kallade konsumentprodukter.

Allra viktigast att se till individens behov och förutsättningar till ett bättre liv. Vi efterfrågar utvärderingar av användande av hjälpmedel utifrån såväl högre livskvalité som minskade samhällskostnader. Här behövs troligen mer forskning och granskning av nytta och kostnader.

Förutsättningar när det gäller valfrihet mm är säkert ytterst olika för olika slag av hjälpmedel vilket utredningen framhåller. Kanske man bör diskutera frågorna i utredningen uppdelat på typer av hjälpmedel, storlek, kostnader mm.

Till sist värdefullt att uppmärksamma att brukaren ofta är den som har störst kunskap om sina behov och som tillsammans med personal kan göra bra val. Valfrihet och möjligheter att pröva olika hjälpmedel är en förutsättning.

Det medför säkerligen att hjälpmedlen kommer till större användning och att inte onödiga hjälpmedel förskrivs. Sammantaget betyder detta att kostnadsbesparingar görs.

Det är för många oklarheter i förslaget för att funktionshinder rådet ska kunna ställa sig enbart positiva till betänkandets förslag i utredningen om Fritt val av hjälpmedel. Det är mycket svårt att göra bedömningar av en utredning på 160 sidor.

3. Hemlöshet bland EU-medborgare
Dnr 1.6-0070/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

4. Månadsrapport för februari 2012
Dnr 1.2-0662/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

5. Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor
Dnr 1.1-0690/2010

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

6. Redogörelse om ledsagarservice
Svar på skrivelse från (V) och (S)
Dnr 7.0-0053/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

7. Information om nya avgifter
Svar på skrivelse från (V)
Dnr 2.6.1-0095/2012


Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens rapport.

§8 Information från överförmyndarnämnden

Ingen information för dagen.

§9 Övriga frågor

1. Fråga ställdes om det finns förtur för gruppbostad inom socialpsykiatrin. Fredrik Jurdell informerade om att det inte finns. Det är behovet som styr. När det finns en ledig bostad matchar man aktuell bostad med de som fått bistånd till bostad beviljat. Funktionshinderrådet vill ha en föredragning om hur detta fungerar av ansvarig tjänsteman.


2. Fråga ställdes om hur trygghetslarmen fungerar med idag med ny teknik. Förvaltningen återkommer i frågan.

3. När får funktionshinderrådet träffa nämnden? Förvaltningen återkommer om detta.

4. Fredrik Jurdell informerade om att det kommer att anordnas en temadag om bostäder med särskild service 26 april. Inbjudan kommer att gå ut till organisationerna för att få med representanter från dessa som deltagare.

§10 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.