Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-05-15

Funktionshinderrådet sammanträden för år 2014 2014-05-15

Datum
Klockan
15:00
Plats
Socialförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20 B, 2 tr

Hej!
Sänder sammanträdeslistan till den 15/5
Hälsningar
Barbara Ann Kerber

Samtidigt Läs mer... ber jag om ändring av året till 2014 i Mötestypfältet "Funktionshinderrådet sammanträden för år 2013"

Tack

3 Anmälan av protokolljustering

4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

5 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

6 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

7 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

8 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-05-15

1. Tertialrapport 1 Äldrenämnden
Dnr 122-172/2014

2. Anmälan av fördelning av medel för utveckling inom
demensområdet år 2014
Dnr 340-28/2014

3. Information om Omvårdnadslyftet 2014
Dnr 530-168/2014

4. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 1 2014
Dnr 410-127/2014

9 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-04-15

10 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-05-15

1. Föredragningslista

2. Information om sekretessärendet Utsändes ej
Upphandling av entreprenaddrift av personligt
ombud för hemlösa med psykisk funktionsnedsättning
Dnr 2.11.2-123/2014

3. En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
och socialtjänst (Ds 2014:9)
Svar på remiss
Dnr 1.6-119/2014

4. Förändrad assistansersättning - en översyn av
ersättningssystemet (SOU 2014:9)
Dnr 1.6-120/2014

5. Yttrande över revisionsrapport om avvikelsehantering
inom socialtjänsten
Dnr 1.3-70/2014

6. Tertialrapport 1 2014 för socialnämnden
Dnr 1.2-878/2014

11 Information från överförmyndarnämnden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (272 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

§2 Val av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokolljustering

§4 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd

§5 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

§6 Anmälan av protokoll från äldrenämndens sammanträde

§7 Anmälan av inkomna handlingar till socialnämnden

§8 Ärenden till äldrenämndens sammanträde 2014-05-20

§9 Rapport från socialnämndens sammanträde 2014-04-15

§10 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2014-05-20

§11 Information från överförmyndarnämnden

§13 Sammanträdet avslutas