Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde 2012-05-15

Sammanträde 2012-05-15

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2 Val av protokolljusterare

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) och ledamoten Cecilia Murray Kalderén (HSO/FA) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 12 april 2012 hade justerats den 12 april 2012.

§4 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 26 mars 2012 hade justerats den 4 april 2012.

§5 Anmälan av inkomna remisser och uppdrag m.m.

Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 2012-04-03 – 2012-05-09 anmäldes.

Rådet önskar få motionen ”Stadsdelarnas ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter (2012:22), dnr 2012/0205, utsänd samtidigt med justerat protokoll.

§6 Rapport från socialnämndens sammanträde 2012-04-17

Fredrik Jurdell informerade om socialnämndens behandling av de ärenden som var aktuella vid rådets sammanträde 2012-04-12.

§7 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2012-05-22

1. Föredragningslista

Noterades att rådet tagit del av föredragningslistan.

2. Patientrörlighet i EU – förslag till ny lag
Svar på remiss av Ds 2012:6
Dnr 1.6-0170/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

3. Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd
Svar på remiss av motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S)
Dnr 1.6-0138/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.


Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

Funktionshinderrådet lämnade följande yttrande.

Rådet tar med sig frågan om ”engagemang och kompetens” till HSO. Rådet
efterlyser även konkretisering av hur funktionshinderråden ska effektiviseras.

4. Tertialrapport 1 2012 för socialnämnden
Dnr 1.2-0062/2011

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Ärendet har på grund av tidsbrist ej skickats ut till rådet. Rådet har således ej
givits möjlighet att yttra sig över ärendet.

Ärendet skickas ut till rådet med justerat protokoll.

5. Deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse 2012
Dnr 2.9-0208/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Noterades att rådet tagit del av förvaltningens förslag till beslut.

6. Skrivelse om BOSSE
Dnr 2.6.1-0096/2012

Fredrik Jurdell föredrog förvaltningens tjänsteutlåtande och svarade på rådets
frågor.

Rådet tillstyrkte förvaltningens förslag till beslut.

§8 Övriga frågor

1. Vice ordföranden Ulla Elfving Ekström (HSO/IFS) aktualiserade frågan om
vad som har hänt med styrgruppen för personliga ombud.

Fredrik Jurdell tar med sig frågan och återkommer till rådet.

2. Rådet diskuterade den aktuella situationen för Äldrenämndens funktionshinderråd.

3. Ledamoten Cecilia Murray Kalderén (HSO/FA) informerade från seminariet
om stadens funktionshinderpolitiska mål den 26-27 april 2012. Vidare före
slogs att rådet inför nästa vp avsätter mer tid för att diskutera mål och akti-
viteter.

§9 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Nils Duwähl (DHR) avslutade sammanträdet.